Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KVAN-dagen 2013 - Kiezen! - Programma

328 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KVAN-dagen 2013 - Kiezen! - Programma

 1. 1. KVANOp 10 en 11 juni in De Bazel in Amsterdamdagen2013programma
 2. 2. 3INHOUDSOPGAVEKiezen! .............................................................................................3Keynotelezingen:SheilaAndersonenMarcelWissenburg.......4Presentatie Programma Innovatie Archiefsector ....................5Programmalijnen en parallelsessies Lijn 1: Digitale dilemma’s ..................................................6 Lijn 2: Selectie en toegang ................................................9 Lijn 3: Professie .................................................................12 Lijn 4a: Nieuwe zakelijkheid ...........................................18 Lijn 4b: Beheer en behoud ..............................................20Extra activiteiten .........................................................................22Praktische informatie .................................................................25Adressen en routebeschrijving ..................................................26KIEZEN!Op 10 en 11 juni vindende jaarlijkse KVAN-dagenplaats in het StadsarchiefAmsterdam. De conferentiebiedt een breed en diversprogramma met inspirerendevergezichten en gepassioneerde pleidooien over de praktijkvan alledag. In de bijzondere atmosfeer van het gebouwDe Bazel, in het centrum van de hoofdstad, discussiëren archi-varissen en informatieprofessionals over de vele uitdagingenen keuzes waar het archiefveld voor staat.De tientallen reacties op de call for papers illustreren hoe actueel hetthema‘Kiezen!’is. Vijfentwintig geselecteerde voorstellen vormen debasis van het programma. Ze laten zien dat steeds meer archiefinstel-lingen zich heroriënteren op de functie en identiteit. De krimpendebudgetten hebben gevolgen voor de inzet van mensen en middelen,terwijl technologische ontwikkelingen tegelijkertijd om investeringen innieuwe expertise en infrastructuren vragen. Archivarissen staan daarbijvoor moeilijke keuzes die gevolgen kunnen hebben voor de professie.De sessies hebben een plek gekregen in de volgende lijnen:• Digitale dilemma’s• Selectie en toegang• Professie• Nieuwe zakelijkheid• Beheer en behoudBeide dagen worden afgetrapt met een keynotelezing van een hoog-leraar die op eigen wijze het thema Kiezen! belicht. Op maandag 10 juni‘Sharing ideas, enriching your cultural heritage’grafische uitwerking en sponsoring: picturae.nlDATA MATTERSIMFoto: Stadsarchief Amsterdam2
 3. 3. 5 opent Sheila Anderson, professor e-research aan King’s College UniversityLonden, de conferentie. Zij benadert het archiefveld vanuit de kansen enmogelijkheden die de digital humanities bieden. Op dinsdag 11 juni ishet woord aan Marcel Wissenburg. Voor deze hoogleraar politieke theorieaan de Radboud Universiteit Nijmegen is het thema Kiezen! een rodedraad in het vakgebied. Tijdens een plenaire presentatie op 10 juni geeftAlgemeen Rijksarchivaris Martin Berendse een toelichting op deInnovatieagenda voor de archiefsector.Het programma wordt omlijst met een congresdiner in De Bazel enrondleidingen door het Atria - Kennisinstituut voor Emancipatie enVrouwengeschiedenis en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- enGenocidestudies.OrganisatieDe Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland organiseert deKVAN-dagen 2013 in samenwerking met het Stadsarchief Amsterdam ende Archiefschool/Hogeschool van Amsterdam - Domein Media, Cultuuren Informatie. Wij danken hoofdsponsor Picturae en andere sponsorenvoor hun bijdrage.De organisatiecommissie wenst u plezierige eninspirerende KVAN-dagen toe!Marieke de Haan, Rienk Jonker, Petra Links, Aike van der Ploeg, VincentRobijn, May Scheepers en Jorien Weterings.KEYNOTE LEZINGENSheila AndersonMaandag 10 juni, 10:30-11:15 @ Centrale HalSheila Anderson is als hoogleraar e-Research ver-bonden aan het Centre for e-Research van de faculteitDigital Humanities van het King’s College Londen.Anderson is betrokken bij belangrijke EuropeseResearch infrastructuur projecten, waarin zij samen-werkt met andere disciplines, archieven en bibliotheken.Anderson leidt het“Collaborative European Digital/Archival Infrastructure project”, dat onderzoekt hoe informatie uit archie-ven van de middeleeuwen tot de moderne tijd omgezet kan worden naarintelligente, digitale content. Daarnaast is ze betrokken bij het project:European Holocaust Research Infrastructure (EHRI). In dit verband leidtAnderson het onderzoek naar de gebruikersbehoeften, en specifiek demanier van zoeken naar en het gebruik van informatie uit archieven.De uitkomsten hiervan worden geïmplementeerd in de digitale infrastruc-tuur ter ondersteuning van onderzoek op het gebied van de Holocaust.Sheila Anderson heeft Sociologie en Politieke Geschiedenis gestudeerd.Als onderzoeksassistent ontwikkelde zij haar interesse voor IT-toepas-singen in het historisch onderzoek. Zij was oprichter van History DataService van de University of Essex en adjunct-directeur van het UK DataArchive. Vanaf 2000 werkt zij bij het King’s College Londen, eerst alsdirecteur van Arts and Humanities Data Service, deze organisatie is ver-gelijkbaar met het Nederlandse Data Archiving and Networked Services(DANS). Anderson richtte het Centre for e-Research op in 2008 en geeftles aan de MA Digital Asset and Media Management.Deze keynote-lezing is in het Engels.MarcelWissenburgDinsdag 11 juni, 10:30-11:15 @ Centrale HalMarcel Wissenburg is als hoogleraar verbonden aande Faculteit der Managementwetenschappen van deRadboud Universiteit Nijmegen, met als leeropdrachtPolitieke theorie. Aan deze universiteit studeerdeWissenburg politicologie en sociale en politiekewijsbegeerte. Van 2004-2009 was hij bijzonderhoogleraar Humanistische Wijsbegeerte aan deUniversiteit Wageningen, in het bijzonder met betrekking tot de relatietussen mens en natuur. Wissenburg richt zich op de politiek-theoretischeduiding, interpretatie en waardering van vraag-stukken rond politiekeen persoonlijke autonomie. Hij is de te raadplegen man als er tijdens ver-kiezingstijd ethische kwesties in de campagne gaan spelen. Wissenburgis ook adviseur van de Mr. B.M. Teldersstichting, het wetenschappelijkbureau van de VVD. Zijn speciale interesses zijn:liberalisme, politieke filosofie in het algemeen, denken over rechtvaardig-heid, vrijheid, gelijkheid, milieu en duurzaamheid.PRESENTATIE PROGRAMMA INNOVATIE ARCHIEFSECTORMaandag 10 juni, 16:00 – 16:45 @ Centrale HalAlgemeen rijksarchivaris Martin Berendse presenteert het programmaInnovatie Archiefsector 2013-2016. Dit onlangs gestarte programma isgebaseerd op de Innovatieagenda bij het Archiefconvenant 2012 tussenOCW, VNG, IPO en Unie van Waterschappen. De algemeen rijksarchivarisis de opdrachtnemer voor uitvoering van het programma, datnadrukkelijk ten goede moet komen aan de gehele archiefsector.De Innovatieagenda kent in navolging van de Archiefvisie vijf lijnen:• Digitale duurzaamheid• Openbaarheid en selectie• Toegankelijkheid• Documenteren van de samenleving• Kwaliteitszorg en bestelversterkingHet programma gaat bij uitstek over de keuzes van archieven enarchivarissen in de digitale netwerksamenleving en gaat ook in deuitvoering keuzes niet uit de weg.@KVANdagen >Twitter mee!Volg de KVAN-dagen optwitter.com/KVANdagenen twitter mee met #KVAN13!4
 4. 4. 76 PROGRAMMALIJNEN EN PARALLELSESSIESLijn 1: Digitale dilemma’sJeroen van Luin en Annelot VijnKiezen om een e-Depot te delenMaandag 10 juni, 11:45-12:30 @ Centrale halWat is een e-Depot en hoe gebruik jehet? Hoe richt je een tenant in?Wat kun je als je een tenant bent?In deze demonstratie krijg je hetantwoord op deze én andere vragenover het bewaren, beheren en toe-gankelijk maken van digitaal archief.In 2013 nam het Nationaal Archief denieuwste versie van het e-Depot(SDB4 van Tessella) in gebruik. Eén van de eerste archiefinstellingen die inhet kader van de Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-Depot (WVI)getest heeft met deze‘tenant’is Het Utrechts Archief. Annelot Vijn(Het Utrechts Archief) en Jeroen van Luin (Nationaal Archief) vertellenmeer over hun ervaringen met het e-Depot en laten zien wat digitaalinformatiebeheer voor jouw organisatie kan betekenen.Jeroen van Luin is informatiebeveiligingsfunctionaris en productspecialiste-Depot bij het Nationaal Archief. Annelot Vijn is applicatiebeheerder en kwar-tiermaker digitale ontwikkelingen bij Het Utrechts Archief en lid van de sectiearchitectuur van de Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-Depot (WVI).Stephanie Aertsen en Tom CobbaertSODA: Overdracht van digitaal archief in 10 stappenMaandag 10 juni, 13:30-14:15 @ Centrale halDiverse archiefinstellingen en expertisecentrawerkten reeds verschillende strategieën ensoftwarepakketten uit in hun streven naar digitaleduurzaamheid. Deze toepassingen zijn meestalgericht op grote erfgoedactoren waar voldoendemiddelen en kennis voorhanden zijn. De eisendie gesteld worden aan een volwaardig e-Depotzijn voor kleine erfgoedinstellingen in Vlaanderenmoeilijk te realiseren. Het AMVB probeert insamenwerking met diverse partners uit deerfgoedsector een leemte op te vullen door de resultaten van dezewaardevolle onderzoeken te vertalen naar een praktisch stappenplanvoor kleine archiefinstellingen.Concreet worden duidelijke en praktische procedures uitgewerkt voor deopname van digitale bestanden en het bewaren van de bijhorendemetadata in het archief, op een geordende en gecontroleerde manier.Het model gaat uit van het principe dat elke oplossing praktisch,realistisch en goedkoop moet zijn om geïmplementeerd te kunnenworden in een kleine archiefinstelling. De basis van elke oplossing ligtin het opstellen van een stappenplan die de archivaris begeleidt in hetmaken van keuzes voor een digitale bewaarstrategie.Stephanie Aertsen is archivaris bij het Archief en Museum voor het Vlaamsleven te Brussel (AMVB). Tom Cobbaert is verantwoordelijk voor hetcollectiebeheer en IT bij het Archief en Documentatiecentrum voor hetVlaams Nationalisme (ADVN).Anje van der Lek en Josine van de VoortEen e-Depot voor de kleine(re) archiefdienst:kruimels in het keuzebosMaandag 10 juni, 15:00-15:45 @ Centrale halKleine en middelgrote archiefdiensten staan voor grote keuzes op hetgebied van digitale duurzaamheid: hebben we een e-Depot nodig?Gaan we regionaal samenwerken of aansluiten bij de grote jongens(Amsterdam, Rotterdam of het Nationaal Archief en de RHC’s)?Maar… heb je daar eigenlijk wel iets in te kiezen? Of ontwikkelen we zelfeen oplossing, in samenwerking met een commerciële partij, zoals degemeente Putten en enkele waterschappen? Kies je voor een e-Depot datvoldoet aan de eisen in ED3, of is een NEN 2082 gecertificeerd RMA ookwel voldoende? Of richt je je puur op de risico’s van informatieverlies voorde komende 10 jaar en zie je daarna wel verder? Wij oriënteren ons opdeze vragen voor het Regionaal Archief Alkmaar en het Westfries Archief.Tijdens de KVAN-dagen maken we jullie graag deelgenoot van onzeresultaten en verkennen we met jullie het woud van keuzes waar dekleine en middelgrote archiefdiensten voor staan.Anje van der Lek is informatiemanager bij het Westfries Archief. Josine van deVoort is zelfstandig adviseur op het snijvlak tussen ICT- en business, momen-teel werkzaam als adviseur e-Depot bij het Regionaal Archief Alkmaar.Jean-Pierre SensTasten in het duister: het digitaliserenvan audiovisueel materiaalDinsdag 11 juni, 11:45-12:30 @ Centrale halHoe selecteer je audio-, video- en film-materiaal voordat je het laat digitaliseren?Niet altijd is van te voren bekend wat er opdeze beeld- en geluidsdragers staat. Is heteen belangrijke Koninklijke kroning of eenamateurvoetbalwedstrijd? Om te weten watbelangrijk genoeg is om te bewaren, zou jedus moeten bekijken welke informatie je inhanden hebt? Dit betekent echter ook dat jehet materiaal moet digitaliseren. Hoe kies je hier dan voor zonder dat jeweet waar je geld aan uitgeeft? En hoe zorg je ervoor dat het origineelniet in gevaar komt? Kies je ervoor om het geheel te laten digitaliseren?Laat je het in de kast liggen tot het vergaat in de hoop dat dedigitaliseringsprijzen dalen? Welk medium digitaliseer je als eerste enwelke kan langer wachten?Jean-Pierre Sens is directeur van Picturae AV.
 5. 5. 98 Robert Gillese en Henk VanstappenDuurzaam scoren! Inzicht in de digitaalduurzame status van je organisatieDinsdag 11 juni, 13:30-14:15 @ Centrale halDigitale duurzaamheid is een zorg van elke organisatie die tijd en geldinvesteert in het langdurig bewaren van digitale bestanden. Er zijn heelwat standaarden en tools beschikbaar om te bepalen waaraan eene-Depot moet voldoen – de bekendste is OAIS. Een probleem is weldat dergelijke instrumenten erg complex zijn en daardoor moeilijkhanteerbaar voor kleinere organisaties. PACKED en DEN ontwikkeldendaarom een scoremodel voor digitale opslag.Het Scoremodel gidst je op een laagdrempelige manier door hetmijnenveld van risico’s en bedreigingen. Het resultaat is een rapport datde sterke en zwakke punten van je digitale huishouding in kaart brengten aanbevelingen geeft voor het verkleinen van de risico’s.Het Scoremodel is in de eerste plaats een groeimodel: belangrijk is dat derisico’s stelselmatig worden aanpakt. Zo groeit de veiligheid van de digitaleopslag stelselmatig, tot een bevredigend veiligheidsniveau is bereikt. Hetgebruik van het Scoremodel is bedoeld als een eerste stap naar een serieuzeaudit van het digitaal depot. Het is daarmee complementair met ED3 en ISO16363. Het Scoremodel is beschikbaar als webtool: http://scoremodel.org/Robert Gillesse is medewerker kwaliteitszorg bij Stichting DEN.Henk Vanstappen is onderzoeksmedewerker bij PACKED vzw.Gabriëlle BeentjesDigitaal of origineel: wat laten we zien?Dinsdag 11 juni, 15:00-15:45 @ Centrale halEr wordt enorm veel gedigitaliseerd inarchievenland en vanuit de gedachtedat de onderzoeker genoeg heeft aan detekst, wordt hierbij niet of nauwelijks aan-dacht besteed aan de uiterlijke vorm vanhet archiefstuk. Wat vindt de onderzoekerdaar eigenlijk van? Heeft deze inderdaadgenoeg aan‘platte’tekst of geeft de vormvan het archiefstuk hem of haar ookinformatie? Heeft de onderzoeker genoegaan de digitale representatie van hetfysieke stuk of zijn er dingen die hij of zijtoch liever nakijkt in het fysieke stuk?Om een beeld te krijgen van wat de gebruiker zelf hier van vindt, is eenvragenlijst ontwikkeld met een aantal stellingen. Deze is verspreid onderverschillende archieven en (genealogische) verenigingen. De voorlopigeresultaten van deze vragenlijst zullen besproken worden tijdens dezepresentatie. De bedoeling is dat de toehoorders meedenken over deinterpretatie van deze resultaten. Dit onderzoek vindt plaats in het kadervan een MRes Heritage Science aan University College of London.Gabriëlle Beentjes is senior conserveringsadviseur bij het Nationaal Archief.Lijn 2: Selectie en toegangPetra Links en Ivo ZandhuisKies voor de geesteswetenschapper! Naar een virtuelestudiezaal langs de Digital HumanitiesMaandag 10 juni, 11:45-12:30 @ FilmzaalOnder de noemer Digital Humanities werkengeesteswetenschappers en informatici aan nieuwemethoden en technieken die het zoeken in collectiesen archieven vereenvoudigt en nieuwe vormen vangebruik mogelijk maken. Daarmee beogen zij hetwetenschappelijk onderzoek te bevorderen en nieuwe onderzoeksvragente stellen en te beantwoorden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de ontwik-keling van tools waarbij digitale collecties op nieuwe manieren bevraagdkunnen worden en om het verbinden van beschrijvingen van archieven encollecties gerelateerd aan historische thema’s.In deze sessie laten Ivo Zandhuis en Petra Links zien waarom dezeontwikkelingen in toenemende mate interessant zijn voor archief-diensten. Tijdens de presentatie werken zij enkele voorbeelden uit vanhoe geesteswetenschappers gebruik maken van de digitale mogelijk-heden en geven zij aan hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot dediensten die archiefinstellingen nu bieden.Ivo Zandhuis studeerde informatica en geeft ICT advies aan erfgoed-instellingen. Hij doet sociaal-historisch onderzoek naar de Spoorweg-stakingen van 1903, waar mogelijk met toepassing van inzichten uit dedigital humanities. Petra Links is Archivaris en Teamleider Collecties bij hetNIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies en onderzoekervoor European Holocaust Research Infrastructure (EHRI) en Europeana Cloud:Unlocking Europe’s Research via The Cloud (eCloud).Erik de ReeKeuzesbijhetontsluitenvanarchiefmateriaal:vormofinhoudMaandag 10 juni, 13:30-14:15 @ FilmzaalArchieventoegangen beschrijven traditioneel veel vorm, weinig inhoud.Veel archiefmateriaal wordt zelfs uitsluitend op redactionele vorm‘ontsloten’. Voorbeelden: series met notulen, verbalen, agenda’s en/ofbesluiten. Dit archiefmateriaal omvat een substantieel percentage vanhet totaal. Hiermee staat het begrip toegankelijkheid in een merkwaardigdaglicht. Deze praktijk staat in schril contrast met het toegankelijk makenvan persoonsgebonden informatie. In onze presentatie willen we ingaanop mogelijkheden om materiaal dat in de inventarissen slechts op vormis ontsloten ook inhoudelijk te ontsluiten. Hergebruik van oudeinstrumenten van de registratuur, zoals de indexen in het verbaalstelsel,komen aan de orde, maar ook zal worden besproken of nieuwe werk-wijzen kunnen worden ontwikkeld. Na een inleiding waarin de problema-tiek nader wordt toegelicht, zullen de deelnemers in discussiegroepjesuiteengaan en zal vervolgens in een gezamenlijk evaluatie getrachtworden tot conclusies te komen. Er valt wat te kiezen:‘more value formoney’door slimmer gebruik te maken van bestaande archiefsystemen.Erik de Ree is directeur van De Ree Archiefsystemen.Zo treffen we “in het echt” eenbrief in een envelop in eenarchiefstuk aan, hoe breng jedergelijke situaties digitaal over?Foto: Nationaal ArchiefFoto: Matti Mattila(Bron: Flickr)
 6. 6. 1110Pim Luiten en Steph C. ScholtenDrama of blijspel?Theatercollecties landen bij eenuniversiteitMaandag 10 juni, 15:00-15:45 @ FilmzaalOp Prinsjesdag 2012 besluit derijksoverheid haar subsidie aan hetTheater Instituut Nederland stop tezetten en het daarmee na ruim 85 jaarde facto te sluiten. De unieke collectiesworden uiteindelijk ondergebracht bijde Bijzondere Collecties van deUniversiteit van Amsterdam. In dezesessie wordt in drie akten het hoe, waten waarom uit de doeken gedaan.Eerst worden de ontwikkelingen bij deUvA, van“Zeldzame en kostbare werken”tot Bijzondere Collectiesgeschetst, een hybride erfgoedorganisatie die weinig op heeft met detraditionele grenzen tussen bibliotheek, museum en archief. De tweedeakte handelt over een theatermuseum dat sectorinstituut werd en daar-mee over de opkomst en ondergang van het Theater Instituut Nederland.Het eindspel verhaalt over hoe beiden elkaar vonden. Of ze lang engelukkig zullen leven, ligt nog in de toekomst besloten...Pim Luiten is directeur van het Theater Instituut Nederland. Steph C. Scholtenis directeur Erfgoed bij de Universiteit van Amsterdam.Geert-Jan van Bussel en Charles JeurgensKiezen voor de eeuwigheid.Welke eeuwigheid?Dinsdag 11 juni, 11:45-12:30 @ FilmzaalHercules had het op de tweesprong - met linksaf de weg naar het oudarchief en rechtsaf het lastig begaanbare pad naar het modern archief -in vergelijking met de archivarissen van vandaag eigenlijk nog tamelijkeenvoudig. Voor welke keuzes staan archivarissen tegenwoordig?Welke paden zijn zichtbaar? Welke opties zijn er? In een duo-presentatiedagen Geert Jan van Bussel (Hogeschool van Amsterdam) en CharlesJeurgens (Universiteit van Amsterdam en Universiteit leiden) je uit ommee te denken over de consequenties van de keuzes die we nu al danniet maken. Welke vragen durven we onszelf te stellen? Om maar eenpaar thema’s te noemen waar we het over willen hebben:Is het gecertificeerde e-Depot wel de oplossing om‘het geheugen’voorde toekomst veilig te stellen? Welk‘geheugen’representeren deborn-digital archieven die aan de hoge eisen om tot een van de e-Depotstoegelaten te kunnen worden eigenlijk nog? Is er eigenlijk nog plaatsvoor niet gestructureerde archieven? Waarom zouden we nog tot inlengte van jaren geld en energie blijven stoppen in het behouden vanal die papieren archieven die toch nooit meer ingezien mogen wordennadat ze gedigitaliseerd zijn?Geert-Jan van Bussel is bijzonder lector Digital Archiving & Compliance aande Hogeschool van Amsterdam. Charles Jeurgens is hoogleraar Archivistiekaan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Leiden.René Spork en Hans VisserErfgoed of informatie. Durft Rotterdam te kiezen? HeeftAmsterdam wat te kiezen?Dinsdag 11 juni, 13:30-14:15 @ FilmzaalDe herpositionering van het Stadsarchief Rotterdam en de situatievan economische krimp nopen tot een herijking van het beleid en eenorganisatieverandering. Het Stadsarchief Rotterdam is geen zelfstandigedienst meer en wordt bedeeld met tal van concerntaken op het gebiedvan informatiebeheer. Het Stadsarchief Amsterdam is door de fraaiehuisvesting al een toeristische attractie op zich en is een‘bredere’dienstgeworden door de samenwerking met monumentendeskundigen enarcheologen; toch wordt ook het Stadsarchief Amsterdam door degemeente nadrukkelijk betrokken bij informatiebeheer. René Spork enHans Visser gaan met elkaar over deze ontwikkelingen in gesprek aan dehand van tien stellingen. Waarom heeft de gemeente een Stadsarchief?Wat zijn de taken, wat zijn de ontwikkelingen? Gaat het om informatie ofom erfgoed? Dat het‘waarom’niet een simpel‘daarom,’is zal blijken uitdeze zeer actieve sessie, waarbij de toehoorders alle gelegenheid krijgentot het geven van commentaar.Hans Visser werkt al sinds 1991 bij het Stadsarchief Amsterdam, de eerste10 jaar als hoofd bibliotheek en de laatste 10 jaar als hoofd dienstverlening.René Spork werkt al sinds 2001 bij het Stadsarchief Rotterdam, de laatstejaren in het bijzonder voor publieksbereik en het ‘verhaal van de stad.’Ingmar Koch, Chido Houbraken en Petra SchoenKiezen of niet kiezen: selectief vernietigen of alles bewaren?Dinsdag 11 juni, 15:00-15:45 @ FilmzaalEen prikkelend debat over selectief vernietigen of alles bewaren.Op zijn weblog heeft Ingmar Koch de afgelopen jaren regelmatiggeschreven over de noodzaak van vernietiging van digitale archief-stukken. Alles bewaren is simpelweg te kostbaar. Chido Houbrakenreageerde daar iedere keer op door te stellen dat digitale vernietigingniet te vergelijken is met papieren vernietiging. Opslag wordt steedsgoedkoper en daarom hoeven we nu niet te kiezen: we kunnen gewoonalles bewaren. De discussie tussen beide heren over vernietigen ofbewaren loopt al sinds 2006, eerst in LOPAI-verband en later via deverschillende online platforms. Voor het eerst in zes jaar wordt dit debatnu eens live gevoerd. Hierbij treedt Petra Schoen op als onpartijdigegespreksleider. Interactie met het publiek is daarbij niet uitgesloten.Ingmar Koch is toezichthouder archieven en adviseur duurzame digitalehoudbaarheid bij de provincie Noord-Brabant. Chido Houbraken is alsarchivaris, adviseur en auditor eigenaar van Chido Houbraken Informatie-,Documentatie- en Organisatieadvies (chido.nl). Petra Schoen is alsmarketing- en communicatieprofessional eigenaar van @ps10online.Foto: Bijzondere Collecties UvA
 7. 7. 1312Lijn 3: ProfessieMargriet van Gorsel en Jeroen van OssWelke kleur heeft jouw toezicht?Tijdom kleur te bekennen!Maandag 10 juni, 11:45-12:30 @ KoningszaalEen archivaris die, vanuit zijn toezicht-houdende rol, mee wil praten over deiOverheid, moet kennis hebben van de (in)richting van informatiebeleid. Als hij effect wilbereiken, sluit zijn aanbeveling aan op de business en bedrijfsvoering.Immers, archivistiek is een aspect van informatiebeleid en de wettelijkepositie van de archivaris brengt een verplichting mee, het mag geencomfortabele leunstoel, vetobureau of ivoren toren zijn. Jeroen enMargriet dagen je uit, kleur te bekennen aan de hand van praktijkvoor-beelden uit de kleurencirkel van het archieftoezicht. Zij vragen jou:• Wat moet je weten van de veranderingen op het gebied vaninformatiemanagement en toezicht?• Verleg je je prioriteiten onder invloed van deze veranderingen?(Erfgoedbeheer, iOverheid, openbaarheid, privacy, regiogeschiedenis)• Zo nee, hoe ga je verder? Zo ja, welke rol kies je dan?(Deelnemer, toezichthouder, …)• Welke expertise heb je of wil je bieden als toegevoegde waarde?• Met welke spelers in het informatiedomein heb je te maken en watkan je voor elkaar betekenen?Keuzes moeten nu gemaakt worden, zo niet, dan is de rol van dearchivaris in de iOverheid op korte termijn uitgespeeld. Het toezicht isdood, leve het toezicht!Margriet van Gorsel is archiefinspecteur bij Het Utrechts Archief.Jeroen van Oss is archiefinspecteur bij het Stadsarchief RotterdamKarin van der Heiden en Erika HokkeKiezen of gekozen worden?Maandag 10 juni, 13:30-14:15 @ KoningszaalDenk eens terug aan je middelbare schooltijd: klas 4, hetschoolfeest. Je staat langs de dansvloer, fris gedoucht,de juiste kleren, je haar zit perfect. De discolampengaan aan, de glitterbol glittert en de leraar biologie mixtenthousiast de eerste plaatjes aan elkaar. En jij weet welmet wie je zo de dansvloer op wilt. De grote vraag is: wilhij (of zij) dat ook met jou…Eigenlijk is er niet zoveel veranderd sinds de4e klas: jij weet wel wat je wilt. Die grote groep bezoekers in je (digitale)studiezaal, die subsidie voor dat leuke digitaliseringsproject, die top-kan-didaat voor de openstaande vacature, of die fantastische baan bij die heleleuke werkgever. Maar… kiest die onderzoeker, dat fonds, die kandidaat,die werkgever, etc. etc. dan ook voor jou? Hoe ben je aantrekkelijk voordie ander? Hoe kun je ervoor zorgen dat ze voor jou kiezen? Kun je datbeïnvloeden? Ja hoor, dat kan. Ook zonder steekpenningen, chantage ofander onethisch gedrag. Hoe je die stap maakt van zelf kiezen naar doorde ander gekozen worden is het onderwerp van deze interactieve sessie.Karin van der Heiden en Erika Hokke zullen aan de hand van eeneenvoudig stappenplan tonen dat‘gekozen worden’het succesvollevervolg van‘kiezen’is. Hoe zorg je dat je als potentiële medewerker,werkgever of organisatie met de juiste partner op de dansvloer beland?Deelnemers krijgen praktische handvatten aangereikt, we vertellen wattheorie, maar gaan vooral ook praktisch aan de slag. Stil zitten is er dusniet bij. Bovendien krijgt iedere deelnemer aan het eind van de sessie debrochure‘De kunst van gekozen worden’cadeau.Karin van der Heiden is zelfstandig adviseur op het gebied van beheer enpresentatie van (digitale) collecties, eigenaar van PARKC. Erika Hokke werktals zelfstandig adviseur en trainer onder de naam •STROOM in•.Nancy van Asseldonk, Els van den Bent, Charles Jeurgens en Chris StreefkerkKiezen voor onderwijs én onderzoekMaandag 10 juni, 15:00-15:45 @ KoningszaalHet Platform Archiefonderwijs- en onderzoek daagt het werkveld uit meete denken over de contouren van‘de nieuwe archiefprofessional als onder-nemer van een kenniscentrum’. Dit doen we door concrete onderzoek- enontwikkelvragen te formuleren. Welk probleem wilt u laten onderzoeken;welk product of dienst wilt u ontwikkeld hebben? Welke competenties,ofwel kennis, vaardigheden en attitudes, zijn hiervoor nodig?Uw vragen zullen verder worden uitgewerkt in een zogenaamd‘laboratorium i.o.’- een onderzoek- en ontwikkelomgeving van studenten,docenten en professionals. In het laboratorium gaan de studenten aande slag met het werkveld. Deze workshop levert een eerste ronde aanonderzoeksvragen op, die de input vormen voor het laboratorium.Bedoeling is dat u - professional - participeert, zowel als opdrachtgeveren inspirator, maar ook om zelf te leren en geïnspireerd te worden dooreen nieuwe generatie archivarissen in opleiding. uIllustratie:Max KismanEls van den Bent, Hans Waalwijk en Charles Jeurgens tijdens de expertmeeting over hetarchiefonderwijs eind 2012
 8. 8. KoffieentheePlenair(Centralehal)ParallelsessiesParallelsessiesParallelsessiesPlenair(Centralehal)9:00-10:0010:00-10:3010:30-11:1511:15-11:4511:45-12:3012:30-13:3013:30-14:1514:15-15:0015:00-16:0016:00-16:4516:45-18:0019:30-22:00Lijn1:Digitaledilemma’sCentralehalKiezenomeene-DepottedelenJeroenvanLuinenAnnelotVijnSODA:Overdrachtvandigitaalarchiefin10stappenStephanieAertsenenTomCobbaertEene-Depotvoordekleine(re)archiefdienst:kruimelsinhetkeuzebosAnjevanderLekenJosinevandeVoortOntvangsteninschrijving,koffieWelkomstwoorddoorFredvanKan,voorzitterKVANenMarensEngelhard,directeurStadsarchiefAmsterdamOpeningdoorVincentRobijnKeynotelezingSheilaAndersonMartinBerendsepresenteerthetprogrammaInnovatieArchiefsectorBorrelCongresdinerinDeBazelLijn2:SelectieentoegangFilmzaalKiesvoordegeesteswetenschap-per!NaareenvirtuelestudiezaallangsdeDigitalHumanitiesPetraLinksenIvoZandhuisKeuzesbijhetontsluitenvanarchiefmateriaal:vormofinhoudErikdeReeDramaofblijspel?TheatercollectieslandenbijeenuniversiteitPimLuitenenStephScholtenLijn3:ProfessieKoningszaalWelkekleurheeftjouwtoezicht?Tijdomkleurtebekennen!MargrietvanGorselenJeroenvanOssKiezenofgekozenworden?KarinvanderHeidenenErikaHokkeKiezenvooronderwijsénonderzoekNancyvanAsseldonk,ElsvandenBent,CharlesJeurgensenChrisStreefkerkLijn4a:NieuweZakelijkheidBodepleinKiezenvoormeerwaardeTinekeRouschop,MartijnSmitsenMargreetWindhorstBetaaldedienstverlening,waarligtdegrens?WimKarelsTopayornottopay?EllenFleurbaayenGertZwa-germanRondleidingenDeBazel(11:45-12:30)NIOD(13:30-14:30)Atria(14:45-15:45)Maandag10juni2013LunchKoffieentheeKoffieentheePlenair(Centralehal)ParallelsessiesParallelsessiesParallelsessiesPlenair(Centralehal)8:30-10:009:00-10:009:00-10:1510:15-10:3010:30-11:1511:15-11:4511:45-12:3012:30-13:3013:30-14:1514:30-15:0015:00-15:4516:00-16:1516:15-17:00Lijn1:Digitaledilemma’sCentralehalTasteninhetduister:hetdigitaliserenvanaudiovisueelmateriaalJean-PierreSensDuurzaamscoren!InzichtindedigitaalduurzamestatusvanjeorganisatieRobertGillesseenHenkVanstappenDigitaaloforigineel:watlatenwezien?GabriëlleBeentjesSNAAI-ontbijt(NIOD)Ontvangsteninschrijving,koffieAlgemeneLedenvergaderingvandeKVAN(Filmzaal)OpeningdoorVincentRobijnKeynotelezing-MarcelWissenburgPlenaireafsluitingdoorVincentRobijnFarewellcoffeeLijn2:SelectieentoegangFilmzaalKiezenvoordeeeuwigheid.Welkeeeuwigheid?Geert-JanvanBusselenCharlesJeurgensErfgoedofinformatie.DurftRotterdamtekiezen?HeeftAmsterdamwattekiezen?RenéSporkenHansVisserKiezenofnietkiezen:selectiefvernietigenofallesbewaren?ChidoHoubraken,IngmarKochenPetraSchoenLijn3:ProfessieKoningszaalKiezenengekozen–archiefpraktijkenarchiefopleidingYvonneBos-RopsenGeartdeVriesArchiefdienstofarchiverings-functie?Nieuwekeuzesineendynamischetijd.HansHofmanArchivarisisdood,langlevede…SigfriedJanzig,EllaKok-MajewskaenBertdeVriesLijn4b:BeheerenBehoudBodepleinOpenbaarheid:actiefofpassief?NoorSchreuderBehoudsplanvooranalogearchie-ven&collecties:Welkeontwikke-lingenbepalendeconserverings-strategievoor2012-2017?JanienKempDeAudiovisueleUitdaging:dekeuzevoorAValsvervangerMettevanEssenenTomdeSmetRondleidingenDeBazel(11:45-12:30)NIOD(13:30-14:30)Atria(14:45-15:45)Dinsdag11juni2013LunchKoffieenthee
 9. 9. 1716Tijdens de workshop gaan we in groepen een aantal projecten bedenken.Elk project bestaat uit een concrete vraag. Dat kan een onderzoeksvraagzijn of de conceptontwikkeling van een dienst of product.Daarnaast worden voor elk project de benodigde competentiesgeformuleerd. Welke rol(len) vervult de archivaris van de toekomst?Welke competenties horen hier bij?Nancy van Asseldonk is docent Informatiemanagement aan de ReinwardtAcademie. Charles Jeurgens is docent Archiefwetenschap aan de Universiteitvan Amsterdam. Els van den Bent is docent Informatiemanagement aan deReinwardt Academie. Chris Streefkerk is docent-onderzoeker Archivistiek aande Hogeschool van Amsterdam.Yvonne Bos-Rops en Geart de VriesKiezen en gekozen – archiefpraktijk en archiefopleidingDinsdag 11 juni, 11:45-12:30 @ KoningszaalGeart de Vries zal Yvonne Bos-Rops in een interview aan de tand voelenover de veranderingen die het archiefvak en de archiefopleiding in deafgelopen dertig jaar hebben doorgemaakt. Die ontwikkelingen liepenniet parallel, en nu doet zich de vraag voor of de opleiding welpast bij de praktijk van het vak, of eigenlijk bij welk deel van het vak.En onvermijdelijk dringt ook de vraag zich op hoe dat zo heeft kunnenlopen. Er is gekozen – maar waarvoor en waarom? En wordt het niet eenstijd om opnieuw te kiezen?Yvonne Bos-Rops is archivaris bij het Nationaal Archief. Geart de Vries isdirecteur van het Historisch Centrum Leeuwarden.Hans HofmanArchiefdienst of archiveringsfunctie? Nieuwe keuzes in eendynamische tijdDinsdag 11 juni, 13:30-14:15 @ KoningszaalArchiefdiensten worden in het huidige tijdsgewricht geconfronteerd meteen groot aantal veranderingen, zoals bezuinigingen, organisatorischeverschuivingen (o.a. van individuele organisatie naar‘concerngedachte’)met in het kielzog ervan standaardisatie en technologischevernieuwingen, gekenmerkt door sociale media en het ontstaan vanallerlei communities: de app-cultuur. Het vraagt archiefdiensten om nate denken over hun positie en rol, zo ook het Nationaal Archief. Het beeldvan de Rijksdienst als één concern leidt tot toenemende standaardisatie,generieke modellen en voorzieningen, vragen als centrale of decentraleopslag van digitale informatie. Dit speelt ook bij gemeenten.Met standaardisatie dreigt altijd het risico dat aandacht voor hetbijzondere verdwijnt. Wat zijn de gevolgen voor archiefvorming?Wordt het kind niet met het badwater weggegooid? Er worden implicieteen expliciete keuzes gemaakt. Belangrijke vraag is vanuit welk perspectiefdit het beste bekeken kan worden: vanuit dat van de archiefdienst alsorganisatie zelf, of vanuit het bredere belang van de maatschappelijkearchiveringsfunctie? Dat laatste tilt het vraagstuk naar een hoger,strategisch niveau.Hans Hofman is senior adviseur recordkeeping bij het Nationaal Archief.Sigfried Janzig, Ella Kok-Majewska en Bert de Vries (namens de HRM-werkgroep van BRAIN)Archivaris is dood, lang leve de …Dinsdag 11 juni, 15:00-15:45 @ KoningszaalInstellingen beconcurreren elkaar omschaarse expertise, kampen met eenbraindrain op de‘oude’kennisgebiedenals gevolg van vergrijzing en met eengebrek aan kennis en ervaring op denieuwe kennisgebieden die zich aan-dienen. Dat zijn uitdagingen op zich.Maar de grootste opgave is hoe we echtveranderingsgezind en veranderings-competent worden in een branche dievan oudsher behoudend is en die zichnu gesteld ziet voor een overweldigende dynamiek op alle fronten.De netwerksamenleving vraagt om ondernemerschap, innovatievekracht en een open, onderzoekende en verbindende attitude.We zullen naast oude en nieuwe vakinhoudelijk kennis en leervormenook instrumenten en stimulansen moeten ontwikkelen om barrières teoverwinnen en in beweging te komen.Zijn wij archivarissen daartoe in staat? Kunnen we dat? Of wellicht zalde eerste vraag moeten zijn: willen we dat überhaupt? Wat moet ergebeuren om die nieuwe attitude in het veld te“verkopen”? En welkeeigenschappen van de individuele medewerkers zijn daarbij belangrijk?Of is het trekken aan dood paard? Misschien moeten we onze schaarsemiddelen daarvoor niet gebruiken en insteken op enkele high potentialsdie de rest goed voorbeeld moeten geven? Tijdens deze KVAN-dagengaan we die keuze maken!Deze fundamentele stap willen we met de deelnemers aan onze sessiegaan maken. We doen dat aan de hand van stellingen. Stellingen diesoms een schijnbaar voor de hand liggende keuze bevatten en tegelijkeen schok zullen veroorzaken. Ben je daar bang voor? Geef je op voor eenveilige sessie. Who dares?Sigfried Janzig is directeur van het Streekarchief Midden-Holland (SAMH).Ella Kok-Majewska is directeur/streekarchivaris van het Regionaal ArchiefRivierenland (RAR). Bert de Vries is directeur van het Historisch CentrumOverijssel (HCO).
 10. 10. 1918Lijn 4a: Nieuwe zakelijkheidTineke Rouschop, Martijn Smits en Margreet WindhorstKiezen voor meerwaardeMaandag 10 juni, 11:45-12:30 @ BodepleinWaterschap Brabantse Delta is partner van vier archiefinstellingen.Met meer dan tweehonderd rechtsvoorgangers die archieven hebbengevormd, kan het flink zoeken zijn naar de‘afstamming’van een archief-vormer en de bijbehorende verblijfplaats van het archief. Dat kan voorhet waterschap en voor burgers erg lastig zijn. De archiefinstellingenwaarmee Brabantse Delta werkt, hanteren uiteenlopende tarieven.Die liggen allemaal een factor 8 tot 10 hoger dan de kale opslagtarievenvan commerciële aanbieders van depotruimte. Wat is de meerwaardevan de keuze voor een partnerschap met een archiefdienst en wat magdat kosten? En kan die meerwaarde ook anders en goedkoper verkregenworden?Redenen voor Brabantse Delta om de organisatie van het beheer van entoezicht op hun archieven te heroverwegen. Kosten en baten werdenonderzocht en alternatieven op een rij gezet. Bezuinigingen en digi-tali-sering zullen de komende jaren de noodzaak doen toenemen ombeheerarrangementen tussen archiefvormers en archiefinstellingenkritisch tegen het licht te houden. Brabantse Delta denkt daarom dathaar ervaringen velen tot nut kunnen zijn. Onze workshop neemt u meein het keuzeproces dat Brabantse Delta heeft doorlopen.Tineke Rouschop is recordmanager bij Brabantse Delta. Martijn Smits isbeleidsmedewerker DIV bij Brabantse Delta. Margreet Windhorst is eigenaarvan Raamwerk Advies en Tekst en als extern adviseur betrokken bij BrabantseDelta.Wim KarelsBetaalde dienstverlening: waar ligt de grens?Maandag 10 juni, 13:30-14:15 @ BodepleinDigitaliseren kost geld. In tijdenvan bezuinigingen is het niet altijdeenvoudig om geld te investeren.Hoe kies je dan waar je geld aanuitgeeft? Digitaliseren is een optiedie niet alleen geld kost, maar ookgeld kan opleveren. Zo kun je alsarchiefinstelling ervoor kiezenom bepaalde archiefstukken alleen zichtbaar te maken op een websitewanneer mensen hiervoor betalen. Ook zou je ervoor kunnen kiezen eenbetaalfunctie te koppelen aan het downloaden of opvragen van printsvan gedigitaliseerd archiefmateriaal. Ook is het mogelijk om alleen tedigitaliseren wat het publiek vraagt via Scanning on Demand. Via dezemethode laat je het publiek meebetalen aan het digitaliseren. Maarwaar leg je de grenzen van het betalen neer? Een moeilijke keuze wantarchiefstukken blijven van groot belang voor onze culturele achtergronden moeten niet slecht bereikbaar worden.Wim Karels is teamleider Sales bij Picturae.Ellen Fleurbaay en Gert ZwagermanTo pay or not to pay?Maandag 10 juni, 15:00-15:45 @ BodepleinArtikel 14 van de Archiefwet stelt expliciet dat het raadplegen vanarchieven die berusten in een archiefbewaarplaats in principe kosteloosis. En in hetzelfde artikel is geregeld dat reproducties gemaakt kunnenworden op kosten van de gebruiker. In de analoge wereld resulteerde dittot een redelijk homogene gang van zaken in de archiefwereld: inzage inde studiezaal was gratis en voor een kopietje moest de klant betalen.Maar in de digitale wereld ontstaan grote verschillen. Geven we klantenonline gratis inzage in de archiefstukken of verkopen we hen, tegenkostprijs, een scan van een archiefstuk? Het Stadsarchief Amsterdamkoos voor het laatste en heeft inmiddels bijna 12 miljoen scans online,wereldwijd veel dankbare klanten en in economisch zware tijden eenbusinessmodel met perspectief.Toch staat dit uitgangspunt momenteel onder druk. Zo is er steeds meervraag om beschikbare data als Open Data beschikbaar te stellen en de doorde ontwikkeling van de e-Depot infrastructuur in Amsterdam doemennieuwe vraagstukken op. In het concern geproduceerde digitale informatievanuit het concern wordt veel eerder in het e-Depot ondergebracht danmet papieren archieven het geval is. De vraag is dan onder meer of bij zo’noverdracht dan sprake is of kan zijn van formele overbrenging in de zin vande Archiefwet, of van plaatsvervangend beheer dat voor de overdragendeconcerndienst wordt uitgevoerd. En wie draagt dan de kosten?Is de overbrengingstermijn uit de Archiefwet van 20 jaar nog leidendbij de kostenverdeling als digitale semi-statische archieven wordenovergedragen?Ellen Fleurbaay is adjunct-gemeentearchivaris en hoofd Publieksdienstenvan het Stadsarchief Amsterdam. Gert Zwagerman is hoofd concerndienstenbij het Stadsarchief Amsterdam.
 11. 11. 212120Lijn 4b: Beheer en behoudNoor SchreuderOpenbaarheid: actief of passief?Dinsdag 11 juni, 11:45-12:30 @ BodepleinDe openbaarheid van overheidsdocumenten werd in Nederland voor heteerst geregeld door middel van instructies voor archivarissen. De eersteopenbaarheidswet was de Archiefwet van 1918. Inmiddels zijn wij eenflink aantal versies van de Archiefwet en andere openbaarheidwettenverder. De archivaris als“hoeder”van de openbaarheid lijkt naar de margete zijn weggedrukt. Anderzijds zijn er ontwikkelingen die kans bieden omeen rol te spelen in de bevordering van de openbaarheid van overheids-informatie, zoals digitalisering, het open databeleid, de roep omtransparantie over gebruik van (persoons)gegevens, etc.De kennis en vaardigheden van de archivarissen kunnen bijdragenaan toegankelijke én openbare overheidsinformatie. Met name bij dedigitalisering kan de archivaris al in een vroeg stadium betrokken zijn bijinrichting van het informatiesysteem, met het oog op de toekomstigemogelijkheden van/voor openbaarheid en beschikbaarstelling, zoals inde vorm van open data. In deze sessie wordt de bijdrage en (de keuzevoor een actieve) rol van de archivaris verkend en besproken.Noor Schreuder is juridisch adviseur bij het Nationaal Archief.Janien KempBehoudsplan voor analoge archieven & collecties:Welke ontwikkelingen bepalen de conserveringsstrategievoor 2012-2017?Dinsdag 11 juni, 13:30-14:15 @ BodepleinEind 2012 schreef de sectie Fysiek Beheer van het StadsarchiefAmsterdam een behoudsplan voor haar analoge archieven & collecties.Het behoudsplan beschrijft de verantwoordelijkheid en de noodzaakvoor professioneel beheer en behoud van de analoge archieven in sa-menhang met de uitgangspunten, de randvoorwaarden, deconserveringsproblematiek en de omschrijving van de fysieke staat vande objectsoorten. De huidige stand van zaken is hiermee inzichtelijkgemaakt.De behoudsfilosofie wordt vanuit het object vormgegeven en heteindgebruik van het object bepaald de conserveringsstrategie.Doordat inzichtelijk wordt gemaakt dat fysiek beheer en behoudverbonden zijn met alle archieftaken worden er vanuit dit perspectiefnieuwe weloverwogen behoudskeuzes gemaakt. De behoudsstrategiewordt ontwikkeld vanuit de algehele missie, visie en strategie van hetStadsarchief Amsterdam. Door het behoudsbeleid gestalte te geven zijner doelstellingen beschreven met als algeheel resultaat; een geaccepteer-de en breed gedragen conserveringsstrategie waarop besluiten wordengebaseerd. Gezien de reikwijdte van dit behoudsplan is het nodig omkorte en lange termijn keuzes te maken en vervolgstappen teconcretiseren in projectplannen en lijnwerkzaamheden.Janien Kemp is sectiehoofd fysiek beheer bij het Stadsarchief Amsterdam.Mette van Essen en Tom de SmetDe audiovisuele uitdaging: de keuze voor AV als vervangerDinsdag 11 juni, 15:00-15:45 @ BodepleinHet maken van audiovisuele opnamen wordt steeds laagdrempeligeren daardoor ook steeds gebruikelijker. Zo leggen steeds meer bestuurs-lagen de vergaderingen van hun vertegenwoordigende lichamen, zoalsgemeenteraad en Provinciale Staten maar ook de Tweede Kamer, vast opvideo. Het inzetten van deze videoverslagen als vervanger van papierennotulen is een volgende stap. Audiovisuele verslagen zijn veel rijker aaninformatie dan het traditionele geschreven verslag, maar brengen ookuitdagingen met zich mee. Wat voor gevolgen heeft het karakter vanhet medium voor de duurzaamheid van de verslagen? Hoe verhoudentraditionele archiefprocessen zich tot de processen inherent aan hetAV-domein? En wat is het effect op ontsluiting en toegankelijkheid in detoekomst?Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en het Nationaal Archiefzijn begin dit jaar gestart met een onderzoek naar precies deze vragen.Een pilotproject met de Tweede Kamer dient als praktische casus voorhet onderzoek. In deze duopresentatie wordt een tipje van de sluieropgelicht rond het project en de stand van zaken in het onderzoek.Mette van Essen is Preservation Researcher bij het Nationaal Archief.Tom de Smet is manager Collecties en Beschrijvingen bij het NederlandsInstituut voor Beeld en Geluid.
 12. 12. 23EXTRA ACTIVITEITENRondleidingenTijdens de KVAN-dagen zijn er rondleidingen door De Bazel, het NIODen Atria. Het aantal plaatsen per rondleiding is beperkt. Aanmelden voordeze rondleidingen kan bij de ontvangstbalie in de Centrale Hal van DeBazel. Daar is ook de actuele informatie te vinden over onder andere hetverzamelpunt van vertrek. Achterin dit boekje zijn de contactgegevensen routebeschrijvingen vanaf De Bazel opgenomen. Zowel het NIOD alsAtria bevinden zich op loopafstand van De Bazel.De BazelMaandag 10 juni en dinsdag 11 juni, 11:45-12:30 @ Vijzelstraat 32Het Stadsarchief organiseert een rondleiding in gebouw De Bazel, hetimposante voormalige hoofdkantoor van de Nederlandsche Handelmaat-schappij, een pronkstuk van de Nederlandse 20e- eeuwse architectuur.Onder deskundige begeleiding wordt u rondgeleid door de monu-mentale stijlkamers met een koloniaal verleden en in de Schatkamer,de permanente tentoonstellingsruimte met Art Deco schilderingen opde muren en plafonds. Vele bouwkundige en decoratieve elementen inzowel het gebouw als het exterieur herinneren aan een boeiend verledenvan Nederlands grootste bank.NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en GenocidestudiesMaandag 10 juni en dinsdag 11 juni, 13.30 - 14.30 @ Herengracht 380Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies isgehuisvest in een monumentaal pand aan de Herengracht 380 enbeschikt over uitgebreide collecties over de Tweede Wereldoorlog die tendienste staan van iedereen die onderzoek wil doen. In de collectieskunnen bezoekers antwoorden vinden op vragen over een dikwijlsbeladen verleden. De collecties worden dagelijks aangevuld methistorische bronnen en moderne studies.Het NIOD bezit een verzameling archieven van bijna drie strekkendekilometer met onder andere archieven van de NSB, Duitse instanties,verzetsorganisaties en dagboeken van particulieren. De unieke foto-collectie bestaat uit meer dan 100.000 foto’s en bevat onder andereopnamen van professionele oorlogsfotografen en bijzondere privéfoto’s.Daarnaast heeft het NIOD ook een bibliotheekcollectie met meer dan65.000 titels. De kern van de collectie bestaat uit publicaties overNederland en Nederlands-Indië ten tijde van de Duitse respectievelijkJapanse bezetting. Daarnaast is er veel aandacht voor de Tweede Wereld-oorlog in andere landen, de voor- en naoorlogse perioden en genociden.Ontdek de collecties en archieven van het NIOD en bekijk tijdens derondleiding het gebouw met zijn opmerkelijke architectuur en interieur!Atria - Kennisinstituut voor emancipatie en vrouwen-geschiedenisMaandag 10 juni en dinsdag 11 juni, 14:45-15:45 @ Vijzelgracht 20Atria is het kennisinstituut voor emancipatieen vrouwengeschiedenis in Nederland.Het instituut is in 2012 ontstaan uit een fusietussen Aletta, instituut voor vrouwenge-schiedenis, en E-Quality, kennis centrum vooremancipatie, gezin en diversiteit. Door desamenvoeging heeft het kennisinstituut brededoelgroepen. Onder het motto‘Sharing thepast, debating the present and creating the future’levert het een grootscala aan producten en diensten die op het snijvlak liggen vanonderzoek, beleid en geschiedenis. Het instituut heeft de kennis enkunde in huis om wetenschappelijk en beleidsgericht onderzoek te doennaar maatschappelijke trends, specifieke sociale en economischevraagstukken, en naar beleid en beleidseffecten op het gebied vanemancipatie, diversiteit en etniciteit.De rondleiding gaat door de uitgebreide bibliotheek en het archief,opgericht in 1935 door het toenmalige Internationaal Archief voor deVrouwenbeweging, met onder andere materiaal van verschillendevrouwenorganisaties zoals Dolle Mina en CPN-vrouwen maar ook deVrouwen Electriciteits Vereeniging, met beeldmateriaal, objecten envideo-interviews met individuele vrouwen. Van een interview met AnjaMeulenbelt tot het paspoort van Aletta Jacobs uit 1911, van het oudsteboekje in de collectie (1578) tot de nieuwste digitale publicatie.De bibliotheek van AtriaRondleiding door het gebouw De Bazel. Foto: Doriann KransbergHet gebouw van hetNIOD vroegerHet gebouw van het NIOD anno nu22
 13. 13. 25SNAAI-ontbijtDinsdag 11 juni, 8:30-10:00 @ NIODOp dinsdagochtend 11 juni organiseert SNAAIweer het SNAAI-netwerkontbijt, voor alle youngprofessionals! SNAAI vindt het belangrijk dat ook jijeen goed netwerk opbouwt. Dit is je kans om verschillende directeurenof gemeentearchivarissen te ontmoeten onder het genot van een gratisontbijt.Het ontbijt vindt plaats bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust-en Genocidestudies. Ben je aanwezig op de KVAN-dagen en wil je dit nietmissen? Meld je dan nu aan via snaai@kvan.nl!Algemene Ledenvergadering KVANDinsdag 12 juni, 9:00-10:15 @ FilmzaalDe Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland houdt haarhalfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering.PRAKTISCHE INFORMATIEHet officiële programma van de KVAN-dagen 2013 wordt op maandag10 juni om 10:00 uur geopend. Vanaf 9:00 uur die ochtend kunt u zich inDe Bazel inschrijven voor het congres. Voorafgaand aan de plenaireopeningen wordt koffie geserveerd.Aanmelden en kostenAls u zeker wilt zijn van deelname, meldt u zich dan aan vóór 25 mei 2013via het digitale aanmeldingsformulier op www.kvan.nl.De kosten bedragen:KVAN-leden: € 125,- per dag of € 195,- voor twee dagenNiet-leden: € 150,- per dag of € 250,- voor twee dagenTien studenten van archiefopleidingen kunnen in aanmerking komenvoor gratis deelname. De voorwaarden hiervoor staan op www.kvan.nl.CongresdinerHet congresdiner begint op maandagavond om 19:30 uur in De Bazel.De kosten voor KVAN-leden bedragen € 45,- en voor niet-leden € 55,-.U dient zich voor het congresdiner aan te melden op www.kvan.nl.OvernachtenVia www.iamsterdam.com kunt uuitgebreid zoeken naar over-nachtingsmogelijkheden inAmsterdam. Het is ook mogelijk omvia deze site te reserveren.ContactBureau KVANMarkt 16811 CG ArnhemTel: 026-3521605bureau@kvan.nlDe Italiaanse zaal in De Bazel. Foto: Doriann Kransberg@KVANdagen >Twitter mee!Volg de KVAN-dagen optwitter.com/KVANdagenen twitter mee met #KVAN13!24
 14. 14. 27ADRES EN ROUTEBESCHRIJVINGHet congres vindt plaats in De Bazel, waar het Stadsarchief Amsterdam isgevestigd. Enkele nevenactiviteiten zijn georganiseerd in samenwerkingmet het Atria - Kenniscentrum voor Emancipatie en Vrouwen-geschiedenis en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust enGenocidestudies. Beide organisaties zijn op loopafstand van De Bazel.Aangezien alle locaties zich in het centrum van Amsterdam bevindenwaar hoge parkeertarieven gelden, raden we aan met het openbaarvervoer te komen. Actuele reisinformatie voor het openbaar vervoer inde binnenstad vindt u op www.gvb.nl. Meer informatie over parkeren inAmsterdam is te vinden op de site www.opdekaart.amsterdam.nl/divv/parkeergarages.Stadsarchief AmsterdamDe BazelVijzelstraat 321017 HL Amsterdam020 - 2511511stadsarchief.amsterdam.nlHet Stadsarchief is bereikbaar per tram vanaf het Centraal Station:lijnen 16, 24 en 25, halte Keizersgracht.Atria - Kennisinstituut voor Emancipatie enVrouwengeschiedenisVijzelstraat 201017 HK Amsterdam020 - 6650820atria-kennisinstituut.nlVanaf Amsterdam CentraalStation neemt u de tram-lijnen 4, 9, 14, 16, 24 of 25.Stap uit bij halte De Munt.NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en GenocidestudiesHerengracht 3801016 CJ Amsterdam020 - 5233800niod.knaw.nlVanaf het Centraal Station:trams 1, 2 en 5, halte Spui.Vervolgens loopt u richtingSingel en via de WijdeHeisteeg naar deHerengracht (ca. 350 meterlopen).De centrale hal van gebouw De Bazel waarin het Stadsarchief isgehuisvest. Foto: Doriann Kransberg26
 15. 15. ‘Sharing ideas, enriching your cultural heritage’grafische uitwerking en sponsoring: picturae.nl

×