Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Valavis Kvam Høgre 2011

406 views

Published on

Valavis for Kvam Høgre til heradstyrevalet 2011

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Valavis Kvam Høgre 2011

  1. 1. kvam høgre Valavis ved heradstyrevalet 2011 Strandebarm MANGFALD OG OPENHEIT Tørvikbygd TRYGGE LOKALSAMFUNN KVALITET I OMSORGA KUNNSKAP I SKULEN Norheimsund 1. KANDIDAT BETRE OG TRYGGE VEGAR OG ORDFØRARKANDIDAT FOR KVAM HØGRE Asbjørn Tolo Øystese høgre sine representantar - HERADSTYREVALET 2011 Ålvik 2. 3. 4. 5. 6. Sølvi Berge Bjarne Mo Stig Åse Frode Skeie Olav Per Tombre Ynskjer du vekst og utvikling for kvam... røyst Høgre • Kvam Høgre vil følgja opp planar som • Kvam Høgre vil jobba for effektiv gjen- • Kvam Høgre meier ei opprusting av viktige lokale saker no føreligg, og vera pådrivar for utvik- nomføring av prosjekta i Kvamma- Strandebarmsheimen og Firkløveren på ling av buområde mellom sjøen og Fv.7 pakken i tråd med vedtekne planar. Bjørketeigen må prioriterast i komande frå Straumbrua til båthamna i Norheim- periode. sund og på Stronde i Øystese. • Kvam Høgre vil prioritera arbeidet med å få oppretta eit lokalt medisinsk senter • Kvam Høgre vil vera pådrivar for at • Kvam Høgre vil følgja opp planar for på Toloheimen. strandvegen i Norheimsund vert ferdig- ferdigstilling av barnehageutbygging stilt fram til Hardanger Fartøyvernsenter i Ålvik, Tørvikbygd og Strandebarm, • Kvam Høgre er positive til at det vert i tråd med vedtak. og imøtekoma behovet for auka antal etablert eit bade og velværesenter i barnehageplassar i Norheimsund og Øystese i privat regi, og at kommunal • Kvam Høgre vil vera pådrivar for ubyg- Øystese. deltaking i prosjektet kan gjennomfør- ging av unytta vasskraftresursar i Kvam. ast i tråd med heradstyrevedtak juni • Kvam Høgre vil jobba vidare for plana- 2011. • Kvam Høgre vil arbeida for statleg og ne om Hardangertunnelen under regional finansiering slik at Hardinghuset Kvamskogen, og for at Hordaland • Kvam Høgre vil arbeida for å realisera om mogeleg kan realiserast i denne Fylkeskommune gjennomfører planleg- det vedtekne 25 m symjebassenget i perioden. ginga slik at desse snarast kjem inn i samband med nye Norheimsund bar- Nasjonal Transportplan. neskule innanfor komande periode.
  2. 2. Kvam Høgre 2011 - 2015 Det politiske samarbeidet har vore utsett for store viktig at heradet vektlegg deira behov for effek-tiv utfordringar siste periode med mange meir og drift og oppfølging – for eksempel med effektivt mindre populære og krevjande saker, både lokal- og tilpassa planverk og godt tenestetilbod. politisk og som berører folk utanfor Kvam. Det er no viktig å gjenoppretta eit godt samarbeidsklima, VISjON sjå framover, leggja bak oss gamle stridssaker og Me må evna å tenkja langsiktig - minst 25 år fram, unngå omkampar. og gjennom planar synleggjera korleis me ser for oss utviklinga i Kvam og Hardanger. Dette krev at Heradet har sett i gang og gjennomført mange me er visjonære, målretta, driv ein politikk og drif- tunge investeringar dei siste åra, og ikkje minst tar kommunen på ein forutsigbar måte framover. må me no fokusera på god og effektiv drift for å klara ivareta økonomisk friheit til vidare utvik- I Kvam er det godt å bu. Me driv ei god omsorg, ling. Også mange vedtekne nye prosjekt skal set- har generelt gode tenester, men og store utfordrin- 1. kandidat jast i verk neste periode. Me må vidare arbeida for gar med å skapa og møta vekst både i befolkning og ordførarkandidat å ha ”varer på lager” både for innbyggjarar og og i næringsliv. Me må syta for at våre unge får ei for Kvam Høgre, Asbjørn Tolo. næringsliv, noko som krev betydelege ressursar best mogleg plattform gjennom skule og kulturliv, både på opparbeiding og marknadsføring. som gjev dei valfridom og vidare utdanningsmog- legheiter. CV Me står føre eit spanande val, der mange ynskjer å Bustad Norheimsund bidra til å utvikla og drifta kommunen vidare. Mange veiprosjekt er under arbeid, og med nye Gift m/Liv, 3 vaksne barn tryggare tofelts vegar og flotte og trygge gang- og 2 (snart 3) barnebarn DRIFT sykkelvegar som vert ferdigstillte dei komande For oss som politikarar er arbeidsgivarrollen i åra, er mykje bra sett i gang. Men framleis har me Arbeider på Bergen Lufthavn Flesland Kvam herad viktig å styra profesjonelt. Me må mange planar på viktige prosjekt me må gjennom- som Sjef lufthamnoperative tenester. skapa visjonar, tiltru og resultat som gjev positiv føra i åra som kjem. Dagpendlar Norheimsund – Bergen. entusiasme og engasjement, og me må vera tydele- Har bl.a. vore tilsett 2 periodar ved ge og konsekvente på målsetjingar samt skaffa dei Det same gjeld regulering og tilrettelegging av Fjellstrand AS, derav 3,5 år som adm. direktør. økonomiske rammene heradet skal styrast etter. sentrumsnære bustadområde i tillegg til fleire flot- Jobba fleire år som konsulent innan inter- te private tomte- og bustadprosjekt, som er heilt nasjonal maritim industri. Det er viktig med godt politisk handverk, ein ad- avgjerande for at det er attraktivt å flytta til / til- ministrasjon som spelar på lag, og ikkje minst har bake til Kvam. Hardangerbru og Jondals-tunnel er POLITISK ERFARING; ein ordførar med stort kontaktnett som evnar å komne langt, og betre vegar inn / ut av kommunen 8 år i heradstyre som representant for Kvam vera synleg både lokalt og som frontar Kvam i al- er klare fokusprosjekt som me må jobba målretta Høgre, 1999-2007. le viktige fora utad. Sjølvstyre i arealsaker for ut- med. Styremedlem Kvam Høgre 2000 – 2008, vikling av kommunen er ei av dei krevjande opp- Styremedlem Hordaland Høgre 2000 – 2007. gåvene. Vararepresentant for Hordaland Høgre i fylkestin- Godt val! get 2003 - 2007. Me har viktige hjørnesteinsverksemder, mange flotte mellomstore og små verksemder samt pri- POLITIKK mærnæringar rundt i bygdene, og dei aller fleste Kvam Høgre går til val på eit program for vidare jobbar i ein krevjande marknad. Det same gjeld vekst og utvikling, - som skal skapa tiltru, glede for handelsvirksomheit, hotell og reiseliv som og og engasjement i det vidare arbeidet med å utvikla merkar internasjonale- og økonomiske svingingar. Treff oss på facebook; Kvam som ein god kommune å bu, arbeida og Desse verksemdene er alle føresetnader for at det www.facebook.com/asbjorntolo leva i. skal vera attraktivt å leva og bu i Kvam, og det er På web; Hoyre.no Heradet som organisasjon • Kvam herad skal føra ein personalpoli- • Kvam Høgre skal arbeida for tiltak som • Kvam herad skal ha ein sunn økonomi Program tikk som gjer det interessant og inspi- gjer behandling i plan og byggesaksav- og eit godt økonomisk handlerom. rerande for dei tilsette å arbeida for delinga i Kvam herad endå meir heradet, slik at dei politisk vedtekne næringsfremjande. • Kvam Høgre sin politikk byggjer på eit mål vert nådde. aktivt og levande folkestyre. • Kvam Høgre vil arbeida for å få meir • Kvam herad skal kunna tilby eit effek- igjen for pengane i det offentlege tivt brukarretta tenestetilbod, og ha tenestetilbodet. ein effektiv administrasjon som legg til rette for dette. 2
  3. 3. Kvam Høgre 2011 - 2015 KULTUR / TRIVSEL områda innan kommunal tenestyting. Kystkom- BUSTAD Kulturarbeid på alle plan er viktig for samhald og munane knytt til maritime næringar, olje og gass, Bustadfelt og sentrumsnære bustader er viktig for trivsel, med tilbod til befolkninga i alle aldrar. fiskeri og havbruk har klart dette bl.a. gjennom å tilby både innbyggjarar og tilflyttarar attraktive Med ein fantastisk natur som gjev grunnlag for eit stor auke i næringsaktivitet. Nabokommunar til bustadformer tilpassa den enkelte sine ynskje og stort utval av heilårsaktivitetar, står me i ein sær- Bergen har med meir og mindre målretta arbeid behov – bl.a. tilpassa den livssituasjon ein er i. Me stilling i Kvam og Hardanger. hatt stor befolkningsvekst, knytt til den utviklinga ser ein trend og i Kvam at ein del ynskjer å bu norges nest største by har hatt. Byen og dei nær- nært sentrum, og Kvam Høgre vil jobba vidare for Samarbeid mellom bygdene fungerer godt innan aste nabokommunane utviklar seg som ein dyna- å gjennomføra dei visjonære planane som er idrett og kultur, og folk reiser gjerne nokre kilo- misk bu og arbeidsregion, noko Kvam berre i liten på gang bl.a. i Øystese og Norheimsund. Vidare meter for å delta i eit breitt tilbod av spanande til- grad får del i med sin litt for store avstand. Dette vil me arbeida for å fortetta eksisterande sent- bod. Mesteparten av dette arbeidet vert drive i er imidlertid i utvikling, og betre kommunikasjon, rumsnære bustadfelt i den grad bebuarane sjølve ulike lag og organisasjonar, med kommunen som Hardangertunnelen, nye og betre vegar, fleksible ynskjer dette. ein viktig medspelar og tilretteleggjar på ulike arbeidsordningar etc. gjer dagpendling frå Kvam område. Dette mangfoldet og engasjementet er mogleg for fleire. Kvam Høgre vurderer virkemiddel for å utvikle det viktig å ta vare på, og Kvam Høgre vil styrkja nye bustadareal og bustadar i den grad heradet må økonomien til lag og organisasjonar. engasjera seg, for eksempel med etablering av fond for å finansiera prosjektering og tilretteleg- I tillegg til at kvar av bygdesentra har sine ulike ging av attraktive areal – som ein del av det å ha kulturbygg og idrettsarenaer, må kvar av bygde- ”varer på lager” når desse vert etterspurt. sentra og i ha sine basisfasilitetar tilpassa det be- hovet som innbyggjarane søkjer og som skapar den trivselen og tryggheita me ynskjer å tilby. For Kvam Høgre er det viktig at me tar heile kommu- nen i bruk. Mykje flott er gjort dei seinare åra, men fleire store prosjekt står for tur. Dette er pro- Skisse Hardinghuset sjekt Kvam Høgre vil jobba for å gjennomføra i komande periode. Kvam Høgre skal jobba hardt med det som er vik- tigast for å oppnå befolkningsvekst i Kvam. Som Kyrkja har ein viktig posisjon i bygdene våre, og utvikling og nyskaping av arbeidsplassar, tilrette- kvam Høgre vil gje kyrkja og det kyrkjelege ar- legging for attraktive bustader og bustadareal, eit beidet midlar til å utføra oppgåvene og sikra godt levande idretts- og kulturliv, gode skuletilbod - og vedlikehald av kyrkjebygg og gravplassar. tilrettelegging for det urbane, bynære bygdeliv som mange og ynskjer. I dette ligg og at dei største BEFOLKNINGSVEKST bygdene våre framstår som attraktive og sjølvsten- Befolkningsvekst i Kvam er eit av hovudmåla me dige etablerings og bu-område med gode tilbod jobbar for, noko som krev innsats på dei fleste innan pleie/omsorg, skule og barnehagetilbod. Utbygging Stronde - Øystese Ynskjer du vekst og utvikling for kvam... røyst Høgre Kyrkje og Kultur Sentrumsatsing • Kvam Høgre vil gje kyrkja og det kyr- • Kvam Høgre vil at lokalt kulturarbeid å etablera seg i for busetnad, nærings-Program kjelege arbeidet i kommunen midlar til skal ha gode arbeidsvilkår, og utvikla liv, ungdom, utflytte kvemmingar og å utføre oppgåvene. vidare den satsinga ulike kultur-grupper ikkje minst nye tilflyttarar. og kulturskulen utfører. • Kvam Høgre vil sikra godt vedlikehald • Kvam Høgre vil arbeida for at Ålvik, av kyrkjebygga, samt sikra areal til • Kvam Høgre vil utvikla Norheimsund Øystese, Norheimsund, og Strandebarm gravstadar i heradet. som eit attraktivt og levedyktig region- framstår som attraktive og sjølvstend- senter med eit breitt spekter av tilbod ige etablerings og bu-område med • Kvam Høgre vil styrkja økonomien til og tenester samt god kommunikasjon gode tilbod innan pleie/omsorg, skule idrettslag og organisasjonar som driv til omverda. Norheimsund og Øystese og barnehagetilbod. med barne- og ungdomsarbeid. skal framstå som eit attraktivt område 3
  4. 4. Kvam Høgre 2011 - 2015 SAMFERDSEL veg Laupsa – Norheimsund – Vikøy. Vidare vert Samferdsel er eit av dei viktige stikkorda Kvam Lingaparsellen gjennomført, utbetringar kjem i Høgre skal fokusera vidare på i tida som kjem, Steinstøberget og ved gamle bosstippen i Ålvik, og med vidare opprusting av vegsystem intern men det er vedtatt arbeid med nye reguleringsplanar ikkje minst vegar inn / ut av heradet. Effektiv og FV7 på strekkja Øystese sentrum – Steinstø. På trygg kommunikasjon mot Bergen er eit av nøk- FV49 gjenstår då bygging av tunnelen Mo – Kal- kelprosjekta for å auka busetnad i heradet, ved å ta destad bak Norheimsund sentrum. Prosjektet er del i stor-Bergen som bu- og arbeidsregion. Har- regulert, og Kvam Høgre vil arbeida vidare for å få dangertunnelen er det viktigaste prosjektet her, tunnelen realisert i komande periode. men og veiprosjekta vidare frå Samnanger til Ber- gen er viktige å få på plass. TRYGGE GANG- OG SYKKEL- VEGAR Hardangerbrua og Jondalstunellen løyser ut nye Dei viktigaste prosjekta som startar opp i haust er køyremønster på aksen aust – vest, og her skal gang- og sykkelvegar Vikøy – Norheimsund – Kvam jobba for auka kvalitet på vegnettet slik at Øystese, eit kvantesprang med å skapa trygge dette blir eit naturleg val og ein del av den fø- vegar for våre mjuke trafikantar. Det vert og sett i retrukne køyreruta. I tillegg til ”flat” veg frå Ber- gang planarbeid på gang- og sykkelveg på Kvam- gen til Kvam skal Kvam Høgre jobba for at FV7 skogen, slik krava kjem fram i den nye kommune- vert rusta opp og får stamvegstatus slik at veien delplanen her. Å kunna ferdast trygt langs vegen langs fjorden inn til Hardangerbrua vert ein sikker på Kvamskogen samt frå Steinsdalen til Laupsa tofelts riksveg. og til Aksnes, er eit resultat av prosjekt der bl.a. Kvam Høgre har stått i bresjen. Prosjekta har vore UTBETRING VEGAR krevjande å få i gang, der mange sterke og lokale Me vil allereie inneverande år få ferdig første pro- meiningsytringar har vore debattert. Resultatet er sjektet i Kvammapakken med tunnelen bak Børve- me likevel sikre på at er til beste for alle innbyg- nes. I perioden fram til 2014 skal alle prosjekta i gjarane i Kvam, og ikkje minst den betydelege Kvammapakken ferdigstillast, og me får tofelts trafikksikringsgevinsten me oppnår. Stronde - Laupsa, Øystese røyst Børvenestunnelen Samferdsle • Kvam Høgre meiner vegutbygging skal sjettet med omsyn til vegløyvingar for Hordaland med Arnatunnelen og Program finansierast av staten. Fv.7 og Fv.49. Med bakgrunn i mang- Hardangertunnelen. Hardangerbrua/ lande statlege vegmidlar, vil Kvam Hardangervidda og jondalstunnel/ • Kvam Høgre meiner at dei årlege øko- Høgre gå inn for bruk av bompengar Haukelid vil styrkja trafikken i Kvam. nomiske rammene til vegsektoren i til finansiering av Hardangertunnelen. Hordaland er for små, og vil difor arbei- • Kvam Høgre vil arbeida vidare for ein da for å auka desse. • Kvam Høgre vil arbeida for at tunnelen ferjefri indre Kyststamveg Bergen – bak Norheimsund sentrum vert realisert Stord. • Kvam Høgre vil arbeida for at Fv.7 får på bakgrunn av auka trafikk på Fv.49 stamveg status. • Kvam Høgre meiner at Kvam herad • Kvam Høgre meiner Kvam herad må har potensiale til å verta ein attraktiv oppnå ein høgare prioritet på vegbud- bustad - og næringskommune i 4
  5. 5. Kvam Høgre 2011 - 2015 NæRING / INDUSTRI Kvam Høgre meiner at den viktigaste føresetna- den for vekst og utvikling i kommunen er satsing på og etablering av attraktive nærings- og bustad område. Næringsareal av ein viss størrelse og sen- tralt plassert langs hovedveg meinar Kvam Høgre er eit viktig bidrag for å tilretteleggja for ny næ- ring og industri, og for eksisterande bedrifter som treng nytt areal. Reguleringsplanen på Mo i Steinsdalen er no un- der arbeid, og har vore ei viktig sak for Kvam Høgre dei siste 10 åra. Dette vil gje Kvam og Nor- heimsund attraktive og tilgjengelege areal i over- skueleg framtid, og etter at godkjent plan føreligg vil ein gradvis kunna ta i bruk areala i tråd med etterspørsel og behov. Slik vil jordbruk og anna næring utvikla og tilpassa seg over tid – og det er skapt forutsigbarheit og ”varer på lager”, noko som er viktig for å visa at Kvam satsar på fram- tidsretta løysingar. Små og mindre tilgjengelege næringsareal er oftast kostbare å tilretteleggja, er vanskelege å løysa finansielt, og skapar enkeltvis og i mange av tilfella nye utfordringar. Fiskeoppdrett er viktig for Kvam, med verksem- Reiselivet i Hardanger er av stor nasjonal betyd- KVAMSKOGEN der i fleire ledd av næringa. Dette er noko Kvam ning, og Kvam Høgre meiner at gjennom mar- Kvamskogen er eit av dei viktige områda for lo- Høgre har jobba for gjennom mange år, og som knadsføring og god kvalitet på hotell, hytter, cam- kalt næringsliv, og Kvam Høgre har vore visjo- me må utvikla vidare og tilretteleggja for i tråd ping og oppleving kan Kvam få større marknads- nære over lang tid som pådrivar for utviklinga på med dei reguleringar og rammevilkår som blir delar av den stadig aukande etterspurnaden. Kvam Kvamskogen og for Kvamskogplanen. Planarbeid lagt på næringa. Høgre vil leggja til rette for dette, og meiner at i har vore krevjande, men no ser me fram til god- reiselivsnæringa som i andre næringar skal Kvam kjenning av vedtak hausten 2011 som legg grunn- Utvikling av små og mellomstore vasskraftverk er føra ein politikk som er interessant for investorar lag for utbygging av inntil 1300 nye hyttetomter i ei næring på frammarsj. Kvam med sin natur og som ser moglegheiter. attraktive område. fjellområde har gode føresetnader for å vidareut- vikla denne næringa. Ynskjer du vekst og utvikling for kvam... røyst Høgre Næring • Kvam Høgre meiner føresetnadene for å • Kvam Høgre meiner at i reiselivsnæringa nå dei viktigaste hovudpunkta i nærings- som i andre næringar, skal Kvam føra • Kvam Høgre meiner at den viktigaste området Kvamskogen, er tilgang til utbyg- ein politikk som er interessant for invest-Program føresetnaden for vekst og utvikling i gingsareal og eit variert og konkurranse- orar som ser moglegheiter i Kvam. kommunen er satsing på etablering av dyktig servicetilbod frå lokalt næringsliv. attraktive nærings- og bustad område. • Kvam Høgre vil arbeida vidare med eit • Kvam Høgre meiner Hardanger og Har- spreidd og variert næringsliv i heile kom- • Kvam Høgre meiner eit regionalt kon- dangerfjorden er eit viktig område for munen. kurransedyktig næringsareal må etable- reiseliv og er av stor nasjonal betydning. rast på Mo i Steinsdalen. • Kvam Høgre vil utvikla eksisterande • Kvam Høgre meiner at gjennom mark- næringsliv og leggja forholda til rette for • Kvam Høgre meiner Kvamskogen skal nadsføring og god kvalitet på hotell, bedrifter som treng utviding. vera det viktigaste fjellområdet i lands- hytter, camping og oppleving kan Kvam delen som gjer det mogeleg å imøte- få større marknadsdelar av den stadig • Kvam Høgre vil i tillegg til regionalt koma den aukande etterspurnaden av aukande etterspurnaden. Kvam Høgre samarbeid med Hardanger, arbeida for hytter, leilegheiter, og eit variert fritidstil- vil leggja til rette for dette, og vil vera tettare samarbeid med Bergen. bod og friluftsliv. eit interesseparti for dei som satsar på dette i Kvam. 5
  6. 6. Kvam Høgre 2011 - 2015 FYLKESTINGVALET; Bygg Hordaland saman! Dei viktigaste sakene for Høgre i fylket: I dette fylket er samferdslepolitikk, vegar og betre framkomst eit av dei viktigaste spørsmåla. - Betre og tryggare vegar. Det er det som skal leggja grunnlag for arbeids- plassar og verdiskapning i framtida. Gode, trygge - Betre kvalitet i undervisninga. og rassikre vegar syt for at folk kjem trygt og godt fram, og at produkta våre kjem frå dei verdiska- - 0-visjon for uønska fråfall i vidaregåande skule. pande distrikta til marknadane i inn- og utland. Saman med ein god vidaregåande skule og satsing - Trygge arbeidsplassar gjennom å leggja betre til på innovasjon og nyskaping legg det grunnlag for velferda framover. rette for næringsutvikling og nyskaping. Høgre vil sikra den best utdanninga, og ei framleis utbygging av vegar og anna infrastruktur for å si- 1. kandidat til Fylkestinget - Fleire bussavgangar. kre framtida. for Hordaland Høgre, Tom Christer Nilsen. Helsing frå Tom-Christer Nilsen. KUNNSKAP I SKULEN Tilliks med skule har barnehagesatsinga i Kvam og med positiv auke i fødselstal er det viktig at og Utdanning av neste generasjons innbyggjarar er pågått over lang tid, og med fleire nye prosjekt private barnehagar, samlokalisering og større ei- av stor betydning for at Norge skal kunna opprett- ferdigstillt eller under arbeid. Full barnehagedek- ningar vert vurderte for å oppfylla dette behovet. halda den levestandarden me har, og kunna utvi- ning er eit krav som Kvam Høgre støttar opp om, kla seg vidare blant dei fremste nasjonar og etter at oljealderen tar slutt. Arbeid til alle, høg kompe- tanse og konkurransekraft er føresetnader for at komande generasjonar skal få gleda av å leva i eit av verdas beste land. Ei av kampsakene til Høgre gjennom mange år har vor auka kompetanse og kunnskap i skulen. Etter mange år med oppgradering og utbygging av skular og pågåande omlegging av skulestruktur, er det viktig å fokusera vidare på innhald og kunn- skap i skulen. Dei tunge prosessane er i stor grad gjennomførte, og Kvam vil framstå med flotte og tenlege skulebygg frå 1. til 10. klasse. Óg for Kvam er det viktig at me har ei god og målretta styring på innhald og kunnskap. Kvam Høgre ar- beider for å bevilga nødvendige ressursar til den- ne satsinga, som slik gjer våre unge sterke og trygge til å møta framtida. I kvam har med gleda av å tilby trygge oppvekstvilkår,og dette fokuset Foto: Bjørn Kjetil Hansen skal me framleis ha. Strandebarm skule og idrettspark Familie og oppvekst • Kvam Høgre vil sjå både enkeltmen- • Kvam Høgre meiner at den beste • Kvam Høgre vil arbeida for å styrkja Program nesket og samfunnets sine interesser investering i framtida er eit godt tilbod skulen fagleg og pedagogisk. Betra og på best mogeleg måte leggja tilrette til dei unge, og me vil: det psykososiale miljøet i skulen med for gode levekår, med tryggleik og - prioritera barnehage og skule. planar mot mobbing. Styrkja foreldre- omsorg for alle som bur i heradet. - prioritera førebyggjande arbeid ansvaret gjennom å betra samarbeidet for barn og unge. mellom skule og heim. • Kvam Høgre vil arbeida for ein trygg - føra ein politikk der familien er funda- og god oppvekst for borna. mentet for borna sin oppvekst. • Kvam Høgre vil arbeida for at Kvam Me vil sikra foreldre valfridom og høve skal vidareutvikla seg som senter for til å kombinera omsorgsoppgåver og • Kvam Høgre vil arbeida for likeverd skule og utdanning. yrkesdeltaking. og solidaritet med dei svakaste. Fridom for enkeltmennesket, personleg • Kvam Høgre vil arbeida for å gjennom- • Kvam Høgre skal stå for vern og utvik- ansvar og høve til eigenutvikling, tole- føra full barnehagedekning i Kvam ved ling av verdiar, arbeid, bustad, trivsel og ranse, respekt, mangfald, valfridom og privat og offentleg utbygging. miljø for oss og komande generasjonar. ytringsfridom. 6
  7. 7. Kvam Høgre 2011 - 2015 NORHEIMSUND; ØYSTESE; - Fokus på nye og attraktive bustadsområde - Få gode vegløysingar på austsida av sentrum mot Fyksesund - Utvikling i strandsona - Utvikling av Stronde som bustadområde - Vegutbygging og betra samferdsel mot Bergen - Etablering av velværesenter og badeland viktige saker i bYgdene våre ÅLVIK STRANDEBARM TØRVIKBYGD - Få opprusta Ålvik barnehage - Utvikling av nye bustadområde - Bygging av ny barnehage i Fredsvik - Opprusting av Ålvik skule - Opprusting av Strandebarm aldersheim - Skånsom etablering av ny ferjekai - Fokus på næringsutvikling og alt. industri - Få godkjent og etablert ny småbåthamn - Etablering av småbåthamn. Ynskjer du vekst og utvikling for kvam... røyst Høgre Bustad • Kvam Høgre meiner at kulturlandskap • Kvam Høgre vil oppretthalda ordninga • Kvam Høgre vil arbeida for ein auka Program og byggjeskikk er viktige verdiar som med kommunale etableringslån innan- utnyttingsgrad i eldre reguleringsplanar må leggjast vekt på i planarbeidet. for grensa til husbanken/landbruksban- ved sentrumsnære buområde. ken og gjera desse låna kjent for bru- • Kvam Høgre har som mål å sikra karane. busetnaden i ulike deler av kommunen, og ynskjer trivelege nærmiljø. Kvam • Kvam Høgre vil stø opp om nærmiljø- Høgre vil difor arbeida for alltid å ha tiltak i bustadfelt, og vil stø lokale tiltak attraktive og byggjeklare tomter i kom- for auka trivsel. munale eller private byggjefelt. 7
  8. 8. Kvam Høgre 2011 - 2015 VALLISTE - Heradstyrevalet 2011 1. Asbjørn tolo Norheimsund 2. Sølvi Berge Øystese 3. Bjarne Mo Norheimsund 4. Stig Aase TørvikbygdKvam herad FAKTA 5. Frode Skeie Norheimsund 2007 2011 6. Olav Per Tombre StrandebarmFolketal 8 230 8 442 7. Ivar Tveiten TørvikbygdTotalt areal 615 km2 8. Annbjørg Steine Mo SteinstøJorbruksareal 23km2Skogbruksareal 145 km2 9. jan Fredrik Paulsen StrandebarmVeksthusareal 40 mål 10. Nils Valland NorheimsundLengde på kommunen 90 km 11. Bente Mo Norheimsund 12. Terje Brurok Tørvikbygd 13. Marit Sandven Oma Norheimsund 14. Åse-Kristin Helgeplass Strandebarm 15. Bård Ove Hjartnes Norheimsund 16. Tor johnny Aalvik Ålvik 17. jarle Hjartåker ØysteseNæringsbygg - Norheimsund Industrier MANGFALD OG OPENHEIT røyst TRYGGE LOKALSAMFUNN KVALITET I OMSORGA KUNNSKAP I SKULEN BETRE OG TRYGGE VEGAR godt val - Helsing Kvam Høgre Tryggleik • Kvam Høgre vil så langt det er mogeleg sentra og buområde trygge for innbyg- ma og styrkja psykiatriske tenester, Program få oppretta rusfrie møteplassar for garane. som i stor grad må organiserast slik at ungdom på kveldstid i alle bygdene. brukarane får eit tilbod i heradet. • Kvam Høgre vil gje støtte til lokale • Kvam Høgre ser det som særleg viktig grupper av foreldre, «natteramnar» og • Kvam Høgre vil sikra at eldre og andre at ein vektlegg det førebyggjande ideelle organisasjonar med vaksne som som treng hjelp, skal ha tryggleik for at Formgjeving: riss-as.no • Trykk: oystese-trykkeri.no arbeidet innan helsevern, alkohol- og er synlege og tilgjengelege for ungdom nødvendig pleie og omsorg er der når stoffmisbruk. på kveldstid. dei treng det. • Kvam Høgre vil arbeida saman med • Kvam Høgre vil oppretthalda eit godt sentrale styresmakter for å gjera alle rehabiliteringstilbod for funksjonshem- 8

×