Fm Alguarie 1989-1998_laia_palouzieraposo

832 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
832
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fm Alguarie 1989-1998_laia_palouzieraposo

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa MajorAlguaire (1989-1998) Compilació: Laia Palouzié Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. r -f "::>"t1 M 1.~()r2.. , - """le r-t e:.R.f 144 ¡-l ~ SALOTA.CIÓ Estimats veins: Ens preparem una vegada més per celebrar la Festa Major de Setembre, resta tradicional en honor al Patró dJ L~ ".,- Parroquia Sant Sadurni. - Aquest cap de setmana la nostra Aquesta resta se celebra des de temps immemorials. Es Vila dAlguaire celebrara la T1ra" reja un cap acabada la recollida deis fruits per tal de celebrar de Malg Con}untament amb totes Sempre és agradabledirigir-me a vosaltres que hom tenia rebosteries suficients per passar Ihivern qW~ les Institucions cfv1ques 1 culturals amb el motiu danunciar-vos la FestaMajor. sapropava, i per oblidar els esfor<;os que havia costat acon- hern in ten ta t fer un programa de No puc mai parlar-vos de coses noves, seguir-he. l sacompanyava amb esclats dalegria i participa- Festes al gust de tothom, per aeon- doncs les restes,sempre són aixo restes; pero ció popular, que han pervingut fins als nostres dies. seguir unes Festes de Ma1g, les Enguany les collites han estat minses i no ens han m111ors de les nostres eontrades, el que si voldria deixar ciar és /esperit amb permes omplir els rebosts. Aixo, pero, no és més que un tocper a]);:oabans de que arribi la rei- que hauríem de gaudir-Ies: popularment i datenció a uns sistemes de prodqcció que resulten antiquats na de lestiu ens hem de vestlr de amb germanor. i que hem de millorar. Una porta .seens tanGa pero sens obrej01a 1alegrIa 1participar en tots els Perpart deIs qui les organitzem, hem pro- una finestra, i amb Iexperiencia 9aquest any dolent, canvia- aetes duna forma majorltaria, per curat que la restaes faci al carrer en bona part, rem certs Mbits de producciQ;,~f que ens permetra en anysalxo eontem amb exhibicions, es- o bé, els acressiguin dentrada gratui"ta sem- propers omplir els rebosts a,sbp~ixir.ports, fins 1 tot, per primera vega- Per aixo, aquest any hem daprofitar la lIum que entra perda, un auto-cross. pre que es pugUl. aquesta nava fines!ra í celebrar com mai la nostra Festa També h1 serán presents la guerra A vosaltres voldria pregar-vos que aprofi- Major, la qual sorganitza mitjan<;ant la coordinació del Con-de laigua, la gu1tarra 1 els balls al teu per saludar a aquells que fa temps que no sell Municipal de Cultura, Esports i Benestar Social, a més de Casal, aixi, dones, hem intentat heu vist, pendre una beguda amb els que esti- totes les Entitats locals, tant recreatives, culturals com espor- tives. -fer-1a al gust de tothom on espe- guin al/unyants, i fins i tot, ter una rial/al totrem la part1eipaeió e1utadana 1 fo- bal/antl a aquel/s que no són massa amics. Tenim tots els dies ple-ns d actes en els quals el póble - Irastera, per passar UDS dies de participara plenamentl els vespres curulls de gresca al Casal Feuaixo i no dubteu queaixí, també feuroble. tant pels joves com pels menys joves.tranqu11-litat barrejada amb ale- Us esperem a tots, doncs sense vosaltres Sera, sens dubte, la millar resta de Ientorn.gria ja que és la Tira" de Ma1g de no hi ha resta.la Vi1a dAlgua1re, LAlcalde, en nom de la Corporació Municipal i de tots els Bona FestaMajor!!! veins, invita a tothom a participar de Ialegria i germanor de Rarnon Larregula El vostre Alcalde j tot un roble. Alcalde dAlguaire Ramón larregula-r~ 1 i) : Josep BIEL I GABERNETT-(."- 4~ "1 Alcalde dAIguaire -- -"..., ~-1 ¡:¿-ST/ Ml-dC>f2 , ~ TE: t-( ~(.;.¡::- Al Gv~¿f (~w0
 3. 3. "Estimatsamicsvei"ns dAlguaire i poblesdel seuentornoHan arnbat les Fires dA!guaire. Fires que es tienen celebrant des de temps immemorial,remuntant-seaIs albors de Iedat mitja i que nasquerenquan el pages intenta sortir de SALUTACIOleconomíadautoabastament, er la deproduir i vendreper millorar la .levaqualitat de vida. pFires que escelebravenel día 28 de maig per queels agricultors esprooeissin dequipamentsper comenfarla campanyade recol.lecciói la segona,el 14 de setembreque coincidíaambelfinaJde la recol.lecciói la preparaciódel terrenyper a la sembrade la collita deIany següent.Qui no recorda,la gent queavui tenim mis de 35 anys, elscarrers de "Moix", part del carrerCalvan en la semzonamésampla quees confluenciaamb els carrers Bassa-S. Sebastia-tram Calvari amunt pIe de caballerieson el gitanosequiPatsamb les setesbrusesnegresi els FESTA ~1AJOR DE SETEMBRE, la testa gran que seseusbastons,intentaven compraro vendre.Tenien en la part alta del carrer de la Bassaels celebra des de temps inmemorial en honor al Patró de la Vilaramatsdecordersi altres especies tumbéprestesa transacció. Sant Sadurní i el fill de la Vila Sant Faust, coincidint també amb Tambéteniemsempre,queessituavaen[ront a Cal Ballesté,el Bal(ero,queensveniafaixescatalanes pel mal de ronyons, mantes, fulletes dafaitar i el que convingués,en lots o el final de la recolecció de les collites.individual, segons deja, perquepoguéssim ell agafarel parell i anar al Mas a llaurar tata lasetmanasense parir [red ni privacions. La tradició de Festa Gran es manté, si bé els conceptes hanHem fet aquestasemblanfahistórica per compararel gran canvi que hem tingut queter en canviat com la societat que componel nostre poble, passant demoltspocsanys. rural a mixte, el que ha comportat ter la festa en cap de setmana.Si bé, el canicter de Fira no el teníemquedeixar perdre, creiemque a partir dara, haunemdintentar recuperari adaptar-loals nostres temps. per a ser-hi tots i així conservar el seu esperit que és el de passarDeixant la nostalgia,queésbó recordar,perquela histOriaés e! millar estímulper a projectar . UDSies totsplegatsper a comentari celebrarla feíllaben teta pel futur, parlaremdel nostrepresent,quesónles Firesde maigels dies29, 30 i 31. Festes que per a uns, la collita per altres, i perqueno, les vacances; estantcomencenplenesdalegria i de joia perqueels nostrescampsestan a sobreeixirde fruits i per damunt de tot lalegria i disbauxa ón tots som una familia;cereals. rerque .10moptimistes i mirem endatGnt, hem dorganit~ar unes grans i malt siguem o no de la Vila, perque per damunt de tot esta la testa.completes jomades festires on hi col.labori tot el poble, mitjan~ant totes les setesOrganit~acions Culturals i Esportivesintegradesi coordinadesamb el Consellfunicipal deCultura, Esports i Benestar Social, donant-Ies-hiaquest caire popular i de gennanor que Esperem trobar-nos-hi tots.sempreha caracterit~atal nostremunicipio Convidem a tots els pobles de lentorn, ja que com més serem,La Corporació.funicipal, desitja unesbonestestesals :lgtwirencs, així com imita als láns Inés resta farem i més ens coneixerem.deispoblesde! nostreentom a gaudir de Ialegria, la grescai la gennanorde les Fires i FestesdAlguaire 92. LAlcalde i Consistan Municipal us desitgem una BONA FESTAMAJaR de SETEMBRE de 1.992. [fld?A )f 1,!(, ¡qq¿]
 4. 4. SalutacióEstimots veins: ( ~ . ,) // ,,., "0 . ~~lguairencs: ;""""". , . Som o les Fires i Festes de maigo Firesque trodicionolment se 250m a la Festa Major de setembre, I~f 7iP,.,o ", ",;""celebroben omb alegria per lo perspectiva de lo propero collito, oixí ?d~Jaco"¡ta, I~)esta de ;0!a0tardar. És,~:6, .0, . ;",,,.,,". .,;,.:t1com tombé es comproven les covolleriesi els ovituollomentsodequots , bració tra..pkional qÜe alllargdefJiper o ter tronto lo sevorecol.lecció. ,iscut crisi, abÚrid~mcies i de.sfets( Aquestony, elsnostrescomps eston esplendorosossobreixents, i sibé ~¡fadició es manté i la testa continua; pe ~¡t;,;;, ,.0 ". o>,els temps en que vivim són de pessimismei manco dif.lusió.Aquesto :/~r poble i la saya historia estan molt fi~situoció, goirebé inquietont, coneixent lo nostro historio, ens ha de ¡;;~rr:lats enels.c~rs deis seus veins, quEpreocupar poc, jo que sobem adoptar-nos i convior el que tem si en 19u(perO1ef~,ue malgrat les dificultatsolgun cos ésprecís. .;r~ohJ~creixi oi rosperi amb una visió d;. p Elque oro reolment preciso, és lo celebroció de lo nostro testo,que ,a~~Festa Major1993 vol unir la historia iens treura mols de cops i ens tornara Iolegrioi lo i/.lusióque donara el ~iq!mi !er 4n;i~~rós present que hem,~programo de testes, que les diterentes orgonitzocions del Consell ~~f~.re ini~nsaine!1t,en aquests días de " :>;.:01+;, " "".Municipalde Culturai Esports preparot, han f@sbauxa í alegriá que volem contagiarjí: ¿:Y",., . f Desitgem o propers i torons unes BonesFestesde Moig 1993. :~R~~Pisiforans, BIsquals invitem al nostf: Cpoble par gaudir duna bona Festa Majo! .. ,e. , .- El vostre Alcalde od;§ncsserem com a germans. JOSEPMa 81Eti GABERNET 8anes Festes de Tardor 1993. El 8atlle, Sr. Josep 8iel Gabernet
 5. 5. Fires i Festes de Maig 1994 La Fira malauradament com a tal, en el concepte de compra-venda, ha desaparegut. Ha estat fruit del temps i la manca de la seva promoció, cosa greu ja que un poble no pot perdre cap de les seves tradicion.s, perqu posa en perill la seva identitat. Em queda la festa, si cap, rriésanimada cada any, Festa que em ha de servir per a retrobar-nos nosaltres mateixos i amb els nostres veins i aprofitant el bullici de lafesta,fer naves ami.stats. Així dun poble petit poder fer una gran Les festes són populars, dones és el roble el que les fa. És la o::familia, procurant que eIs joves i els menys tradició que continua i continuara. mentre el roble existira. ""joves vagin plegats i aprenent deis més gram el comí de lexperiencia, és aleshores quan La tradició el fa roble, la cultura lengrandeix.podre m consertar les tradicions i projectar A les entitats components del Consell Municipal de Cultura, elfuturo Esports, Ensenyament i Benestar Social, el vostre Alcalde us felicita per la tasca que feu día a día elevant el nivell cultural,Alguaire, 20 de maig de 1994 esportiu i en convivencia del nostre roble, així com desitja a CHcalde tots i cadascú dels alguairencs i visitants una bofia Festa ¡OSE? HIEL i G,~BERSET Major. ~~~y lAlmlde C~J~ Iot I ~.J.~J"S~..~" ¡osep Eiel i Gabernet
 6. 6. e E=IRF t=6m HfI;:!oa.. I S "if:N. f> r2.. " ¡jqq ~ J Salutació ALGUAIREFIRA DE MAIG 1995 DIES 26,27 i 28 És la nostra gran testa, de tradició immemorial i par la participació actual de tots els ve"ins del nostreSALUTACIÓ poble, on tots sóm protagonistas, parque la testa la fa el poble a través de les seves associacions culturals,Les nostres testes tradicionals tenen tres facetesmolt importants: esportives i de lIeure. Hem de felicitar-les par la vitalitatLa primera és conservar i recuperar les tradicions i capacitat dorganització que demostren.dun poble, cosa que fa cultura i crea una identitat Des de lAjuntament convidem a tothom alocal. La segona és aprofitar els dies desbarjo per sortir al Garrar i gaudir daquestes jornadas festivas ambcomunicar-nos més, i sentir-nos mes una familia, la plenitud dun poble unit amb un objectiu comú, laper entre tots ter poble. La tercera és la part lúdica millora constant del mateix amb tots els camps, tambéon hi hala oportunitatde participaren unadisbauxacoLlectiva,intergeneracional que tal vegada és on invitem als pobles del nostre entorn a participar de lahem de ter lesfor9 més gran per compendre a la testa, parque a Alguaire ningú és foraster i daixo enjoventut i adaptar la testa als temps que som ¡que donem fe.el jovent es sentí identificat en el seu poble i elsgrans amb la seva joventut.Si amb les testes podem aconseguir aquestsobjectiu tindrem les eines més importants per ter Bona Festa Major !! el nostre poble gran. LAlcalde Recorder:na propis i forasters que els dies 26, 27 i 28 de maig estem tots convidats a la Festa. Josep Biel i Gabernet IAlealde JosepBieli Gabernet
 7. 7. e ~I eA ~t:. <; /t tift 1cR,. osfI E=I-i ~ /Z.E ~q~0 Salutació Salutació Alguairencs, quan arriba el divendres del darrer Alguairencs,. diumenge del mes de maig, ens prestem a celebrar les nostres entranyables Festes de Primavera. El nostre poble té una profunda tradició d acollida, tal Enguanyamb més goig que mai, davant la perspectiva vegada marcada par la nostra historia monacal, tradició de la bona collita que sembla ens apropa el final que hem d aprofitar par realcar les nostres testes. daquestes incerteses economiques viscudes pels Festes que necessitem els humans par trancar la rutina nostres vilatans, també perque podem comen<;ara i anar a la recerca de la felicitat paradisíaca. gaudir daquestes obres que estem fent, que ens han Les nostres testes tenen aquests objectius, que cada acta que es faci ens traslladi als lIimbs de les nostres de portar a adaptar el poble als temps que vivim, fent perspectivas, és a dir, que la programació estigui a die!! un poble modern, que viu i creix, perque fa les l alcada de la nostra gent. coses amb amor, amb solidaritat, essent una família No dubtem que així sera, desitjant a tothom unatesta par que els dies de festa surt al carrer a gaudir del calor i recordar durant molí de temps. afecte de la seva germanor. LALCALDE Josep Sial i Gabernet Alguairencs i convidats, el vostre Alcalde us desitja unes bones testes de Maig. Alguaire, 24 de maig de 1996.
 8. 8. LftZ.~ fr-STA MI-SO~ I Hf r 4~-:¡ ] Salutació La Fira de Maig es remonta a lEdat Mitjana, on habitualment i davantles perspectives de la collita, es compraven els estris necessaris i elsanimals per a la recoLlecció de la collita. Enguany malauradament, no enscaldra comprar res per recollir-Ia, ates que ho va ter la tempesta del passatdía 5 de maigo No obstant aixo, la vida continua i la testa estava ja programada coma culminació duns aconteixements joiosos que aquesta primavera haviscut el nostre poble, com són el retrobament amb els Alguairencs tara vila,el 50e aniversari de la Cooperativa del Camp Sant Faust, i creiem tambécom a fet historie que .tara més popular la festa el conveni signat amb elCasal, el qual permetra Ientrada gratuita per a tothom a lotes les sessionsde ball a excepció de la del dissabte a la nit. . Alguairencs, com hem dit, la vida continua, no ens ha datordir uncontratemps encara que sigui tan fort com el que estem vivint amb laproducció agraria destruida.Una forma de superar-ha psicologicament, éssortint al carrer els dies 23, 24 i 25 de maig a gaudir de la Festa i lacompanyia de veins, parents i amics. Allí ens trobarem fent pinya, fentfamília, fent poble. BONES FESTES. El vostre Alcalde.
 9. 9. ---------.... Lrl~~ ~ 0~i,~q~~J SAlUTACIÓ ( t"(-STf é~A.clCJI<,I S~ r[H~r¿¡; 447 ,.P.3guairencs,Maig. VisitÓhtsJ convidats, ;, ja hem arribat a la Fira de s E.~ "", IUna testa que hem de gaudir al móxim per oblidor lony que,hem passat: Inclemencies meteorológiques, epizoóties a la nos-tr<Zi,romoderio,..,HQ,b~rn . superoti el dinomismedel nostrepoble~9r:9Y~90t dYiID;fi~X~§fYQa vegoda més, no caient en la deses- AIguairencs,~~ÉrcjódE3 /i,tg~p,"$$i5~1~cLcontinúont trebollont per construir el ,J~tÍfr::, .,;,~t~;11;,: >..}~",~{", ,, I El setembre és un mes on la natura saglutina per oferir-gv~";rdjoia d~k1::t$~fÓ~ns fac¡ sortir al cqrrer, i veurem que nos dent:e t?tes les s.eves facetes la millar, la nostra~Jgq9irE;: creix J~9lDQ~ernitzo,qUetenim cases i indústries que jo Festa Majar, ja que arrIba quan els fruits als arbres sÓn~J?;~;~~i~en g~;Q9¡~:Qig.ty.rql cao§.fitzat-un fO9J9rde progrés que madurs.t~Q1. ?~qprotit()f~*[K~qY~Jo cbU,ito d enguanyesvlndro pleno. ,"",i}!:J<i";>, veu que esde La gen! temperada per /estiuejada fa que grans i mainada . an7b 1l X;{";/";i,",,:i;~~;1 .,0;M~,. ", ,, t I . LiSIO S apres In a ce leb rar- la, Q ue aquesta /J./us/o " /.~,~r;,!otpixó o~ganitzodoresde la testa han .pre- es transrnetí als ~ostres visitants i invitats¡ que de ben il]~i~~(~i,§;;~,8t¡totspgr9t ldfO progrQm9,QIQ di ocord omb aquestes perspectlves. segur no es sentiran decebuts. i recp{dor durorit molt temps.§~ró Y6a,fe~fo.;p~,~<,~;g:ly~ir,;";,"i;; ":",~,:C;P;~:"?;>"1{:::~: ",,,,:?r: ,", BONA FESTA MAJOR .111~,UPf1.le~é§pigt;t~~?~:§t9,Q"gronq9,$s ,ols nostres i,,~rs fruitsdlriq%f[~~;gt.~t§$~sóQ"qu.dllats és quearrib~J~rE.rrgJp~~JV1q!g./"+ CAlcalde Josep aiel Gabernet LAlcalde , " :¡¡~:~}~~~i~". " Josep Biel Gobernet

×