Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เล่มนี้ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน
เสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ...
1. ประวัติส่วนตัว
2. ประวัติการศึกษา
2.1ประวัติสถานศึกษา
3. บันทึกผลการเรียน
4. การได้รับรางวัลและการได้รับคายก
ย่องชมเชย
...
ระดั
บที่
ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา
พ.ศ.ที่จบ
การศึกษา
วุฒิที่ได้รับ
วิชาเอก/สาขา
1 ประถมศึกษา โรงเรียนยอแซฟอ
ยุธยา
พ.ศ....
ระดับชั้น ภาคเรียน/ปี
การศึกษา
เกรดเฉลี่ย
มัธยมศึกษาปีที่4
1/2557
2/2557
3.01
2.98
มัธยมศึกษาปีที่5
1/2558 3.13
มัธยมศึกษา...
1. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมออดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรคความ
ขยันต้องควบคู่กับกา...
2. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน
สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มี
ความประ หยัด...
3. ซื่อสัตย์คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์
เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก
ลาเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อส...
4. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ
และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม
ผู้ที่มีวินัย คือ ...
5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มี
กิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ
คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตน...
6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และ
สภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้เกิด
ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ท...
7. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความ
ปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้อง การ
เกิดงานการอ...
8. มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของ
ตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้อ...
พอร์ต
พอร์ต
พอร์ต
พอร์ต
พอร์ต
พอร์ต
พอร์ต
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Mary murphy nui maynooth post budget seminar slides 19 oct 16
Next
Upcoming SlideShare
Mary murphy nui maynooth post budget seminar slides 19 oct 16
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

พอร์ต

Download to read offline

เชษฐ์สุดา ขวัญยืน ชั้น ม.5/10 เลขที่ 36

 • Be the first to like this

พอร์ต

 1. 1. แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio) เล่มนี้ดิฉันได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นตัวแทน เสนอข้อมูลประวัติส่วนตัว ผลทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ทักษะ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ดิฉันได้เข้าร่วม โดยแฟ้มสะสมงานนี้ ประกอบด้วยเอกสารเกี่ยวกับประวัติส่วนตัว ประวัติทางการศึกษา ผลงานที่ได้รับที่ทาให้ดิฉันเกิดความภาคภูมิใจ ดิฉันขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู อาจารย์และเพื่อนๆ ที่ ให้ความช่วยเหลือ ทั้งให้คาแนะนา รวบรวมเอกสาร หลักฐานสาคัญ ต่างๆ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อจัดทาแฟ้มสะสมงานในครั้ง นี้และเพื่อการศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา นางสาวเชษฐ์สุดาขวญ
 2. 2. 1. ประวัติส่วนตัว 2. ประวัติการศึกษา 2.1ประวัติสถานศึกษา 3. บันทึกผลการเรียน 4. การได้รับรางวัลและการได้รับคายก ย่องชมเชย 5. คุณธรรมพื้นฐาน8 ประการ 5.1 ขยัน 5.2 ประหยัด 5.3 ซื่อสัตย์ 5.4 มีวินัย 5.5 สุภาพ 5.6 สะอาด 5.7 สามัคคี 5.8 มีน้าใจ
 3. 3. ระดั บที่ ระดับการศึกษา ชื่อสถานศึกษา พ.ศ.ที่จบ การศึกษา วุฒิที่ได้รับ วิชาเอก/สาขา 1 ประถมศึกษา โรงเรียนยอแซฟอ ยุธยา พ.ศ. 2553 ป.6 2 มัธยมศึกษา ตอนต้น โรงเรียนจอมสึรางค์ อุปภัมภ์ พ.ศ.2556 ม.3 3 มัธยมศึกษาตอน ปลาย โรงเรียนจอมสึรางค์ อุปภัมภ์ พ.ศ.2559 ม.6
 4. 4. ระดับชั้น ภาคเรียน/ปี การศึกษา เกรดเฉลี่ย มัธยมศึกษาปีที่4 1/2557 2/2557 3.01 2.98 มัธยมศึกษาปีที่5 1/2558 3.13 มัธยมศึกษาปีที่6
 5. 5. 1. ขยัน คือ ความตั้งใจเพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่าง ต่อเนื่องสม่าเสมออดทนไม่ท้อถอยเมื่อพบอุปสรรคความ ขยันต้องควบคู่กับการใช้ปัญญา แก้ปัญหาจนเกิดผลสาเร็จ ตามความมุ่งหมาย ผู้ที่มีความขยัน คือ ผู้ที่ตั้งใจทาอย่าง จริงจังต่อ เนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควร เป็นคนสู้งาน มีความ พยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทา ตั้งใจ ทาหน้าที่อย่างจริงจัง โดยในรูปนี้ดิฉันได้ทางานตามที่คุณครูได้ มอบหมายให้ถึงงานที่ได้รับมีจานวนมากแต่ ดิฉันไม่ท้อถอยและส่งงานตามที่กาหนด
 6. 6. 2. ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม ถนอมใช้ทรัพย์สิน สิ่งของให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ผู้ที่มี ความประ หยัด คือ ผู้ที่ดาเนินชีวิตเรียบง่าย รู้จักฐานะ การเงินของตน คิดก่อนใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมใช้ ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า รู้จักทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของตนเองอยู่เสมอ โดยในรูปนี้ดิฉันได้หยอดกระปุกทุกวันโดยกระปุกสีชมพูนั้นได้หยอ ส่วนกระปุกวัวนั้นไว้หยอดเหรียญทาให้ดิฉันมีเงินเก็บไว้ใช้ในยามจาเ
 7. 7. 3. ซื่อสัตย์คือ ประพฤติตรง ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์ เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึก ลาเอียงหรืออคติ ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มี ความประพฤติตรง ทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรง ต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกง ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่าง เต็มที่ถูกต้อง โดยในรูปนี้ดิฉันได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ดิฉันนั้นไม่มีความลังเอียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและซื่อสัตย์ต่อสิทธิ์ของตน
 8. 8. 4. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม ผู้ที่มีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของ สถานศึกษาสถาบัน/องค์กร/สังคมและประเทศ โดยที่ ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ โดยในรูปนี้ดิฉันแต่งกายสุภาพเรียบร้อยติด กิ๊บกระโปรงยาวคุมเข่าผมสั้นตามระเบียบ ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
 9. 9. 5. สุภาพ คือ เรียบร้อย อ่อนโยน ละมุนละม่อม มี กิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ ผู้ที่มีความสุภาพ คือ ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอานาจข่มผู้อื่น ทั้งโดยวาจา และท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจใน ตนเอง เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตาม วัฒนธรรมไทย โดยในรูปนี้ดิฉันได้นั่งพับเพียบรอเพื่อไปพบกับ คุณครู การนั่งพับเพียบ ถือเป็นท่านั่งที่สุภาพ เรียบร้อยเป็นผู้มีมารยาท
 10. 10. 6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมอง ทั้งกาย ใจ และ สภาพแวดล้อม ความผ่องใส เป็นที่เจริญตา ทาให้เกิด ความสบายใจแก่ผู้พบเห็น ผู้ที่มีความสะอาด คือ ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อมถูกต้องตาม สุขลักษณะ ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัว มีความแจ่มใสอยู่ เสมอ โดยในรูปนี้ดิฉันได้ทาความสะอาดห้องเรียนของตนเองเพื่อให้ห้องเร และได้ไปทาจิตรอาสานอกสถานที่เพื่อให้ผู้ที่ไปใช้ในสถานที่นั้นๆได
 11. 11. 7. สามัคคี คือ ความพร้อมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความ ปรองดองกัน ร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้อง การ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไม่เอา รัดเอาเปรียบกัน เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความ แตกต่างหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อ ชาติ ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้ เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์ ผู้ที่มีความสามัคคี คือ ผู้ที่เปิดใจกว้างรับฟัง ความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตน ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เพื่อให้การงานสาเร็จลุล่วง แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้ เป็นผู้มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดความเชื่อพร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยในรูปนี้ดิฉันได้ช่วยกันทางานกลุ่มจนงานนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบ ความสามัคคีทาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสัมพันธ์กับเพื่อนม และทางานนั้นเสร็จไปด้วยดี
 12. 12. 8. มีน้าใจ คือ ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของ ตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์ มีความเอื้อ อาทร เอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจาเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล กันและกัน ผู้ที่มีน้าใจคือผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคมรู้จัก แบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทาประโยชน์แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วย แรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ เพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วม สร้างสรรค์สิ่งดีงาม ให้เกิดขึ้นในชุมชน โดยในรูปนี้ดิฉันได้นาโทรศัพท์ที่มีรุ่นน้อง ลืมไว้ใต้โต๊ะมาส่งคืนให้ และดิฉันได้ให้เพื่อนยืมปากกาสี ไปทา การบ้าน

เชษฐ์สุดา ขวัญยืน ชั้น ม.5/10 เลขที่ 36

Views

Total views

140

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×