กุ้งเครย์ฟิช(Crayfish)

13,836 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,836
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
42
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กุ้งเครย์ฟิช(Crayfish)

 1. 1. กุ้งเครย์ ฟิช(Crayfish) นำเสนอโดย ่ ู นายคมกริ ช อยูแท้กล 52011211022 Cs ระบบปกติคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. 2. Outline ้- กุงเครย์ฟิชคืออะไร ่- ถิ่นที่อยูในธรรมชาติ ้- กุงเครย์ฟิชที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย ้- อาหารของกุงเครย์ฟิช ้- องค์ประกอบของกุงเครย์ฟิช ้- หน้าที่ของเปลือกกุงเครย์ฟิช ้- หน้าที่ของขากุงเครย์ฟิช ้- การดูเพศของกุงเครย์ฟิช
 3. 3. กุ้งเครย์ ฟิชคืออะไร เครย์ฟิช เป็ นสัตว์น้ าจืดชนิ ดหนึ่ งซึ่ งจัดในกลุ่ม ครัสเตเซี ยน ในไฟลัม อาโทรพอด สัตว์ ่ในไฟลัมนี้เป็ นพวก แมลง,แมงมุม,ตะขาบและกิ้งกือ จะมีเปลือกหนาและแข็งเป็ นชุดเกราะคลุมส่ วนหัว-อกและลาตัวเพื่อป้ องกันอันตราย โดยสร้างจากแคลเซี ยมคาร์ บอเนต เรี ยกว่า คิวทิเคิล
 4. 4. ถิ่นทีอยู่ในธรรมชำติ ่ มี ถิ่น กาเนิ ด ในทวีป อเมริ กาเหนื อ ยุโรป เอเซี ย ตะวันออก และออสเตรเลี ย ปั จจุ บ ันมี การค้นพบมากกว่า500 ชนิด โดยมากกว่าครึ่ งมีถิ่นกาเนิ ดในทวีปอเมริ กาเหนื อ ในธรรมชาติกุงเครย์ ้ฟิ ชจะอาศัยอยูตามโขดหิ นหรื อใต้ขอนไม้อยู่ ในลาธาร หนองน้ า และทะเลสาป ่
 5. 5. กุ้งเครย์ ฟิชทีนิยมเลียงในประเทศไทย ่ ้มี 2 สายพันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ ้- Procambarus "สาย P" หรื อกุงก้ามหนาม มีถิ่นกาเนิดในทวีปอเมริ กา และยุโรป สี หลักๆ มีดังนี้ - สี แดง - สี ฟ้า-น้ าเงิน เรี ยกว่าบลูสปอต
 6. 6. - สี ส้ม-ไบร์ ทออเร้นท์ มีสีต้งแต่ส้มอ่อนใสๆ -ส้ม-ส้มแดง ั- สี ขาว-สโนไวท์ ระดับสี มีต้ งแต่ สี ขาวใส/ขาวทึบ/ขาวปนเหลือง ั
 7. 7. - Cherax "สาย C" มีถิ่นกาเนิดในออสเตรเลีย อินโดนีเซี ย และปาปั วนิวกินี ลักษณะของก้ามจะไม่มีหนามก้ามจะป่ อง ขนาดเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 30-40 เซนติเมตร
 8. 8. อำหำรของกุ้งเครย์ ฟิช กุงเครย์ฟิช ถือเป็ นสัตว์ที่สามารถกินได้แทบทุกอย่าง ในธรรมชาติถือว่าเป็ นสัตว์กินซาก เช่น ผัก ้ผลไม้ รากไม้ ใบไม้ และเศษซากพืชซากสัตว์ต่างๆ เป็ นหลัก
 9. 9. องค์ ประกอบของกุ้งเครย์ ฟิช ้ตัวกุงเครย์ฟิชแบ่งออกได้เป็ น 3 ส่ วนหลักๆ
 10. 10. หน้ ำทีของเปลือกกุ้งเครย์ ฟิช ่ ทาหน้าที่เป็ นเสมือนเกราะคลุมลาตัว ส่ วนหัว ส่ วนกลาง และส่ วนท้อง มี 2 หน้าที่หลักคือ- ปกป้ องอวัย วะภายในที่ บ อบบางอย่างเช่ น เหงื อกหายใจ ที่ มีลกษณะ คล้ายกลุ่มขนนกอยู่ ับริ เวณปาก- ทาหน้าที่สาคัญในระบบหายใจ คือเป็ นทางผ่านของน้ าเพื่อให้น้ าไหลผ่านช่องเหงือกนันเอง ่
 11. 11. หน้ ำทีของขำกุ้งเครย์ ฟิช ่แบ่งออกเป็ น 2 หน้าที่คือขาเดิน และขาว่ายน้ า- ขาเดิน มี 5 คู่ โดยขาเดินคู่แรกสุ ดจะพัฒนาเป็ นก้าม ที่แข็งแรงใหญ่โต
 12. 12. - ขาว่ายน้ า มีลกษณะเป็ นแผ่นแบนๆ มีไว้สาหรับโบกสะบัดพัดพาออกซิ เจนเข้าสู่ ร่างกายเพื่อหายใจ ัรวมทั้งโบกพัดสิ่ งมีชีวตขนาดเล็กในน้ า เช่น แพลงค์ตอน และจุลชี เข้าหาลาตัวเพื่อเป็ นอาหาร ิ ้ สาหรับกุงตัวเมียยังใช้ขาว่ายน้ าเป็ นที่อุมไข่อีกด้วย ้ สาหรับกุงเครย์ฟิชตัวผูน้ น จะมีขาเล็กๆ อีก 1 คู่ เพิ่มมา เป็ นอวัยวะสื บพันธุ์ ้ ้ ั
 13. 13. กำรดูเพศของกุ้งเครย์ ฟิช ้- การดูเพศกุงเครฟิ ชสาย Procambarus "สาย P" อวัยวะสื บพันธุ์ของเพศเมียมีลกษณะเป็ น ั สาหรับอวัยวะสื บพันธุ์ของเพศผูมีลกษณะ ้ ั ่ ่ แผ่นทรงวงรี จะอยูบริ เวณโคนขาคูที่ 3 (นับ คล้ายตะขอยืนออกมาจากบริ เวณโคนขาคู่ ่ จากขาคู่หลังขึ้นมา) หลัง
 14. 14. ้- การดูเพศกุงเครฟิ ชสาย Cherax "สาย C" ่ อวัยวะสื บพันธุ์ของเพศเมียจะอยูบริ เวณ ่ สาหรับเพศผูตาแหน่งอวัยวะสื บพันธุ์อยูที่ ้ โคนขาคู่ที่ 3 (นับจากขาคู่หลังขึ้นมา) โคนขาคู่สุดท้าย อาจจะสังเกตความแตกต่างได้ยากสักหน่อย หากกุงมีขนาด 3 นิ้วขึ้นไปก็จะดูง่ายขึ้น ้
 15. 15. สิ้นสุดกำรนำเสนอ ขอบคุณครับ

×