Internal control

511 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
511
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internal control

  1. 1. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg eKalneya)ayRtYtBinitüxagkñúg elxkUd³ Epñk hiBaØvtßú RbePT eKalneya)ay ÉkPaBeday RbFaned)a:tWm:g;KNenyü nighiBaØvtßú karlbriecäTRbsiT§PaB karEksMrYlÉkPaBcugeRkay GñkKaMBar saklviTüaFikarrgTTYlbnÞúk rdæ)alnighiBaØvtßú m®nþITTYlxusRtUv buKÁlikKNenyükrCan;x<s; kalbriecäTBinitüRbkarTI 1³ esckþIepþIm GgÁPaBRtUvkarRtYtBinitüedIm,IkMNt;faTisedAnigeKaledArbs;BYkeKRtUv)ansMerc nigedIm,Icat; viFankar EksMrYlRbsinebIcaM)ac; . 1 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayRtYtBinitüxagkñg
  2. 2. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg k-lkçN³énRtYtBinitükñúgGgÁPaB karRtYtBinitüKWniy½tkmµénskmµPaBrbs;GgÁPaB EdlsmasFatuTisedAénkarGnuvtþn_rkSakñúgkMrit TTYl yk)an. x-eKalbMNgénkarRtYtBinitü karRtYtBinitü pþl;enAGgÁPaBCamYyviFIcMeBaH³ - karsRmb;sRmYlCamYybMErbMrYlbrikas ³ RbB½n§RtYtBinitüGacedIm,IeFVIkarrMBwgTuk tamdan nig eqøIytbnwglkçx½NÐbMErbMrYlbriyakas. - kMhitcMeBaHkarbegáItkMhus³RbB½n§nwgdak;kMhitdl;cMnYnénkMhusEdlGacbegáInkarTb; sáat; nigdMeNaHRsaybBaða . - karRbQmnwgPaBsµúKsµajrbs;GgÁPaB - kat;bnßyéføedImRbkarTI 2³ RbePTénkarRtYtBinitü GgÁPaBbegáItkarRtYtBinitü kñúgEpñkepSg²nigRKb;kMritkarTTYlxusRtUvsMrab;karRKb;RKgkarRtYtBinitü KWRtUv)anBRgIk elIEpñkb¤vis½ydUcxageRkam ³ k-FnFan ³ RtYtBinitürYmkarRKb;RKgsnñiFi nigRtYtBinitüKuNPaB nig karRtYtBinitüsMPar³ . x-FnFanmnusS ³ rYmTaMgeRCIserIs CMnYs bNþúHbNþal nigkarGPivDÆn_ sMeNIrvaytMél nig TUTat; . K-FnFanBt’man ³ rYmTaMgkarlk; esvakmµ m:aXItFIt BüakrN_ viPaKbriyakas TMnak;TMngsaFa rN³ kalviPaK karBüakrN_esdækic©. X-FnFanhiBaØvtßú ³ rYmTaMgkarRKb;RKgbMNul sac;R)ak;.l.RbkarTI 3³ kMriténkarRtYtBinitü karRtYtBinitüKWRtUv)anGnuvtþn_RKb;kMriténGgÁPaB dUcxageRkam³ - karRtYtBinitü yuT§sa®sþ - karRtYtBinitürcnasm<½n§ - karRtYtBinitüRbtibtþkarN_ - karRtYtBinitühiBaØvtßúRbkarTI 4³ karTTYlxusRtUv 2 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayRtYtBinitüxagkñg
  3. 3. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg k-RKb;RbFaned)a:tWm:g; RtUvTTYlxusRtUvsMrab;karbegáIt EfrkSa nigKMaRT RbB½n§énkarRtYtBinitü xagkñúg rYmTaMgelITwkcitþeGaymankareRbIR)as;karRtYtBinitüxagkñúgnigeKalneya)ay. - CMnYyRKb;RKan; KWkarcaM)ac;edIMm,IFanafakarRtYtBinitüxagkñúgRtUv)anRbtibtþi rYmTaMg mancUlrYm nig edIm,IFanakarTukcitþénkarTTYlxusRtUvnigRbtibtþikarN_RtYtBinitü edaycMnucEdlKµankMhus nigKµanesßPaBkñúgnItiviFI - RbFaned)a:tWm:g;KYrEtvaytMélCaelInItiviFIrbs;ed)a:tWm:g;edIm,IFanafa eKalkarTUeTA énkarRtYtBinitüxagkñúgRtUvGnuvtþn_tam . karRKb;RKgKWRtUv)anTTYlxusRtUvsMrab;eFVIeGayrwgmaMukarRtYtBiinitüxagkñúgeBlEdlcMNuc exSayRtUv)anrkeXIj . x-esvakmµsvnkmµnigRKb;RKgKWedIm,ITTYlxusRtUvsMrab;vaytMél PaBRKb;RKan;énkarRtYtBinitüxagkñúg nigsMrab;r)aykarN_mUlniFIcMeBaHkarRKb;RKgmhaviTüal½y. K-RbFaned)a:tWm:g;KWTTYlxusRtUvsMrabskmµPaBEklMGrCabnÞan;elIEsVgrkkarRKb;RKgxagkñúg nig Gnusasn_EdleFVIeLIgedaysavnkrTaMgxagkñúgnigxageRkA . dMeNIrkarsavnkmµKWRtUv)anbMeBjbnÞab;BIGñkRKb;RKgTTYl)anlT§plsavnkmµnigcat;viFankaredIm,IE ksMrYlcMnucxVHxat;elIkarRtYtBinitüxagkñúg nigeFVVIeGaymankarrIkcMerIn RbB½n§RKb;RKg b¤ bgðajfaskmµPaBRKb;RKgminGacTTYlyk)an.RbkarTI 5³ dMeNIrkarkñúgRtYtBinitü -begáItbTdæan³ n³ bTdæanRtYtBinitüKWCaTisedAeRbobeFobCamYykarGnuvtþnbnþbnÞab;nwgRtUv)an _ eRbobeFob . bTdæanRtUvkarvas;Evg nigmanesßrPaB CamYyTisedAGgÁPaB nigKYrEtkMNt;sUcnkrN_karGnuvtþn_ . -vaytMélkarGnuvtþn_ karvaytMélkarGnuvtþn_KWmanesßrPaB nigbnþkñúgGgÁPaB rgVas;kñúgkar Gnuvtþn_ KYrRtUvmansuBlPaBsMrab;karRtYtBinitü KWRtUvRbsiT§PaB. ni -kareRbobeFobkarGnuvtþn_nigbTdæan 3 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayRtYtBinitüxagkñg
  4. 4. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg karGnuvtþn_KYrEtRtUvsßitenAkMritx<s; b¤Tab;Cag b¤Rbhak;RbEhlnigbTdæan. -BicarNaskmµPaBEklMGr bnÞab;BIGnuvtþn_RtUv)aneRbobeFobCamYybTdæan KYrEtmanskmµPaBEklMGcMeBaHva .RbkarTI 6³ karRtYtBinitü RbtibtþkarN_ karRtYtBinitüdMeNIrkarGgÁPaBeRbIR)as;edIm,IbMElFnFaneTAkñúgplitkmµb¤ esvakmµKWkarRtYt Binitü RbtibtþkarN_. -karRtYtBinitübzm karRtY KWCakarRtYtBinitüTisedA EdlqøúHbBa©aMgelI FnFanEdlGgÁPaBnaMeTAkñúgbiryakas. vaBüayamedIm,ItamdanKuNPaB b¤brimaNénFnFanTaMgenHmunnwgnaMcUleTAkñúg GgÁPaB . -karRtYtBinitüEbbeRCIserIs³ viFIsa®sþ RBm b¤ minRBm EdlqøúHbBa©aMgelItMrUvkarbT dæan sMrab;KuN PaBesvakmµ plitpl kMLúgeBlEdldMeNIr karbMElg viFIsa®sþenHBwgEpñkelI dMeNIr eqøIytb. -karRtYtBinitüskmµµeqøIytb karRtYtBinitüEbbeqøIytbKWkarRtYtBinitükareqøIytbEdlqøúHbBa©aMelIlT§plrbs;GgÁPaBbnÞa b;BI dMeNIrkarbMElgRtUv)anbBa©b; .vapþl;enARbsiT§PaBdl;karRKb;RKgCamYYyTsSn³Epnkar GnaKt ehIyviFIsa®sþKYrEteRbIsMrab;karpþl;rgVan;dl;buKÁlik .RbkarTI 7³ karRtYtBinitühiBaØvtßú KWCalMhUeTAkñúgGgÁPaB RtUvGnuvtþn_edayGgÁPaB b¤ lMhUecjeTAeRkAGgÁPaB k-karRtYtBinitüzvikar karRtY -fvikarhiBaØvtßú -fvikarRbtibtþkarN_ -GPivDÆn_fvikar -PaBxøaMgPaBexSay x-]bkrN_sMrM ab;RtYtBinitühiBaØvtßú ]bkrN_s ab;RtY -r)aykarN_hiBaØvtßú -viPaKGnu)aT -savnkmµhiBaØvtßú 4 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayRtYtBinitüxagkñg
  5. 5. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKgRbkarTI 8³ karRtYtBinitürcnasm<½n§ karRtYtBinitüelIrcnasm<½n§qøúHbBa©aMgelIviFIsa®sþ EdlsmasFaturbs;GgÁPaBRtUv)anbMeBjeKal bMNgxagkñúgrbs;va . manviFIsa®sþepSgKñakñúgRtUtBinitürcnasm<½n§ ³ karRtYtBiinitükariyal½y nig FnFanmnusS . -karRtYtBinitükariyal½y KWmancarwklkçN³edaykarerobcMynþkarrcnasm<½n§ nigCapøÚvkar . GgÁPaBeRbIvamaneKal bMNgedIm,IBwgEp¥kelIc,ab;twgEtg nigmanrcnasm<½n§c,as;las; . -karRtYtBinitüFnFanmnusS KWmancarwklkçN³edayminpøÚvkarnigerobcMrcnasm<½n§CaFmµCati EdlTisedArbs;vaKWeFVIeGay ekIn eLIgkarebþCaJcitþrbs;buKÁlik .RbkarTI 9³ karRtYtBinitüyuT§sa®sþ karRtYtBinitüyuT§sa®sþqøúHbBa©aMelIviFIsa®sþd_manRbsiT§PaBEdllT§plyuT§sa®sþrbs;GgÁPaBkñúgkar sMercTisedA . karvaytMélyuT§sa®sþ tMrUveGayGgÁPaBeFVIsmahNkmµyuT§sa®sþ nigkarRtYtBinit smahN_kmµ smahN_kmµyuT§sa®sþ nigkarRtYtBinitü karRtYtBiinitüyuT§sa®sþCaTUeTA RtUvqøúHbBa©aMgelIrcnasm<½n§rbs;GgÁPaB PaBCaGñkdwknaM bec©kviTüa nig FnFanmnusS nigBt’man nig RbB½n§RtYtBiinitüxagkñúg edIIMm,IsMerceKalbMNgnigTisedA yuT§sa®sþ rbs;GgÁPaB .RbkarTI 10³ karRKb;RKgkarRtYtBinitükñúgGgÁPaB RbsiT§PaBkarRtYtBinitüRbkbedayPaBeCaKC½yeFVIeLIgCabTdæan nigtamdanskmµPaBrbs;GgÁPaB GñkRKb;RKgKYrEtGacTTYlsÁal;RbsiT§PaBkarRtYtBinitü nig yl;dwgGMBIviFIsa®sþedIm,IRKb;RKg kar RbqaMgnigkarRtYtBinitü . k-carwklkçN³énkarRtYtBinitüd_manRbsiT§PaB üd_manRbsi RbB½n§karRtYtBinitüEdlmanRbsiT§PaBRtUvsmahrN_kmµCamYyEpnkarnigRtUvmanPaBbn;Ebn c,as;las; Tan;eBlevla nig maneKaledAc,as;las; . -smahNkmµCamYyEpnkar 5 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayRtYtBinitüxagkñg
  6. 6. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg kareFVIeGaymanPaBc,as;las; enAkBa¢b;TMnak;TMngrvagEpnkar nig karRtYtBinitü enaH RbsiT§PaBénkarRbB½n§RtYtBinitünwgekIteLIg . viFiEdll¥KWRtUveFVIsmahrNkmµkarRtYtBinitü nigEpnkarKWedIm,I erobcMbTdæankarRtYtBiinitü ehIyEpnkarRtUv)aneFVIeLIg . PaBTn;Pø -PaBTn;Pøn; RbB½n§énkarRtYtBinitüKYrEtRtUvGacsMrb;sMrYlCamYybMErbMrYl . as;las; las -c,as;las; karRtYtBinitüKYrEtRtUv)anpþl;enABt’manc,as;las; -eBlevla RbB½n§énkarRtYtBinitüKYrEtpþl;enAkareqøIytbTan;eBlevla. -eKalbMNg KYrEtpþl;enABt’manEdlmanTisedAc,as;las nig GacekItman.RbkarTI 11³ GMBI karCMTas;nigkarRtYtBinitü CaFmµta fVIt,itEtsarRbeyaCn_énkarRtYtBinitü)anpþl;eGaydl;GgÁPaB b:uEnþbuKÁlikxøH CMTas;karRtYt Binitü CaBiess enAeBlEdlBYkeKmanGarmµN_fa kaRtYtBiinitühYsehtueBk minsmrmü minman RbsiT§PaB dUckrNIdUcxageRkam³ - karRtYtBinitüeBk - karqøúHbBa©aMgminRtwmRtUv - karpþl;rgVan;sMrab;PaBGskmµ - karTTYlxusRtUveRcIneBkRbkarTI 12³ GMBIkarRKb;RKgkarRbqaMgnigkarRtYtBinitü viFisa®sþEdll¥edIm,IykQñHelIkarRbqaMgnwgkarRtYtBinitüKwedIm,IerobcMkarRtYtBinitüeGaymanRbsiT§ PaB edayviFIsa®sþBIr³¬1¦elIkTwkcitþeGaycUlrYm nig ¬2¦GPivDÆn_nItiviFIepÞogpÞat; . elIkTwkcitþeGaycUlrYm eBlbuKÁlikRtUv)anBak;B½n§CamYyEpnkarnigRbB½n§Gnuvtþn_BYkeKTMngmankar CMTas;tictYc . DÆn_nI t; GPivDÆn_nItiviFIepÞogpÞat; 6 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayRtYtBinitüxagkñg
  7. 7. saklviTüal½yExµrbec©kviTüanigRKb;RKg PaBc,as;las;énsUcNkrN_karGnuvtþn_GacRtUvepÞogpÞat;edaymanBhubTdæa nnigRbB½n§Bt’man.karRtYtBinitütulüPaBGacKWCaPaBsMxan;edIm,IpÞat;pÞat;nIti viF. I 7 kariyal½yKNenyünighiBaØvtßú BRgageKalneya)ayRtYtBinitüxagkñg

×