Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

експерт

448 views

Published on

Published in: Education

експерт

 1. 1. Експертиза дистанційного курсу Кухаренко В.М. ПЛДН НТУ «ХПІ»
 2. 2. Досвід створення дистанційних курсів
 3. 3. Досвід проведення дистанційного навчання
 4. 4. Хмарні технології слухачів
 5. 5. Програма курсу 1. Експерт дистанційного курсу 2. Якість дистанційного курсу 3. Аналіз проекту. Цілепокладання у курсі 4. Інформаційний блок курсу 5. Діяльність студента, оцінювання, рейтинг, мотивація 6. Підведення підсумків
 6. 6. Особливості навчання • Обговорення у форумах • Робота у команді • Звіти за тиждень • Робота з інформацією (англ. Мова) • Посібник: Биков В.Ю., Кухаренко В.М., Сиротенко Н.Г., Рибалко О.В., Богачков Ю.М. Технологія розробки дистанційного курсу. За ред. Бикова В.Ю. та Кухаренка В.М. Київ, Міленіум 2008. 324 с. http://dl.kharkiv.edu/file.php/1/Kuxarenko_PDF.pdf
 7. 7. Визначення • Дистанційний курс це запланована‑ викладачем навчальна діяльність для засвоєння структурованої інформації. • Дистанційний навчальний процес це‑ відтворення традиційного навчального процесу засобами ІКТ (спілкування, співробітництво, співтворчість, самостійна робота тощо)
 8. 8. Змішане навчання • Змішане навчання – результат інтегрування онлайн курсів (30% -70% навчального процесу) з традиційними класними заходами плановим, педагогічно цінним чином.
 9. 9. Хто і що оцінює • Експерт дистанційного курсу • Якість дистанційного курсу • Ефективність навчання
 10. 10. Педагогічне проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing) системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання.
 11. 11. Три покоління дистанційної педагогіки, як три рівні навчання • когнітивистська / біхевієристська до 2000 р. • соціальна конструктивістська 2000-2008 рр. • Коннективістська – після 2008 р.
 12. 12. http://www.learningsolutionsmag.com/articles/930/beyond-competence-its- the-journey-to-mastery-that-counts
 13. 13. Цілепокладання у курсі
 14. 14. Інформаційний блок курсу • Правильність змісту. • Повнота змісту. • Функціональність. • Послідовність та зв'язність змісту. • Обсяг змісту.
 15. 15. Результати курсу • Діяльність студента в курсі • Оцінювання, рейтинг • Мотивація • Соціальні сервіси
 16. 16. Результати навчання • Захист експертизи дистанційного курсу
 17. 17. 1. Експерт
 18. 18. Експертиза • (від лат. Expertus - досвідчений, знавець) - дослідження, проведене особою, обізнаним у науці, техніці, мистецтві чи ремеслі, залученими за дорученням зацікавлених осіб, в цілях відповіді на питання, які потребують спеціальних знань.
 19. 19. Процедури експертизи • визначення мети і завдань, • формування експертних груп, • оцінку компетентності експертів, • вибір методів проведення експертного опитування, • складання анкет для опитування, • проведення опитування експертів, • обробку отриманих даних.
 20. 20. Методи • індивідуального оцінювання – анкетування, – аналітична записка і – метод сценаріїв. • групового оцінювання: – «комісій», – «мозкової атаки», – Дельфі, – вирішальних матриць
 21. 21. Загальні критерії оцінки якості навчальної програми • концепція, • зміст, • методика.
 22. 22. Концепція- це відповідність • ідеям – гуманізації, – демократизації, – випереджаючої, безперервної освіти, • принципам – гуманітаризації, – фундаменталізації, – диференціації, – діяльнісного характеру, – інтеграції, – регіоналізації та ін.
 23. 23. Зміст • орієнтація на базові компоненти змісту освіти; • обґрунтованість відбору навчального матеріалу; • наукова коректність змісту, термінологія і символіка; • врахування вікових особливостей учнів; • оптимальність обсягу змісту; • реалізація принципів дидактики; • оцінка виховного та культурологічного компонентів; • мова викладу; ясність і лаконічність, чіткість формулювань; • ілюстрований матеріал: обсяг, наукова достовірність. Змістовна, естетична і психологічна значимість; • практична спрямованість навчального матеріалу;
 24. 24. Методика • доцільність вибору структури і способу викладу; системи розвитку наукових понять, основних положень і теорій; • збалансованість теоретичного і практичного матеріалу; • посильність навчального матеріалу, відповідність попередній підготовці та рівню розвитку учнів; • систематичність, логічність і послідовність викладення матеріалу, дотримання наступності; • реалізація нових педагогічних технологій; спрямованість на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти; • міжпредметні зв'язки; • доцільність ілюстрованого, довідкового матеріалу; • сприяє формуванню умінь і навичок.
 25. 25. Критерії експертизи • загальні критерії: значимість пропонованого проекту з точки зору основних тенденцій, цілей і напрямів розвитку; • спеціальні критерії: компетентність автора і змістовність проекту з точки зору його повноти, відповідності нормативним і понятійним вимогам; • приватні критерії: ступінь обґрунтованості проекту з точки зору можливостей його втілення і життєздатності.
 26. 26. Етапи проведення експертизи 1. цілепокладаючий: мета і завдання експертизи, визначення її специфічних особливостей, виділення критеріїв і показників, вибір типу експертизи. 2. проектуючий (Як? Хто? Коли? Де? Навіщо?) 3. статистичний: відомості про об'єкт експертизи та його оточення; систематизація отриманих даних і їх подальша оцінка. 4. Оцінний: обговорюються рішення з розглядуваного об'єкту і виноситься експертний висновок.
 27. 27. Форма експертизи • Індивідуальна • Колективна • Комплексна
 28. 28. Експертний висновок • реальний або фіктивний характер має ідея; • значимість об'єкта з точки зору важливості вирішуваних в ній завдань; • загальнокультурна значимість; • передбачувані наслідки, прогнози; • пропозиції та рекомендації.
 29. 29. Завдання тижня • Знайомство (10) • Опитувальник експерта (20) • Вимоги до експерта або групи експертів (30+10) • Вибір курсу для експертизи • План проведення експертизи.(10+10) • Звіт (10)
 30. 30. Питання?

×