Pragmàtica i gènere epidíctic            Corpus de Salutacions              de Festa Major Barcel...
Nue:st~o                                o  o                       ...
(IIXIo                                                          ...
.-..   . ..                       .                              ,. ...
SaJufaci(j                                                        ...
,                                   ,      ,8aID~ac:ió              ...
extenchacfre"te ,, I;m~t"en ,la, dorada are~a- dondé;ü;,; día lidió, er ,rnseniosoHicfalgo;G~,;¡í(maéiso         ...
:,g, o-i lo-              d t!                                        ...
,miento de Jps s~rvicios ,públicos y ~I,~eñ6r ju,~zvig¿l,aqu~ nadi~: 9t,~nte   contra los d~rechos-deJos:>;dem~ek Santo...
!fg~~~~~~*,~~i~j;~,~-- - . ~--"." " " """ " ,,  "  ~~g1~!~~~f~~~1~1~~~    ;, ,. pl,4Za.perf~c.tGníenlei/¡Jm¡!,Gdll....
,  ,  ",   "                    e                                 ...
i..  ¡~,~~;~i~~i~o          e:r~l~l_~~~f~l~~~                  ..;~ilil~t. ,,.e,ngfT¡~~¡:~~~~...
. .~t~  es .10 que se ha tenido que hacer con el pavimentado.   Hace poco.";;~::de    .un         siglo que ...
A esa tendencia obedece el plan de reordenad6n que pa sido formula-  do. pendiénte en algunos puntos de aprobación por l...
S"                                         "        l1~ ~D        ...
~~~~~~~~~~.  ~                              B9S(                      ...
7 q ~~~    ,                Pórtico*11])~      ARA IDo quo OO...U "IDO ..bUooo.    lo .",Idou...
.  -..   .,                          t)O~-r o 81r I¡CO                    ...
8q~9JPÓRTICO              ~fi~f~~~f~t~l;~~~*TI~                          ~;¡ 8I~I~~...
Pórtico             8 q.c; 6J    Fiesta Mayor. Tradición. Alma del pueblo.    Gracia se apresta de nu...
PÓRTICO                                 Q%iJ  El nueva régimen municipal cancedida al Ay...
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez

420 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
420
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Barcelona Gràcia_1929-2001_mikel_fernandez

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Barcelona: barri de Gràcia (1929-2001)Contingut: 1929, 1930, 1933-5, 1940-1, 1946, 1951-2, 1955-1966, 1975-6, 1979, 1981-2, 1987-8, 1991-3, 1996, 1998-2001 Compilació: Mikel Fernández Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. Nue:st~o o o [, ~ -; it ,..- °r ~~ . ~ " , ;- o~ ~ "~~~o:. k;t o lo~- r "i" o, D. ANTONIO CUYAS LAORIFA sa 1 ud O D. JUAN CLAPERARO~ Concejal jurado Sustlluto Secretario del dlslrlto VIII Municipal del Dlstrllo VIII !Munlclpal o ,TRA estamos en la calle dispuestos vez a proseguir nuestra ruta por el camino que nos hemos trazado. Gracias a nuestra se- , riedad. la industria, y el comercio de nuestra barriada nos prestan su apoyo y las auto- o , ridades del ,distrito nos alientan a, continuar y mejorar nuestra publicación. que el público o o espera con ansie,dad. Gracias a todos. Como , . siempre. también este año alcanzarán los bene- ficios de nuestro trabajo a los pobres, que aguardan nuestra publicación porque saben que les resuelve el problema de un día. y esto nos proporciona la satisfacción del deber cumplido, que confiamos proseguir si, como hasta hoy. no nos falta la ayuda de nuestros amigos. Gracias a todos. DOMINGO CENTELLESDo DOMINGO CENTELLES organizadordel PROGRAMA O~ICIAI. 1>1.LA FIESTA MAYOR I>E GRACIA Barcelona. Agosto 1929,
 3. 3. (IIXIo . <""O~ " ~. EGUlNT la tasca que varem comen~ar anys enrera: ferms en el nostre proposit de continuar-la i mi- liorar-Ia sempre. lIansem enguany el Programa. Oficial de la nostra FesTA MAJOR.No volem esser . nosaltres quins hem de fer-nos la <reclame). Els nostres amics i cooperadors han de dir si seguim la trajectoria as- cendent. o si pel contrario la nostra publicació no respón a lo que els hi oferim. Tractem de conseguir que el nostre Programa no tingui solsament la utilitat irnmediata coro a tal. sinó que sigui cada any una publicació atractiva que es conservi. omplint aix(s les aspiraciom! nostres i les deIs nos- tres anundants. quina confian9a no ens manca maL Hem volgut aquest any donar ínterés a aquest Ilibret, publicant les fot(}grafies dhomes que tots portero dins del coro Són ho- mes que. des de la dreta o des de la esquerra, dins cada un de la seva esfera de Iart o del saber. han fet gran el nom de nostra terra i per aixo avui, publicdnt els seus retrats, hem volgut ter gran aquest Programa. Entre els altres. Iesperit de Mossen Jacint Verdaguer restara entre nosaltres el dia que. com cada any. repartirem, en nom deis anun- ¿¡ants. bons de queviures als pobres de la barriada. Merces a tots per toro i á reveure. Domenec Gentelles. Agost de 1930. -.------- "»f-)"> o:~;o:<~-XJC )U()OO(XQC)o«,o:>OOOOC:<:o()()()(.ooc;l()()()Oo> .»»>:¡Q J<»(~ 0000<""()(J(J()IXK; <:.> <)(I()IYoo)Oo.-:<. -:-: .jo(O- - - - :.» - úCJO;..)()Oo <~- -»00 -;00- - - - oJo. - Planthado Alemán . IIIIIIII . per él(olls, punysi tamises . . . 6R¡NS T4LLEltSDE PLISSllTS . . . Balltn, 216I 218 : Telelon13823 140subcursals1)0(->;0):" ó -. - - .:-> - -;- o). - ()OOOOQOO)()O"XOxx.ooOo:>O -X)o<x:.;,:x¡,: > 0:>0""-000
 4. 4. .-.. . .. . ,. .. ~~I.".r ~~t:ltt C~q:J ~ACIENCS: Alére voléa em períoca adree;ar~vos des de aques- ,ir tes modestes planes la meva més distingida salutaci6 a lensems que remerciar,vos per la boca acullida que meu dispensat, permetent-me portar a cap e;o que es en mi, poder contribuir amb mon peHt ira. de sorra a la divulgaci6 del progrés que en tots els rams del comere; i de ]a industria -" experimenta cada any nostr~ estimada Grada. Posant-vos també de manifest que del petit benefici que nobtinc en faig parHcipadors als menesterosos de ]a Barriada repartint- los-hi bons de pa, arros i mongetes en e]s baixos de la Ex-. casa Vila de Gracia, lo día de la festa Major. T. BALDRICH GALLART De venta en todos ftRRUI us s los esta- blecimien- tos- La marca emblema de la Fabricantes: supremacia Uijos J. Elpreferido por dares refinados. los pala- No con- BH t ALGEMESI tiene polvo ni ninguna Valencia substancia nociva. Higié- nicamente envasado en saquitos de 1.2 y 1 kilo. Delegación de ventas: Directamente del molino SENJAMIN al consumidor, gustoso, PASTOR substancioso, siempre Ronda San excelente en paella, ml- Antonio, 78 lanosa, con leche, ete. ete Telefono 1::1071..,-.- ~~~~..~~~~ ~-~~ ~""- ~~ 4
 5. 5. SaJufaci(j ,8 AUra vegada estic al carrer disposat a seguir la meva ruta pel-camí que me h/ trac;at, gracies . a la serietat a Iindústria I al comer<;:quem pres- ten el seu . apoi, I a les autoritats del D/stricte, , mha alienten a continuar i millorar la meva pu- Dr. BENET MORI JOAN CLAPERA BAllESTER blicació quel públic esperen amb ansia. Gracies ROCA Canseller-Delegat a tots, com sempre~ també aquest any arribaran Secretari del Districte VlIl.e Municipal del Districte VIII.e Municipal els beneflcis del meu treball BIspobres que espe-ren la meva pubIÍcació, perque saben ja daltres anys que sels h/ resolt el problema dun día, repar-tint-Ios-hi Bons de pa, arros i mongetes, I aixo em proporciona la satisfaccló del deure complet,el qual confio sigui com fins avui 51 no em falta Iajuda del~ meus amlcs. Gracies a tots.. f{~8=:; Barcelona, Agost de 1934. "IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIlIllIIillll""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1111111111111111111111111111"111111111111"1111111111111111"11111111111"""1111"""11111111""111"""111111"11"11111111,,""""11111111111111111 . = ::IiH nn JI J..IKK OI ... .. ,,;,.,> :,¿:~"""1::1 , ~.,...", . ,~ 11 ~~ la marca emblema de la supremacla É:s preferí/ per els paladars refina/s. Nc conté pols ni cap subs/imcia~~ nociva. Higi¿nicament enva:ssat en saquets de 1/2 i 1 kilo. H11 Dlrec/amen/ del molí a(consumldor. guMós, substancfós, sempre ex- n~~~~ cellent.en paelfa, milanesa, amb Ilet. e/c., etc. ~~ ~~U DE VENDA EN TOTS ELS ESTABLlMENTS UH fabrlcanfS: lliS:::; f DE 1. SOS DODDAS-JI!!~meSi(ValenCia)¡Ui~~ DELEGACIÓ DE VENDES: ~~.11-- BENJAMI PASTOR - Ronda Sto Antoni, 78 - Telef. 12071 """"1""""""""""""111""""1""1""""""111""11111""111111"11"""111"11111""""11"111"""111"""""",,"""""""""""11"1"""""""""1""""11111111111111""11111111"11"111"111111"11"1111111111111111111111""" . - 11
 6. 6. , , ,8aID~ac:ió 7)"1) i. " : j , Orat:ieD4CS: Altre voUa ,em pertocaadre«;:~r-vosde$ de aques,tes modes:~~~, planes la meva més distinglda salutació a Iensems que remerci~r;vos per la bón~ acollida que mheu dlspensat, ~ermetent~meportar a cap «;:0Que és en nil, pod~; contribuir amb mon petit gra de sorra a la divul~ació dei progrés que en tots e,ls " I rams del comerc;: i de la indústria experimenta cada any nostra estimada Gra~ia. Posant-vo~ també de manlfest que del petit benefici que nobtinc en faig partici~ padors als menesterosos, de bons de pa, arrbs I caro; els quals esperen amb ansia , aquestes testes, perque ja sab,en daltres anys que sels hi resolt el problema dun día. En .laseguretat que Jsny que vé els podré presentar un programa més per~ fecte que el present, rebin, pues, tots, Iexpressió del meu / més profund agraiment. Gracies a tot5. Vostre S. S. Barcelona, Agost de, 1935 ,(f!~ ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111 UllIIlIIlIIlIlIlIlIlIIlIIlIlIlIlIlIlIIlIIlIlIIUlIIllIIlIIlIlIlIlIIUllllllllllllllllillllllllllllllllllllllUUllllltlllUm:::::HtJIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIII 5 J v lAr § tí e u lo S F o o9 r áf t " i e os I ~I- Ld ~ I - R. COSTA I =i .1 ~ j CONDAL, 8 (esq.Portaldel Angel) I= o = =§ Q. ~ ..- -MI ~~ .§ @ ~I ,~I Aparatos de todas marcas II ~ I Películas, Placas y Papeles ii I Accesorios i~§ o o o ~ § AMPLIACIONES ARTíSTICAScon fIouy trama ~ §§ 000 § §§I§ ~~~ I ~ Películas 9 a 6x 2 Ptas. I § 111111111111111111111111111111111111 IImllll:¡::::::tI¡¡¡]IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII1111111111111 1lIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIlIIlInlllllllltlllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliWi. NOTA. - Citando el nombre del programa los descuentos serán válidos.
 7. 7. extenchacfre"te ,, I;m~t"en ,la, dorada are~a- dondé;ü;,; día lidió, er ,rnseniosoHicfalgo;G~,;¡í(maéiso ~ dií1"~onte. >qúe u~ día se,Ua~ó" s~~;a~:cÍe,TCcill,ce~la,serecóstaba,Q~f7Y!!I~ ,~~~tff á!é~~<"cúYc»:!(o~i~~~ ~.~j¡,!:, ,níi~~o}n~~b;e,:...~ic!a", " ",:~,y un~LP!q~et!ls actt!,as se clavaron-avld~~, e~ Jo~ ?:Wle,~ ,paftl,cr~n~:,Y..i!lI".cJ~~uron1rlo , s~ ¡~_¡~,:"plcS( y la""vieja .Bi,tin,ó...con: al"",joven, se extendíó en todos sentidos y",iubió hacia"la sie.~~_-comohas,lad¡f yi~dela visión, verde " yespéjeante,dlÍrrÍta,~;. ,. : . ",," ,<::_ ",, ", !:(~~¡:::"/;:;::;~;:;:;;":.,~;$."",,:":.~ , , Ho~bres inquietos allanaban mo.;tículos,desapar~cían huertas y casasd. jabór?y~n,Ja tié¡;a<..ojísa;",surcada por la vieja Riera den Malla, aparecían los jalones de una enorme cuadrícula ciudadana y bellísima, " :,," Cracia dejó de seria vjlla menestral y riente, unida a la vieja ciudad por el cordónumbilical de un cambio umbrío hundido entre huertas, recorrido por tartanas adormecidas y lentas, Cracia dejó de ser la villa inquieta. y bulla,nguera, de espíritu rebelde que un día hizo ~repitar sus viejos fusiles y escopetones de caza, al son de su campana resquebrajada y ronca, porque Prim, caudillejo político, mintió dos veces sobre sus promesas de abolir las quintas y las cas~nas ve tiastas sintieron en sus muros las mordeduras de las balas.., Ya no irian a merendar los barceloneses a loí Fontana, bebiendo agua fresquísiina salpicada a Intervalos por con: fites blancos y gordos: Cracia perdía el hechizo de su aislamiento; ya el nombre de Collcerola no existia, y Tibidabo recordaba, ante la masa blanca y magnífica de la ciudad ingente rejuvenecida" la etema tentación del Malo, ofre- ciendo, a cambio .de adoración, las riquezas del mundo... " , " , Pero sucedió un fenómeno extraño... Cracia dejó de ser la villa aislada y perdió su fisonomía, pero adquirió ,otra, la de aquella Barcelona ochocentista que también perdía la suya para ser una ciudad cosmopolita y envenenada.., Fué como si aquel evocador personaje tan nuestro, tan barcelonés, aquel Señor Esteve que créó Rusiñol con su sonrisa mefistofélica, perdida entre sus románticas barbas:;grises, se h"biera ido a ella.., Murió el tendero de «La Puntua!», el místico, heroico del enriquecimiento"cuando se cumplió su obra y se acabó su tiempo.;. Su obra era rehacer el, acerbo:"de"riqu~zás de uria Barceloná empobrecida por la invasión gabacha y por las guerras civiles, contaminada por los primeros contagios de anarquismo destructor... Su tiempo era el plácido y agitado a la vez cfe la Milicia, Nacional y que los ctort~IISII del viejo .Fom de~Sa~t J~me»; de las páginas ingenu!s de «El Diario de Barcelonaio ,y de las soflamasftlvolíicionaflaí:.. Aque~ chocolate mátuti!!~..:AquÍlI,-pu!ítod~ ~P!~~n~ con barbas de collar, mandando veleros ,de blanca, arboladura, como alas de ngel..,j~cuandola luz eléctrica, Y el bullicio moderno, los tranvías; el primer terrOnflco~alltomoyil, con uncondue:toienvÍielto:en pieles, como ún óio;:iyün negro, nubarrón pestífero por cortejo ,le deSal9jó dci::.~i~edi~ y de ~a, Yidj,;~I<~rn;~::~~:ja Barc;elona ochocentista se vino ~~~~~~~ ;¡e~¡f,ii~(~~~~ de I~: ~~;J~~~itllf~t:t.i~~d;:::~~~::,~~~~~fj~;ii~~scab4ilerOf~ t sus jinetes, Y,s~.sbaride~~!. y ~~;l~iJ:.~f.,:jo~ y la,{~~ld~,~~1jle~o:.~o~!e.,JI:.~-~~._~ ~f~:i!~~~~eradá,;:"" ., ,.., " Cracla en -;a,noche pe,rfumada de sus flesta.j~ntre. las ~uSlcaSiY los ,faroIJI~s,.. :y::las, calles adornadas con arte inimitable." ;~.::; """ , Sobre la típica barriada, hoy Barcelona misma" pasó la horda bestial ~ej¡(ndo,;su huella trágica... luto en los hogares, lápidas con nombres rodeados de laurel y palmas, héroes y mártires a un tiempo por Dios y por la Patria, y en los templos venerados, muros renegridos y resquebrajados, techos hundidos y el eco resonante de la vida activa retumbando en las ennegrecidas oquedades... ; Crada late y palpíta hoy en el espíritu imperial de la España de Franco, y el fantasma curiosón del tendero ochocentista, emocionado, contempla desde una esquina el paso marcial de las legiones de camisas azules y boina roja entre el latído de banderas victoriosas, y alza también su mano invisible en noble saludo. Gracia, la de las calles rectas de blancas yobajas casitas, de las plazas cuadradas y limpias como pulmones regeneradores, trazada ya como una precursora del Ensanche,.. Cracia cuyo nombre es tu propio homenaje y tu defínición mísma, Cracia alegre y buena, hacendosa y rica, tienes un encanto, una brujería muy tuya que me tiene preso", he estudiado en un colegio en tu recinto, he luchado y he sufrido en ti; he perdido también seres queridos y has contemplado mis luchas y triunfos... Yo sólo puedo decirte una sola cosa: ¡Bendita seas! (~q~oJ
 8. 8. :,g, o-i lo- d t! ¡, la 7;:f/lj,ia Ali;; ]t:t;;~"{ . l.,"" ,. ",...,.~" ,,:,i."{J"r~""-I"i!...,.,...,., ~ """:~~;¡..:,I""~,#~""",,,,,,":, "~"~"""~d"""" ,,. "," ,"O, <" ,.:,. , ," .~::1 :á~~ift;~i~r.~{~:iJ~~s~L~A6a ,, "" , , Fiesta Mayor. Así, con mayúscUla í~Fiest.d"MoVor. "Goda pueblo ,, t: tiene 10 ,,;: suya. SuYa. Elcalendario señala; múchas festivi~ades,al~unas¡que a1~ canzan a toda la cristiandad. Son Hestas ecuméniCas, fiestas tan serio- rosas como dilatadas. Pero la Fiesta Mayor es exclusivo"~le laf~cali- dad. La veneración del pueblo destacó una figuro del santoral. Un son- tito humilde, sencillo, que pasó por el mlJndo-con su sonrisa ing~nua y bondadosa, su m.irada limpia y tierna, su cayado y su sombrero hal- dudo-pregonando la verdad de Cristo y, prodigando bondades. O - una santita tímido y modesta qué apenas sabía hablar con las gentes, pero cuya simplicidad Dios entendía perfectamente, regulándola cQn su visión fugaz y con el eco mudo de su Palabra. * Y ese santo --:- o esa santa - en cuyas virtudes le,vantó una modesta ermita un beatífi- co anacoreta, se fué adentrando en el corazón del pueblo. Tan aden- tro del alma se le metió¡ que lo siente suyo, sufo. Como .los árbotes que le don frutó y sombra. Como el ,agua" que socio ~1J.s.ed r,i,egasus;, , ", y " o , , 1iJ. tierras. Como las mOhtañósguefeston~ai1 elhorizonte:~EI sa:rit6 cum~~ pie casi- una misión ciudadono -b pUeblerina ..:;j,;unafunción sociól:" Es el mediador entre Dios y el pueblo. Intercede en la Co~te Celesti.~1 por el pueblo que le eligió por Santo Patrón, Y con su bondad iñT¡: nita, con su paciencia inagotable y con su tolerante comprensión de los defectos humanos, disculpa ante Dios los pecadillos de sus patro cinados, a veces un poco egoístas, o un poco marrulleros y codicio- sos, o un tantico irreverentes en sus momentos de malhumor, y así~ como el señor cura vela porque no se descarríen en el cumplimien.to r ,11U,fl de sus deberes religiosos, e1 señor alcalde cuida del buen funciona- ..1 ,,1 ..J
 9. 9. ,miento de Jps s~rvicios ,públicos y ~I,~eñ6r ju,~zvig¿l,aqu~ nadi~: 9t,~nte contra los d~rechos-deJos:>;dem~ek Santo,dtr4E. se,~~~~rgq,qe.o na~~ sitio oso ládo, en el Ciel9, a los vecinos qúe mueren-é.it,tp:p,ozae,Dios., " " , .."", ". * Para la fie~ta Mayor~elebrada" : ! en honor del- SanfÓ~es,la pren- o, "-"," " "", . . da m~.~fff~ t,,:~q~.f!njar: rt1q~~~~~.~~~[4~~t~"!a~.~ttn 19" ,a.!~gría "" ~~ m sana.. desbordante y~~trtnlnosa;"a moza ,¡uncal$}lo matrona opulenta .;¡I ~". l " " ..,~,..~t,r;"",,, ,, SUS/9PC¡s vistosas, y hasta "19yiei?/~M;s:~(Üde."s.acari~n(t lucen mós ocasio~e~/del arcón herrumbrosb ...ener qve"ri,Qdie.p,li~detOsgÓnear,; .Io~ricos adere~os que e~mqfcaron, surddi~nte ~~Jr~:za.de,bf~~"díaso.e,.,(el "Gcito o 9r .~~~o:y p¡nturerol.,-el.h~.mbre ma:~t?c:iY,hasta ef:cncidno , f., , , "1"" , ¡tf;}, ,.,.. """"~ , .t" ,~ , -para ~o d~~riJcirde la vieja-2:se erigalanan y periponen. * lds, ~,i~cfadestarpbiéqjJie¡~ii.!u Sanf{sPatróh:y también le .festejan -Flor todo lo alto una v~z 61 ../ . áñ.o. IDesgraciada ciudad la que se olvida de . su Fiesta Mayor! Ilnfelíz ciudad la que, ,en. sus "tÍ1fblqs grpn capi- d~ . . tal, arrincona, ,.por arcaica y pueblerino, su Fiesta Mayerl Porque los ",. hombres han d~ ser siempre un poco niños, vlas, ciudades, un. poco "A . ,. pueblo~" Sólo así salvarán su tesoro de candor~ sólo así conservarán un fondo de pureza sinel cual piérdese :toda facultad de crea~ión. * No es p,!.(ebl.erinq, i tarr;poco "provinciO(i6",el apego a las viejas tra- n d¡cion~~populare~: lo p~ueblé~ino¡o provfnciaro, es lb otro;, embo- l ~tJr~s~, ?r1t~lo..~~~~iicq~irnit?r ,lo f(xtra~~y,cipci~tq1 d~;ló propig. E~o ad e i n . i~ ;t.~~~~ :E(~ .~~~5i9 ),:P.f~.~E:).bilid ~~B~.q ~ ~!fJt)s~~~:e " S "¡, :? <SI,~~"~~..t: .{ ?~~ .. ,~ , , , , , , " , , , ,.slanifr~plP.,:.;{.;.:;,;~~;,.., , , , ~",""o:~"~",;;:," , ", " , ,, "0.:- ;:.",.:~::<",,, , " , , :.~::;t(tm.;j¡t~..!~" ",:r:~!"~~:hi,l(~;,io"Y" :.~~ "r;ir~,:;¡J;~"o;~~,,;>; " ~o, " . .f¡a~t9"CM-éiYor-¿~:G.~qt19F.~!1?,?fo~~..rg~}W:4.J.,y, ,~%.pg~nte..sfermero-,. stJ~ cm Dios>; Fi~,sta ~tundr y serend," e~lt~ y~<;~me<;:lidé1~:~§in la ríñq sangrieQ,ta, :/0 palaqra proq)Z,6i el gestó il1J1oble.Sin, $«;;~p .en, ~,~r.libar:; ~. la ~~1f~~~ ~f~~~(r~Ú~8~~, ;0}~~st~ ,l11es.üra,r16fri;tpjic~: ,.1, e,sfueriode"v6IQnt;C}, nr1],pós,c~1<dé~t"odaplsas. - ,, ,~., ES~añb rrI~surá. es," , pontánea. Porque fa gente de- Gracia es naturalmente discreta y co- medida. Gente culta, educada y. señera. * Y cuando las .calles de Gracia se encienden en luces y colores. cuando se llenan de música y de risas, el viejo corazón de la ciudad de Barcelona se siente joven, lozano, y se abre a la alegría de la vida y al encanto de lo sencillo, tradicional y popular.
 10. 10. !fg~~~~~~*,~~i~j;~,~-- - . ~--"." " " """ " ,, " ~~g1~!~~~f~~~1~1~~~ ;, ,. pl,4Za.perf~c.tGníenlei/¡Jm¡!,Gdll..u.n~ noéhE!,p~:" sl~~~ ~MF,t~E f; ~ii~~~~~ I;~f" , d ~~~{J~ ~~~J ,;~:~;"g~ , ~0 7~" rí"e"esl~~dC!¡.~S ,t:J",,-:,..,/[~.nc~.n;e sus :¡g~;;::": "". ;:.;:;tlumEihto$1osale9réslt~o~cláclÉI uoa. ardlJfIa~;- S .;( )..,~~~;t~ ~&~?H"i~!i~~~~~1~ v ;,f~~ ~:,",!.II,Joa9;e~ r!Jz,,:.I1!U í,t~1.~~? ~~ ,SlCIIW.,t~~~{I!.~~t~,>"",o:¡ 4-~i f}h~:t~:J % , , , ;;:~~;piNíKo~s¡:.:ili¡lJ~-:)~Y~IÍ~~ " " ,¡" " :;f>. "" " ...~r: " ; " ,t, tl " ~" >: " l" "~" ~::;n.íic: :;~;:<"i "",J "> ; "" ~ ":f J 7.. ,~{"J.é:&,$, qe ;""<f ,,, ," "~ r,, ; I ¿¡¡ ,~ ¡; ,,r" ,, ¡I. t, " , , ,, ," , , , , (!;. .,"~ " "":" .~ oo~s:; ~ ,lJ>;,:r.. s.,e$.;.(:~oa s ¡,El , ,, ",, , , ,, " ,, " , , , ~ " " , I " "" t ~ "~.J: " ""! " é" , ,t , ,,, , ,,, , , , i!.:~,lr~"II,,;e~..eJ¡ l, , , IQ~q:,:P}~,::!P:...m.<?~9>,~~:,I!." ~,(V. , , , ,, , , , " ~ ...,, , ,J>,¡;a,.~~,<, ".."""~~,,, , ". " ,, ,..". """.1 , ,---
 11. 11. , , ", " e .., ",,1 ;. ,, ;: ,15Aeq!J{,~iQ - ,, ,." "," " dej951 ADA retrata mejor a un pueblo que S,USfestejos populares~ , y en éstos, qúe ~nualmente prepara con:toda meticulo- sidad la simpatiquísima ex villa de Gracia, seconden~ san, como en ~ingÍ1n6s otros, todo ,el señorial y austero !t3 concepto de la,diversi,óJi: :-pte~dasdel espíritu y del , R"..buenseny ca!alál1 ,~:<Iúe, si recogidoyensimism,aclo en la. 4i~rJa. iar,?-a,~odo 1 . , ",., el, ",,), &~.9,..§a,he.!;t~~s.~~9.A~pl?~h~é&:.~~.j~.oqe$ta, "",,"" " ., " ", . .. ," . ,Yds<,#;a, . , . ,~leg:r!á; ,I1H}~;( l~jos del; f(jolgo,t~~w;;réj.~~nte el{;,ot~~,~ ,1;;l:6tu.~es,,eni 51,1 , Fie,stll.:MayoI., " I "".:,;",jE,i.; ;". ,;." v" . " " , ,En,;~sta Fiesta Grande " ,de<G~r~~i~~.;"éon ,, , " , "" , ,:topo:~lvp~n.tore~qli$mo;: , , " Y con toda-la majeza que le son pfÓvelbia.l~s, se conjugan dos: elementos muy importantes para hacer1ag~atá: la ~radición y la modernidad, es decir, la bella gama de su folklore ...:-coros y danzas - yesos otros espectáculo!" ljue se desenvuelven en el clásico envelat tan del agrado de nuestra juventud. Aquéllos y éstos,son ~omo la sal y la pimienta de los festejos; todo lo demás sirve para aderezo del conjunto formando su maquillaje. AsÍ, de manera tan natural, casi como por encanto, surge el programa que es deleite para el viejo, porque le trae el recuerdo de sus años mozos, y alborozo para el adolescente, quien sin nostalgias que le provoqUf.n aburrimiento, gracias a esa armonía a la que hemos hecho alusión, puede continUar la línea trazada por sus abuelos, en el trans- curso de los tiempos. Pero 110queda ahi todo. También el arte y el depurado gusto de los gracienses hallan en su Fiesta mayor el adecuado marco para mani- 1
 12. 12. i.. ¡~,~~;~i~~i~o e:r~l~l_~~~f~l~~~ ..;~ilil~t. ,,.e,ngfT¡~~¡:~~~~"il~f(h(~~1l~~t4~lt~p~;¡8i~:~;¡~ici.~.~i~~~11i~~1l~~ ~~(~~:i¡,a;;::: Ir~I"~"":V""I",k..,,",,"""";:""""" ,:.,;..,"!J!;iJ"":*"~:""""""~""~~:¡;W"" laty~nááitístJpájl~:(susautb~es~~:p~",.quliY:P9r:;~Ifu~)J&;v!Iio; y;~~~~lj4:~~ ,v4nit,térhoiadLá;I~ J:iestaM¡¡y~f:;~;1G*¡cii;:j~:ii~~~~[~~~"de"~ e~ ,tÓd~.1~~üip~t~r:J:s.ü ,#pvincia:;.Ae~ti~ ?hiy:f$#íe~~~~~: :9~;Ü~~r~ ~sta se hañ de encaminar los principalesd~sve1os d~todos ]()~gracienses~ sin, exc1usiórrdé riiJgfuia~cl~se. Toda la:be1I~zadecorativa~etá siemp~e po~a ",:,", o, ,o.:.) , .,",;;. ",!, y siempre constituirá el mayor atractivo para los que nósquieranvisiiar. Del adorno de nuestras calles ha de ,quedar prendido el entusiasmó, de manera tal. ,que ya no sea posible "sustraerse al embrujo:de vivir las, no- ches de un<t FIesta Mayor de Gracia. ~ , " Ahora bien; a fuer de, español~s; no podemos terminar estas cortas peró sentidas líneas sin reconocer, desde lo, más profuñdo de nuestra alma, que esta recuperación de nuestras cost;lmbres, de n,uestras. al~grías y de; nuestro buen humor - otros días perdidos bajo ,la:ame~at~ de quienes pretenden; ,aun ahora, hacer debMundo~nsombt~9:l~qú~~~e-(, ha ,sido posible por el sacrificio -de muchos de nuestrb¿{y~iriQs;. h&y ausentes de nuestra diversión pero prese~tes en nuestt~l,~~~;<:Y,.a]~, , . """ ,- .. , providencial Capitanía de, un Ca~d~l~~)~~u:i!fndíaa dia,:~~w.l~~,W:~rqs;,~L ~ titubeos de ninguna clas~, va ~de-ritr~r1d(:nt la::P!lb,-ia"úna;::AAJ;t~l:c;ainírio o / " .. / ""., " "":,", " . dél hon<?t y .deÍ,r~spetounive:rsaL :-P);t;aqtel ge~eroso de$¡>~~diny~hto y por este tes6n-nadie lo olvide ~ podemoshoy congregamos en.torno, de la Cobla que hace cantar, a su tenora y tejer la más bella «daTisa de totes les danses que es Jan i es desJan». MANUEL GONzÁLEZ MORENO Jefe Local de F.E.T. y de las J.O.N.S.
 13. 13. . .~t~ es .10 que se ha tenido que hacer con el pavimentado. Hace poco.";;~::de .un siglo que Barcelona no tenia empedrados y la hierba crecia en. muchos. sitios viales y para adoquinar las calles. incluso se tuvo que .crear unato"terla oficial El adoquín era un progre.so. pero hoy ha sido s~perado por el piso monolitico de asfalto. Las piedras cuadradas. extraidas en bruto de la cantera de Caldas de Montbuy. han sido ya superadas y duelen los pies,.al pisCalas especialmente en los pasos de los servidos tranviarios. Al efeq.o. se ha péxvimentado la calle hasta un poco más allá de la Fontana. No bastaba esto y ahora se prolong!Dá hasta la Plaza de Lesseps. EL EMBEIJ.ECIMIENTO DE LA PLAZA DE ROVIRA La Gracia menestral con sus barrios. donde los habitantes mueren donde han nacido, es más a la derecha y la Plaza dedicada. a un urbanista que sintiÓiiqual que Cerdá. el pc,rvenir de la urbe. que es la de Rovira y Trlas. ha inspirado incluso tema para un libro a un escritor insigns. Estaba la Plaza Rovira. descuidada a pesar de las Uneas de tranvia yde sus establecimientos de> pro. Ha sido aprobada ya su reforma y las obras v<:m.a empezar en breve. ./ UNA ENTRADA LUMINOSA El gran acontecimiento eucarístico que estará presente en el ánimo de la presente generación. como en m1 época lo estuvo la Exposición Universal de 1888, con su lote de magnificencias urbanas pasó sin dejar rastro para Gracia. Esta circunstancia, . que la naturaleza de los actos impuso, es lo que va a ser subsanado. Si en la parte inferior del Paseo existe una fuente que es un acierto, bien puede darse una mayor visualidad a la decoración da los Tardinets que la mano solicita df:,lMarqués de Casa Pinzón a su paso por la Tenencia de Alcaldía da Ensanche levantó en los días de la Exposición Internacional de 1929. La luz coloreando el agua" significará la entrad de Gracia y podrá ser vista desde la Plaza de Cataluña. LA A VENIDA DEL PRINCIPE DE ASTURIAS Resulta una obra qigantesca la de ir hermoseando una urbe y darle el tono que le corresponde comparado con el de las capitales similares. Hay que aprovechar incluso las incidencias para sacar partido encaminado a tal fin. Las destrucciones de la guerra civil sirvieron para abrir la Avenida de la Catedral que han permitido "descubrir" la bella fachada de la Seo y montar la plaza de la Villa de Madrid: la entrega de un hospital militCIT que resultaba raquítico, ha provocado el encanto de la plaza de Castilla: la delJaparición de las vias de su¡:erficie ha proporcionado el trazado de vias de la importancia de las Avenidas Meridiana, de Roma y Vía Augusta y la simple desaparición de una riera ha hecho brotar la del Príncipe de Asturias REORDENACION DEL PARQUE GüELL Es uno de los parques básicos de la cadena de "Parques de Barrio" yestá situado en la parte alta de la zona de más <.lensidad de la Ciudad.Su necesidad para el p<,puloso barrio de Gracia cada día es más patente yse demuestra po!" el enorme contingente de personas que acuden norma!-mente al mismo. Tiene un carácter de rusticidad que ha motivado que elpúblico considerase este espacio verde como parque natural o monte libre.Como conjunto arquitectónico y en este año del Centenario del nacimientodel genial arquitecto don Antonio Gaudí. es necesario destacar los elemen-tos que a él se deben: las dos casas-portería a ambos lados de la puertade ingreso por la calle de Olot (Larrad): la scalera central con sus juegosde agua: la gran plaza y terraza con su establecimiento griego y pórticosbajos: el muro de contenci6n de secci6n parab6lica: varios puentes y via-ductos: paseo cerca de la calle Olot. barandillas. otc. y el Calvario do laCúspide de la montaña. Tanto el parque considerado como espacio verde, como conjunto arqui-tectónico. ha de estar influenciado por el estado de urbanización general.que lo haga c6modo y fácilmente utilizable para el público.
 14. 14. A esa tendencia obedece el plan de reordenad6n que pa sido formula- do. pendiénte en algunos puntos de aprobación por los organismos mUni- cipales y que puede concretarse en los siguientes extremos: mejora de la red de riego. servicio de vigilancia por un equipo reforzado, reaparición de ca- minos. escaleras y colocación de bancos, reajuste de distintas obras arqui- tectónicas y,.elementos de orden griego que el desgaste ha desmerecido y t:omo finalidad esencial del plan tedo, cambio de concepto de las planta- cienes del parque. convirtMndolo en Parque Urbano en lugar de Parque de Montaña. REALIDADES Y PERSPECTIVAS . No hay que alarqar el presente pórtico de un programa de Fiesta Ma. vor enumerando la obra cn.te ge IIp.va a cabo mientras pasa la cabalgata de San Medin. la manifestación de{ Homenaje a la Vejez o ~as demostraciones culturales de las arandes sociedades. aracienses. La milenaria Travesera se ensancha Dara que "Oueda hacer honor a mi n.ombrp.: 1m m!.evo trolAb{J<;u"e la animada Plaza Sanllehy con el centro de la: ciudad; J!epreparo: la: i1.uminlTcióndefinitiva de la calle Córc&:ta entre los PaReos de Gracia y d 91 GAneral Mola; ge ftabaia en la nlaza de la Cruz pa- ra levantar un gruT>Oescolar: ver acercándose la hora tie la extensión de la plaza de L~sep$ la barriada de Vallcarca que el la extensión más in- mediata de Gracicr va a ser obieto de alcmDCt>obras y se va concretando la persr-ecüva de la prolongación del Metro en demanda del Hospital del C.;.ene..alisimo. . . A...t e<.r..,.acia: en lo: hoTa de S1 Fiesta Mayor aue es la primAra de- Ca- taluña. J.o? diversoC actoS¡ DrepCl:1"tdo...con el estímulo del nustre Señor Con- C".p.ial eleqado D don José Maria: Blav Castillo. que los presidirá siguiendo sus desvelos por la ex-villa. harán honor a su me-recida fama. . RAMON ALIBERCH ~~I(2mnlrlarlfl!J !I ealt~J J!«2!t1l~J~J La Parroqul8. de Santa Marla de Gracia honrará a su Titular y Patrona, la Virgen Ma- na, en el misterio de su Asunción a Ios Cie los, con los siguientes cultos: Dia 9 de agosto, sábado. - Primer día de la Novena. Tarde, a las 715, Rosario, Novena y. bendición con el Santislmo. D!a 10. domingo. - Mafí.ana, a las 8, Misa cantada de Comunión. Tarde. a las 630. canto de Vísperas, bendidón con el Santísimo, Rosario y Novena. Días 11, 12 Y 13. - Tarde, a las 715, Rosario, Novena y bendición con el Santísimo. D!a 14, jueves. - Tarde, 1. las 715, Rosario, Novena y Primeras Vísperas de la Asunción. Día 15, viernes - Fiesta de la Titular y Patrona de la Parroquia. - Mañana, a las 6. Rosario de la Aurora que recorrerá el siguiente curso: Butnavista, Martínez de la Rosa. Diluvio, M~néndez y Pelayo, Panadés. Plaza Rius y TauJet, Goya, Mayor de Gracia, Travesera, Vicll Riera de S. Miguel, Séneca y Parroquia -A las 8, Misa dialogada de Comunión para todas las Asociaciones Parroquiales y feligreses en general con plática preparatoria. - A las 10, canto de Tercia y Oficio solemne, con asistencia de las Exce- lentísimas Autoridades del Distrito y de la Muy Ilustre Junta de Obra. Habrá sermón a cargo de! Rdo. Lic. O Modf.sto Vendrell Rosell. pbro. - Tarde, a las 7, Rosario, Nove- na, sermón por el mIsmo orador sagrado. Canto de Segundas Víspe,as de la Asunción y bendición con el Santísimo,Día 16. s{¡bado. - Festividad de San Roque, Copatrón de la ex Villa de Gracia. - Mañana, a las 10. Misa solemne cantada. - Tarde, a las 715. Ros".rio, Novena y bendición con el Santisimo.Oia 17, domingo. - Ultimo día de la Noven a. - Mañana, ajas 8. Misa cantada de Comu- nión. - Tarde. a las 630, canto de Vis peras, bendición con el Santlslmo, Rosario y úl- timo día de la Novena.Día 18, lunes - Mafí.ana. a las 730, Misa de Requiem cantada en sufragio de lOS feligreses y protectores de la Parroquia difuntos.
 15. 15. S" " l1~ ~D ,. POR TIC O j}) nt, lo ,"".tont, t,.",f~od" d, 1.. f=" ~t..ol" de vivir, habrá quienes se preguntarán qué objeto tienen las Fiestas Mayores, y que tal vez las considerarán qomo meras reminiscencias de antiguas tradiciones. Pero, el que conozca Gracia y la importan- cia y trascendencia de su Fiesta Mayor, compr~nderá la necesidad de conservar estos festejos tradicionales: Porque una Fiesta Mayor tradicional, en la que se celebran actos de tan distinta significación - religiosos, culturales o simplemente de di1)ersión - e" expOnente decisivo de la vitalidad de una población o de tLIInúcleo definido dentro de una gran ciudad. Gracia es, dentro de Barcelona, un núcleo perfectamente diferen- ciado, con características propias y peculiareJ; ello no necesita ser argumentado, pues todo el que la cWnozca lo sabe bien y sabe tam- bién que su Fiesta Mayor contribuye a que perduren esas caracte- rísticas que la diferencian del resto de la ciudad. Y creo que todos lo. que tenemos un cargo público, por mod-esto que sea, y, en con- secuencia, una responsabilidad, debemos contribuir, twsólo a que la tradición no se interrumpa, sinoa aumentar su importancia. A mi juicio, las grandes unidades humanas son tanto más fuertes y eficaces cuanto más destacadas y variadas sean aquellos elemen- tos que las componen. De la uniformidad no nace sino el automa- tismo que es tLIIprincipio negativo como elemento de avance so- cial; por el contrario, si en un conjunto social armónico existen elementos diferentes, con sus características propias, se crea entre ellos un anhelo de emulación, que hace que los é.ritos de unos apro- vechen a todos. Por ello, Barcelolla ha de sentirse orgullosa del éJito constante que ha sido la Fiesta Mayor de Gracia, por<]tle es un e.rponente de la. indeclinable vitalidad de nuestra ciudad y, en definitiva, tm éxito miÍs <]ue obtiene cada a¡jo. SANTIAGO VE CRUYLLES I Concejal Delegado I
 16. 16. ~~~~~~~~~~. ~ B9S( ~ ~ ~ f1STA prim", PK¡" .¡.., , m 0= <lt~nWd:~~,~: donde ,habrán de moverse figurcu y acontecimientos de la Fiesta M allor ~ de Gracia, C1/YOS hijos unieron sus glorias a las de la Gran Barcelona. . ~ TÚ, querido graciense, que sabes tanto del buen amor porque con- Sé.1va.Iel que aprendiste de tus antepasadc,s, levanta este lienzo que an,,/n...ia las sucesivas escenas proYEctadas por la Comisión de Fiestas ~ para honrar a Nuestra Se1iora la Virgen María y alegrar los corazone.~, ~ mili ti trueque de fer-ne una de sonada. . Jjesfile de carruajes, pregón de las fiestas, sardanas, conciertos, m~rienda infantil, misa solemne, iluminaciones, bailes en las calles y ~ . entoldados, castillo de fuegos artificiales: xivarri!, xivarri! Hasta lo..¡ ~ qo¡e pasamo.~ de los cincuenta vamos a remozarllos esbojarradarnellt para di,:4rutar en la contemplación de gaJtes verrnelles elles, ulls bri- ~, lJants ells, boques badades en els infants... La elevada inspiración Y generosa ayuda para la.~ gra~as tareas cle , , ~ la Comisión emana de un gran señor, bnen conó1t!dor de la histo.ria !J amante de las nobles tradiciones de esta bendita tierra, ilustre prócer ~ que, con Sil constante, silencioso Y eficaz desvelo, ha impulsado el o!mbellecimiell to y magnificación de la Ciudad de los Condes: Don A 11- ~ , tonio M. Simarro Puig, Alcalde de Barcelona. Apertura de nuevas vías públicas, urbanización de antiguas calles ~ , !J plazas, mejora de las comunicaciones y transportes, alumbrados mo- dernos, grupos escolares, instalaciones deportivas, parques y jardines, ~ ref lejall esa labor callada y agotadora a la que está entre/(a do con alma, inteligencia y vida nuestro Alcalde mayor. Ofrezccímosle, en el fron- . ~ tispicio de la fiesta de Gracia, un sentido homenaje de afecto que le compense de tantas preocupaciones, sinsabores y esfuerzo.~ dedicados, " ~ , con absoluto desprendimiento y cariño, al bien de la Ciudad y de sus moradores. Los de Gracia muestTlln a todos los barcelone.~e..,on sano orgullo, , ~ , , sus A venidas del Príncipe de Asturias y del Hospital militar, sus calle.. ~ de Séneca 1/ del Cisne, los terrenos adquiridos en torno a la ermita de San Medín, el Pan¡tle Gíiell, el grupo escolar de la Plaza de la Crllz, ~, elltre las mejoros y realizaciones más salientes que han obtenido, I//,ril!oll la ¡I/I/dl/do e..¡perallza de una J(rall Plaza (/¡o Lc,.ups .IJ c/Ul ellol- ~ , lec(rÚ al Hislri/o y a toda la urbe. Plg(I 11 (;Iaeia, barcelonins! ~ !I/OS COI/ los "I"a::o,.¡ al>icrto,.¡ !J el e..¡píritll o el/ol/llls 1!lIieroll 1)(1sor ¡¡na,. horaR /il>l"al//e (III/lO de hllés/INlc,. ImociÓn, de eRJ!I"ra- 1/(11/0); l/Ir ~ , . l/liRa/ros /W/III/IOS de desvivirn(),~ para h ({(erles ,!Ira/a ,1/ am able In IS- , tO!,,i({,I/IIIrII""l"sl/(,ol"dialrrl1I1nlllde!oF¡,sloJ!0.1I"r. . ~ " lA:>.T El. , TOHIUS ¡::-JTOS. ~, I . Concejal Dele;:ado ¡~ ~ 1"""",, ,. " C"".,,, m"" ~ .~~~~~~~~~~
 17. 17. 7 q ~~~ , Pórtico*11])~ ARA IDo quo OO...U "IDO ..bUooo. lo .",Idou". do uu. Comloldn Oficial de Fiesta Mayor plantea cuestiones Imprevistas, porque en cierta manera se Incide en el terrreno de los empresarios de espectáculos. La misión de la Comisión Oficial es organizar un prograQ.la festejos, de bailes, de de espectá~ulos, y, claro está, a su Presldel.lte -Incumbe, en cuanto a la programa- ción y organización de esos festejos, una serie de preocupaciones. Hay que hacer constar que, .~n Gracia, la carga del Presidente de la Comisión Oficial es Insignifi- cante, ya que puede contar con la colaboración de personalidades, de gran relieve, que arrostran la mayor parte de los esfuerzos e Iniciativas que la Fiesta Mayor comporta. Pero siempre queda para el Presidente una parte del riesgo. ¿Habrá acer- tado este aiio de 1957 la Comisión Oficial en el desempeiio de su misión? Los cambios e Innovaciones que se presenten ¿satisfarán? He ahí una serie de -cues- tiones que la organización del Programa Oficlallleva anejas. Creo que la demostración más palpable de la fuerza vital de una persona o la de un organismo es su capacidad de Innovar, para renovar parcialmente. Hay que distinguir entre vetustez y vejez. Vetusto quiere decir copla de 10 que uno ha sido, adopción de tópicos. V ejez es, por el contrario, experiencia, pero capacidad y fuerza para cambiar al compás de las épocas. Con esta Idea la Comisión Oficial ha unido, en su programa, experiencia e In- . novaclón con el respeto y ayuda de la vejez. Ha organizado, dentro del Programa Oficial, la representación de una zarzuela al aire libre a bene6c1o de la Obra de los Homenajes a la Vejez de Gracia. También en lo espiritual la Comisión ha querido realzar la significación de la Fiesta Mayor dando el máximo relieve al Oficio que abre las Fiestas. La Comisión, juntamente con las Asociaciones de Vecinos, Comisiones de calles y Entidades ca- tólicas, culturales y deportivas, ofrecerá su respetuosa devoción a la Virgen en la Parroq uia de Santa Maria de Gracia antes de iniciarse el Oficio, Asi la Fiesta se amplia en aquellos dos campos en que adquiere su más alta significación. Por 4;SO final de este pórtico del Programa Oficial ha de ser una llamada a la e[ colaboración de todos [os buenos gracienses y dejar constancia de un ferviente deseo de nuevos y más resonantes éxitos de [as venideras Fiestas Mayores de esta ex villa. SANTIAGO DE CRUYLLES Teniente de Alcalde Presidente de la Comisión Oficial
 18. 18. . -.. ., t)O~-r o 81r I¡CO -- I J~ UENAN rumor es alarmistas. Hacia los. elementos responsa-S . bles de la Fiesta Mayor de Gracia van noticias referentes a las dificultades que encuentra la Fiesta para desenvolversey los agoreros, que siempre los hay, llegan a ver comprometidosu futuro. A mi modesto juicio se equivocan. Es cierto que, pese a los esfuerzos de la joven Federación deCalles de Gracia, el número de las que se engalanan y optan apremip ha dismfnuído en un 20 por ciento en los dos últimos años.Ha pasado de 40 en 1956 a 32 este año. Pero por esa sola razónno hay que deducir que se nos acaba la Fiesta. Sé que el peso. delas actuales dificultades - de índole económica princiPalmente -recae sobre las calles creándoles dificultades que cuesta sobre-llevar; que encuentran, también, otros entorpecimientos que. obs-taculizan su labor; pero todo ello puede superarse con el esfuerzoy la inteligencia que los ¡;racienses han dado tantas veces pruebade poseer; cualidades que, en ellos, se unen a los dos valores quehan de acompañarlas indefectiblemente: moderación y pondera-ción. . Pero la Fiesta Mayor tiene también su fuerza en la tradicióny sobre iodo en su popularidad. Porque es la masa toda de lo~gracienses, que vibra y siente su Fiesta, que le aporta su apoyoy su ayuda, y en tanto que la Fiesta conserve esa vinculaciónauténtica con las verdaderas esencias del pueblo de Gracia, sucontinuidad está ase¡;urada Y no tenemos que inquietarnos sobresu futuro. Por eso soy optimista y si este año parece que hay un bache,el futuro se encargará de demostramos que todos los temores fue-ron infundados. SANTIAGO DE CRUYLLES Teltiente de Alcalde Presidente de la Comisión Oficial
 19. 19. 8q~9JPÓRTICO ~fi~f~~~f~t~l;~~~*TI~ ~;¡ 8I~I~~~¿;i:~~~; ~ ~~~~lf;1t~~::~~ Cuando abras este Programa, amable lector, tendrás un año máeen relación con el último que viste. Lo tendremos todos, inclusivenuestra Fiesta Mayor. A través de sus páginas vamos a ofrecerte,nuevamente, una sucinta relación de todo aquello que hemos progra..mado para tu deleite y que plasma los esfuerzos realizados con elbuen deseo de que nuestra fiesta siga manteniendo su rango de cate..goría, prestigio y solera, entre todas las fiestas mayores de nuestraregión. .... El programa de actos que te ofrece la más humilde de -las callesgracienses no es el fruto esporádico de unas horas de euforia y opti..mismo, sino la realidad de muchets de trabajo, robadas al descanso.Una serie de problemas se presentan a las comisiones para llevar afeliz té~ino el cometido que se impusieron en los que el económico,con ser el principal, De es el único. Pero ¡todos los escollos se su-peran; se orillan las dificultades y se salvan los obstáculos porqueuna idea preside toda su actividad: la Fiesta Mayor. Habrá más o menos calles adornadas en relación con años a,nte-riores. Pero ello sólo tiene un valor estadístico. Lo que en realidadcuenta y vale es la fiesta en sí, su supervivencia. Que cuantos enella intervienen lo hacen poniendo a contribución muchos esfuerzosy sacrificios, animados de la misma fe y del mismo entusiasmo dequienes les precedieron en la tarea y con un afán de superación acree-dor a todos los elogios. Cada año se añade un nuevo eslabón a la cadena, con el fin de irpreparando el relevo de aquellos que sienten pesar sobre sus hom..bros la responsabilidad de años de figurar formando parte de la Aso-ciación de Vecinos y, así, se procura asegurar el mantenimiento de latradición inculcando, en el pensamiento de los jóvenes, el amor a lafiesta mediante la imposición de una responsabilidad. Al agradecer a todas las Asociaciones de vecinos, Federación decalles, entidades y sociedades, la colaboración que prestan para elmayor realce y esplendor de la Fiesta Mayor. no hacemos otra cosaque cumplir con un gratísimo deber.
 20. 20. Pórtico 8 q.c; 6J Fiesta Mayor. Tradición. Alma del pueblo. Gracia se apresta de nuevo a celebra". su ya secular fiesta de la Asunción y de San Roque, como colofón a la ininterrumpida cadena de actos y fiestas que durante el año tienen lugar en el ámbito de nuestra antigua villa, y entre las que destacan la Romería a «Sant . Medir», con sus festivas y alegres «calles»;las graciosasy airosas «caramelles»; la festividad de Nuestra Señora de Monts~rrat, la simpática y emotiva fiesta del Patronato de la Vejez y la pública confesión de amor a Jesús Eucaristía, a través de la procesión del Corpus Christi. y SU3fiestas, tradiciones y costumbres, s mantienen y perdu- ran por el afecto de amistad y colaboración que siempre ha reinado entre sus hijos, que se proyecta, inclusive, en la vida cotidiana y hace que Gracia, dentro de nuestra querida y gran urbe, marque un sello peculiar de vida, como precioso legado de nuestros mayores, vivo reflejo del «seny catala». En la actual Fiesta Mayor su amor se hará patente, una vez más, a través de la tradicional ofrenda de flor s a la Santísima Virgen y con el ~escubrimiento de dos placas conmemorativas: una, en la calle Mayor de Gracia, 101, dedicada al gran músico de Camprodón, Isaac Albéniz, vinculado a nuestra villa, en este año del centenario de su nacimiento; y, otra, a la memoria del gran atleta graciense, Joaquín Blume Carreras, en la casa donde vio la luz primera, calle Santa Cruz-Asturias. Así, junto al sano esparcimiento en sus calles y plazas adorna- das, sus manifestaciones artísticas, culturales y deportivas, Tóm- bola pro-Homenaje a la Vejez, Exposiciones Filatélica y Fotográ- fica, e inauguración del césped en el campo del C. D. Europa, con- ciertos y danzas populares, GRACIA mantiene viva la llama de la Caridad y del amor ciudadano, símbolo viviente de todo un pueblo que, como dijo Maragall, en su «Sardana»... ... «estima i avan¡;a donant-se les mans».
 21. 21. PÓRTICO Q%iJ El nueva régimen municipal cancedida al Ayuntamiento. de Bar-celana trae, a quien firma, a presidir la Junta municipal del distrito.de Gracia, que, entre atras- misianes, tiene la de astentar la presiden-cia de la Camisión Oficial de la Fiesta Mayar, de la que, cama ve:réis, siguen farmanda parte las representqntes de las entidades gra-cienses más caracterizadas. Permitidme que no. as hable de la Fiesta Mayar, y, en cambio,apraveche la acasión para hacer llegar hasta vasatras mi sincera afre-cimienta de calabarar intensamente para el mejaramienta urbanísticade este distrito. y para el mantenimiento. de las actas, fiestas y castum-bres tradicianales, buscando. no. sólo. que perduren, sino. también sumejara y engrandecimiento.. . , .. Mi no. vinculación, de una manera directa, a este distrito., ,que, no.sea un valladar para que entremas en canversación, y nas entenda-mas, de cuya entendimiento. espera habrá de salir una leal amistad,y, más tarde, un mutuo. y sincera afecta. Amistad que, desde estemamenta, as afrezca a tados y cada una de las gracienses, sin can-dición de estamento. sacial a representativó, que en mí habréis de en-cantrar no. a la autaridad, sino. a un hombre llena de buena valuntady espíritu de servicio. dispuesta a hacer llegar hasta nuestro Alcaldevuestros deseas, peticiones y necesidades, y a intensificar mis esfuer-zos para que, cuanto sea justo, conveniente y necesario, llegue a cris-talizar en realidad. Por Gracia y para Gracia queda a vuestro servicio. JOSE:, M.a ROSAL, Concejal Presidente

×