Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cuong linh-chinh-tri-dau-tien

12,525 views

Published on

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Cuong linh-chinh-tri-dau-tien

 1. 1. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Nam 1. Nội dung Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sảnViệt Nam 1.1. Bối cảnh lịch sử Vào giữa thế kỷ XIX, thực dân Pháp tiến hành chiến tranh xâm lượcViệt Nam. Sau khi hoàn thành việc xâm lược và bình định bằng vũ lực.Thực dân Pháp thực hiện chính sách nô dịch nhân dân ta cả về kinh tế -chính trị- văn hoá. Việt Nam trở thành xã hội thuộc địa của Pháp.Chínhsách cai trị của Pháp đã làm cho mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam trở nêngay gắt. Đó là mâu thuẫn giữa các tầng lớp thống trị và nhân dân lãnh đạocực khổ. Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc và Việt Nam với đế quốc, phongkiến. Mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, các phong trào đấu tranh giảiphóng dân tộc diễn ra liên tục và mạnh mẽ ở Việt Nam đầu thế kỷ XX. Cáctổ chức Đảng chính trị đã lần lượt ra đời và vươn lên giành ngọn cờ lãnhđạo phong trào song tất cả các phong trào dưới ảnh hưởng của khuynhhướng dân chủ tư sản đã lần lượt thất bại, do khủng hoảng đường lối vàgiai cấp lãnh đạo.Chỉ đến khi Nguyễn ái Quốc người thanh niên yêu nướctrẻ tuổi đã ra đi và tìm thấy con đường cứu nước giải phóng dân tộc đó. Đitheo chủ nghĩa Mác - Lênin, theo cách mạng Tháng mười Nga, cách mạngvô sản và chủ nghĩa xã hội. Chấm dứt thời kỳ khủng hoảng đường lối vàvai trò lãnh đạo của cách mạng Việt Nam. Từ khi tìm ra chân lý đó người đichuẩn bị và tiến hành truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam, đàotạo đội ngũ cán bộ Đảng, thúc đẩy quá trình hợp nhất các tổ chức cộngsản thành một Đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Với tư cách là phái viên của Quốc tế Cộng sản Nguyễn ái Quốc cóđủ quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến phong trào cách mạng ởĐông Dương Người đã chủ động, kịp thời triệu tập và chủ trì hội nghị thốngnhất các tổ chức cộng sản, đã quyết đoán, độc lập và sáng tạo nhanhchóng thống nhất ra một Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam. Hội nghịHoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 1
 2. 2. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Namhọp vào đầu năm 1930 tại Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc. Các đạibiểu đã nhất trí hợp nhất các tổ chức cộng sản để lập ra Đảng cộng sảnViệt Nam. Trong lịch sử Đảng ta, Hội nghị hợp nhất mang tầm vóc lịch sửcủa Đại hội thành lập Đảng, được xem như là đại hội đầu tiên của Đảng.Hội nghị đã thông qua các Chánh cương vắn tắt, sách lược vắn tắt,chương trình tóm tắt của Đảng... Đó là các văn kiện của Cương lĩnhcách mạng đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam. Cương lĩnh đã xácđịnh những vấn đề cơ bản về chiến lược và sách lược của cách mạngViệt Nam. Phân tích tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam cương lĩnh chỉ rõ chủnghĩa đế quốc đã nắm toàn quyền thống trị, thi hành chính sách độc quyềnvề kinh tế ở nước ta, làm cho tư sản bản xứ đã thuộc tư bản Pháp. Cươnglĩnh vạch rõ " Tư bản Pháp hết sức ngăn trở sức sinh sản làm cho côngnghệ bản xứ không thêm mà mang được. Còn về nông nghệ bản xứ ngàymột tập trung đã phát sinh ra lắm khủng hoảng,nông dân thất nghiệpnhiều... Vậy tư bản bản xứ không có thế lực gì ta không nên nói cho họ đivề phe đế quốc được, chỉ bọn đại địa chỉ mới có thế lực và đứng hẳn vềphe đế quốc chủ nghĩa " [9, 12]. 1.2. Nội dung cương lĩnh chính trị đầu tiên của Việt Nam Về tính chất xã hội Việt Nam: Là xã hội thuộc địa và nửa phong kiến,tồn tại 2 mâu thuẫn cơ bản là: Mâu thuẫn dân tộc, giữa dân tộc ta với đếquốc xâm lược mà lúc này là đế quốc Pháp và mâu thuẫn giai cấp, giữanhân dân với địa chủ phong kiến chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủphong kiến trong đó cương lĩnh xác định mâu thuẫn dân tộc là cơ bản nhấtquyền lợi dân tộc giải phóng cao hơn hết thẩy [ 12,6]. 1.2.1. Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam. Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng dân tộcdân chủ nhân dân (trước đây Đảng ta gọi là cách mạng tư sản dân quyềnHoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 2
 3. 3. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Namtheo lối mới). và cách mạng xã hội chủ nghĩa.Hai giai đoạn cách mạng ấyđều thuộc phạm trù cách mạng vô sản.Giữa hai giai đoạn cách mạngkhông có bức tường nào ngăn cách. Cương lĩnh viết. Chủ trương làm tưsản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản[9, 2]. Mục tiêu của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam là "đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến Việt Nam và giai cấp tư sản phản cáchmạng [9, 12], mục tiêu cuối cùng là xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩaĐảng cộng sản Việt Nam. Điều đó chứng tỏ, ngay từ đầu Đảng ta đã thấusuối con đường phát triển tất yếu của cách mạng nước ta, nhận rõ mốiquan hệ chặt chẽ giữa cách mạng dân tộc, dân chủ và cách mạng xã hộichủ nghĩa và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.Đường lối đỏ nhất quán suốt cả quá trình cách mạng Việt Nam, đã đưacách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 1.2.2. Nhiệm vụ. Cương lĩnh vạch ra giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dâncó hai nhiệm vụ đó phải phối hợp chặt chẽ với nhau vì đế quốc Pháp dùngbọn phong kiến Việt Nam, bọn đại tư sản phản cách mạng và bọn địa chủđể áp bức, bóc lột nhân dân Việt Nam. Song để giành thắng lợi từngbước, trước hết Đảng phải tập trung lực lượng cách mạng đánh đổ kẻ thùchủ yếu là đế quốc và bọn tay sai của chúng... Đảng chủ trương đoàn kếttất cả các giai cấp cách mạng, các lực lượng đưa họ vào hàng ngũ cáchmạng. Đối với nhiệm vụ đánh đổ toàn bộ giai cấp địa chủ phong kiến vànhiệm vụ ruộng đất, cương lĩnh chủ trương chia ra từng bước để tiến hànhcho thích hợp. Bước thứ nhất chỉ mới " tịch thu toàn bộ đồn điền và đất đaicủa đế quốc Pháp và địa chủ phản cách mạng Việt Nam có các tầng lớp"trung tiểu địa chủ và tư bản Việt Nam chưa rõ mặt phản cách mạng, thìphải sử dụng, ít nhất làm cho họ trung lập [9,4].Hoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 3
 4. 4. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Nam 1.2.3. Lực lượng cách mạng Về động lực và lực lượng cách mạng: Cương lĩnh chỉ rõ giai cấpcông nhân và giai cấp nông dân là lực lượng chính, là quân chủ lực củacách mạng, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo. Trong khi khẳng định công nông là gốc cách mạng Đảng còn chủtrương " phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nồng, để lôi kéohọ về phe giai cấp vô sản " và tranh thủ các tầng lớp phú nông, trung tiểuđịa chủ và tư sản dân tộc có lòng yêu nước để đưa họ vào mặt trận dântộc thống nhất chế độ. Lực lượng cách mạng gồm các giai cấp: công nhân,nông dân,tiểu tư sản, do giai cấp công nhân lãnh đạo, dựa trên cơ sở liênminh công nông. Về nguyên tắc liên minh với các lực lượng yêu nước vàcác tầng lớp trên, cương lĩnh nêu rõ: Trong khi liên lạc tạm thời với các giaicấp, phải hết sức thận trọng,không khi nào nhượng bộ một chút lợi ích gìcủa công nông mà đi vào đường lối thoả hiệp" [9, 14]. Sự đánh giá đúng đắn yếu tố dân tộc và sớm kết hợp yếu tố dân tộcvới yếu tố giai cấp đã giúp Đảng ta ngay từ khi mới ra đời, đã phát huyđược truyền thống yêu nước, đoàn kết được các lực lượng cách mạng vànhờ đó giữ được độc quyền lãnh đạo cách mạng. 1.2.4. Phương pháp cách mạng Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam phải tiến bằng bạo lựcquần chúng phải đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và bọn phong kiến rồi"dựng ra [9,12] chính phủ cách mạng do giai cấp công nhân lãnh đạo, chứkhông phải bằng con đường cải lương, thoả hiệp. [9,12]. 1.2.5. Đoàn kết quốc tế Cương lĩnh còn xác định cách mạng Việt Nam là một bộ phận củacách mạng vô sản thế giới, đứng về phía " mặt trận cách mạng gồm cácdân tộc thuộc địa bị áp bức và giai cấp công nhân bị bóc lột trên thế giới[9, 16]. mà trụ cột của mặt trận này là Liên Xô.Hoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 4
 5. 5. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Nam 1.2.6. Lãnh đạo cách mạng Việt Nam Cương lĩnh khẳng định sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam lànhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng thấycó trách nhiệm " thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làmcho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng [9, tr4], phải thu phục chođược đại đa số dân cày [9, 14] và " phải liên hệ " với các giai cấp cáchmạng và các tầng lớp yêu nước để đoàn kết họ, tổ chức họ đấu tranh chođộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh khẳng định tính chất Đảng là Đảng của giai cấp côngnhân, là đội tiên phong của giai cấp vô sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lêninlàm nền tảng tư tưởng. Đảng là khối thống nhất ý chí và hành động. Đảngviên " phải hăng hái đấu tranh, cẩn thận, dám hy sinh và phục tùng mệnhlệnh Đảng, đóng kinh phí, chịu phấn đấu trong một bộ phận Đảng [9, 7]. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời phản ánh sự trưởng thành của giaicấp công nhân Việt Nam. " Việc thành lập Đảng là một bước ngoặt vô cùngquan trọng ..., nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản ta đã trưởng thành,đủ sứcmạnh lãnh đạo cách mạng"[5,152]. Đó là kết quả của sự vận dụng sángtạo chủ nghĩa Mác - Lênin và điều kiện một nước thuộc địa, nửa phongkiến. Chính Đảng đó có tổ chức chặt chẽ theo nguyên tắc xây dựng Đảngkiểu mới của Lênin và giữ được quyền lãnh đạo cách mạng ở Việt Nam.Sự ra đời của Đảng ta gắn liền với sự hình thành khối liên minh công nông,tạo điều kiện cho Đảng mở rộng hàng ngũ cách mạng tới các lực lượngyêu nước khác trong mặt trận dân tộc thống nhất. 2. Những điểm sáng tạo trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên củaĐảng khi Hồ Chí Minh vận dụng chủ nghĩa Mac – Lenin vào cách mạngViệt Nam Nguồn gốc tư tưởng của Hồ Chí Minh chính là giá trị truyền thốngcủa dân tộc, tinh hoa văn hoá nhân loại, chủ nghĩa Mac – Lenin và phẩmHoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 5
 6. 6. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Namchất cá nhân của Hồ Chí Minh. Trong đó, chủ nghĩa Mac- Lenin là nguồngốc lí luận trực tiếp, quyết định bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngườiđã từng nói: “Chủ nghĩa Mac- lenin đối với chúng ta, những người cáchmạng và nhân dân Việt Nam không những là cái cẩm nang thần kỳ,không những là kim chỉ nam mà còn là mặt trời soi sáng con đườngchúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩacộng sản”. Người đã sớm nắm vững được cái cốt lõi, linh hồn của chủnghĩa Mac- Lenin chính là phương tiện biện chứng duy vật để giải quyếtcác vấn đề thực tiễn của cách mạng Việt Nam. Các tác phẩm, bài viếtcủa Hồ Chí Minh đều phản ánh bản chất cách mạng của Người theo thếgiới quan, phương pháp luận của chủ nghĩa Mac- Lenin. Thế nhưng mộttrong những điều đặc biệt và cũng làm Hồ Chí Minh trở nên vĩ đại chínhlà Người đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac- Lenin vào hoàn cảnh cụthể của cách mạng Việt Nam. Mà ở đây chúng ta sẽ thấy được một minhchứng rõ ràng cho điều đó qua “cương lĩnh chính trị đầu tiên” do Ngườisoạn thảo và được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản ViệtNam tháng 2/1930. Thứ nhất, nếu như Mac, Enghen, Lenin đã nói nhiều đến vấn đềdân tộc, Mac nói đến hai loại dân tộc đó là dân tộc áp bức và dân tộc bịáp bức trong đó 70% dân số trên Trái đất thuộc loại dân tộc bị áp bức.Các ông cũng nói đến hai loại nước: chính quốc và thuộc địa và mốiquan hệ giữa hai loại nước, hai dân tộc. Hồ Chí Minh tiếp nhận quanđiểm trên và cũng đã khẳng định: “Dù màu da có khác nhau thì trên thếgiới này chỉ có hai giống người là giống người bóc lột và giống người bịbóc lột. Có hai loại nước là chính quốc và thuộc địa, trong hai loại nướccó cả hai giống người và do còn bọn người bóc lột mà không một dântộc nào, cả thuộc địa và chính quốc có tự do”. Mac- Lenin cũng đã nóinhiều đến vấn đề dân tộc nhưng chủ yếu là về dân tộc phương Tây, dântộc châu Âu tư bản, vì vậy coi dân tộc như là sản phẩm của chủ nghĩa tưHoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 6
 7. 7. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Nambản và phê phán chủ nghĩa dân tộc tư sản. Đó là quan niệm đúng.Nhưng áp dụng vào thuộc địa thì nó không đúng nữa. Hồ Chí Minh nóinhiều đến dân tộc phương Đông, dân tộc thuộc địa. Người rút ra nhữngđiểm riêng về kinh tế, chính trị, xã hội của các nước này khác vớiphương Tây tư bản. Đó là một sự sáng tạo. Hơn nữa, Người còn xácđịnh thế nào là một nước thuộc địa: là một nước bị đế quốc bên ngoàicâu kết với bọn phản động bên trong xâm lược và thống trị, biến thànhnơi đầu tư, khai thác, bóc lột và đó là những nước nghèo, lạc hậu, kinhtế tự nhiên, phần lớn cư dân là nông dân, vốn trước đó là nước phongkiến hoặc tiền phong kiến. Nhờ vậy mà Người xác định được tính chấtxã hội, những mâu thuẫn cơ bản tồn tại, đó là hai mâu thuẫn cơ bản:mâu thuẫn dân tộc giữa đế quốc xâm lược với người dân thuộc địa, mâuthuẫn giai cấp giữa địa chủ phong kiến với nông dân, mâu thuẫn cơ bảnnhất là mâu thuẫn dân tộc. Bởi vậy, trong Cương lĩnh Hồ Chí Minh đãxác định tính chất xã hội Việt Nam là: xã hội thuộc địa nửa phong kiến,tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn dân tộc giữa dân tộc ta và đếquốc xâm lược mà lúc này là đế quốc Pháp, và mâu thuẫn giai cấp giữanông dân và địa chủ phong kiến, trong đó mâu thuẫn dân tộc là mâuthuẫn cơ bản nhất. Thứ hai, nếu xét lí luận kinh điển ta sẽ thấy không có khái niệm“cách mạng tư sản dân quyền”. Nhưng đến Hồ Chí Minh với sự vậndụng sáng tạo chủ nghĩa Mac – Lenin thì khái niệm đó đã ra đời. Khi HồChí Minh nói tới phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam:làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hộicộng sản, ta nhận ra rằng Hồ Chí Minh cố ý nói như vậy. Vì mục đíchcủa nhà chính trị là vận động quần chúng làm cách mạng – đối tượng đólại là nông dân nên không thể không đề cập đến quyền lợi của bộ phậndân chúng đông đảo này trong xã hội tức là quyền lợi về ruộng đất đểthu hút họ theo cách mạng. Như thế, khi đường lối này vừa ra đời đãđược quần chúng hưởng ứng ngay.Hoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 7
 8. 8. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Nam Về kẻ thù của cách mạng Việt Nam, do hiểu rõ về tình cảnh và tínhchất của các nước thuộc địa mà cụ thể ở đây là Việt Nam nên Ngườixác định hai kẻ thù của chúng ta là đế quốc xâm lược và tay sai phảnđộng. Trong đó, Người hoàn toàn đúng đắn khi cho rằng kẻ thù chủ yếucủa cách mạng Việt Nam là đế quốc xâm lược Pháp, vua quan phongkiến và tư sản phản cách mạng. Để tập trung được mũi nhọn của cách mạng đấu tranh chống đếquốc và tay sai của chúng, Đảng chủ trương “Quốc hữu hoá toàn bộ đồnđiền và đất đai của bọn đế quốc và địa chủ phản cách mạng An Nam chiacho dân cày nghèo”. “Tịch thu tất cả nhà băng và cơ sở sản xuất của bọnđế quốc trao cho chính phủ công nông binh”. Còn “đối với bọn phú nông,trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rõ mặt phản cách mạng thìphải lợi dụng, ít ra cũng làm cho họ trung lập”. Chủ trương ấy tỏ rõ Đảng ta ngay từ đầu chẳng những thấy đượctầm quan trọng chiến lược của vấn đề ruộng đất mà còn xác định đúng vịtrí của cách mạng ruộng đất trong từng giai đoạn cách mạng. Sự chỉ đạochiến lược vô cùng đúng đắn ấy đã mở ra con đường rộng rãi để phát huycao độ truyền thống yêu nước của dân tộc, đoàn kết toàn dân trên cơ sởliên minh công nông và trí thức nhằm đánh đổ kẻ thù chủ yếu và nguy hiểmtrước mắt. Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên xã hội xã hộichủ nghĩa, việc đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc, kết hợp chặt chẽ từngbước với nhiệm vụ dân chủ và chủ nghĩa xã hội là biểu hiện sâu sắc nhất,triệt để và đúng đắn nhất lập trường cách mạng của giai cấp công nhân.Sự kết hợp tài tình giữa nhiệm vụ chiến lược và chỉ đạo chiến lược, giảiquyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ chống đế quốc và chốngphong kiến và đi tới chủ nghĩa xã hội, bảo đảm cho đảng ta kết hợp đượcsức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại nhằm hoàn thành thắng lợi cácnhiệm vụ cách mạng.Hoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 8
 9. 9. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Nam Tuy chủ nghĩa Mac- Lenin coi trọng vấn đề giai cấp và giải phónggiai cấp, giải quyết vấn đề dân tộc giành độc lập dân tộc phải đứng trênquan điểm của một giai cấp nhất định. Mac – Enghen đã nêu rõ: “giaicấp vô sản muốn tự giải phóng trước hết phải giải phóng dân tộc, xâydựng thành một giai cấp dân tộc, phải thành một giai cấp dân tộc, phảitự mình trở thành dân tộc” vì giai cấp vô sản là một giai cấp cụ thể luôngắn với một dân tộc nhất định, chịu trách nhiệm trước hết với dân tộcmình. Qua đó mà đóng góp vào sự nghiệp chung của nhân loại. Hồ ChíMinh tiếp thu quan điểm đó của các nhà kinh điển nhưng Người khônghọc tập một cách máy móc và có sự sáng tạo ở chỗ đặt vấn đề dân tộccao hơn vấn đề giai cấp. Bởi vậy, trong nhiệm vụ - mục tiêu của cáchmạng Việt Nam trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên, Người đã nói rõ:chống đế quốc, chống phong kiến, song nổi lên hàng đầu là nhiệm vụchống đế quốc giành độc lập dân tộc. Quan điểm này của Hồ Chí Minhđối lập với quan điểm của Quốc tế Cộng sản coi vấn đề giai cấp là trênhết và của Đảng ta thời kỳ đầu nên gây ra sự bất đồng và hiểu lầm.Nhưng thực tế đã cho thấy quan điểm này của Người hoàn toàn đúngđắn bởi Việt Nam lúc này đang là thuộc địa của Pháp, nếu không đánhđuổi Pháp, giành độc lập thì làm sao có thể giành quyền lợi cho giai cấp.Do vậy, Hồ Chí Minh đã khẳng định trong Hội nghị Trung ương 8 là “Nếukhông giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, nếu không đòi đượcđộc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể dân tộc cònchịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi bộ phận giai cấp đến vạn nămcũng không đòi lại được” Hơn nữa, Quốc tế Cộng sản cho rằng: “Vấn đề cơ bản của thuộcđịa là vấn đề nông dân, vấn đề cơ bản của nông dân là vấn đề ruộng đất”thì ta thấy rằng “vấn đề cơ bản ở thuộc địa là vấn đề nông dân” là đúngvới với Việt Nam cũng như các nước thuộc địa vì lực lượng cơ bản ởthuộc địa chính là nông dân. Nhưng “vấn đề cơ bản của nông dân là vấnHoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 9
 10. 10. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Namđề ruộng đất” thì không hoàn toàn đúng. Vì khẩu hiệu “người cày córuộng” tạm gác từ năm 1930 đến tận năm 1953 mới thực hiện, vậy vì saonông dân vẫn theo Đảng làm cách mạng? Vì thực tế, yêu cầu trước hếtvà lớn nhất của nông dân ở các nước thuộc địa cũng vẫn là giành độclập. Bởi thế, khẩu hiệu “độc lập dân tộc, người cày có ruộng” như trongCương lĩnh đã nêu lên là phù hợp với tâm lí của nông dân Việt Nam. Chủ nghĩa Mac- Lenin coi cách mạng là sự nghiệp của quần chúngnhưng quần chúng phải được tập hợp lại theo sự chỉ đạo của một tổchức, đó chính là Đảng cộng sản. Hồ Chí Minh hoàn toàn tiếp thu quanđiểm đó và thực tế Người đã có vai trò to lớn trong việc thành lập ĐảngCộng sản Việt Nam. Nhưng điểm khác biệt ở chỗ, Người không chỉ coiĐảng là đội tiên phong của giai cấp công nhân mà đồng thời còn là độitiên phong của cả dân tộc. Do vậy lực lượng lãnh đạo của cách mạngViệt Nam mà Người khẳng định đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam,Đảng đó phải là Đảng kiểu mới tức theo chủ nghĩa Mac – Lenin và liênhệ mật thiết với nhân dân. Trong việc xác định lực lượng và tổ chức của cách mạng Việt Nam,Hồ Chí Minh cũng đã thể hiện sự sáng tạo khi Người chủ trương tập hợptất cả những giai cấp bị áp bức: công nông là gốc của cách mạng, bêncạnh đó tập hợp lôi kéo tiểu tư sản, tư sản dân tộc, trung – tiểu địa chủhoặc chí ít trung lập họ. Còn với những bộ phận nào ra mặt phản cáchmạng thì phải đánh đổ. Trên cơ sở liên minh công nông vững chắc thìthành lập mật trận đoàn kết dân tộc chống kẻ thù chung. Mặt trận là thểthống nhất mâu thuẫn gồm những giai cấp, nhiều dân tộc liên hiệp lại vớinhau trên cơ sở một hành động chung. Thực hiện được đại đoàn kết dântộc, giai cấp trong một quốc gia dân tộc là cơ sở xã hội – chính trị đểthực hiện đoàn kết các quốc gia dân tộc trong một sự nghiệp chung. Qua Cương lĩnh đầu tiên, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn mối quanhệ trong mặt trận dân tộc thống nhất, đã phân tích đúng đắn đặc điểm củaHoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 10
 11. 11. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Namtừng thành phần và sắp xếp đúng vị trí của từng giai cấp trong lực lượngcách mạng. Đảng đã chia giai cấp địa chủ thành 3 loại: loại lớn (địa chủ có100 mẫu trở lên), loại trung bình và loại nhỏ, và tỏ rõ thái độ chính trị đốivới mỗi loại để tranh thủ, trung lập những người cần trung lập nhằm cô lậpcao độ kẻ thù. Chiến lược ấy của Đảng nhằm triệt để lợi dụng những mâuthuẫn trong hàng ngũ kẻ thù để làm suy yếu chúng và đánh đổ chúng. Cònđối với quần chúng thì chiến lược ấy vừa xây dựng khối đoàn kết dân tộc,vừa đấu tranh loại bỏ từng bước những nhược điểm do lịch sử để lại làmcho số quần chúng chưa giác ngộ ngày càng gắn bó với sự nghiệp giảiphóng dân tộc và Đảng tiên phong của giai cấp vô sản. Dựa trên cơ sở phân tích khoa học đặc điểm của giai cấp tư sảnnước ta, Đảng vừa khẳng định phải đánh đổ bộ phận tư sản phản cáchmạng, vừa chủ trương tranh thủ bộ phận tư sản “chưa rõ mặt phản cáchmạng”. Trong khi coi tư sản bản xứ là một bộ phận của lực lượng cáchmạng, Đảng nêu rõ lập trường có nguyên tắc của Đảng là, trong khi đoànkết với các tầng lớp trên, không được nhân nhượng về nguyên tắc mà “đivào đường lối thoả hiệp” giai cấp. Sớm có chủ trương giải quyết hài hoàtừng bước quyền lợi giữa các giai cấp cách mạng dù có mâu thuẫn giaicấp ở mức độ nhất định, tỏ rõ Đảng cộng sản Việt Nam tuy mới ra đờinhưng đã trở thành người đại diện cho quyền lợi và nguyện vọng khôngchỉ cho giai cấp vô sản mà còn đại diện cho cả dân tộc. Nhờ có quan điểm đúng đắn, sáng tạo này mà trong suốt tiến trìnhcách mạng Việt Nam, vấn đề xây dựng khối liên minh công nông vữngchắc cũng như vấn đề đại đoàn kết toàn dân luôn luôn được Đảng và HồChí Minh quan tâm thực hiện. Nếu không có khối đoàn kết toàn dântrong sự nghiệp đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng thì cách mạngViệt Nam không thể đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Về các giai đoạn của cách mạng Việt Nam, theo Hồ Chí Minh, cáchmạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên xã hội chủ nghĩa liên quan mậtHoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 11
 12. 12. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Namthiết nội tại với nhau, ảnh hưởng và thúc đẩy lẫn nhau, cuộc vận độngtrước thành công làm tiền đề cho cuộc vận động sau thắng lợi. Đó là cuộcvận động giải phóng dân tộc về mặt chính trị và cuộc vận động giải phóngdân tộc về mặt kinh tế. Tiến hành kết hợp chặt chẽ hai cuộc vận động cáchmạng ấy chính là kết hợp giữa giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp,xã hội, giải phóng con người trong xã hội Việt Nam. Vì vậy, giữa hai giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân vàcách mạng xã hội chủ nghĩa không có bức tường ngăn cách, không phảitiến hành một cuộc cách mạng chính trị lần hai để giải quyết vấn đề chínhquyền như cách mạng Nga (Cách mạng tháng Hai và Cách mạng thángMười năm 1917) và cách mạng Trung Quốc (1945 và tháng 10/1949). Điềuđó chứng tỏ rằng, ngay khi mới ra đời, Đảng ta và đồng chí Nguyễn áiQuốc đã nắm vững nguyên lí về cách mạng không ngừng của chủ nghĩaMac- Lê nin, kinh nghiệm của cách mạng thế giới, hiểu rõ đặc điểm lịch sửxã hội Việt Nam và thấu suốt con đường phát triển tất yếu của cách mạng,nhận rõ mối quan hệ biện chứng giữa các giai đoạn của một cuộc cáchmạng do Đảng ta lãnh đạo. Trong cương lĩnh, Đảng đã giải quyết đúng đắn phương pháp cáchmạng bạo lực “đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến”, “làmcho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập”, “dựng ra chính phủ côngnông binh”…đó là những hành động cụ thể của phương pháp cách mạngbạo lực chứ không phải phương pháp hoà bình hay cải lương. Đồng thờivới quan điểm này, Người đã giáo dục Đảng viên và quần chúng nâng caolòng yêu nước, tinh thần cách mạng triệt để, ý thức tự lực tự cường chốngchủ nghĩa đế quốc và tay sai, đồng thời chống chủ nghĩa cải lương vàphương pháp ám sát cá nhân “hoặc xúi dân bạo động mà không bày cáchtổ chức, hoặc làm cho dân quen tính ỷ lại mà quên tính tự cường”. Ngườichỉ cho Đảng viên và cán bộ của Đảng hiểu rõ sức mạnh của bạo lực cáchmạng là sức mạnh của quần chúng được giác ngộ chính trị, được tổ chứcHoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 12
 13. 13. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Namchặt chẽ. Và trên cơ sở lực lượng chính trị của quần chúng mà xây dựnglực lượng vũ trang cách mạng. Về đoàn kết quốc tế, Cương lĩnh chính trị đầu tiên khẳng định cáchmạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Nhưng vấn đềkhông chỉ là đơn thuần như vậy. Ở đây, Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnhcách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa phải đoàn kết với cách mạng vôsản ở chính quốc, sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam không thểtách rời sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản thế giới. Nhưng cáchmạng thuộc địa không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc màphải có tính độc lập, tự chủ và có khả năng thắng lợi trước. Quan điểm nàycũng đối lập với quan điểm của Quốc tế Cộng sản khi coi cách mạng thuộcđịa chỉ thắng lợi sau khi cách mạng chính quốc thắng lợi. Hồ Chí Minh chorằng đế quốc là kẻ thù của thuộc địa đồng thời là kẻ thù của chính quốcnên yêu cầu cấp bách đặt ra là cách mạng thuộc địa và cách mạng vô sảnở chính quốc phải đoàn kết lại chống kẻ thù chung.Quan điểm sáng tạonày của Người đã được chứng minh qua thực tiễn cách mạng Việt Nam.Hoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 13
 14. 14. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Nam KẾT LUẬN Cương lĩnh của Đảng đã thể hiện một đường lối cách mạng triệt để.Tính cách mạng triệt để được thể hiện trong toàn bộ những vấn đề cơ bảncủa cách mạng: xác định đúng tính chất, mục đích cách mạng, đối tượng,nhiệm vụ cách mạng; xác định mối quan hệ giữa hai giai đoạn của cáchmạng dân tộc dân chủ nhân dân tiến lên xã hội chủ nghĩa; xác định vai tròlãnh đạo của Đảng và giai cấp công nhân đối với cách mạng; đánh giáđúng lực lượng to lớn của giai cấp nông dân, vị trí của khối liên minh côngnông, trí thức và mặt trận dân tộc thống nhất trong cách mạng; giữ vữngnguyên tắc trong khi mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất, xác địnhphương pháp cách mạng bạo lực; xác định cách mạng Việt Nam là bộphận khăng khít của cách mạng vô sản thế giới… Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã trả lời đúng những vấn đề cấpbách mà cách mạng Việt Nam đặt ra. Nó là vũ khí sắc bén chống lại nhữngtư tưởng và hành động trái với chủ nghĩa Mac- Lênin. Cương lĩnh đã phản ánh đúng quy luật vận động khách quan của xãhội Việt Nam. Nó không giống đường lối cách mạng dân chủ tư sản ở mộtnước độc lập hay một nước nửa thuộc địa. Cương lĩnh đã trở thành cơ sở tư tưởng, chính trị để tập hợp vàthống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng cộng sản duy nhất, làngọn cờ tập hợp các lực lượng cách mạng tiến lên trong cuộc đấu tranh vìđộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Tính đúng đắn, sáng tạo của Cương lĩnh đầu tiên đã cho thấy thiêntài trí tuệ cũng như sức sáng tạo của Hồ Chí Minh trong việc vận dụng chủnghĩa Mac – Lenin vào hoàn cảnh cụ thể nước ta. Sự lãnh đạo đúng đắnvề mặt chỉ đạo chiến lược của Người đã là nhân tố quan trọng đưa đếnthắng lợi của cách mạng Việt Nam giai đoạn sau.Hoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 14
 15. 15. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Nam TÀI LIỆU THAM KHẢO1. Lê Mậu Hãn: Các cương lĩnh cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia - Hà Nội 20032. Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (sơ thảo), tập I (1920 – 1945), Nxb Sự thật, Hà Nội, 19813. C. Mác và Ph. Ăngghen: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993, tập 134. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 3, Nxb Chính trị Quốc Gia5. Hồ Chí Minh toàn tập - tập 2, Nxb Sự Thật - Hà Nội - 1980.6. Đảng Cộng sản Việt Nam – Văn kiện Đảng, tập 6 - Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 19987. Đảng Cộng sản Việt Nam – Văn kiện Đảng, tập 7 - Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 19988. Văn kiện Đảng toàn tập - tập 2. Nxb chính trị Quốc gia Hà Nội - 1998.9. Văn kiện Đảng toàn tập - tập 9. Nxb chính trị Quốc gia Hà Nội - 1998.10. Hồng Quảng - Luận cương chính trị 1930 ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng, Nxb Sự Thật, Hà Nội, 198211. Nguyễn Thành, Nguyễn Hàm – Mặt trận Việt Minh – Nxb Sự Thật, Hà Nội, 197112. Tạp chí lịch sử Đảng13. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, Nxb chính trị Quốc gia Hà Nội, 200514. Tạp chí Cộng sản số 5 tháng 5 - 1980. Nxb Sự thậtHoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 15
 16. 16. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Nam15. Tạp chí Cộng sản số 6 tháng 6 - 1980. Nxb Sự thật16. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1960. Nxb Sự thật17. Tạp chí Xây dựng Đảng số đặc biệt T2-3 năm 1970. Nxb Sự thật18. Trần Bá Đệ (chủ biên) – Lịch sử Việt Nam (1930 – 1945), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 199519. Lê Duẩn – Một vài đặc điểm của cách mạng Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội, 195920. Nguyễn Minh Đức – Hồ Chí Minh với cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), Nxb Đại học sư phạm Hà Nội, 200421. Câu hỏi và đáp án lịch sử Đảng 1920 – 1945, Nxb Tuyên huấn, 1988.Hoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 16
 17. 17. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt NamHoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 17
 18. 18. Bài điều kiện chuyên đề Lịch sử Việt Nam Môc lôc TrangHoàng Thị Nga – Lớp CLC – K54 – Khoa Lịch sử - Đại học Sư phạm Hà Nội 18

×