Fm Barcelona Nou_Barris_1986-1997_lauraalonso gen

330 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
330
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Barcelona Nou_Barris_1986-1997_lauraalonso gen

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorBarcelona: Nou Barris • Nou Barris: 1987-1994, excepte 1992 • Trinitat Nova, Ciutat Meridiana, Porta, Roquetas, Torre Llobeta i Guineuta: 1997 • La Prosperitat: 1986-1997 Compilació: Laura Alonso Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. >tsels barcelonin; que ens sen/lm contents de viure a una ciutal "" la nostlO teninl motiu de goigal celeblOr aquest a"1 la primelO !sta Major eJe No) ea"i.. I Festa Major trenca per uns dies la m.,.. quotidiana de les coses Is una ocasio eJer"trobamenl personal i ciutada, destrenrer la con- Ens disposem a celebrar 11Oal11el1lFesta ~Iajor la Estem conrenuts que els eins i reines del IJislrirtl >bIcia. eJe sentir la vida de la ciula/ on erei."n els nostres Iills i denguany, la ~e~onil ~e se celelml per 101el , siguicadadi, millor, oselOn, el dia de doma, els homes i dones que falOn que earcelo- quest a"1 celebr.m, coro eJeia, la primelO Festa Major de Nou Ba- Districte, La-iniclem comcidint amb una data important i significativa per ato/s els hol11esi dones de Nou Barris, un3 regada més, sabrel11conmtir any ronsecutiu, per ~er!:!r U. És importan/. ¡., diria que moIt important, aquest primer encontre del Dislricte de Nou Barris: el segon aniversari de la nitari eJel distric/" en una festa, Fins alO, Porta. Vilapiscina, 7iJnó inauguració de la ViaJúlia, una rambla convertida en ,..1DE~Ol TORNA FESn LA ~ la FeilO, Ramon AIM, ~ Llobeta, Trinitat NCNIJ,llallbona. Pros- eix vertebrador i equilibrador, de les comunicacions en un autentic esdat daJegria, de retrobament entre en/a/, Canyelles, Guineueta, lendum, Roque/es, ~ Banó, Ciu/a/ i relacions del Districte, leridiana. tol el q Je Is Nou ea"is, eelebrr;en les _s festes per n"saltres, de redescobriment de les n"slres plans i camrs, epalOt, Abro s"" ",cabal a"" Una fIOI/3data ent", a formar part de marxa i molta cord¡alita!. , dl 1110lta histdria de Nou llarris, del 1 at 15 de juliol lis i ~ ta Festa Majar 1enim a les mans el programa de la Nostra Festa. pie faquest distriete, {In distride eanderistie de la eiuta/ de Barcelona, dun ample ventaIJde possibilitats, pensades i preparades A ben segur que a tots ens fa falta un respir de tipos ~oI/ bana Festa, per passar-ho dallb més bé, És el ciar resultat de festiu, i és aquesta idea la que ens anima a comidar-ros a t:ALCAWE DE BARCEWNA Iindex de participació i esfon; del teixit associatiu amb el Consell del Distriete, assistir i participar a eadascuna de les aetiritats i propostes que de manera eapritxosa us posem a Iabast, perqu& seRolIs Lany transeorregut ha désser objecte dun petit els rostres gustos i interessos, les pugueu triar i remeDar, balan~ per part de tots, A ben segur que hi trobem ~~~4 LIny 1984, QuIn , aprova la divisio tmi/orial de Barcelona, el Dis, I , equivocaeions -que poden ésser objecte de miJIora- i encerts, que ens porten a destacar un seguit de : descobertes: - - La capacitat defesta que tenim tots plegats, I.apropament entre els ciul¿,dans per tal damlr Fem-Ios nostres dones, aquests dies de gran festa, CO/l1 identitat i Oluntat de sentir.nos a la Iegada eiutadans i ciutadanes que eom;dem que també ens hi aeompanyin tots els barreloDins, Escolta bé Barrelona: ...1 DE NOr ltiete de Nou Ba",s, queda definit per un eonjunt de quinze ba"is, milJorant la nostra realitat. TOR~A LA FESTA, 101 que thi esperem, dir procecJents de reatats diverses, que senfronten per primer eop a - La manera per anar configurdm una identital de un projecte de desti eomú: convertir aquest masaie en una sola eo- territori, munitat de 200,000 habitants, respectant alhora les caracteristiques prOpios de cada un deIs ba"is, - Lapossibilitat endegarnavesformesde relació d EL REGIDORPRESIDEN! 10/ i que no /indria sentit homologar a ba"is com ~ Banó amb i participació, el del Tunóde la /eira, o al d. Porta amb el de Roquetes, el que lis eert lis que, dos daquesta diversitat, tots i cada un deis ba"is, te- nen malt que aportar al eonjun/ del Distric/e, Aquests i molts daltres fets, van establint entre ~uest any, Pe.CPQf[I.e!<;92 sintenta dur a terme la -Festa Major de nosaltres les bases dun nou tipus de ter Districte Nou Barris- amb la intencid de eomen<;ar a trencar lIit/ament en i, sens dubte. de fer Ciutat. el que ens situem des del propi ea=r o des del propi barri, pensant, a mlis a mlis, coro a veins dun ambit mlis gran: el del Distriete, l. per aques/ motiu que invitem a tots els veins i veines de Nou Ba- Amb aquest anim us convidem a participar DE NOU a LA FESTA, "is, a participar e,1aquestes aetivitats que, des de la Pla~a Roja a la Pla~a Angel "s,~aña, i des de la Trinilat Nova a Roquetes, tindran I/oc durant aquest,J prime", setmana del mes de juliol, El ban hu- JUAN JOSE FEI<I<EIIW f SUAI<EZ mor. -La Festa-, la trobada,la eomunicacio, és el preu que cal pagar per a venir a la Festa Major, REGIDOR PRESIDENT DISTRICTE Signat: JuanJosé FERREIRO SUAREZ Fer acabar, i després daglOir a les entitats i veins les _s aporta- NOU BARRIS eions per a ler pos sible la realitlaeio daquests aetes, només queda dernanar pacienci" per a les possibles motesties i afegir: ALEGRIA,!ÉS FESTA MAJOR! JUANJOSEFERREIRO SUAREZ t Regidor-President Distriete Nou ea"is ..¡:Lq,~f-~-:¡.. ~ i1gg , .,. d..989
 3. 3. . Del4 a18dejuliol SÓD diesquedediquemala Novoment sarropa el moment de donar lo ibració de la.q~a~ ~~ta Major de Nou Barris, que ja puol de cornen~ar, erque p benvinguda a la Festa Mojor del districte de Nou Borris. . )E NOUroRNA LA FESTA :~~~¡. ..,. Més que maj, la resta de la música, Iesport i un . EIs homesi les donesdel Districte, grans, ¡ovesi De DOU eDScomuniquem amb vosaltres Pera invitar -vos auna seguir despectacles esdevindra ¡eix de lo ~s,UD lT.éseDS cap trobarem eDS o retrobarem alesplaces, festi, aUDa gI3Dtesta, a la Festa Major de Nou Barris, 1991. diversió de tothom qui vulgui participar-hi, siguin petits, grans, ¡oyes i ancians. ¡trs, jardins: avingudes,QUiDestorniD a amplie Un anyi un altre any, tots els ciutadansi ciutadanes,petits i lpecuc1es,balls, coDcens,ballades,espons, corals...), gI3Ds,del Districte de Nou Barris i la resta deis barcelonins, També Iaire lIiure formo part del decorar de hi som convocats,perque un cap més s esdevindrli aqueDa flegal per conlerUr la DostraCesta eDla cita aDyaIde lotes i cada una de les activitats previstes que, ja .reDCía en unaaltra manerade comunicar-Dos10lS i trabada entre amics i coneguts, aqueUfruir de la música sigui a les places, ols cartees a als equipoments FceloDiDs. classicai moderna, de la dansa,de Iaigua idelfoc, i aqueU espartius, ens permetran fruir del pie estiu i del divertir-se fins no poder més amb els esports i Ianimació, pratagonisme de tots els que darreu vulguin . Tots esterooDvidatsparticipar-hi agaudir-De c a i arreu deIscarrers i placesdel castre Districte. venir.~eOl perquequedenassegurades MARXA!, la la La cinquenaFesta Majar ens fa recordar, també, el sise~rsió, la conmencia i, el que ésmés importaDl, aniVeisaii áela inauguracióde la nostra Rambla, la VI3Jútia, A Nou Barris comen~a fa Festa Major 1993. perque tant unacoro altra celebració són senyalsque cadacap lentreteniment, lo diversió, i el millar acalliment,rlimeOl du:la Barcelonaper a lothom... i aixo sí que,segur,bé sh!, 131. ens identifiquen més i més amb el fet d ésser unacomuDitat hi estan garantits i vosoltres, que la voleu, jove,moderna, solidaria, lambé amb un futur amb capacitat i goudir, podeu posor-hi lo resto perque tots hi esteu convidots. LA FESTA MAJOR DE NOU BARRIS per aconseguirgI3Dsi importants reptes.,, Apa, dones, festegem la FestaMajor, que tots hi som convidats ¡a tots ens hi esperen!, CONSELL MUNICIPAL DEL DISTRICTE Barcelona, juliol de 1993 El REGIDORPRESIDENT, DENOUBARRIS Juan José Ferreiro Suórez,.. A,Q1~ Juan JoséFerreiro Suárez~ Regidor.presiden!del Dislricle de t-:ou Barrist 19«10t 1-q q:L-
 4. 4. Nou barris és tic en inidarives socials i culrurals. Una bona mosrra daixo és ti conjun!dactivirars que, sobreror al perfode esriuenc, empleo els nosttes carrers i places.Des de maig fins a juliol, dun exrrem a lalrre del Districre sorganirzen ror un seguir dacrivirars,lobjecriu comú de les quals és convidar rors els ciutadans a (er més seu e! seu barri, i la sevadurat.mres majors de barriode carrero acruacions als casals i centres clvics; concerrs i especracles perinfants, ¡Oyes i no rant ¡Oves, ens propasen una (orma de participat intensament a la vida social icultural de Nou Barris.La programadó que us presentem amb Nou Barris de Fesra és fruir de! rreball realirZ3t perassociacions, comissions de (estes i Consell de Districte. en un esfo~ de coordinació i entesa pero(enr un assortir menú que animi a sortir de casa i anar de (esta, amb amics, familiars o vdos.Hom pretén convertir cada un deis actes que es (adn a qualsevol carrer, pla~ o barri, en unapart de la (esra de Nou Barris, daquesta petita durar on, duranr aquesr perrode, conviuran, .activil2rs dabasr reduje daleres dabase mole més amplio roe procurane arribar a eors els barris.La raula esta parada i els artisees disposars, ara només (alra la vosrra partidpad6.Juan José Ferrciro Suáre%Regidor-presiden! del Consell de Districre de Nou BarrisJa tia hora! Finalment han IUSp61artifKiaI Festa Majo<del Oistricte! Wstima que shagin decidit a fer-ha quanlesvaquesvanrMsmagr.. que ma~poroqu~hi farem. , ,la politia cuitural del cansell ha canviat en alguno aspect.. importanU. Recordem-ho un copmk ,demanivom ¡ .demanem polltica desubvencions clara, transpar~ncia en la desposa ~ sobreto!, una poIitla cuitUfalorientada., """,relorCar la iniciativa del teixil social de Nou Barris, una politica que potenol la creativitat i lesforC deis velns ivol..s, AixOvol di~ por ..emple, potenciar les fest.. majors de barrio&ti dar que lamW ha de voler dir qualitat i participadO reat les critiques ¡control sobtela desposa pública iscosa de tO!>e~ ciutadans i ciutadanes, por aixo ens ca"~vom la cuitura crapatador: ~ al fInaltot acabavasent un fo< dencenalls malgrat 1.. poi.. que shi aboca..n.Ara aixo ha canviat (toquem fuslal), i, malgrat I..ds pressupos1. sha dagrair Iactitud del Cansell en aquestainiciativa que té un <araeter quantitatiu, es dar, pero, que també té un important vossant qualitatiu, Si dispo<emde més recursos lambé ha daugmentar la n",tra responsabilitat en la ge<!io i en la qualitat deloferta, un bonrepte que 1.. entitau i col.lectius hem daprolitar por enlortir-nos ~.ixJ, oferir una millo<qualitat de vida alshabitanU del distriete, i de foro,Saludem aque<! NOUBAJUUS E IESTAque no estara eempt de critiques (malanirlem~ Elsaludtrn perq~ poI Ddeixar enrera una conlronucio que era un desgast por a tothom i ob<ir una nova etapa de la relacioConsell..ntit.U en el tema cultural. .Una etapa més "eativa, més dinamica en la qual podem ..pe", quejes confront"ions siguin mis fructifer..¡ no, .,entrebanquin en coses elementalo: si la intervenció cuitural dun Ajuntament té alguna justificacio, ésque -.servei,i alhora por Ienlortiment de la societat civil. delassociacionisme i d.1a qualitat de vida del Personal.Aj,ova en aquestalinia, ponsem que daquesta iniciativa ens en podem felicitartoU i totes. Que tingueu un ban..tiu d. I..ta a Nou Barrit!Coordinadora Cultural d. Nou Barrls, Zona c.nm,.J.. eg
 5. 5. Trinitat Nova 1997
 6. 6. Ciutat Meridiana 1997
 7. 7. Porta1997
 8. 8. Roquetas 1997
 9. 9. Torre Llobeta 1997
 10. 10. Guineueta 1997
 11. 11. La Prosperitat 1986-1997
 12. 12. F! ~SYA t4A~iO il PROSPERITAT/NOU BARRIS 3 , , ,I ~ PREGó Jo, «NuUitat Pergarantir Lapau», coro a rcprcscntant de lONU, faig saber a tolS ds vcins i vcines, nenes i nens. avis i biCI, ,ates i gossos. occUcts i scmMon del barri de Prospcritat que mcn:Q a la nostra intcrvcDció hcm IICOlUCgUÍt pcr un que cop a .any es pugui tomar a celebrar la Fcsta Major, . , Hcm aconseguit la promesa den Ronaldo «RcvolYCrl Rcagaa de que cIuraJIt aquesta sctman.. dcixara de fer de pistoler i no enviara cap missió lXIica a menys de . SOkm. del barrí de la Prosperitat. Fías i tot ha prom& dcixar en pau els amies de Ni- caragua del barri, i no enviar-los hi cap .mluü si es c:om¡iromcten a participar disfrcs- salS a la festa. . També el Kamarrada Carpaebov sha eomprom& a dcixar dcaviamos m& Qcu- trons, protons i altres .ons» de Txemobü pcr tal de que poguem estar al carrcr traa- quilamenl. i no augmenti la dieta radiactiva que ja cns hcm pr& cIs darrcn dies. Rns i tal en Felipe el Atüntico i en panza Fraga han jurat que aqucsta _Da sabstin- dran de fel propaganda electoral al nostre barrio Dcixaraa que les paDassades, aum~ rcts de cirs i altres actuacions comn a c:arrcc deis artistes de vcritat i es rcducixi la contaminació produida pcr un cxc& de promcscs que mai ao es complcixen. Han d~ mana! que si algú traba a la festa cap Uoc de trebaU pcrdut que avisi!! lbonorable ajuntament també es suma a la festa tal que-acabant les obres que duraven més que les de la Sagrada Famfija: la Jillia estar! de bol! aou amb nosaltres por aquesta resta i amb ella IAngel Pestaña que & una mica aaarco. Espcrcm que D- bagiD apr& i que el propcr camestoltcs el pogucm fer a Rio. Pero) mó ,DO t°l. coro & tothom esta de gresca i no troben ningú a casa pcr pagar les coDtribucions espcciaJs cstan estudiant que fiDalment les pagui algalia de les, scgODSells. multiDacioaals que valen instalar-se a la ZUR del Mental. . La festa, dones, estA punto Si Renfe DOfal1...no tiadrcrn cap «capullo» que cns vingui a espatllar-Ia, Una any m& Prospe tindr! rcbombori, cIs jovcs dcixaran de ser pcrscguilS poi fct de ser-ha, les scayores podran cscapolir-sc de les ICVCS «obliga- cions. scase excusar-se, els corranlS tindran pcrm/s del treball, els estudiaDIS justifi- cació pels suspensos que els hi ha elavat una mal profcssor, els aturalS .mogudall...... ¡Ara es IHora! Prospcritenques i prosperitencs, de la m6sica. deljoe. del roe. del fum, de la disbauxa, de la marxa... Aprofiteu-vos, tal com van les coses lONI,1 no os poI garantir que Iany vinent bi pugueu tornar..: Que sacaba el món! . Nota, - Coma a traete especialno el carrcga IIVA a les butllctesde suport a la feota. No dcixis passar aquelta oferta ¡compra.. ..1"" .".......
 13. 13. ~~T .. .I ~ ... ~Una FestaMajor diferent.. Enguany el pregó de la Festa Major no pot ésser pas humorístico Estem de mala llet. 28 joves han estat detinguts, han patit preso i 21dells resten pen- dents de condemna SeIisehaver-hi carnés cap delicte. Per ésser joves, per vestir i comportar-se de forma diferent han estat elegits coro «caps de turc)) duna actuació policial que confon segllretat amb "re- pressió: Tots els veins i veines hem estat acusats de estar relacionats amb la delinqüencia. Aixo, al menys, és el que va escriure el comisari de policía al jutge que porta el cas anterior, senyálant que, ja se gap!, . uns barris de gent humild son barris de deliqüents.Per a nosaltres, . els delinqüens son aquells que ~nverinp,.n salut (sigui amb calza o la amb radiacions nuclears, o.;.), son aquells que saprofiten de ratur per oferir salaris baixos, treball negre, etc., o aquells amb més recur- sos que eludeixen uns impostos que els treballadors paguem religio- sament, o aquellsque somplenla boca amb paraules de pau mentre . desenvolupen al maxim la producció darmament, o els queóben pro- tegits, controlenels fils del trflfic dheroina, o que maten amb gassos ~I(j,.. a un treballador a Reinosa. Per aixo, la nostra Festa Majar ha désser diferent. Ha désser una mostra de que som capa~os de desenvolupar, tots plegats, lna convivencia civilitzada. 1 quan die11.tots, parlero daixo: dones i ho- mes, avis i aviesl nenes i nens, punkis i amants de la corbata, petan- quers, balladors de tangos o (forofos)) deis escacs. 1 sobretot, demos- trar que tanta repressió i tants insults no son capa~os de treurens"el bon humor, ni les ga,nes de viure.
 14. 14. LAPROSPERITAT !vif,YO;98é: ----------- 1r .. " "o. , . , : ":"~"~:_:" ~$it"". , ~., . , Hace ya Qie~aDO~de!.movimiento aso- transfonnación que seproduce.en el barrio al ciativo de 9 Banis decidió potenciar las Res- empezar lafiesta se nota y se siente. Parece tas Mayores en losárferentes banios. Se em- que lapólvoradel primer petardo que anuncia pezó a trabajar sin experiencia pero con mu- las fiestas está cargado de algo especial que chas_ganas e ilusión,además, nos creíamos, alimenta a los vecinos y vecinas de ener~ía y nos loseguimos creyendo, que la mejor for- festiva; es más fácilsalir a lacalle, es más facil ma de comunicamos, además de las asam- participar de algo común. Así durante estos bleas, reuniones y manifestaciones, es la nueve años con más o menos acierto por par- fiesta que facilitael poder encontramos más. te, de la Comisión hemos llegado a la Nos gustaría recordar anécdotas de las dife- DECIMA Presenciaremos la 4a edicin de la rentes fiestas de nuestro barrio,el primercar- Marathon de Teatro, tendremos un Festival tel, el primer programa, la primera nota de de Rack de los grupos de nuestro barrio, prensa en el "Mundo Diario",ya desapareci- además de un encuentro espectacular de Gi- do, calles y plazas adornadas. Hablando de gantes con los trabucaires, pasando por un calles recuerdo algo que a la asociación nos grupo sensacionalde Jazz y como ya lIeva- i emocionó mucho, en la calledel Pozo habían preparado una filade mesas y daban de me- mos haciendovarios años y céldavez va a I rendar a nuestros abuelos, era precioso ver el más tendremos la resopón del lJltimofin de I semana seguido de la despertada con la I ambiente cr¡=)ado algo tan s(mcillo. Hay con Charanga de Huesca. Creemos que vamos a :, una experie!ciamuyinterE:sa!te n la calle c.elebrarlos diez años de fiesta <1 e tope y con!i Paiamós, (1l.ilntevarios aF~os:nantienen su alegría,aimenos esta es nuestr¡: intención, !I fie::ta Mavo: ~;nla calle (:~)nsus ~G(;adiscos. iiiOSA¡"¡iMAMOSA :"- - ViV!R¡ .. FIESTA!!: ;I su ., cena .," o). ~d ln<>c1-., ln"""< I,k-r j p~ Jtbol ~ a <.J-r""",_:=".U,-~I~ l. " "ri!-nr~_~o:), ,-,:~~~~~~!~!~~__d;c- ¡~-:c;a~~~_~~,--, ---~ _..---- ¡¡!>,EL8/RRIC;~.N¡:::: -~:ASII; ,- ,¡--- --l. I - I Prnn rarn a e rt n~:1:-i; na 21. -,;:~~ ,K "r.l -11 o-. 11 I ¡ ---
 15. 15. Mayor Otré: vez tienes entre -~ r:1anos "LA ::;ROSP~RiTAr, No es -:>.JV dlLol cuando se es "rea pub:.caclon anual 01:; vez es Fi"s!a ~Mayoryconel esfuerzoyla , ~0Iabora;:jón de mucha $;í1f ,;;;eríte es posible un amplio ""ROGRAMA FESTIVO TOTALtENTE GRA TUI- :-0, Se queda corto el r<,yLintam,ento que ha con- ,;;e1aoo SJ subvención en 250000 :J!as ~n miseria, ~ :::aq :.0::JR,~ar!O ",aré coro " _¿;F;áS!2 v1ayor oe 9 Barris -2 fies¡a oficlal- entre . ~2S cosas y otras gasta- ,,;- 1O ~I;OS, Una cornpe- ciencia desleal con los ba- ",cs La 3c¡toridao munlCI- ;~" ni tle"e polltlca cultural " ceja nacer cultura Un 2~O ha pasado y ",;cI;CS (¡Je Prospf!f;tar -:010 otros barrros- ~, ;:;p,-vJVq,y festivo, Pa1lc;- ! : :::;~:J"é: nistorrca Huelqa C8~,era¡, s;gue reclamando :;~e a!gur ala se acabe Rio ce ~ane"o y que los monu- ~e:~!os re;) sean una cha- ~";Z3: En Angel Pestaña r.2 ur:a f;;ente sin agua y e" .Ia Jul." :,Jnfaro urlJano :,2:;:; ,.2 en can:,jad : :":,enE "a.-:..::)3 en la FI9sta :-",:,;" :-, té dejes im¡)(e- ~,:;n¿r pe ias maniobras é~e e Otar> con el Rey a la c-",-eza Salta, ne y canta. ,":~a iaca:,eyróctequedes " ,:;f,exrO;1ar n casa aun- e ,:..,o;::,,c¡:a!!3meatu:.u" ~.~""q,-s!ana que el 2iio ,..",0 ,1,",1; -"estro Fer,odr- : : P<;c¡!t35C l~.Je e Ay"n- :"r":ento !la cornpr<1clo : eio p3a Prospe~tc¡t. ;,"a equ~anler:o TC"1G ,:"~5 !::!t::) ~f<1~ " ,e, I!"~ r" - ,) :~¿>s!i, i)r e::c,; ;]5 cebe se,.-" ", "~," .". iVIVA LA FIE8TA!
 16. 16. La docena f.... A.~, ~ . y vamos por la docena.Do~e años intentando con- segu;r qué estos dias seanuna expresión viva de lafiesta y alegria colectivas. Vamos por la docena. ydesde la comisión de fies-tas hemos querido hacermuestra particular "peres-troika" realizando una serie . ode cambios movidos porhaber reflexionado sobrel1uostra propia experiencia. -La primera novedad hasido el cambio de fecha.Hasta este año. la FiestaMayor se hacia entre la Últi-ma semana de Mayo y laprimera de Junio. Ya vere-mos cómo nos prueba. -Otro cambio importan-te ha sido el traslado de lasferias. con el objeto de re-cuperar el espacto de la Zo-na Verde de la cl Viñeda pa-ra celebrar los actos con elmáximo de aporvechamien-to. De paso damos un me-recido descanso, y nuestroagradecimiento, a los veci-nos de los alrededores de -Celebraremos el Pri- necesarios. Sólo hay que En general, el programa ea. El Ayuntamiento sub-la plaza que, pese a las mo- mer Concurso de "Adorno pasarlos a recoger por el sigue siendo amplio, cu- venciona con 350 mil pese-lestias, han entendido el de balcones" al cual os ani- Casal de Barri (plaza Angel briendo 9 dias de fiesta con tas. lo mismo desde hace 8hecho como su particular y mamos a participar (ver las Pestaña). un presupuesto que supera años. Pero esto no nossolidaria colaboración. Otro bases en la página 27), pre- -Otro aspecto que he- los tres millones de pese- mosquea hasta el extremomotivo ha sido no complicar tendiendo con ello dar un mos valorado necesario. ha tas. Un barrio como el de desanimamos a pasmla circulación más de lo que mayor colorido a la fiesta. sido el de mejorar la calidad nuestro se merece eso y de seguir con nuestra t,a(J¡-está (cortar el Iráfido en Cada ario insistimos pa- de las orquestas de las ver- más, pero nuestros gober- ción festiva. Yeso ""smoViñeda además de Joaquin ra que los vecinos y vecinas benas de los fines de sema- nantes no lo entienden así. os pedimos a vosotros yValis -por obras-, hubiera os animeis a engalanar na. El esfuerzo económico La Generalitat sigue sin dar vosotras: Animo y Marchasido un caos). Este año las vuestras calles. Desde la es considerable y espera- un duro, practicando unaferias se ubicarán en la pla- comisión de fiestas se facili- mos haber acertado en la politica de estrechez de mi-73 Anqel Pestaña. tarán los adornos que sean elección ras y de clientelismo politi- Comisión de Fiestas.
 17. 17. MAYQ1991 t~A.PR0SPÉRiTA T . o. - . i:{ . ::.;?~o-~.,cr;,~:,.~;::,o" ~"-rc<cs,.:;:~:;c,:oo"~¡l>{~;i-;J;i: }"<:";~{" ..;~liAjFIE SiliA]NTE IR MAB ~I ll1 ~, ; A~~~!a°Seg.u~; ~~ bi~.~~~~~9h~ - :~":.~:~Ít:~o 1.;~:."oC !;?: n~~~~~~ posible rE ~~Comi;~ e o " el dlaque,:;e jubilÓi¡:10S dejó est&i. dar,vueltasaf,~emayJiJÉiJcuando :,".;LQm e us1a,eSlÍer . - Pero sólo.será : Wj~io e,{1aCóiñ!SiÓfide, F¡e~¡se uSieron°d~!i¿Jercjo:eriC¡:eá~I(it.n"" <-" ""¡liSló" . r.t.~,:.",.,..."..,. e/jlO.sl.:e: if~8:~~~~;~~i~~-I~gar:¡~~/~~:e~~~I: :dotasde 135.00"",0 ~~~1.-.,;l2 ::~~ar~l?n8::,!lam?~~frosperitat.. ,.~"~,~~~o:. t#tSTJ~~:~ re><;?~idadde t:~~1. ;ote:"1ila,pl. ,~~ .". ;f~;t;~~.~~~;eJ~ot~~:~ ..: slno.que:también-¡;ijsten otros " :~~=!1~~:f~u::~.;g"~~;~0 "Nos ilusionabaaniúcho ver. he ;; ,:. J:M1;; "it~~:;L ~é0J:~? rar una"" .. .-~,o.~-?"~,.~,!aIQres.~rm:la;0ídaridad; él nos y ver la gente e~ la~lIe ce;-"~,~._.,.. ,,";~it~~"X é~ al.. . ~o.t:~~;.: . :,.:~mp~ñe.n~mo.;.:~"pmunica. nando de una, manera, esP<J~;:9..~1:)9J,~jIf!9,;>.;..~~!(Shaber1o Nota: .Esta,I)1°~/ElTP?+8.nc .Clo~:;,que a?<e~~ J<¡;JUChar ¡:>a[..tánea ver,.-muchos, veyin<J5,y.,:o~f!~l~~;~99~,L , e~ibj, ,pr~parari~ ~~~ .~ayor .de omejorar nuestras condiCIones de vecinas en ~ Calle paseando. en clan.de wonopa.t1:n, <I~hs. . Será: el PQ[líco.oo las f(ak, vida, ¿por qué no divertimos y la Feria. en los diferentes actos, ñio;~SCálexirif.}g9;at#r baleO- das olimpiadas: ..""
 18. 18. FestaMajar ¿Cómo vive el barrio la Festa Major? ¿Con qué ilusión la preparan las decenas de personas que colaboran en organizar los festejos? "La Prosperitaf invitó a los miembros de la comisión a explicarlo en "cuatro . líneas" Ramón se animó y nos mandó su opinión. "La del 92" ¿Qué pasa con e192? ¿Nos recuerda los asesinatos de las tribus america-nas? No. ¿Nos recuerda que es un año grande para todos? Si. ¿Por qué?Porque todo lo que hemos sufrido, aguantando caravanas debido a la insta-lación del nudo de la Trinitat, las calles cortadas por obras, los baches en el90% de las calles y todo lo demás, nos servirá para desahogamos en lasFiestas del Barrio. iPero no penséis que hemos acabado de sufrir!... todavía nos queda mu-cho. Cuando salgamos a pasear con los niños o la novia o novio, vigiladospor enormes derroches de militarismo, invadiendo la tranquilidad que se res-pira el domingo por la tarde... Habrá que vigilar, cuando metamos la mano en el bolsillo interior de laamericana para fumamos un cigarrillo, o si nos dejamos barba de tres días. Bueno, recordad que el 92 será un gran año, ya que vamos a alucinar conuans fiestas estupendas, no porque sea el 92, sino porque cada año procura-mos hacerlas mejor, para que el vecino baje a la merienda de "yayos, el niñovaya a ese espectáculo infantil, la madre baje a bailar al ritmo de la orquesta,o los jóvenes vayamos a esos conciertos que tantos nos gustan. En definiti-va, disfrutemos de la 14a. FESTA MAJOR DE PROSPERITAT, porque esnuestra, para nosotros. Pasa de problemas, vive los diez días de la fiesta, ol-vida la letra de la moto o el coche, del piso, de la novia o del novio porque teha abandonado. ¡Tienes 355 días para preocuparte! De momento vive laFiesta que para eso está. Preocupate de conseguir estos dias la camiseta delas Fiestas, PONTELA, PONSELA y participa de los actos de la Fiesta. CONSEJO: Si puedes conseguir dos camisetas, mejor que una, porque sno el último día podemos hechar todos un tufillo tremendo...RAMON I " "= --"""*",*",*"&:mu~",:,,,,,::.@,,".
 19. 19. ." / J1,,:.: . ~ j.:i[~:::~~.i¡;i , , ~ .,.,-f_j ~j,~ , "- LrJI- , .. " , , ,"J" , ".,..:!{~IYa ",.Iomos h.hl" de una geneoclón de liesl.s moyoesl Af>o ."0 hemos h.s "osln""nde "" rle rnmpen",>" "e Ii"a"eme",", de uhocae,,"" rl" ,. re,ia de "",Ins de hn", .nl""lv-loS lieslos Los JÓvenes de 15 o"os de nuesllo h."o conocen las~e soem",c Nn "" suc vas Ecle ""O,Odeln"5se suma el hecho de "Oleunes 000;05 vecl""s han ,en9do I..m", p". a "ovedad Eslo es mpodanle ,. y ello a peSO de los plohlcmas que conllcva 50 "~""a que"o "Ole"." ,. Icoa cn cllugm donde se venia ub",a"doc,ón Pesele mln$Oo" . noc"endemosslaacl,".u c ""o"da"aY eamnlene dóln¡JoC,eemos", Las enlidades, glupos y p"sonas que a lo la90 no e"c liempo han pasadn "O la "Dm,,ón In ,ella no puede "esoparecel, ya que es un mol,vo de le,"vid." ¿Cuónl.s "eslas co"ocem,de ,cslas, hemos manlenido una ,linámica basad. en la palllcipación, la solid"idad, el plu,,"s que cmezcan de ella,?mo, y anle louo, un aioe lesllvo, lIiFiesla" E"as "uaciones son las que nos hacen refte,inn. Y lecord.. esos lipi,;os comcnlm" En el 79 lo Comisión de Fleslns estaba lomoda no In Asociación do Voeinos y Alguno, v<ei el""dn volvemos ., lie,Ia, do nucsllOrue!>lo,Y docimos "". .oyo pOntO ¡esto. los d ncnos y vcc"os rooblo, no he rcgndo ojo doronOo lada In semano.,," En el 93, después de quince años, Ja lomamos va,ias enlidades del 8o"io y adcmás dos cs. No hay que olvidar que en las goandes ciudades como la nuesha, las ncluales geneoacionlIes lalegenda,la calle Palamós y la plaza Nou Pin., Eslo nos demuesta que Ja FIESTA ESTÁ VI. nn "enon ese pueblo donde dlslrular Y parllelpar de unas verdaderas "eslas mayooes, que ""V A, que no sólo eslamos unos pocos "LOCOS, que además se han apunlado unos cuantos más sean las d< ayunlnmienlo -Meoce vio dlsl"o-, monladas desde despachos, no descenloalo..dc 1.0COS, Hoy cuando celeb,amos los helnta años de Al venl. aqul en PROSPERIT A T cele. das por ba"óos, consomislas Yde goandes aglome,aciones,boamos la llegada a la adolescencia de la FIESTA MAYOR, Es tamenlable que las ciudades tiendan a deshumanizamos volviéndonos indlvldoaloslas Ya n""evlndicamos la liesla polque ya es un hecho, el ba"lo la espeoa con ganas, sabaoe... poco comunicativos, Nada mejor para comba" todo esto que vivllla 15a, fiesla mayOIla, di!lula,la, cada año es dilelente, no Ic la pie,das Como ya dehéis suponel, no Iodo es un camino de rosas, la lIesla lambién llene sus poble. Comisióne Fiestas d depr~sperilal f)f a ) ~ ",y" ,"",""""-",,."~ ~"", I .~ ..;~.
 20. 20. -. . LA PROSPERITAT , Página3o PEFESTESl9 . ""... l1n.a~y !!1~s_estem de "FESTES"" durant nou días ens óblidarem deis proble- mes quotiC:¡allS" deis casos Roldán i companyia, perqu,e ens ho mereixem. A la Comissió,hem fet un programa dins les, nostres possibilitats i sempre pen- sant en la diversitat, tindreu: Jocs infantils., Revetlles., Rock. Berenars, etc... El programa, comcada any, el podeu trabar a les pagines centra,ls., , Com de costum, volem insistir en que són NOU .DIES deis TRES-CENTS SEI- XANTA CINC que en ~é Iany. . . ,:,!:,¡¡ f:: ,,- , . Els firaires, estaran muntats a la Zona Verda i el solar del costat, pensel11que estem complint amb el compromls que teniem amb el barri danar traslladant ellIocdelafira. . , .,, " Des de la Comissió de Festes 1,les diferents Comissions de Carrers i Placas, us convide m a participar en els diferentsactes; ta¡nt;>élis convidem a guarnir els vostres carrers, balcons i comerc;os, per acol1s,eguirun barrí más comuni- catiuimésfestiu.": ,-;!",,:~,.;:,:, ,"""" Tornema ter el PINde la FESTA MAJOR, ~;guany: la samarret~;:Ia. substituim par una "PANYOLETA", tot el Kit~¡el podeu aconseguir par només 500 Pesetones. "i""f-~-.h~T---~¿-""."-- Com ens agrada ser breus, us deixem pero s~nse deixar de dir-vos: PARTICI- PEUENTOTSELSACTESII. - ",,;;-,;,1,. , VISCA LA FESTA MAJORDEPROSPEII:, :. ,: ,( . "",: / ,":,- LaComissió:,!, "::"""",,,,::t. ,,; j,:i".,:),y:-
 21. 21. LA PROSPERIT AT 1"/.111" , ,.."..::::.. " 11"11""" ." . 11:::::lI::m"m ¡"U "I¡ t A-~q 7 ¡¡i" I AVISOS: m::,¡ ¡¡¡::¡llthll, ,i¡ i! l ¡¡o m" i;¡¡¡,!ni¡!i!!Ii I il1l,oooo , ¿SUBVERSIVOS? DURANTELASFIESTAS MAYORES NOSPREOCUPEMOS NO NADAMÁSQUEDEPASAR BIEN,AUNQUE LO LASINICIEMOS CONELECCIONES, .. QUENOSDIVIRTAMOS ¡ROMPED LAMONOTONíA COTIDIANA! QUEQUIENNO ESTÉDEACUERDOCONLADIVERSiÓNSE VAYADEVACACIONES OTROBARRIO CIUDAD A O DONDE ESTARÁMENOSDIVERTIDO MEJORDORMIDO. Y QUENOSLO MONTEMOS COMOQUERAMOS PODAMOS, O PERORECORDAR ELLEMA:HAYQUEESTARDIVERTIDO, NOCHEY.., DíA. 1) (IJ& A~ DURANTELOSDIEZDíAS,NOPODEMOS PERMITIR QUENADIE NINADANOSFASTIDIE FIESTA, OMOSSUBVERSIVOS LA S PORQUEQUEREMOS ACABARCONELABURRIMIENTO. y PORÚLTIMO:. MONTATELO, PARTICIPA, DEJAPARTICIPAR. ESTEAÑOESELÚLTIMODELAMINORíADEEDAD,PORLO QUEESTAMOS DISPUESTOS NOSDAMOSLICENCIA Y PARA CASI TODO.
 22. 22. EDITORJAL vida del nostre barri, encara ~oit""" ~l "Aste Meior,de Ja son¡ maJors tenim forees par continuar dedat; la,qual;cosa 00 vol endavant. dir.qua ja pugúem pensar i L/egiu atentament el, . programa i.no us perdeu."-" :&f~: . 1ii,;eI,nost(e naiXOment té la . histOria, de dfVJit artys, pero ,..cap de,les activ~ats. , .. . Cerqueu entre ies pági- "nes articIesaentitalsper. . qué us poI interessar el ,que sesta fent ael. Uegio amb como a essers orgaritzats deteniment les "PREGUN. ja en portem vint-i-sls. TAS Al lOBO", "LACAR- Aqoesta; ja ho sabeu, és GELDE PAPEL"I la cartele- una publicació anual i és ra de Iúltimapágina que re- possible gracies a la coUa- corda els quatre cines de- boració de moIts COf119r9OS sapareguts al nostra bani i del bani i can no a tota la que, en un tó satirie, dOna xarxa associaliva que hl te- una imatge dalló que "aI- .,nim alnOsfre,biuri i q.¡e,a guns polities" ens estan rnás de diren aqueStes fenti que no ens agrada ,~págin"" allélcque,senten,. pos; ho podriem dirduna pensen i.voIen~sentiri.pan- altra manera, peró estero .sar,molles d~"" entro .:en Festa Major I no es me-. fulspariieip..,en jorgarlit- r ment de posar-nos serio- . zació daquesta Festa que soso cada cop és más de carrero Aixidoncs, gaudiu de la En aquestes pagines hi festa. aprofiteu la marxa I el trobareu de tof, el que les entitals, voleni,el que no. I desenfre i, treieu-vos del eos una mica de Iestres volen. Hi trobareu les coses acumulat durant tot Iany. aconseguides i les fijes per Gaudiu del jazz. les ha-. les quals encara hem de baneres, el blues, el roek, la lIuitar i també com no, la música celta, el teatre, el fenma intenció de mantenii i eirc, el reggae, el flamene, millorar alió que durant . els jocs par a infants, el ro- tants anys de lIuita hem codrom, els balls, els dia- aeonseguit entre tots: Jes bles, el dme i ei castell de eseoles, els insmu!s, les zo- foes. nes verdes, el Gasa de Jo- Gaudiu de la divui!ena ves, el casa de Barri, la Lu- Festa MaJerde Prosperitat I doteca,el Raeó de Jocs, sobre tot, feu vostres els !Escola dAdulls, les Esco- carrers, posseu-hi, si po- les Bressol, el Poliesportiu... deu, un toe de gracia i una Alió que les dones han certa ¡maginació, guamiu aconsegu~ durant vittt anys els vostres baleons i els de lIuita, el que pensen els vostres carrers, organitzeu ecologistes envers ia serra sopars veinals i coneixeu- de CoIIserola, Iescri! poétic vos entre tots una micamés, del CAM envers la seva es- pensaments de soIidantat i mena de coordinadora nostres entitats, ara ens cal Fer barri no eS nomes timan~a1 a la natura. els cooperaeió intemacional. dentilats del bani perqoé deixar desser ona mica ea- viure al mat..x lloe. fer bam pensaments deis poetes Aprofitem aquestes els temps que venen no bu- daSCú un mateix i poi seu es eonelxer. nos tots, lIultar penjats que voien que Vln- iinies per panar-vos de ia fen galre be i encara ens lloe i possar-hi els esfor"os jonts, bailar junts i fer juntes gOls a crear literatura. la sa- neceSSltat désser cada día manquen moltes coses a per aplegar-nos i demostrar del nostre un barri mlllor, nitat pública, els reco,,",s mes Jorts, com a veins i fer Tenlmganes danar en- qol som i que ponsem I qoe1 de drogodependéneles , no veines. eom a enlltats. tots davant ¡aixó ho dernostrern si hem 1I00tal tanlS anys par XAVIER CAÑADAS havlen de Jaltar. totS els lon!o aplega!S socal en ona arco el !aranna dian de les mlllorar les eonrt","ons de CornSSlO de LA PROSPERIT T A " -Jif ~
 23. 23. .... , EDITORIAL vl"n II~V, las ,",aciones barrios con los pode,- ticos siemp.. son cor 1970- Hace ya demasiados v.,.;scomoentn!todos,noslo E;; nonnaI que el pc años, ¿Os acordais de las vamos a pasar en grande- VIsta del IT1OV1mlento calles ,.llenas de barro?, ¿Os Sabemos, como, todos los ~~~~t~~~i~ lPRO$PfRñAT y dedetransporte publICO? acerd..s ros la falta de s~to- años, que hay vecinos y VOCl- nas a los que les molesta la experienCias diteren una sociedad dem. ;re NÚMERO SIDO HA ¿Os acordais de las muchas FESTAo S<J",ido, nos dirigi- este conflicto es in", "SlE GRACIASk. deficiencias de este barrio? 8 mos a eUospara, desde eslas puede ser, muy e - - mapa del metro de Barcelona, lineas pedirtes disculpas y ..,;- puesto que la, ace VI CANADAS,- aUnno contaba en sus cuadri- martos a que salgan a la calle a mCMm~ento vOC1~al, JRO! FOIX culas con esta parte de la ciu- disfrutar de la movida; que lO movimientos soc"I~, ,OlOAS;eANÁN:EZ dad, No Uegariahasta 1982. dias pasan rápido y que sólo te fiscallZBt.denuncIe =U~- la fuerza de este barrio vivo" es una vez ai año" :~~~~eP; AURASÁNCHEZ la fuerza de su gente y de sus Y a los, que os gusta la quiere decir que la " NDAtsNAYA entidades, han hecho poSIble, FESTA, pues oso, que os lo siempre de una pe !ORIMAATINEZ que hoy hayamos conseguido paseislo mejor posible y n>cor- que esel diálogo. el ;OSAMIRÓ - -durante muchos años de daros, que os podeis diveftir a veces, el conflicte ACI:) DEHAAO lucha-gran parie de aqueUas tanto bailando,como colaba- pe",:,ijeafinMlasd, EANISEIJAS - cosas quenecesitábamospara rando en el montaje y desman- pohticas, ovltar ablSERT RECIO , que este fueraun barriodigno; taje de las actividades, ya I:"er i ranttilO~ e:~N DIARTE en definijivá para aumentar la ve..is comoasítambiénOs..is se~~e elasYUnne~;~=lULTIMO MOHICANQ calidadde vidade los vecinos un montón d C~~~ ~:~Ell y vecinas..- -r--~ - , .. - Agadec-mos desde estas ~:~t:nfáua~e :;UUOSÁNCHEZ " Aúnfaltanmuchasoosaspor líneas.a ayudade todos los, caminode un sisten liEDE- consegUII y los que hace años comen:iantes que han colaba- ""0, ,- ,PEDRO "LUDOTECA" estábamos en la b",""a, segui- rado con la FESTA anunc;an- Tamblene~ ClerteAWPROSPEAlTAT ,-,. mosahí,"enpiedeguerraoen- dose en "LA PROSPERITAT", todO~OSpohtiCOSCASAl DE BARRIDEPROSPECASALDEJOVES pie de paz" -depende de las, DEPROSPE", cirounstancias-, , siempre Agradecemos también la pre- sencia de los FERIANTES,y :"" h hay ~ ~~u a~a;;;:.~~~~ ~,--yOTRASENTlDADES-_, -- ,hemos oonseguidolas cosas~;: cómono. puestos a agradecer dive<sosconceja, , ",< - -, unidos y penmanecemosUOJ- ,1, por la entrada de recu<sos todos, ha existidoFOTOGAAFfk .. dos porque aún nos quedan, -- -- económicos. también debe- ción complicada. - --- . -- .muchas cosas por, conseguir. ,Y otras que: trabajando en los, la FESTAMAJOR DE PROS- mos agradecer la S<Jbvención más oolaborativa.~~~~ MASSIP,-:, ..::;:.: -.. 19ZQ"laAsociación Veci equipamientos -Casols-, supo-- PERITAT, s del barrio y para el del Consell de Dismete. Y muy más áspera. Pero e de eAAXJU HISTORi¿RÓOurns :--~ nos se pone las pilas -más ,de-- nenu~granapoyode,gestióny b:"".o,la ~iz~ el b:"".o,y,la .som todo, a todas aqueUas~:;,":=~A, PEREZ .. ~"~e ": las que ya IIevaba- organ""- ",C?9anizaci6n. y ,,-, ", - .. dISfruta qwen qulere,Precisa-, ";,enndad~ que,voluntanamen~e. Í!nernl del díáJogeT.AAlllA i"",~ ", la l FESTAMAJOR- ~espués, y la FESTAMAJO!, se empo&- ,mente: por est? : porque la, :..ySU}obrar un d~. hanapor- pe<so~lidad" o c - : , .. con el paso de los anos; mas .-lO e ~aDCAIE. P~REZ . -- .. - - el mes de .. FESTAes del barno y la tene,,:;, tado tantas actividades a 6sta como con el Sr, An entidades del, barrio. se van enero con reuniones gulncena- . mos que hacer enln> todos y nuestra GRAN FESTA. ..,- tiburclo. .. -- S<Jmando la organización de les y hacia efmesde m.no, se todas, es por lo que, desde" a Después de ~ , los ejemplos deDISUIXOS IMAOUETACIó-. la FESTAAlprincipio, surgela empiezan las,"uniones serna- estaslíneas, spedimos o cola- FESTA seguimos ontando portam..nto, e su la m d , Comi~ón deFiestas ela calle nales. Estas reuniones,se boración d sobretodo en elmon- lasentidades y nos seguimos total a la panicip2CARLOS AZAGRA Palamós. fi8censiemp.. ~.s a las tajedelosactos. divirtiendocon algo que es nal. ~,IaIransp.,ec-ENCARNA RElUElTAJUANITO GARRAFA En 1992, sin tener "ada que 8h de la tarde (2O..00h)en el Cuando ve"s a vecinos y nuestro. El día que la FESTA no- ~u~~~so;~:ra o;JORO! FOIX ver con la coincidencia de los Casal de Barei de la Plaza vecinas montand~ s,"as o la tengamos que montar noso- de m",os probl¿ Juegos O/Impicos de Barcelo- Angel Pestaña y estánabiertas mesas, cargando o descargan- tros, el dia que nos venga mon- estas mismasDORI MAATiNEZ na, se c..a la Comissió de Fes- a la participación de todas.!as do camiones. echar una mano, lada -como pasa en ot,os denunciamos. poANDRESNAYA - tes de la PlazaNou Pins, entidades del barrioj- cómo colaborar. porque la fiesta tam- barrios de la ciudad-, ese dia la n!9ativa de un la Festa Major hoy. y desde no;atodos aquellosvecinosy bién es vuestra, habremos pe,dido el norte. ese matlvo sobre tas hace ya algunos años. es una vecinas que tengan",aeaspara Este año. pond..mos gran- dia ya no será la FESTA de JoaqUlnValls. lasCOMISSIÓ DE FESTES fies!!1 di:Z, i¡os .a.veces ~ d y - unafiestacada vez diferente y des cartetes de las actividades nuestrobarrio- ~bl~~~~. ~o :~MAJORS97: cuando ool"",de lunes de pas- mejo, Ideas de cómo conse- que hay durante ta fiesta y los ¡¡RE/ROS CON NOSOTROS ~pecial manla a --- - -- cua- ~ oJJfe djas.- guir más ","u<soseconómicos. ubicaremos a la enlrada del MONTANOO DESMONTAN- queéles asi . e y esCasal de 8arri de Prosperitat- la FESTA MAJOR es de" ídeas de qué tipo de activlda- ,Casal de Barriy del Casal de DO LAS ACTIVIDADES!! ta desgracia deCasa de Joves de Prospema!. todos y la hacemos entre des organizar, Ideas de cómo Joves. infonnando de donde iíDIVERTIROS CON NDSO- nuestros conveludoleca"l.a G""""-- Aacó de todos- Pe<sonasen ..p..sen- organizar todo el trabajo para hay actividades. a que hora se TROS GOZANDO DE LA MAR- Porta. Roeuetes.Jocs- Cte- Solidaritat amb Nica- tación de las dite..ntes entida- que, repartiéndolo, no suponga" quedado para montar y a CHA y El DESENFRENO!I Turó de ta Peira,ragua i Centramanca. CAM,"dio Unia IV- Asociación de Rol des del barrioque asumen un - un gran esfuerzopa<aunos qué hora para "toger. para COMISiÓN DE FIESTA Ciutat, Men~oPmspe. Colectivo de Rol -Cor- gran trabajo en sus horas libres ~tos. . , que os animeis a colaborar, Ya MAYOR de:;~n~:e~s o o KuPA Sdura O". AV.V, Prosperitat. ,,".," , ,..",.-",..".~I,.). , - comportamiento, danos y las CIUPESAOS. JOC.JOBAC;Grup d.Dones 9 Sams. AE. C~"es de -, , .. debemos a~ep" dos como subd..:Foucauld. Ecopacms"s 9 no se eseuCO fSarns. Els AneplegalS, NouS.re15 1mb CUbl, Hermana. Son cesi 300 en nueSira ciu-miento Nou 80..,;s-EI Cerco función para la, que fueron ~u:~a~a=e dad. Okupan con K. casas y(Cubal. Comissló 0.7 ¡ +. Asocia- espacios abandonados. deso-ciÓn de Com"clan", Zona ,=1 "OS ,nsoclale., no 51 101c"ml- ml.mo que h. cuDados, Qule",n devo_"ene ,1 I ,1 j , , construdas.~~~ ~U"..:"?:,porte "ahza, , A es.ospropeta- renciay los Ok~~_~S_}-~~~:~~ varadeacemL ..~

×