Fm Alpicat 2002-4

722 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
722
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Alpicat 2002-4

  1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Alpicat (2002-2004) Compilació: Anna Serrano Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
  2. 2. Salutació Benvolguts velns i benvolgudes velnes, Ja tornem a ser a l agost, sinonim de fe sta, i festa vol dir, per als alpicatins i alpicatines, la nostra Festa Major d agost en honor a Sant Bartomeu. Voldria que aprofitéssim aquests dies d alegria per reflexionar, per adonar-nos de les coses bones que tenim i de les que podríem millorar, observant el que es fa al nostre entorno Hem de ser capa<;os de fer nostre tot allo que veiemque és millar i deixar, sense cap prejudici, que es fixin en el que nosaltres ja fem.Aquest és el principi de la convivencia, entre totes les persones de bon coroPermeteu-me que em centri en els actes que hem preparat la Comissió de Festes.Com cada any, hem tingut en compte totes les sensibilitats, per tal que la FestaMajor ho sigui per a tots i aconseguir que tothom shi senti identificat.Especialment els joves. Enguany, hem preparat un festival de quatre dies de músicai de concerts que, conjuntament amb el moviment de les penyes, esdevindra, gensdubte, una cita de referencia a la comarca.Pel que fa a la resta d actes, a l envelat hi haura les millors orquestres del moment,la mainada tindra la millar diversió i els esportistes, les millors competicions.Hem de fer que aquestes magnÍfiques hores de convivencia serveixin per coneixer-nos millar i gaudir d aquesta relació que fa, i que ha fet, que alllarg deIs anysningú se senti foraster al nostre roble, a Alpicat. .Espero poder-vos saludar personalment en qualsevol d aquests actes. Us desitjo,en nom meu i de tata la Corporació que em digno representar, una molí bofiaFesta Major.El vostre batlle,Pau Cabré RoureEd;!a: Aiuntament dAlpicatCampas;c;ó; ;mpce,,;ó: ALFAGRAF. Tel. 973 76 03 41 (Allanó,!D;pó,;t legal: l. 698.2002
  3. 3. B envolguts alpicatins, Com tots sabem, el nostre poble no té una historia llarga, pero, certa- ment, la que tenim lhem escrita entre tots amb el nostre ter diari, amb les nostres aportacions, les de tots, les de cada alpicatí que, des de la seva posició, ha fet i ha donat el millar de si mateix pel nostre poble. A poc a poc, pero amb pas ferm, hem anal aconseguint les fites ~ue- en comen<;arel mandat ~J).S-VlÚÍÍ marcar. Ara, a les acaballes, com és costum, vo1emter-vos arribar el recull de les principals obres i actuaoio-ns que hem realitzat en aquest darrer qua- drienni i informar-vos dalguns deIs projectes que hem engegat.Dirigir un poble com el nostre no és una tasca facil, pero ajuda for<;agaudirde la col-laboració duns regidors dedicats a le yes tasques i dun equip deprofessionalsque vetllen,cad~ des del seu . de treball,pe el carnísigui més planer per a tots. 1, mportantcorrespon a tots els ve"insi les ents i inte-res, ens ajuden a millorar la ta a fa quatreanys.Cree que aquest mandat el podem de al dentesa. Entesaperque hem aconseguit les coses parlant, ani regidors, amb els ve"ins,amb els promotors, amb els estaments poW: tothom que ha tingutganes d arribar a una avinen<;a. Aquesta stica que ens acom-panyara sempre. .El proper mes de maig tots tenimtants municipals per als propernostre dret.Fins aviat,Pan Cabré RoureAlcaldeAlpicat, mar<; de 2003
  4. 4. SAL UTA CIÓ Benvolguts veins i veines, Un deIs privilegis que tenim, gracies a tots vosaltres, és el de poder-vos anunciar Iarribada de la nostra Festa Major dagost, que celebrem en honor a sant Bartomeu.És el moment de preparar-nos i organitzar el temps per poder gaudiral maxim de les activitats que, amb molt bon criteri, ha organitzat laComissió de Festes, alhora que omplim el cor deIs millors desigs i queaprofundim en Iamistat i Ialegriaque comporta estar de Festa Major.Nosaltres, els alpicatins i les alpicatines, ens oblidem de tots elsproblemes i ens preparem per rebre els parents i els amics, ens mostremhospitalaris i acollidors, que és el nostre caracter, el que a poc a pochem anat assolint.Espero que aquesta Festa Major sigui plaent per tots vosaltres.En nom propi i de tata la Corporació que represento us desitjo quepasseu una molt bona Festa Major.El vostre batlle,Pau Cabré RoureAlpicat, agost de 2003Ed;la: Ajuntament dAlpicatCompos;dó ; ;mpre,,;ó: AlJAGRAF - Tel. 973 76 03 41 jAlla"ós)D;pés;llegal: l- 484-2003
  5. 5. r:1IJ~tm-.- ..~b".nete - 11 Editorial Edita: Ajuntament dAlpicat Director: Les poquesvegadesque escricIleditoriald1aquesta Robert Queral i Roure magnífica revista,hofaigambmoltdegoig, a quenúmero j rere Equip de redacció: númeroesterodemostrant qeEl Nou Pinetellslhaconvertit n una q e ,Mar~al Abella i Brescó Ton Escuer i Ibars Anna Gilarl Hernández revista d1intormació,de debat, de consulta, d1aprenentatge, , Ramon Mateu i Roure Jordi Quílez Diest d1entrevistes. Esadir,unafinestraquemiratant capendins nostrecoro Alba Roure i Gilart capenfora. élaiHusiódelotesaquelles T persones ueparticipen 1una q d Col.laboradors:Associació de Rehabilitació del Minusviilid manera altruistaenIlequipderedacció. Ensensenya que,finsi tof, les AREMI Pau Cabré cosesméspetitespoden , ajudar aentendre moltescoses moltes a altres Lloren~ Capdevila persones. s a dir, quetots i lotes podemser alhoracoHaboradors E M. Carmen Carrera CEIP Dr. Serés actiusi bonslectors.Hemaconseguit, ambla coHaboracióetothom, d " Albert Corretgé Fabiii Corretgé ter-os unfOrumdedebato mi, personalment,m1ajuda.a A adonar-me de Rosario Curiel Antoni DaureU lesinquietudsqueteniu vosaltresenversel nostrepoble. Francesca Escuer Ester Díaz Montse Falguera Josep Farreres Tolsjunts, sumant ols elsesforqos, t debensegurqueserem Anna Gairí Jordi Gasión capaqos 1aconseguir d graosfitespera aquestarevista,i, sobretot, er p Laura Jové Ana Marañá alnostreestimat lpicat. A Encarna Mecías Vicen~ Muñoz Oficina Comarcal de Catalii del Segriii Oficina de Consum del Cansen C. del Alpicat esta iniciant n salt qualitatiu equipaments u en Segriii Teresa Fané socioculturals, esportius, conomics, e sociolaborals, Pero,de ben etc. Nelida Peirau PeRra Blaugrana dAlpicat segur,el que a tots ens preocupamés és la bonaconvivencia, la Jordi Prats Montse Prats solidaritat aquest i caminaruntscapa unAlpicatmillor, naCatalunya j u Rabassaires dAlpicat Meritxell Saló millor, nmónmillor. u Meritxell Sans Agustí Serés Jordi Tello Lluís Terrés Finsbenaviat, Alícia Vilanova Candi ViUafañe Elvostrebatlle Correcció lingüística: SCC del Segriii PAUCABRÉ ROURE Fotos portada i cont~;.portada: Ajuntament dAlpicat Joaquim Ibars Disseny i maquetació: Business Service SCP Col. labora en ledició: Ajuntament dAlpicat ~" IN, rlTlr <$> tm , .. ".., IrES [TOr Il.EDI<" "-,~,, ".El Nou Pineten és una publicació independent iplural. Oaquí que no es faci responsable nisidentiÍiqui amb cap deis articles publicats. Elsarticles donen només lopinió deis seus autors. Oip. legal: 1.227/1996

×