Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kütüphaneciliğimizde 40 Yıl

976 views

Published on

Kütüphaneciliğimizde 40 Yıl

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kütüphaneciliğimizde 40 Yıl

  1. 1. ITKDI 00 Türk Kütüphaneeiler Derneği KÜTÜPHANEClLlölMlzDE 40 YIL Prof. Dr. Osman ERSOY Yayına Hazırlayan Doğan ATILGAN
  2. 2. KÜTÜPHANECiliöiMizDE 40 YIL Prof. Dr. Osman ERSOY Yayına Hazırlayan Doğan ATILGAN Türk Kütüphaneciler Derneği Ankara 1998
  3. 3. Türk Kütüphaneeiler Derneği Genel Merkezi Yayın No : 28 ISBN: 975-7653-74-8 © Türk Kütüphaneciler Derneği, 1998 Tüm Yayın Hakları saklıdır. Ersoy Osman Kütüphaneeiliğimizde 40 yıl/Osman Ersoy; Yayına hazırlayan Doğan Atılgan.--Ankara: TKD, 1998. 577 s.; 24 em.-- (Türk Kütüphaneeiler Derneği; yayın no: 28) ISBN 975-7653-74-8 1. Konu Başlığı. i. Atılgan, Doğan. ii. e.a. 028.8 Baskı: Özyurt Matbaası Tel: 0.312 230 76 31 - 351 2956
  4. 4. Öns(iz "Kiıııi meslekler vardır üyelerin. yükseltir. kimi üyeler vardır mesleklerini yüceltir". 8u söz tam kelimelerle bu şekilde olmayabilir. Ancak Sayın hocaııı için mesleğini yücelten bir rert olarak kiili'ıph;:ınecilik mesleğinin yılmaz bir neleri olarak görıııd herhaicle yanlı) olıııaz. Hen sayın hocaııı'daıı çok şe: öğrendim. I<üti"ıphaııecilik Biilı'ınıü'ndc göreve başiadlğ.ım cb da uzunca bir süre birlikte çalışma onurunu ya~adım. Bu süreç içinde öğrendiklerim hayatııııa yön verme. iş hayatına bakış açımın değişmesinde önemli roloynadı. Aslında yöneticiliğin insanım i"ızerinde baskı kurmak olmadığını .. yöneticiliğin insanları kazanmak. oııları ıııoıivize etmek olduğunu hoc~ınıla birlikte plıştlğım yıllarda öğreııdim. Tüm bunlar bir yana hocamızın ım:skği mize katkı ların ı. yetiştird iği meslekraşlarımıza verdikleri böyle bir kitapla ödeyebilmek mi"ımkLin değiL. l3izimkisi sadece bir vet~ı borcu 1':limizdeki bu kitap Külti"ır 13~lbnlığ! Küti"ıpiıanelcr Genel Mı"ıLlürli"ığ('1 ı;ır;ı(ından 1993'te :ayınlanan "Kiilüphanccilikte 3:' Yıl" adlı L'serin yani biı' baskısı durumund,ı. Anılan kitapta yer alan kimi yazılar çık,ırtıldı. 1993 yılından bu yana hocamızın ürettiği yeni yazıları eklendi. Oi"ın olarak da ilk yayınlanan eserden l"aıtlı bir yöıırem uygulandı. Önceki kilLIpt;! kronolojik bir sıra izlenmiştir. Biz bu öerde özgün yazılar çeviriler. biyogralik yazılar ve konuşııı:d,ı! olmak ~i: rı hölümler eil' ~ı1dık. -'ok şey öğrendiğim ve bundan sonra da çok şey öğreneceğim sayın hocamın yazılarının Türk KÜtliphaneciliğ.i·ni tarihi bir temelini oluşturduğunu. bizden sonra gelecek meslektaşlarımıza Cıa çok )ey (;ok şey öğreteceğinc inanıyorunı. Hocam meslektaşlarıııııza hcr zaıııan desrek oldunuz. yön verdiniz. bundan sonra da hep önder olacaksınız. Saygılarııııla. . . DI/ril/Il .·Hi/ul//I .., ..,
  5. 5. İçİNDEKİLER i. Ankara'nın Kaderi . 2. Arşiv Vcsikalrırının Kortınınası !cllı 'retkik I-I~ık"ında 3 3. İng.iliz Devlet Arşivi (The !'uhlie Rccord Ollicc 6 4. Türk Kütüphaııeciliği 'C 13ihliyogral"y,ı1arl Hakkımı;, Amerika'da Yapılan cşriyat 13 5. Arşivedir. Arşivist Kimelir'.' 15 6. KUtUphane ve frşiv Münasebetleri 23 7. Kliıüphanelcr ve Toplumuıı Eğitimi ... 29 X. Kütüplıanclcrin çağımızdaki Öııemi 31 9. Kütiiphaneciliğill1izle ilgili Belgeler 3S i O.Cloici Kütüphaneler i 4(ı i i .Gezici Kütüphaneler 11..................... (ıO i 2. Kitaplar ve Kütüphaneler 72 13. Kitaplar Alemi'nin Geleceği 74 14.Kitap Seçİmi ve Sansür 75 i 5. Ankara'da Yeni Bir Kütüphane 78 i (ı. Kütüphanecilere Mektup SO 17. Kütüphanelerill1izin Sorunları .. 82 ı 8. Kütüphane Binaları 85 19. istanbul Üniversitesinde Kurulacak Kütüphaneeilik Kürsüsü Konusunda Düşünceler 89 20. Kütüphaneler Arası işbirliği 9-1 2 i. Şer'iye Sicilierinin Toplu Kataloğuııa Doğru 96 22. Kiilüphaneler ve Kalkınma !'Ianı 1-17 23. Kütüphaneler ı 49 24. Kişinin Sonımlııluğu i5i 25. Aradığımız Adam 153 26. Halk Kütüphaneleri ve Halk Eğitimi ............................................. i 5-ı v
  6. 6. ?7. EducatiOll for l.ıbrarıanshıp Abroad in SıCC1Cd ('ontries: Tur"e .. 156 ?X. Ratılııaşma LJzcrine ............... i (d ?9. CTi'TO I.iitüphanecilik Semineri'nde ıLıık Kiiltiphaneleri I()-I 30. North ILıy Ortak Kiilüphane Sistemi .. . i ()X 3 ı. Çocuk kitaplarında Aranılacak Özellikler ..................................... ı 7-1 32. Kiitiiphanecileri Etkileyen herkr . . 177 .33. Hürriyet Meydanı ve Yabancı Kütiiphanelcr ........... ı X5 3-1. İstanbul! lürriyet Meydanı ve Yerli Kiiliiphane1t:r ........ i XL) 35. Bir ingiliz Konso!osu'nıın i R-I6 Yılında Frzurum'd~ın Kars'a Seyahali . .. 107 36. l1ursa'da Kağıı rabri":!sı Meselesi (I 5- i 6.yiizyll) ... ?IO .j7. Ayniyat Talimatnamesi 'C KÜliiphaneeiliğimiz ........................... 257 .3R. Kütiiph,ıneeiiik Kursları ... 267 30. Lgilinı Seferherliğinde l,iiliiph;lııelcrinıizin Rolii .:::ıxo -LO. Sema (;öksel ve Kütüphaneciliğ.imiz .. 2X? -i i. Kütüphane Ilaftasl . ..2X3 -12. Ankara İlinde Kütüphane Sorunları 2R5 -13. Sayın Aziz BFRKER'e Mektup ?RX -14. Okuma ve Yunus Emre . ..... 292 45. Ankara Üniversitesi DTCF. Kütüphanecilik nölümü'nün Onheşiııei Yılı ...................315 -16. Okuma Üzerine . ..3?1 47. Bir Kısım Batılı Eserlerde Kütüphanelerimizle ilgili Bilgiler I3ibliyografyası................. . 323 48. Kütüphane Haftası ve Kütüphal.1ccilimiz ... 339 -19. Adnan Ötliken'in Ardından ... ... 3-12 50. Eleştirmeli Bibliyograt~:anın Önemi . . 344 51. Merkeziyetçi ve Merkeziyet<,:i Olmayan Ülkelerde Kütüphane ... 3-16 52. Kütüphaneeiliğimizde Adnan Ötükcn . . 354 53. Küt}iphanecilik 35X 54. Kağıt ve Kağıtçılık 359 Vi
  7. 7. ». Filigranların Tarih Ara~ıırınalarındaki IZo!(i . ....... 3Mı 56. Cuıııhuriyet Döneıııinde Küıüphan ..-'eilik ... 373 57. Fransı/. Kütüphaneciliğine Hir Bak.ış .............. 3 ı;3 58. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Kütüphaneleri Konusunda Rapor .. 395 59. Üniversite Kütüphanelerinin Sorunları .. 400 (ı(). Türkiye'ye Matba;ının ejirişi .... 4 1(ı 61. ilk Türk Basıınevinde Basılan Kitapların Fivatları ........... ...... ...j 2-1 Cı2. i laik Kütüphaneleri 433 63. Fehıııi [thenı Karatay ve Aziz [1erker'i Anarken 438 64. Kütl'ıphaneciliğimizi Etkileyen Nedenler 44 ı Cı5. Genı,:lik 'C I,üıüphane . 66. Yatılı Askeri Yüksek Okulda Kütüphane Hiznıetlerinin Niteliği ...... -15 ı 67. Okul Öncesi Dönemde Kitabın Önemi 457 69. Kütüphane. Arşiv ve Dokümantasyon İıi~k.ileri 70. Kütüphanecilik Kurallarınd;ı Esneklik . 469 71. Okul Kitaplığınııı Geli~tirilıııesi .... .. -172 72. İbrahim Müteferrika . .. -175 73. Milli Kütüphane Yazma Eserlerde Kağıt Nitelenıesi 485 74. Meslek Olarak Kütüphanecilik -192 75. Türk. Kütliphanelerinin Geli~mesini Kontrol Eden Şartlar -195 76. İslanı Kütüphaneleri . . 509 77. Yakın çağ Osnıanlı Tarihinin Kaynağı Olarak Avrupa Arşivleri ...... 532 78. Türk Kütüphaneciliğine Hizmet Eden Yabancı Uzmanlar (ProLDr. NOI'I'is MeClellan) 5-18 79. Türk Kütüphaneciliğine H i1.111 et Eden Türk U/.nıanlar (ProLDr.l.ewis Francis Stieg 550 80. Türk. Kütüphaneciliğine i fizmet Edenler (İbrahim Mutlu) 552 81. Profesör ecati Lugal'ın Ardından 555 82. Kenan Süer İçin 557 Vi

×