Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

школа семинар 10

785 views

Published on

Доклад ректора НТУ "ХПИ" Товажнянского Л.Л.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

школа семинар 10

 1. 1. Впровадження сучаснихпедагогічних технологій в НТУ “ХПІ” проф. Товажнянський Л.Л., ректор НТУ “ХПІ” м. Харків, 31.01.2012
 2. 2. Цивілізаційні зміни, що відбуваються, обумов- люють зростання значимості освіти в суспіль- ному житті і долі людини. Цивілізація, життя і діяльність людини стають всебільш знаннєвими, освітньо-орієнтованими. Добробут людини в інформаційномусуспільстві залежить від науково-інформаційних технологій, а успіхнаукових технологій від інтелекту-ального потенціалу нації, від рівнярозвитку особистості. Сьогодні, як ніколи раніше, прогресивність будь-якого суспільства визначається рівнем розвитку самеособистості. Цей же чинник є головним важелемподальшого прогресу. А розвиток особистостівизначає освіта.
 3. 3. Вихід на новий якісний рівень розвитку суспільства, кардинальні зміни цілей і характеру суспільного виробництва спричиняють зміни вимог до професіоналізму й особистісних якостей фахівців. Значне зростання обсягів інформації іприскорення циклу її відновлення при обмеженомутерміні навчання, розвиток інформаційно-комунікативних технологій вимагають інтенсифікаціїнавчально-пізнавальної діяльності студентів зарахунок упровадження сучасних педагогічнихтехнологій.
 4. 4. Створення нових педагогічних технологій пов’я- зане з відмовою від багатьох стереотипів традицій- ної освіти (із збереженням усього кращого, що напрацювала педагогіка). Гостро актуальними стають проблеми розробки:• нового змісту, методів і засобів навчання• значного поглиблення теоретичної бази знань• посилення прикладної спрямованості навчання• удосконалення педагогичної майстерності викладачів• відповідного дидактичного і науково-методичного забезпечення навчального процесу та його психолого- педагогічного обґрунтування• розкриття творчого потенціалу студентів та викладачів у відповідності до їх нахилів, запитів і здібностей Впровадження сучасних педагогічних освітніхтехнологій є одним з найважливіших напрямівдосягнення якісно нового рівня освіти
 5. 5. Формування національної гуманітарно-технічної еліти – завдання, яке ставитьперед собою НТУ «ХПІ», неможливе без:• перетворення процесу навчання у самонавчання• интенсифікації та інформатизації навчання• створення мотивації у студетів до навчання протягом усього життя• виховання духовності і відповідальності студентів• забезпечення високої інтелектуальної і соціальної мобільності особистості Це означає необхідність своєчасногооновлення педагогічних технологій, які використовуються у навчальному процесі
 6. 6. Для суспільств, що прагнуть бути конкурентоспро- можними, зорієнтованими на майбутнє саме освітата наука стають найбільш пріоритетними сферамижиттєдіяльності. В умовах глобалізації зростає конкурентність країнв економічній та в інших сферах. Місце кожної країни визначатиметься: наукою, як сферою, що продукує нові знання освітою, що олюднює знання, робить їх діяльними Стан науки, освіти і нових технологій визначатимуть,у якій з трьох груп країн перебуватиме Україна: ● що продукують нові технології; ● що використовують нові технології; ● що будуть поза сучасними технологіями
 7. 7. Вимоги, що висуваються перед людиною і як повинна відповісти освіта Перше Сучасна цивілізація вступила у новийтип прогресу - інноваційний, який несевисокий динамізм, швидку зміну знань,інформації і технологій. Змінюваність стаєне винятком в житті людини і суспільства,а повсякденною характеристикою життя Тому необхідно формувати людину, здатнупсихологічно і професійно жити і діяти в постійнозмінюваному середовищі. Для цього необхідно:● змінитинаправленість навчального процесу. Навчити людину навчатися упродовж усього життя, виробляти вміння, навички і потребу в цьому● навчити використовувати отримані знання в практичній діяльності: професійній, суспільно-громадській, побуті
 8. 8. Друге Людина вступає в безліч контактів - особистих, інформаційних. Для цього необхідно сформувати самодостатню, розвинену особистість. Без цього не можна змінити суспільство держави Перед освітою постають завдання:● перейти до педагогіки толерантності, залишити в минулому авторитарну, репресивну педагогіку● запровадити у навчальних закладах атмосферу взаємної поваги між педагогом та студентом● перейти від субєктно-обєктних відносин між педагогом і студентом до субєктно-субєктних, де обидві сторони були б активними й діяльними
 9. 9. Третє Сучасна цивілізація вимагає людиноцентричні засвоїм характером освіту і виховання: максимальненаближення освіти і виховання до запитів конкретноїособистості студента, його здібностей і сутності. Лише за цих умов можна:● максимально розкрити таланти людини● надати їй можливість самореалізуватися● зробити суспільний розвиток ефективним і несуперечливим
 10. 10. Четверте Цивілізаційні зміни обумовлюють необхід-ність підготовки людини до нових технологій -інформатизацію та компютеризацію. Компютер у навчальному процесі забезпе-чує як мінімум декілька функцій:● шлях до компютерної грамотності, без якої неможливо бути конкурентоспроможним● потужний засіб індивідуалізації та інтенсиф- ікації навчальної діяльності● шлях до отримання інформації з усього світу● новий тип навчання - дистанційна освіта, яка органічно доповнює традиційні методи навчання
 11. 11. Порівняльна характеристика застосування інформаційних технологій у країнах Європи та в Україні (з розрахунку на 100 студентів) Кількість персональних З доступом до Інтернет компютерів Україна Україна Велика 1,3 Велика 1,0 Британія Данія Британія Данія 19,8 27,3 18,5 26,3 21,0 24,2 20,0 22,7Нідерланди Норвегія Нідерланди Норвегія Використовуються у навчальному процесі Велика Данія Британія 96,4 94,6Даних по Україні немає 90,0 89,4 Норвегія Нідерланди
 12. 12. Пяте Глобалізація ставить прогрес країни убільшу залежність від загальнолюдськогопрогресу, ніж раніше. Динамічний розвиток можуть забезпе-чити лише ті країни, які тісно співпрацюютьіз усім світом. Необхідні умови:● країна повинна знаходитись в однотипних суспільних відносинах із іншими країнами (ринкова економіка, демократична політична система, багатоманітність духовного життя)● підготовленість громадян країни до функціонування у глобальному просторі (належна світоглядна підготовка, що дає адекватне уявлення про світ, в якому живе людина, і знання окрім державної мови, також англійської як найбільш поширеної мови міжнародного спілкування)
 13. 13. Усвідомлення вищезазначених проблем спонукалоколектив НТУ «ХПІ» шукати відповідь на виклик часу -наполегливо працювати над підвищенням педагогічноїмайстерності своїх науково-педагогічних працівників. З метою надання методичної допомоги науково-педагогічним працівникам університету щодовпровадження у навчальний процес активних методівнавчання наказом ректорату «Про впровадженнясучасних педагогічних технологій» була визначенасистема роботи з цього питання, яка передбачала:
 14. 14. 1. Визначення основних педагогічних технологій, які найкраще відповідають напрямкам підготовки відповідних факультетів2. Призначення досвідчених педагогів-консультантів із числа провідних фахівців кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами для надання методичної допомоги викладачам на кожний факультет3. Призначення консультантами провідних викладачів університету, які мають великий досвід та позитивні результати застосування у навчальнному процесі конкретних педагогічних технологій для усіх факультетів
 15. 15. 4. З метою розповсюдження передового досвідувикористання педагогічних технологій, адаптованих доспецифіки конкретних факультетів деканам,методичним комісіям запропоновано визначити кращихвикладачів факультетів, які проводять заняття іззастосуванням сучасних педагогічних технологій занапрямками:• неімітаційні (проблемні лекції, проблемні семінари,тематичні дискусії, “мозковий штурм”, круглі столи)• імітаційні (тренінги, ігрове проектування, ділові ігри)• інформаційні• технології модульного навчання• знаково-контекстне навчання• технології співпраці• особистісно-орієнтовані технології
 16. 16. 5. Перед початком кожного семестру для навчаннянауково-педагогічних працівників, досвідченівикладачі, а також призначені консультантипроводять методичні семінари, майстер-класи нафакультетах і кафедрах 6. Завідувачі кафедр повинні організуватипоказові та відкриті заняття кращих викладачів, щовикористовують педагогічні технології, адаптованідо особливостей свого факультету
 17. 17. Удосконалення педагогічної майстерностінауково-педагогічних працівників – один знайважливіших аспектів роботи вищогонавчального закладу. Цей напрям підтримується і постійно розвиваєтьсяметодичним відділом університету. Наявність чітко налагодженої системи удосконаленняпедагогічної майстерності дозволяє успішно вирішуватице завдання на рівні, що відповідає сучасним вимогамметодичної підготовки, педагогічної та психологічної наук.
 18. 18. У 2011/12 н. р. викладачі НТУ «ХПІ» та вузівм. Харкова мають змогу удосконалюватипедагогічну майстерність у 14 методичнихсемінарах, здебільше щотиж-невих, які охоплюють найак-туальніші теми з сучаснихпедагогічних технологій,упровадження сучасних мето-дів активного навчання, дис-тан ційної освіти тощо.
 19. 19. У технічному університеті НТУ «ХПІ» вже сталотрадиційним проведення щорічних Міжнародних шкіл-семінарів. Головна мета - практичне навчання науково-педагогічнихпрацівників сучасним підходам до :• нових напрямків організації навчального процесу• виховання• розвитку особистості• сучасних освітніх технологій, що розробляються та впроваджуються в НТУ «ХПІ» провідними науково- педагогічними працівниками
 20. 20. У роботі торічної школи-семінару взяли участь 623 освітянина, які мали змогуознайомитися з педагогічними технологіями,що використовуються в НТУ «ХПІ». Це були не «показові виступи», а практичнадемонстрація технологій, які застосовуються нашиминауково-педагогічними працівниками у навчальномупроцесі. Зі створення й використання багатьох із них ми є-або родоначальниками (ігрове проектування), абозаймаємо провідні місця (дистанційне навчання,використання технологій Веб 2.0)
 21. 21. Досягнення успіху у підвищенні якості навчаннязалежить від інформатизації навчального процесу, якийповинен бути насиченим комп’ютерною технікою, щобкожен студент мав можливість:• вести пошук інформації через Інтернет• отримувати завдання• отримувати потрібні консультації• отримувати коментарі викладачів щодо їх виконання• обмінюватися інформацією з іншими студентами Наш університет є одним з провідних універси-тетів України з використання дистанційногонавчанняРобота в педагогічній майстерні«Освіта та технології дистанційногонавчання у ХХI столітті» (проф. Кухаренко В.М.)передбачає узагальнити отримані під часнавчання результати
 22. 22. В НТУ «ХПІ» постійний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, сервісів Веб 2.0:• веде до змін у навчанні• робить технології більш доступними для викладача• покращує навчальний процес• робить його більш ефективним Перспективи використання інформаційнихтехнологій в освіті пов’язані з розвиткомІнтернету як глобального інтерактивного нав-чального середовищаЕфективному використанню технологійВеб 2.0 у навчанні через Інтернетприсвячена педагогічна майстерня«Соціальний веб у дії або Клас 2.0 наУкраїні» (проф. Горошко О.І., доц. Ларченко В.В.)
 23. 23. Якість освіти може бути підвищена тільки за тихумов, коли викладачем ураховується особистість кожногостудента, його психічні, пізнавальні особливості таособливості сприйняття, інтереси, потреби, цілі. Розкриваються психологічні резерви студентів, і вониперетворюються з пасивних об’єктів педагогічних зусильна активних суб’єктів – учасників навчального процесу.
 24. 24. Проблеми використання нових особистісно-орієнтованих педагогічних технологій, адекватних новим цілям освіти, і освоєння цих технологій тими, хто навчає, розглядати- муться в педагогічних майстернях:«Особистісно орієнтована освітнятехнологія «Пробудження волі»Проф. Зубар Г.П.Пров. н. с. Топтигін О.Л. «Проблема мотивації навчальної діяльності студента у психології успіху» Проф. Кочарян О.С. Ст. викл. Лісєная А.М. Доц. Фролова Є.В. Викл. Харченко А.О.
 25. 25. «Методи активного соціально-психологічного навчання. Професійно-рольовий тренінг. Проектування ділових ігор» Доц. Попова Г.В. «Професійна культура педагога» Проф. Пономарьов О.С. Унікальність нової технології – у потужному, перевіреному часом, філософському іметодологічному підході, націленому на розкриття потенціалу кожної людини.
 26. 26. Важливий напрямок упровадження інноваційних технологій – це інтенсифікація навчального процесу та максимальна активізація студентів Методи та підходи, що застосовуються в університеті:• використання проблемного підходу до навчання• перетворення практичних занять, семінарів у «майстерні», де студенти під час обговорень, дискусій вирішують значущі проблеми спеціальності на основі власних самостійних напрацювань• широке впровадження у семінарські заняття презентацій, рольових та ділових ігор• виконання студентами індивідуальних та групових навчальних проектів, які відображають практику роботи за фахом• проведення майстер-класів представниками виробництва• використання мультимедійних засобів, електронних опорних конспектів лекцій• надання студентам навчальної інформації на електронних носіях
 27. 27. Саме активізації навчального процесу будуть присвячені педагогічні майстерні«Розвиток творчих здібностей студентів технічних вузів»Проф. Горілий О. В. «Компютерний практикум з фізики. Педагогічний пошук та перспективи» - Проф. Мамалуй А.О., доц. Синельник І.В.«Науково-дослідна робота як форма активізації навчальногопроцесу» - Проф. Рассоха О.М. , доц. Черкашина Г.М.
 28. 28. Значне зростання обсягів інформації і прискорен- ня циклу її відновлення за обмежений термін нав- чання вимагає інтенсифікації навчально-пізнаваль-ної діяльності студентів за рахунок нових інформа- ційних технологій У роботі педагогічної майстерні «Досвід практичногозастосування комп’ютерних та мультимедійнихтехнологій при проведенні лекційних занять зфахових дисциплін» (проф. Клименко Б.В.)розглядатимуться результатибагаторічного досвіду системногозастосування інформаційно-комп’ютерних та мультимедійнихтехнологій, які дозволяють суттєво інтенсифікувати навчальний процес при проведенні лекційних занять
 29. 29. Важливим осередком поширення сучасних інформаційних технологій є бібліотеки, де кон- центруються теоретичні знання, досвід, напра- цьований науковцями, фахівцями педагогіки Можливостям науково-технічної бібліотеки іприсвячена майстерня «Інституційні репозиторіїУкраїни та світу. Інституційний репозиторійНТУ «ХПІ»: організаційний та правовий аспекти,методика самоархівування наукових публікацій»(директор НТБ Семененко Л.П.)
 30. 30. Педагогічні технології, що будуть продемонстро-вані, не вичерпують усього їх спектру в НТУ «ХПІ». Унас є чимало позитивних напрацювань, але досить іневикористаних резервів. Своїми поглядами на напрямки розвитку освітніхтехнологій, шляхи удосконалення педагогічноїмайстерності викладачів учасники X Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті»зможуть поділитися на «круглому столі», який пройде2 лютого 2012 р. під загальною назвою «Педагог і шляхи удосконалення його педагогічної майстерності». Він буде транслюватися в Інтернеті і всі бажаючіматимуть змогу приєднатися до дискусії з цих питань.
 31. 31. ДЯКУЮЗА УВАГУ!

×