Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

тьютор 2

340 views

Published on

теоретичний матеріал до другого тижня курсу "Практикум тьютора"

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

тьютор 2

 1. 1. Тьютор - 2 Кухаренко В.М.
 2. 2. Теорія тижня • Характеристика дистанційного студента • Труднощі дистанційних студентів • Класифікація цілей навчання • Переглянута таксономія Блума • Засоби і напрями керування навчальною діяльністю • Рейтингова система оцінювання діяльності студента • Основні етапи педагогічного проектування • Потреби навчання • Аналіз і оцінка потреб
 3. 3. Узагальнена характеристика дистанційних студентів • настирливо просуваються до створення нових проектів; • одружені; • не лякаються труднощів; • бажання успіху в навчанні перевищує недостатній досвід; • не потребують підтримки при розв’язанні важких завдань; • високий освітній рівень; • вважають себе добре організованими у керуванні часом; • високо цінують формальне і неформальне; • найбільших успіхів досягають студентки.
 4. 4. Важливо • Як вчитися вчитися • Як задавати питання та конструювати знання • Як стати цілеспрямованим • Рефлексія
 5. 5. Вплив культури1 Навчання неерудитів Навчання ерудитів Акцент на навчальні результати (студент як співучасник дослідження або розвитку): навчання орієнтоване на студента, активне навчання. Акцент на навчальні цілі (студент як повторювач матеріалу): жорстке встановлення параметрів у програмі курсу; однакова програма для всіх студентів.
 6. 6. Навчання неерудитів Навчання ерудитів Акцент на відносно обгрунтованому “глибокому” навчанні: розвиток персональних вмінь та відношення до безперервного навчання, формування здібностей. Контекстне та орієнтоване на знання навчання: малий тиск на особистість, перетворення вмінь, використання здібностей, формування горизонтального мислення для немовби іншого представлення знань. Вплив культури2
 7. 7. Вплив культури3 Навчання неерудитів Навчання ерудитів Широке варіювання навчальних інструментів та контролю: контроль, як інструмент зворотного зв’язку, широкий набір контролюючих інструментів зворотного зв’язку. Непримусове надання вмінь роботи у самоконтролі. Індивідуальний контроль: частий, регулярний спеціальний контроль, контроль на націленність до навчання, ідентичний контроль для усіх. Варіативний самоконтроль, визначення своїх можливостей і вад. Коригування мотивації.
 8. 8. Вплив культури4 Навчання неерудитів Навчання ерудитів Велика група студентів з великим контактним часом: ефективне використання навчального пошуку ресурсів. Потім можливе ділення на малі групи для закріплення досвіду. Малі групи, глибокий пошук зі суб’єкт - суб’єктним зв’язком студент-викладач.
 9. 9. Труднощі дистанційних студентів • безпорадність; • почуття ізольованості; • тривога, неспокій; • безсистемність у знаннях; • паніка, • побоювання діяти.
 10. 10. Психологічні бар'єри • Недостатність базової підготовки; • Формальне сприйняття інформації • Несформованість окремих видів мислення • Почуття “запрограмованості” • Наслідки невизнання результату. • “Вивчена безпомічність” • Звичка діяти по лінії найменшого опору. • Відсутність досвіду самостійної діяльності • Нерозвиненість вольової регуляції (лінощі).
 11. 11. Мета навчання - це та поведінка, ті знання, вміння та навички, які повинен продемонструвати студент, щоб його можна було назвати “компетентним”. - це опис очікувани результатів навчання, а не сам навчальний процес 11
 12. 12. Визначення мети навчання • Виконання. Що саме зможе робити студент? • Умови. При яких умовах він це зможе робити? • Критерії. Як добре він це зможе робити? 12
 13. 13. Виконання • Виконання – Написати – Бігти – Рахувати – Виділяти – Демонструвати – Вказувати – Вибирати – Співвідносити • Стан – Розуміти – Знати – Вміти – Цінувати – Бути знайомим – Відчувати – Бачити 13
 14. 14. Ієрархії пізнавальних цілей навчання в таксономії Блума 14
 15. 15. 1. Рівень знання • спостерігання і пригадування інформації • знання дат, подій, міст • знання головних ідей • володіння інформацією щодо предмету Ключові слова:Перераховувати, визначати, розповідати, з’ясовувати, показувати, характеризувати, збирати, перевіряти, формувати у вигляді таблиць, цитувати, називати, визначати хто, де, коли та ін. 15
 16. 16. 2. Рівень розуміння • розуміння інформації • сприйняття значень • перенесення знань до нового контексту • з’ясовування фактів, порівнювання, відмінність • упорядковування, групування, формування висновків • провіщання наслідків Ключові слова: Підсумовувати, описувати, роз’яснювати, протиставляти, провіщати результати, асоціювати (порівнювати), визначати, оцінювати, розрізняти, обговорювати, розповсюджувати. 16
 17. 17. 3. Рівень застосування • використання інформації • використання методів, підходів (концепцій), теорій у нових ситуаціях • розв’язання задачі, використовуючи потрібні уміння або знання Ключові слова: Застосувати, демонструвати, рахувати, виконувати, ілюструвати, показувати, вирішувати, перевіряти, змінювати, визначати зв’язок (співвідносити), змінюватися, класифікувати, досліджувати, відкривати 17
 18. 18. 4. Рівень аналізу • розгляд складових елементів • організація частин • розпізнавання прихованих значень • утотожнення компонентів Ключові слова: Аналізувати, відокремлювати, упорядковувати, пояснювати, з’єднувати, класифікувати, розділяти, порівнювати, відібрати, пояснювати, робити висновки 18
 19. 19. 5. Рівень синтезу • використання попередніх ідей для створення нових ідей • узагальнення за даними фактами • співвідношення знання з декількох інформаційних просторів • провіщання, формування висновків Ключові слова: Поєднувати, інтегрувати, видозмінити, змінювати розташування, заміняти, планувати, створювати, проектувати, винаходити (вигадувати), передбачати (що якщо?), складати (компонувати), формулювати, підготовити, узагальнювати, переписати 19
 20. 20. 6. Рівень оцінки • порівнювання і розпізнавання ідеї • оцінювання важливості теорій, представлень • формування вибору, що грунтується на обміркованих аргументах • перевіряння цінності доведень та показань • впізнавання підпорядкованості Ключові слова: Оцінювати, вирішувати, класифікувати, сортувати, контролювати, виміряти, рекомендувати, переконувати запевняти), відбирати (підбирати), судити (оцінювати), пояснювати, виділяти (розпізнавати), підтримувати, заключати (закінчувати), порівнювати (заставляти), резюмувати (підсумовувати) 20
 21. 21. О ц ін к а ( E v a lu a tio n ) С т в о р е н н я ( C r e a tin g ) С и н т е з ( S y n th e s is ) О ц ін ю в а н н я ( E v a lu a tin g ) А н а л із ( A n a ly s is ) А н а л із у в а н н я ( A n a ly s in g ) З а с т о с у в а н н я ( A p p lic a tio n ) З а с т о с у в а н н я ( A p p ly in g ) Р о з у м ін н я ( C o m p r e h e n s io n ) У с в ід о м л е н н я ( U n d e r s ta n d in g ) З н а н н я ( K n o w le d g e ) П р и г а д у в а н н я ( R e m e m b e r in g ) 21 Модификована таксономія Блума
 22. 22. Пригадування • Роль викладача на цьому рівні: направляти, розповідати, показувати, перевіряти, записувати, оцінювати. • Роль студента на цьому рівні: він відповідає, згадує, розпізнає, описує, переводить або просто пасивний учасник. • Опишіть, що сталося після ..? • Що правильно, або невірним ..? 22
 23. 23. Розуміння • Викладач - демонструє, слухає, задає питання, порівнює, зіставляє, перевіряє. • Студент - пояснює, описує, з'ясовує, демонструє, він активний учасник. • Чи можете Ви пояснити, чому ..? • Чи можете Ви написати своїми словами ...? • Як ви поясните ...? • Чи можете Ви написати короткий огляд ..? 23
 24. 24. Використання • Викладач: показує, супроводжує, спостерігає, організовує, задає питання • Студент: вирішує завдання, демонструє використання знань, розраховує, збирає (факти), комплектує, ілюструє, конструює, активний учасник. • Чи знаєте Ви інший приклад, де ...? • Чи можете Ви згрупувати за характеристиками таке, як ...?
 25. 25. Аналізування • Викладач: розслідує, спостерігає, супроводжує, оцінює, діє як джерело, запитує, організовує, розглядає дискретно і критично. • Студент: обговорює, розкриває, аргументує, обмірковує, думає глибоко, проходить тестування, проходить перевірку, задає питання, підраховує, наводить довідки, запитує, активний учасник. • Які події не могли статися? • Якщо ... сталося, яким бути висновок?
 26. 26. Оценивание • Роль преподавателя: он разъясняет, соглашается, предполагает, сопровождает и направляет. • Роль студента: он формирует мнение и оценивает, обсуждает, сравнивает, критикует, уверяет, доказывает, оценивает возможности, решает, подтверждает, активный участник. • Есть ли лучшее решение ...? • Можете ли Вы отстоять Вашу позицию относительно ...? 26
 27. 27. Оцінювання • Викладач: роз'яснює, погоджується, припускає, супроводжує і направляє. • Студент: порівнює, запевняє, формує думку, оцінює, обговорює, критикує, вирішує, доводить, підтверджує, оцінює можливості, активний учасник. • Чи краще рішення ...? • Чи можете Ви відстояти Вашу позицію щодо ...?
 28. 28. Створення • Викладач: супроводжує, сприяє, проявляє увагу, аналізує, оцінює. • Студент:проектує, планує, формулює, видозмінює, створює, використовує ризики, пропонує, активний учасник. • Чи можете Ви спростувати ... для ...? • Якби Ви мали доступ до всіх ресурсів, як би Ви їх могли розподіляти? 28
 29. 29. Матриця вимірювання якості діяльності The Cognitive Process Dimension The Knowledge Dimension Remember Unders- tand Apply Analyze Evaluate Create Factual List Summarize Classify Order Rank CombineKnowledge Conceptual Describe Interpret Experi- ment Explain Assess PlanKnowledge Procedural Tabulate Predict Calculate Differen- tiate Conclu- de Compo- seKnowledge Meta- Appropriate Use Execute Construct Achieve Action Actualize Cognitive Knowledge
 30. 30. Аналіз матриці вимірювання 1. По горизонталі: Пригадування - Розуміння - Застосування - Аналізування - Оцінювання – Творення 2. По вертикалі, Знання: Засновані на фактах - Концептуальні - Процедурні - Мета- когнітивні (здатність до пізнавальної діяльності)
 31. 31. Рейтингова система оцінювання діяльності студента • Тижнева кількість балів – 100 • Зниження кількості балів за затримку відповіді • Додавання балів за якість, ініціативність • Ранжування складності завдань • Повнота відповідей • Співпраця
 32. 32. Проектування ADDIE • аналіз (Analyzing) потреб організації; • проектування (Designing) системи для потреб організації; • розвиток (Developing) системи з використанням аналізу вихідних даних; • виконання (Implementing) процесів системи; • оцінка (Evaluating) проекту створення та виконання. 32
 33. 33. Аналіз (analyze) • Аналіз цільової групи; • Аналіз діяльності фахівця; • Аналіз завдань; • Аналіз / декомпозиція умінь; • Аналіз знань, на яких базуються вміння; • Загальні завдання навчання; • Завдання на діяльність.
 34. 34. Проектування (design) • Послідовність змісту навчання; • Вибір методів навчання; • Вибір (або створення) засобів навчання; • Проектування навчальної програми.
 35. 35. Розвиток (development) • План занять; • Презентація курсу; • Навчальні засоби; • вправи; • Контроль (у тому числі, тести) знань і умінь.
 36. 36. Виконання (implement) • проводиться навчання з обраною аудиторією. Проміжні результати - план виконання.
 37. 37. Оцінка (evaluation) • План поточної оцінки; • Список необхідних дій для поточної оцінки; • План підсумкової оцінки; • Результати підсумкової оцінки
 38. 38. Аналіз діяльності фахівця • Складіть список дій фахівця; • Дайте характеристику кожному виду діяльності; • Складіть список завдань та їх характеристику; • Визначте термін виконання кожного завдання; • Слідкуйте, щоб завдання мало початок і завершення; • Завдання повинно виконуватися за короткий термін, який вимірюється хвилинами або годинами; • Для кожного завдання можна чітко визначити, коли воно буде виконано;
 39. 39. Типи завдань • зміст, способи функціонування; • контроль (виробничого процесу); • планування / матеріально-технічна поставка; • управління складними системами • інше
 40. 40. Характеристики завдань • координація та кооперація; • узгодження етапів; • уявлення вирішення проблеми; • умови безпеки, безпека життя або незбитковість; • рецензування; • висока щабель варіативності в поданні (пред'явлення в різних ситуаціях); • постійне, акуратне, швидке і уміле виконання; • критичне ставлення до часу; • гнучка адаптація до нових і несподіваних ситуацій; • Інше.
 41. 41. Типи вмінь • Вміння, які вимагають технік – Пізнавальні вміння (мислення); – вміння сприйняття і психомоторні (сприйняття, розуміння, діяльність); • Уміння, які не вимагають технік – емоційні вміння (реакція); – соціальні уміння (взаємодія, відносини з іншими)
 42. 42. Характеристики вмінь • часто використовуються; • рідко використовуються (у виняткових ситуаціях); • легко і швидко освоюються; • важко вивчаються і вимагають значних витрат часу на вивчення; • легко плануються (прості); • складно плануються (складні); • вимагають незначних зусиль; • вимагають значних зусиль (не можуть проводиться довільно з іншими діями); • інше
 43. 43. Типи знань • факти; • концептуальні базові знання; • процедури (дії) для виконання завдань; • стратегії, плани, допущення для вирішення завдань; • причинні (ситуативні) моделі (принципи або правила), які пояснюють як щось працює; • інше.
 44. 44. Типи відношень • індивідуально пов'язані відносини; • командно пов'язані відносини; • безпечно пов'язані відносини; • інші.
 45. 45. Аналіз потреб навчання • Робота • Кваліфікаційні вимоги • Керівник організації • Безпосередній керівник • Співробітник, який обіймає посаду • Співробітник, який звільнився • Правила та процедури • Особистий досвід
 46. 46. Практика • Форум "План діяльності студента" (20 балів) • Форум "Створення рейтингової таблиці оцінювання" (30 балів) • Форум "Створення презентації курса у Power Point" (20 балів) • Створення власного списку розсилки (20) • Звіт про роботу на 2 тижні (10)
 47. 47. • Створіть власний список розсилки на сайті Google • Підпишіть до списку розсилки адреси тьюторів та авторів курсу (адреси дивіться у курсі). • підготуйте інформаційний лист про Ваш курс та призначення Вашого списку розсилки
 48. 48. Дякую! Питання?
 49. 49. План діяльності студента • Створіть план діяльності студента з урахуванням визначених потреб і розмістити для обговорення • Доопрацювати план діяльності студента з урахуванням зауважень і розмістити остаточнй варіант у Форумі • Прийняти участь у обговоренні планів Ваших колег • План діяльності розміщувати як окрему тему.
 50. 50. Рейтингова система оцінювання • Оберіть систему оцінювання кожного виду діяльності • Складіть рейтингові таблиці кожного заняття Вашого курсу. Визначте загальну кількість балів, яку слухач може отримати щотижнево. • Розмістіть Вашу рейтингову таблицю оцінювання з коментарями у курсі для обговорення у курсі. • Приміть участь у обговоренні рейтингової таблиці • Доопрацюйте свою таблицю та розмістіть у Форумі
 51. 51. Створення презентації курса • Використати запропонований шаблон, презентацію розмістити на http://slideshare.net • Посилання розмістити у Форумі • Наприкінці тижня вказати три найкращі на Ваш погляд презентації

×