Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fm Alguarie 1989-1998_laia_palouzieraposo

432 views

Published on

Recopilació de salutacions de festa major elaborada a l’assignatura de Pragmàtica (Grau de Lingüística de la UB). Els repertoris de salutacions formen part del corpora “Celebratio et oratio” http://www.linred.es/articulos_pdf/LR_articulo_31102008_2.pdf
I del repertori ReCoLi: http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Glossa2/Journal/march2010/Retorica_y_memoria.pdf

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fm Alguarie 1989-1998_laia_palouzieraposo

 1. 1. Pragmàtica i gènere epidíctic Corpus de Salutacions de Festa Major Alguaire (1989-1998) Compilació: Laia Palouzié Direcció: Xavier Laborda Lingüística. Universitat de Barcelona
 2. 2. Aquest cap de setmana la nostra Vila dAlguaire celebrara la 'T1ra" de Malg Con}untament amb totes les Institucions cfv1ques 1culturals hern in ten ta t fer un programa de Festes al gust de tothom, per aeon- seguir unes Festes de Ma1g, les m111ors de les nostres eontrades,' per a]);:oabans de que arribi la rei- na de l'estiu ens hem de vestlr de j01a 1alegrIa 1participar en tots els aetes duna forma majorltaria, per alxo eontem amb exhibicions, es- ports, fins 1 tot, per primera vega- da, un auto-cross. ' També h1 serán presents la guerra de l'aigua, la gu1tarra 1 els balls al Casal, aixi, dones, hem intentat fer-1a al gust de tothom on espe- rem la part1eipaeió e1utadana 1fo- rastera, per passar UDS dies de tranqu11-litat barrejada amb ale- gria ja que és la 'Tira" de Ma1g de la Vi1a dAlgua1re, -r~1 i): T-(."- '4~ "1 Rarnon Larregula Alcalde d'Alguaire --' Sempre ésagradabledirigir-me a vosaltres amb el motiu d'anunciar-vos la FestaMajor. No puc mai parlar-vos de coses noves, doncs lesrestes,sempre són aixo restes;pero el que si voldria deixar ciar és /'esperit amb que hauríem de gaudir-Ies: popularment i amb germanor. Perpart deIs qui lesorganitzem, hem pro- curat que la restaesfacialcarrer en bona part, o bé, els acressiguin d'entrada gratui"tasem- pre que espugUl. A vosaltres voldria pregar-vos que aprofi- teu per saludar aaquells que fa temps que no heu vist, pendre unabeguda amb els que esti- guin al/unyants, i fins i tot, ter una rial/al tot bal/antl a aquel/s que no són massa amics. Feuaixoi no dubteu queaixí, tambéfeuroble. Us esperem a tots, doncs sense vosaltres no hi ha resta. Bona FestaMajor!!! Elvostre Alcalde j Ramón larregula ¡:¿-ST/ Ml-dC'>f2 , ~ TE: t-( ~(.;.¡::- -"'..., ~-1 r -f' "'::>"t1' M 1'.~(')r2.. """'le r-t e:.R.f 144 ¡-l - , ~ SALOTA.CIÓ Estimats veins: Ens preparem una vegada més per celebrar la Festa Major de Setembre, resta tradicional en honor al Patró dJ' L~ "'.,- Parroquia Sant Sadurni. - Aquesta resta se celebra des de temps immemorials. Es reja un cap acabada la recollida deis fruits per tal de celebrar que hom tenia rebosteries suficients per passar I'hivern qW~ s'apropava, i per oblidar els esfor<;os que havia costat acon- seguir-he. l s'acompanyava amb esclats d'alegria i participa- ció popular, que han pervingut fins als nostres dies. Enguany les collites han estat minses i no ens han permes omplir els rebosts. Aixo, pero, no és més que un toc d'atenció a uns sistemes de prodqcció que resulten antiquats i que hem de millorar. Una porta .se'ens tanGa pero se'ns obre una finestra, i amb I'experiencia 9'aquest any dolent, canvia- rem certs Mbits de producciQ;,~f que ens permetra en anys propers omplir els rebosts a,sbp~ixir. Per aixo, aquest any hem d'aprofitar la lIum que entra per aquesta nava fines!ra í celebrar com mai la nostra Festa Major, la qual s'organitza mitjan<;ant la coordinació del Con- sell Municipal de Cultura, Esports i Benestar Social, a més de totes les Entitats locals, tant recreatives, culturals com espor- tives. - Tenim tots els dies ple-ns d'actes en els quals el póble- I participara plenamentl els vespres curulls de gresca al Casal tant pels joves com pels menys joves. Sera, sens dubte, la millar resta de I'entorn. L'Alcalde, en nom de la Corporació Municipal ide tots els veins, invita a tothom a participar de I'alegria i germanor de tot un roble. Al Gv~¿f (~w0 Josep BIEL I GABERNET Alcalde d'AIguaire
 3. 3. Estimatsamicsvei"nsd'Alguaire i poblesdelseuentorno Han 'arnbat les Fires d'A!guaire. Fires que es tienencelebrant des de tempsimmemorial, remuntant-seaIs albors de I'edat mitja i que nasquerenquan el pagesintenta sortir de l'economíad'autoabastament,per la deproduir i vendreper millorar la .levaqualitat de vida. Fires queescelebravenel día 28 de maigper queels agricultorsesprooei'ssind'equipaments per comenfarla campanyade recol.lecciói la segona,el 14 de setembrequecoincidíaambel finaJdela recol.lecciói la preparaciódel terrenyper a la sembrade la collita deI'any següent. Qui no recorda,la gentqueavui tenimmis de35 anys,elscarrersde "Moix", part delcarrer Calvan en la se'mzonamésamplaqueesconfluenciaamb els carrersBassa-S. Sebastia- tram Calvari amunt pIe decaballerieson el gitanosequiPatsamb lesset'esbrusesnegresi els seusbastons,intentavencompraro vendre.Tenienen la part alta del carrer de la Bassaels ramatsdecordersi altres especiestumbéprestesa transacció. Tambéteniemsempre,queessituavaen[ront a Cal Ballesté,el Bal'(ero,queensveniafaixes catalanespel mal de ronyons, mantes, fulletes d'afaitar i el que convingués,en lots o individual, segonsell deja, perquepoguéssimagafarel parell i anar al Mas a llaurar tata la setmanasenseparir [red ni privacions. Hem fet aquestasemblanfahistóricaper compararel gran canvi que hemtingut queter en moltspocsanys. Si bé, el canicter de Fira no el teníemquedeixarperdre,creiemquea partir d'ara, haunem d'intentar recuperari adaptar-loalsnostrestemps. Deixant la nostalgia,queésbórecordar,perquela histOriaése! millar estímulper a projectar elfutur, parlaremdel nostrepresent,quesónlesFiresdemaigelsdies29, 30 i 31. Festesque comencenplenesd'alegria i de joia perqueels nostrescampsestan a sobreeixirde fruits i cereals. rerque .10moptimistesi mirem endat'Gnt,hem d'organit~ar unes grans i malt completes jomades festires on hi col.labori tot el poble, mitjan~ant totes les set'es Organit~acionsCulturals i Esportivesintegradesi coordinadesamb el Consellfunicipal de Cultura, Esportsi BenestarSocial,donant-Ies-hiaquest caire popular i de gennanorque sempreha caracterit~atal nostremunicipio La Corporació.funicipal, desitjaunesbonestestesals :lgtwirencs, així comim'ita als l'áns deispoblesde!nostreentom a gaudir de I'alegria, la grescai la gennanordeles Firesi Festes d'Alguaire 92. [fld?A )f 1',!(, ¡qq¿] " SALUTACIO FESTA ~1AJOR DE SETEMBRE, la testa gran que se celebra des de temps inmemorial en honor al Patró de la Vila Sant Sadurní i el fill de la VilaSantFaust, coincidint també amb el final de la recolecció de les collites. La tradició de Festa Gran es manté, si bé els conceptes han canviat com la societat que componel nostre poble, passant de rural a mixte, el que ha comportat ter la festa en cap de setmana. per a ser-hi tots i així conservar el seu esperit que és el de passar . UDSpies totsplegatsper a comentari celebrarla feíllabenteta per a uns, la collita per altres, i perqueno, les vacances; estant per damunt de tot l'alegria i disbauxa ón tots som una familia; siguem o no de la Vila, perque per damunt de tot esta la testa. Esperem trobar-nos-hi tots. Convidem a tots els pobles de l'entorn, ja que com més serem, Inés resta farem i més ens coneixerem. L'Alcalde i Consistan Municipal us desitgem una BONA FESTAMAJaR de SETEMBRE de 1.992.
 4. 4. (' ' .',) ~ // Estimotsveins: Som o les Firesi Festesde maigo Firesque trodicionolment se celebroben omb alegria per lo perspectiva de lo propero collito, oixí com tombé es comproven les covolleriesi els ovituollomentsodequots per o ter tronto lo sevorecol.lecció. Aquestony, elsnostrescompsestonesplendorososi sobrei'xents,sibé els temps en que vivim són de pessimismei manco d'if.lusió.Aquesto situoció, goirebé inquietont, coneixent lo nostro historio, ens ha de preocupar poc, jo que sobem adoptar-nos i convior el que tem si en olguncosésprecís. Elque oro reolmentpreciso,éslo celebroció de lo nostrotesto,que enstreuramolsde cops i ens tornara I'olegrioi lo i/.lusióque donara el programo de testes, que les diterentes orgonitzocions del Consell Municipalde Culturai Esportshanpreparot, Desitgemo propers i torons unes BonesFestesde Moig 1993. Elvostre Alcalde JOSEPMa 81Eti GABERNET Salutació ,',., "0' '. ~'~lguairencs: , .;""""". '250m a la Festa Major de setembre, I~f7iP,.,o "', ",';"" ?'d~Jaco"¡ta, I~)esta de !a tardar. És,~:6,.0, . ;"',,,.,,". ';0 '0' .,;,.:t1 , bració tra..pkional qÜe alllargdefJi ,iscut crisi, abÚrid~mcies i de.sfets( ~¡'fadició es' manté i la testa continua; pe ~¡t;,;;, ,.0 ". ' 'o>, :/~r poble i la saya historia estan molt fi~ ¡;;~rr:lats enels.c~rs deis seus ve'ins, quE 19u(perO1ef~,ue 'malgrat les dificultats .;r~ohJ~creixi oiprosperi amb una visió d;. ,a~~Festa Major1993 vol unir la historiai ~iq!mi !er 4n;i~~rós present que hem,~' ~~f~.reini~nsaine!1t,en aquests días de'":>;.:'01+;, '" "". f@sbauxa í alegriá que volem contagiarjí:¿:'Y",'., . f :~'R~~Pisiforans, BIsquals invitem al nostf: Cpoble par g'audir d'una bona Festa Majo!.. ,'e. , .- 'od;§ncsserem com a germans. ' 8anes Festes de Tardor 1993. El 8atlle, Sr. Josep 8iel Gabernet
 5. 5. Fires i Festes de Maig 1994 La Fira malauradament com a tal, en el concepte de compra-venda, ha desaparegut. Ha estat fruit del temps i la manca de la seva promoció, cosa greu ja que un poble no pot perdre cap de les seves tradicion.s, perqu posa en perill la seva identitat. Em queda la festa, si cap, rriésanimada cada any, Festa que em ha de servir per a retrobar-nos nosaltres mateixos i amb els nostres vei'ns i aprofitant el bullici de la festa,fer naves ami.stats. Així d'un poble petit poder fer una gran familia, procurant que eIs joves i els menys joves vagin plegats i aprenent deis més gram el comí de l'experiencia, és aleshores quan podre m consert'ar les tradicions i projectar elfuturo Les festes són populars, dones és el roble el que les fa. És la o:: tradició que continua i continuara. mentre el roble existira. "" CHcalde ¡OSE? HIEL i G,~BERSET La tradició el fa roble, la cultura l'engrandeix. A les entitats components del Consell Municipal de Cultura, Esports, Ensenyament i Benestar Social, el vostre Alcalde us felicita per la tasca que feu día a día elevant el nivell cultural, esportiu i en convivencia del nostre roble, així com desitja a tots i cadascú dels alguairencs i visitants una bofia Festa Major. ~~~y C~J~ 'Iot' I ~.J.~J"S~..~" l'Almlde ¡osep Eiel i Gabernet Alguaire, 20 de maig de 1994
 6. 6. ALGUAIRE FIRA DE MAIG 1995 DIES 26,27 i 28 SALUTACIÓ Les nostres testes tradicionals tenen tres facetes molt importants: La primera és conservar i recuperar les tradicions d'un poble, cosa que fa cultura i crea una identitat local. Lasegona és aprofitar els dies d'esbarjo per comunicar-nos més, i sentir-nos mes una familia, per entretotster poble. La tercera és la part lúdica on hihalaoportunitatde participaren unadisbauxa coLlectiva,intergeneracional que tal vegada éson hem de ter l'esfor9 més gran per compendre a la joventut iadaptar la testa als temps que som ¡que el jovent es sentí identificat en el seu poble i els grans amb la seva joventut. Si amb les testes podem aconseguir aquests objectiu tindrem les eines més importants per ter el nostre poble gran. Recorder:na propis i forasters que els dies 26, 27 i 28 de maig estem tots convidats a la Festa. I'Alealde JosepBieli Gabernet eE=IRF t=6m 'Hf'I;:!oa.. I S "if:N. f> r2.. " ¡jqq ~J Salutació És la nostra gran testa, de tradició immemorial i par la participació actual de tots els ve"ins del nostre poble, on tots sóm protagonistas, parque la testa la fa el poble a través de les seves associacions culturals, esportives i de lIeure. Hem de felicitar-les par la vitalitat i capacitat d'organització que demostren. Des de l'Ajuntament convidem a tothom a sortir al Garrar i gaudir d'aquestes jornadas festivas amb la plenitud d'un poble unit amb un objectiu comú, la millora constant del mateix amb tots els camps, també invitem als pobles del nostre entorn a participar de la testa, parque a Alguaire ningú és foraster i d'aixo en donem fe. Bona Festa Major !! L'Alcalde Josep Biel i Gabernet
 7. 7. Salutació Alguairencs, quan arriba el divendres del darrer . diumengedel mes de maig, ens prestem a celebrar les nostres entranyables Festes de Primavera. Enguanyamb mésgoig que mai, davant la perspectiva de la bona collita que sembla ens apropa el final d'aquestes incerteses economiques viscudes pels nostres vilatans, també perque podem comen<;ara gaudir d'aquestes obres que estem fent, que ens han de portar a adaptar el poble als temps que vivim, fent die!! un poble modern, que viu i creix, perque fa les coses amb amor, amb solidaritat, essent una família que els dies de festa surt al carrer a gaudir del calor i afecte de la seva germanor. Alguairencs iconvidats, el vostre Alcalde us desitja unes bones testes de Maig. Alguaire, 24 de maig de 1996. e~I eA ~t:. <; /'t tift 1cR,. osfI E=I'-i ~ /'Z.E ~q~0 Salutació Alguairencs, El nostre poble té una profunda tradició d'acollida, tal vegada marcada par la nostra historia monacal,tradició que hem d'aprofitar par realcar les nostres testes. Festes que necessitem els humans par trancar la rutina i anar a la recerca de la felicitat paradisíaca. Les nostres testes tenen aquests objectius, que cada acta que es faci ens traslladi als lIimbs de les nostres perspectivas, és a dir, que la programació estigui a l'alcada de la nostra gent. Nodubtemque així sera, desitjant a tothom unatesta par recordar durant molí de temps. L'ALCALDE Josep Sial i Gabernet
 8. 8. LftZ.~ fr-STA MI-SO~ I Hf r 4~-:¡ ] Salutació La Fira de Maig es remonta a l'Edat Mitjana, on habitualment i davant les perspectives de la collita, es compraven els estris necessaris i els animals per a la recoLlecció de la collita. Enguany malauradament, no ens caldra comprar res per recollir-Ia, ates que ho va ter la tempesta del passat día 5 de maigo No obstant aixo, la vida continua i la testa estava ja programada com a culminació d'uns aconteixements joiosos que aquesta primavera ha viscut el nostrepoble,com són el retrobamentambelsAlguairencs tara vila, el 50e aniversari de la Cooperativa del Camp Sant Faust, i creiem també com a fet historie que .tara més popular la festa el conveni signat amb el Casal, el qual permetra I'entradagratu'itaper a tothom a lotes les sessions de ball a excepció de la del dissabte a la nit. . Alguairencs, com hem dit, la vida continua, no ens ha d'atordir un contratemps encara que sigui tan fort com el que estem vivint amb la producció agraria destru'ida.Una forma de superar-ha psicologicament, és sortint al carrer els dies 23, 24 i 25 de maig a gaudir de la Festa i la companyia de ve'ins, parents i amics. Allí ens trobarem fent pinya, fent família, fent poble. BONES FESTES. El vostre Alcalde.
 9. 9. ---------.... Lrl~~~ 0~i,~q~~J SAlUTACIÓ ( t"(-STf 'é~A.clC'JI<, S~ r['H~r¿¡; 447I P.3guairencs, VisitÓ'hts'J convidats, ja hem arribat a la Fira de Maig. ';',' Una testa que hem de gaudir al móxim per oblidor l'ony que ,hem passat: Inclemencies meteorológiques, epizoóties a la nos- tr<Zi,romoderio,...,HQ,b~rnsuperotiel dinomismedel nostrepoble ~'9r:9Y~90tdYiID;fi~X~§fY'Qavegoda més, no caient en la deses- AIguairencs, ~~ÉrcjódE3 /'i,tg~p,"'$$i5~1~'cLcontinúonttrebollont per construir el , J~tÍfr::,' .,;,~t~;11;,:>..}~",~{",' ,', ' IEl setembre és un mes on la natura s'aglutina per oferir- gv'~";rdjoia d~k1::t$~fÓ'~ns fac'¡ sortir al cqrrer, i veurem que nos d'ent:e t?tes les s.evesfacetes la millar, la nostra ~Jgq9irE;:creix J~9'lD'Q~ernitzo,qUetenim cases i indústries que jo Festa Majar,ja que arrIba quan els fruits als arbres sÓn ~J?;~;~~i~eng~;'Q9¡~:Qig.ty.rqlcao§.fitzat-un fO9J9rde progrés que madurs. t~Q1.?~qprotit()f~*[K~q'Y~Jo cbU,itod' enguanyes veu que esde La gen! temperada per /'estiuejada fa que grans i mainada vlndro pleno. ,"",i'}'!:J<i"';>,' an7b ' 1l ' '. t ' l b l Q " / X;{"';/"';i,",',:i;~~;1 .,0;'M~,. ",' ,,' I . LiSIO S apres In a ce e rar- a, ue aquesta /J./us/o .~,~r;,!otpixóil]~i~~(~'i,§;;~,8t¡totso~ganitzodoresde la testa han .pre- es transrnetí als ~ostres visitants i invitats¡ que de ben pgr9t ldf'O progrQm9,QIQ di ocord omb aquestes perspectlves. segur no es sentiran decebuts. §~ró Y6a,fe~fo.;p~,~<,~;g:l'y~i'rirecp{dor durorit molt temps. ',;"';,"i';;' ":",~,:C;'P;'~:"?;>"'1{:::~:' ",',',',:?r': ,"',' ~,UPf1.le~é§pigt;t~~?~:§t9,Q"'gronq9,$s ,ols nostres ' i,,~rs fruitsdl'riq%f[~~;gt.~t§$~'sóQ"qu.dllats ' és quearrib~J~rE.rrgJp~~JV1q!g./"'+' , " :¡¡~:~}~~~i~". " s E.~'"", ,. I BONA FESTA MAJOR .111 CAlcalde Josep aiel Gabernet L'Alcalde Josep BielGobernet

×