Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
2
TERVEYSTIETO
3
T
erveystieto on monitie-
teelliseen tietoperustaan
nojautuva oppiaine, jon-
ka tarkoitus on edistää terveyt-
tä, hyvinv...
4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Terveystieto

380 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Terveystieto

  1. 1. 1
  2. 2. 2 TERVEYSTIETO
  3. 3. 3 T erveystieto on monitie- teelliseen tietoperustaan nojautuva oppiaine, jon- ka tarkoitus on edistää terveyt- tä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveysosaa- miseen luetaan myös valmius ot- taa vastuuta oman ja toisten ter- veyden edistämisestä. Terveyttä ja sairautta tarkastellaan moni- puolisesti yksilön, perheen, yh- teisön ja yhteiskunnan näkökul- masta. Pakollinen kurssi TE01 Terveyden perusteet Valtakunnalliset syventävät kurssit TE02 Terveys ja sairaus nuoren arjessa Syvennetään pakollisen kurssin sisältö- jä nuorten arkielämän terveystottumuksi- en ja arjesta selviytymisen osalta. Eri sisältö- alueiden avulla tarkastellaan terveysongel- mia selittäviä kulttuurisia ja yhteiskunnalli- sia ilmiöitä. Työtavoissa korostuvat arvopoh- dinta, yksilö- ja ryhmäharjoitukset sekä kes- kustelut. TE03 Terveys ja tutkimus Käydään läpi terveyden ja sairauden his- toriaa sekä perehdytään terveyden ja sai- rauden tutkimiseen. Opiskelija toteuttaa pienimuotoisia terveyttä ja terveyskäyt- täytymistä koskevia tutkimuksia omassa ympäristössään. Työtavoissa korostuvat toiminnallisuus, tekemällä oppiminen, tutkiva oppiminen ja vierailukäyntejä tehdään mahdollisuuksien mukaan. Koulukohtaiset syventävät kurssit TE04 Ensiapukurssit EA1 ja EA2 Ensiavun peruskurssit EA1 ja EA2 muo- dostavat yhdessä TE04-kurssin. Kurs- sit on kustannettava itse ja niiden on ol- tava aikaisintaan lukuvuodelta 2009 - 2010. Suoritusmerkinnän saa tuomal- la ensiapukurssien todistukset opinto- sihteerille. TE05 Terveystiedon abikurssi Luodaan yleiskuva terveystiedosta ja lii- tetään eri kursseilla käsitellyt aiheet osaksi laajaa kokonaisuutta. Kerrataan terveystiedon pakollisen ja valtakunnal- listen syventävien kurssien keskeiset si- sällöt, haetaan ajankohtaisia asioita me- dian kautta sekä harjoitellaan terveystie- don reaalikokeeseen vastaamista.
  4. 4. 4

×