Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

พอร์ตแก้

นางสาวเชษฐ์สุดา ขวัญยืน ชั้นม.5/10 เลขที่36

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

พอร์ตแก้

 1. 1. แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เล่มนี้ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนเสนอข้อมูลประวัติ ส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ดิฉันได้เข้าร่วม โดยแฟ้มสะสมงานนี้ ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา ผลงานที่ ได้รับ ที่ทาให้ดิฉันเกิดความภาคภูมิใจ ดิฉันขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู อาจารย์ และเพื่อนๆ ที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้ง ให้คาแนะนา รวบรวมเอกสาร หลักฐานสาคัญต่างๆ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อจัดทาแฟ้ม สะสมงานในครั้งนี้และเพื่อการศึกษาต่อใน สถาบันอุดมศึกษา นางสาวเชษฐ์สุดา ขวัญยืน
 2. 2. 1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 2.1ประวัติสถานศึกษา 3. บันทึกผลการเรียน 4. การได้รับรางวัลและการได้รับคายกย่องชมเชย 5. คุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ 5.1 ขยัน 5.2 ประหยัด 5.3 ซื่อสัตย์ 5.4 มีวินัย 5.5 สุภาพ 5.6 สะอาด 5.7 สามัคคี 5.8 มีน้าใจ
 3. 3. โทร : 035-252269-70 โทรสาร : 035-328274 Email : chomsurang@hotmail.co.th
 4. 4. ระดับที่ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา พ.ศ.ที่จบ การศึกษา วุฒิที่ได้รับ วิชาเอก/สาขา 1 ประถมศึกษา โรงเรียนยอแซฟอยุธยา พ.ศ. 2553 ป.6 2 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจอมสุรางค์อุปภัมภ์ พ.ศ.2556 ม.3 3 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจอมสุรางค์อุปภัมภ์ พ.ศ.2559 ม.6
 5. 5. ระดับชั้น ภาคเรียน/ปี การศึกษา เกรดเฉลี่ย มัธยมศึกษาปีที่ 4 1/2557 2/2557 3.01 2.98 มัธยมศึกษาปีที่ 5 1/2558 3.13 มัธยมศึกษาปีที่ 6
 6. 6. 1. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ อดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรค ความขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหา จนเกิดผลสาเร็จตามความมุ่งหมาย ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทาอย่างจริงจัง ต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญ อุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจทาหน้าที่อย่างจริงจัง โดยในรูปนี้ดิฉันได้ทางานตามที่คุณครูได้มอบหมายให้ ถึงงาน ที่ได้รับมีจานวนมากแต่ดิฉันไม่ท้อถอย และส่งงานตามที่กาหนด
 7. 7. 2. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์ คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มีความประ หยัด คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทาบัญชีรายรับ-รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ โดยในรูปนี้ดิฉันได้หยอดกระปุกทุกวัน โดยกระปุกสีชมพูนั้นได้หยอดเป็นแบงค์ ส่วนกระปุกวัวนั้นไว้หยอดเหรียญ ทาให้ดิฉันมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจาเป็น
 8. 8. 3. ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความ จริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลาเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้ เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและ ปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง โดยในรูปนี้ดิฉันได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ดิฉันนั้นไม่มีความลังเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และซื่อสัตย์ต่อสิทธิ์ของตนเอง
 9. 9. 4. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมี ทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษาสถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ตนเอง ยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ โดยในรูปนี้ดิฉันแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ติดกิ๊บ กระโปรงยาว คุมเข่า ผมสั้น ตามระเบียบของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
 10. 10. 5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพ และกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตน เหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย โดยในรูปนี้ดิฉันได้นั่งพับเพียบรอเพื่อไปพบกับคุณครู การนั่งพับเพียบ ถือเป็นท่านั่งที่สุภาพ เรียบร้อย เป็นผู้มีมารยาท
 11. 11. 6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความ สะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่เสมอ
 12. 12. 7. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน ร่วมใจ กันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้อง การ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการ ทะเลาะวิวาท ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความ แตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ ความกลมเกลียวกัน ในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจ กว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตามที่ดี มีความ มุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสาเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและ ขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยในรูปนี้ดิฉันได้ช่วยกันทางานกลุ่ม จนงานนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย ความสามัคคี ทาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความสัมพันธ์กับเพื่อนมากยิ่งขึ้น และทางานนั้นเสร็จไปด้วยดี
 13. 13. 8. มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้ออาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจาเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ผู้ที่มีน้าใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทาประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วย แรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงาม ให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยในรูปนี้ดิฉันได้นาโทรศัพท์ ที่มีรุ่นน้องลืมไว้ใต้โต๊ะมาส่งคืนให้ และดิฉันได้ให้เพื่อนยืมปากกาสี ไปทาการบ้าน

×