SSRP Self Learning Guide Science - In Odia

109 views

Published on

SSRP Self Learning Guide Science - In Odia

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SSRP Self Learning Guide Science - In Odia

 1. 1. 1 Cnòe aòbò^Ü @õg Gaõ Gjûe Kû~ðý • _òfûcûù^ Zêùc Zêce Ne aû aòýûkde aMòPûùe fMû~ûA[òaû MQ MêWÿòKe GK ZûfòKû _âÉêZ Keö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • icÉ MQMêWÿòK GK _âKûe Kò? • Zêc aòýûkde aMòPûeê ùMûUòG @eKûeú MQ C_ûWÿò @ûY Gaõ Zûe cìkKê bfbûaùe ù]ûA ò@ö Zû_ùe CnòKê bfbûaùe flý Ke Gaõ Zûe PòZâ @u^ Keò aòbò^Ü @õgKê PòjÜû@ö • Cnòe cêLýZü ùKùZûUò @õg ùLòaûKê _ûCQ? cûUòZk @õgKê cìk Kêjû~ûG Gaõ cûUòe C_e @õgKê KûŠ Kêjû~ûGö KûŠeê gûLû _âgûLû aûjûeò[ûGö • cìke KòQò @õg (Zk @õgKê) KûUò cûAùKâûùÄû_ Zùk eLò Zûe aòbò^Ü @õg ~[û cìkZâûY, _â]û^ cìk, gûLûcìk, cìkùfûc AZýûòKê PòjÜû@ Gaõ Zûe Kû~ðýMêWÿòK LûZûùe ùfLö RûYò^_ûeòùf gòlKu iûjû~ý ^ò@ö • ùMûUòG jeùMøeû MQKê C_ûWÿò@ûYò bfbûaùe cìkKê ù]ûAò@ ù~_eò Zûe ùKøYiò @õg ^Á ^jêGö Zû_ùe Zûe cìk @õgKê ùMûUòG Mäûiùe @kZû cògû _ûYò c]ýùe aêWÿûA eL Gaõ ZûjûKê ^òeúlY Keö K’Y _ûAñ cìkeê _Zâ _~ðý« ^ûfò ew ùLû~ûCQò Pò«û Ke Gaõ @ûùfûP^û Keò ùfLö ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................
 2. 2. 2 • ]û^MQe cìk Gaõ LWÿûMQe cìkKê @ûYò ^òeúlY Ke Gaõ ùicû^u c]ýùe [òaû _û[ðKýKê ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • aeMQe IjkKê ùLòQKò? Gjû Kò _âKûe cìk ùLûRò aûjûe Ke I ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • cìkû, MûRe, aòUþ AZýûò K’Y? Gjûe Kû~ðý K’Y? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • Lûý i d Keê[òaû @ûC ùKùZK cìke ^ûc ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... cìke Kû~ðý- 1. MQKê éXÿZû òGö 2. Rk I LYòR faY ùgûhY Keò Cnòe aòbò^Ü @õgKê ù~ûMûGö 3. Lûý i d Kùeö • Cnòe cûUò C_ùe [òaû @õgKê KûŠ Kêjû~ûGö • ùMûUòG @ûLê MQ Kò´û _ûCñg MQe KûŠKê flý Keö ùi[òeê MŠò, _a, Kl, KkòKû AZýûòKê PòjÜû@ö RûYò^_ûeòùf gòlKu iûjû~ý ^ò@ö • ùMûUòG MQe Wûk LŠ @ûYò ZûKê flý Ke Gaõ ùKCñ @õgùe KûŠe aé¡ò NUêQò ùfL? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • Kfeû, KûKêWÿò Gaõ @û´, _Yi AZýûò MQe KûŠ c]ýùe [òaû _û[ðKý ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • ùaf, ùf´ê, ùMûfû_ AZýûò MQe KûŠ Gaõ @û´, ^ò´MQe KûŠ c]ýùe _û[ðKý KY ùfL? ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. • ^ûMù`Yú MQe K û Gaõ ùMûfû_ MQe K û GK _âKûe ùjùf c]ý G[òùe [òaû _û[ðKýKê ùfLö ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. • ùKùZMêWÿòG Lûý iõPdKûeú KûŠe ^ûc ùfLö ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
 3. 3. 3 KûŠe Kû~ðý- 1. éXÿZû 2. _eòaj^ 3. eì_û«eòZ KûŠ K û - iêelû _âû^ • _Zâ Cnòe GK cêLý @õg ù~ Kò Lûý _âÉêZ Keòaûùe iûjû~ý Kùeö Cnòe Lûý _âÉêZò RûYòaû _ûAñ i¯c ùgâYú aòmû^ ajò Gaõ gc ùgâYú Rúa aòmû^ ajò _Xÿö • ùMûUòG c¦ûe MQe _Zâ @ûYò Zû’e PòZâ @u^ Ke Gaõ ùi[òùe [òaû ùW¶, _Zâ`kK, gòeû, _âgòeû AZýûòKê ùLû@ö (i¯c ùgâYú aòmû^ ajò) • @û´, ae, @ûgßZ[þ, iR^û, ùaf, Zêkiú, ùMûfû_ AZýûò MQe _Zâ @ûYò ùcøkòK I ù~øMòK _ZâMêWÿòK PòjÜû@ö • ùKùZK MQe _ZâKê @ûùc Lûýeìù_ LûA[ûC Zûe GK ZûfòKû _âÉêZ Keö ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. • ^ûMù`Yú MQ Gaõ iòRê MQe _ZâKê flýKeò K’Y ùLêQ ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • ùMûUòG KkúMQe _Zâ Gaõ ùMûUòG aeMQe _Zâ @ûYò ùL Gaõ ùi[òùe [òaû _û[ðKý ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... _Zâe Kû~ðý- 1. Lûý _âÉêZò 2. CùÊ^ 3. gßi^ • `êf Cnòe R^^ @wö Zêùc aòbò^Ü _âKûee `êf ~[û- c¦ûe, êêeû, _òRêkò, Ké¾PìWÿû AZýûò iõMâj Ke Gaõ Zûe aòbò^Ü @õgKê aûjûe Keö ~[û- ùKge PKâ, `kòKû PKâ AZýûòö ùi[òeê (ùKge PòZâ)ùKge ]ûeòKû Gaõ _eûM ù_UòKê aûjûe Keö `kòKû PKâe cêLý @õgMêWÿòK ~[û- `kòKû gúhð, gkûKû Gaõ MbðûgdKê PòjÜû@ö ~ò KòQò @iêaò]û jêG gòlKuê _Pûeò RûYö • ùKùZMêWÿòG GKfòwú Gaõ Cbdfòwú `êfe ^ûc ùfLö GKfòwú : ....................................................................................................................................... Cbdfòwú : ......................................................................................................................................
 4. 4. 4 • aòbò^Ü _âKûe `êf iõMâj Keò jûaðûeò@cþ _âÉêZ Keö • Cnòe aòòbò^Ü @õg @ûce ùKCñ Kû~ðýùe fûùM GK iûeYú _âÉêZ Keö @ûce PZêü_ûgßðùe [òaû Cnò I _âûYú • Zêc PZêü_ûgßðùe [òaû bò^Ü bò^Ü _âKûe iRúa I ^òRðúa aÉêMêWÿòKe GK ZûfòKû _âÉêZ Keö • iRúa aÉêcû^u c]ýùe ùKùZK Cnò I ùKùZK _âûYú ejòQ«òö ùicû^ue GK ZûfòKû _âÉêZ Keö _â[ùc @ûùc @ûc Pûeò_ùU ùLû~ûC[òaû aòbò^Ü _âKûe Cnòcû^u aòhdùe RûYòaûö iRúa aÉê ^òRðúa aÉê Cnò _âûYú
 5. 5. 5 • Zêùc ùLò[òaû Cnòcûù^ icùÉ GKû _âKûe Kò? • Rkùe ùKCñ ùKCñ Cnò ùLû~û«ò? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • Rkùe [òaû _à, KAñ, guêWÿò@û k, ù^kú, gòCkò icùÉ GKû _âKûe Kò? • ùKùZK Cnò Rkùe bûicû^ @aiÚûùe ùLòaûKê còùk, ùKùZK iõ_ì‰ð Rk c]ýùe aêWÿòKeò ejò[û«ò Gaõ @ûC ùKùZK @]û Rk c]ýùe Gaõ @]û Rk C_eKê ùLû~û«òö • _à MQKê flý Keò ZûKê bf bûaùe ^òeúlY Keò Zûe geúe MV^ aòhdùe ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • _àe _Zâ Kò_eò bûicû^ @aiÚûùe [ûGö Zûjû ùZ÷kûq I PòKÑYö Gbkò ùjaûeê K’Y iêaò]û ùjCQò Zûjû RûYò LûZûùe ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • Zûe ^ûWÿ `μû-`μû ùjaû ßûeû KY iêaò]û ùjCQòö RkùiâûZùe ejòùf c]ý KûjóKò bûwò~ûG ^ûjó? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • _àe cìk Kò_eò ùjûA[ûG? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • guêWÿò@û ke _Zâ ùQûU ùQûU ùjûA[ûGö KûŠ gûLû~êq ùjûA[ûGö Gjòbkò @ûC @]òK KòQò flý Keê[òùf ZûKê ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • _ûYò C_ùe bûiê[òaû ùKùZK Cnòe ^ûc ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • Zêc aMòPûùe [òaû MQMêWÿòKe ^ûc ùfL? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • Rwfùe ùKCñ ùKCñ Cnò ùLû~û«ò? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • ceêbìcò I ae`ûaéZ @ kùe ùLû~ûC[òaû Cnòe ^ûc ùfLö ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
 6. 6. 6 • @ûâð bìcòR Cnò Kjòùf K’Y? ùKùZMêWÿòG @ûâð bìcòR Cnòe ^ûc ùfLö Zêc iûwcû^u ijòZ Zêce _ûL @ kKê ~û@ Gaõ aòbò^Ü _âKûe MQKê bfbûaùe ùLò ùiMêWÿòKe geúe MV^ aòhdùe ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • ùMûUòG i¯ù`Yú MQ Gaõ GK aòfûZò aûAMY MQ GK _âKûe Kò? Gcû^u c]ýùe [òaû _û[ðKýKê ùLò LûZûùe ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • ceêR Cnò Rkldeê elû _ûAaû _ûAñ ùicû^u geúe MV^ Kò_eò ùjûA[ûG ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • gòcòkò MQ, ùafMQ, ùf´êMQ GMêWÿòK ùKCñVûùe ùLû~û«ò? Gcû^u geúe MV^ aòhdùe @]òK RûY Gaõ _Xÿö Gcûù^ ^ûMù`YúVûeê Kò_eò bò^Ü ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • a ðcû^ @ûùc RûYòùf CnòRMZKê cêLýZü RkR Cnò, @ûâð bìcòR Cnò Gaõ ceêR Cnò Gjò _âKûeùe aòbq Keû~ûAQòö • [ûùfû`ûAUû, aâûùdû`ûAUû, ùUeòùWû`ûAUû, ^MÜaúR Gaõ @ûaéZaúR, i_ê¿K I @_ê¿K Cnò aòhdùe RûYò_ûeòaö ~ò aêSò^_ûeòa ùZùa gòlKuê _Pûeò aêSö • a ðcû^ @ûùc @ûce Pûeò_ùU ùLû~ûC[òaû _âûYúcû^u aòhdùe _Xÿòaûö • Rke aûi Keê[òaû ùKùZMêWÿòG Rúacû^ue ^ûc ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
 7. 7. 7 • cûQ, ùaw, KAñQ, KuWÿû, ùMŠû, gûcêKû, PòwêWÿò icêâùe @ùKÖû_iþ icêâKûKêWÿò, Wò^, Wf`ò^ icùÉ GKû _âKûe Kò? • Gcûù^ Rkùe aûi Kùf c]ý icùÉ GK ùgâYúe ^êj«òö • ùawKê CbdPe _âûYú KûjóKò Kêjû~ûG ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • iÚkbûMùe ùLû~ûC[òaû _âûYúcû^ue GK ZûfòKû _âÉêZ Keö ~[û- ceêbìcò, Rwf, ùceê @ k, Zêc _ûL @ûLùe ejê[òaû _âûYúö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • ceêbìcòùe IU Kò_eò a ò eùj ùfLö Gjûe geúe MV^ aòhdùe aêSòKeò ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • jòcûkd @ ke Pceú MûB Gaõ @ûc @ kùe ùLû~ûC[òaû MûB c]ýùe _û[ðKý ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • @ûc Rwfùe ùLû~ûC[òaû bûfê Gaõ ùceê @ kùe ]kûbûfê c]ýùe Zêk^û Keö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • afMûjeòY I jeòY c]ýùe _û[ðKý ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • Zêùc RûYò[òaû ùKùZMêWÿòG iû_e ^ûc Kêjö Gcûù^ ùKCñVûùe ùLû~û«òö Gcû^uê ieòié_ _âûYú KûjóKò Kêjû~ûG? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • _lúcûù^ iÚk bûMùe aûi Ke«òö ùicûù^ iÚkPe _âûYúe @«bêðqö ùicûù^ cêLýZü MQ C_ùe ùLû~û«òö @ûKûgùe CWÿò aêf«òö ù~ùjZê ùicûù^ aûdêùe ~ûZûdZ Ke«ò ùZYê aûdaúd Kêjû~ûGö • Zêùccûù^ RûYò[òaû aòbò^Ü _lúcû^ue GK ZûfòKû _âÉêZ Ke Gaõ ùicû^ue geúe MV^ ùLò Zûe ùWYû, ùMûWÿ, [ AZýûò aòhdùe iûwcû^u ijòZ @ûùfûP^û Keò ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
 8. 8. 8 • cYòh, cûuWÿ, MûB, KêKêe, aòùfA AZýûò _âûYúcûù^ c]ý iÚk bûMùe ùLû~û«òö • Gcûù^ icùÉ GKû _âKûe Kò? ùicû^u c]ýùe KY iûc¬iý ejòQò iûwcû^u ijòZ @ûùfûP^û Keò ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • icÉu geúeùe ùfûc ejòQòö icùÉ gûaK R^à Ke«ò Gaõ gûaK É^ý_û^ Keò a ò[ûGö ùZYê Gcû^uê É^ý_ûdú _âûYúe @«bêðq Keû~ûAQòö • RkbûMùe É^ý_ûdú _âûYúcûù^ ùLû~û«ò Kò? ùKùZK Rkùe [òaû É^ý_ûdú _âûYúue ^ûc ùfLö ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. • a ðcû^ @ûùc ùLòùf, iÚkbûMùe aòbò^Ü _âKûe _âûYú ùLû~û«òö ùKùZK @ûc ijòZ, ùKùZK Rwfùe, ùKùZK cûUòZùk, ùKùZK MQ C_ùe, ùKùZK ae`ûaéZ @ kùe Z ùKùZK ceêbìcò bkò@û iÚû^ùe aûi Ke«òö ùZYê ùicû^uê iû]ûeYZü ieòié_, _lú Gaõ É^ý_ûdú _âûYúe @«bêðq Keû~ûAQòö Zû_ùe @ûùc Rò@û, ùRûK, @ie_û, _òμêWÿò, Kécò, aêXÿú@ûYú bkò@û Rúa c]ý ùLòaûKê _ûA[ûCö ùZYê @]òK RûYòaû _ûAñ ^ac ùgâYúe Rúaaòmû^ ajòe RúaRMZe aòaò]Zû _éÂû 163eê 177 _Xÿòaû Gaõ _âûYúcû^ue ùgâYú aòbûM aòhdùe @]òK RûYòaûö @ùceêŠú Gaõ ùceêŠú _âûYú ùicû^ue Kâcgü _eòa ð^ Gaõ @ùceêŠúeê ùceêŠú _âûYú aòhdùe RûYòaûö ù^Uþ, iàûUð ùaûWÿð, KμêýUe AZýûò ßûeû c]ý Cnò I _âûYú RMZ aòhdùe @]òK Z[ý _ûA_ûeòaûö @ûagýKúd iÚùk @ûùc gòlKu _eûcgð ù^aû Gaõ @]òK _Xÿò RûYò_ûeòaûö ù÷^¦ò^ Rúa^ùe aýajéZ aÉêþ _òfûcûù^ @ûùc ù÷^¦ò^ Rúa^ùe aòbò^Ü _âKûee aÉê iõÆgðùe @ûiò[ûCö _âùZýK aÉêKê ~ò @ûùc ^òeúlY Keòaû, Zû’ùjùf _âùZýK ùlZâùe @ûùc ^ò½òZ KòQò ^û KòQò aòmû^bò òK aýajûeòK òMe i§û^ _ûAaûö _âùZýK aÉêVûùe @ûùc aòmû^e iÚòZò Z[û C_ù~ûMòZû ^òjòZ @Qò, GK[û @^êba Keò_ûeòaûö CûjeY Êeì_ : ùMûUòG KfcKê @ûùc ù÷^¦ò^ Rúa^ùe iaêùaùk aýajûe Keò[ûCö ùZùa G[òùe Kò _âKûe ùa÷mû^òK i û @Qò @ûi ^òeúlY Keòaûö • cû]ýûKhðY ù~ûMêñ Kfceê Kûkò Seò[ûGö • NhðY ù~ûMêñ Kfc KûMRùe Pûùf, cûZâ _fò[ò^þ bkò ciéY _éÂùe Pûfò^[ûGö • Kfceê ùagò Kûkò SeòMùf KûMR ^Á ^ùjaû _ûAñ @ûùc PKLWÿò aû aäUòõ ù__eþ cû]ýcùe Seò[òaû KûkòKê ùgûhò ù^A[ûCö • ùfLû[òaû KûMRùe _ûYò _Wÿòùf ùfLûMêWÿòK ÆÁ ùLû~ûG ^ûjóö Gjò_eò @ù^K KûeY, @ûùc _âùZýK aÉêeê ùLûRò _ûA_ûeòaûö Zêùc _âZòò^ ùLê[òaû aû aýajûe Keê[òaû aÉêùe Kò_âKûee ùa÷mû^òK i û @Qò, ùiiaêe GK ZûfòKû _âÉêZ Keö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
 9. 9. 9 ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... Gjû ijòZ _âùZýK ùa÷mû^òK Z ß aòhdùe @]òKeê @]òK RûYòaû _ûAñ Zêc _ûVý _êÉKùe [òaû ùijò aòhdMêWÿòKê c^ ùA _Xÿ Gaõ ZZþ iμKòðZ @]òK mû^ @ûjeY Keö _ûVý _êÉK aýZòùeK @^ýû^ý _Zâ_ZâòKû Z[û CyùgâYúe _ûVý _êÉKe @û]ûeùe c]ý @]òK mû^ @Rð^ Keòaû Zêc _ûAñ fûb_â ùjaö CûjeY Êeì_ :- • ‘Kfc’Kê @^ê]ýû^ Keòaû `kùe Zêùc ùKùZûUò ùa÷mû^òK i û RûYòf Zû’e ZûfòKû Keö ~[û- 1. NhðY, 2. cû]ýûKhðY, 3. @aùgûhY AZýûòö C_ùeûq icÉ Z ß aòhdùe @]òK RûYòaû _ûAñ Zêc _ûVý _êÉKe ^òŸòðÁ aòhdMêWÿòKê bf bûaùe _Xÿö • ùijò_eò ùcûaûAfþKê @^ê]ýû^ Kùf Zêùc ^òùcÜûq ùa÷mû^òK i û _ûAaö 1. ]ß^ò Zew, 2. aòêýZþ-Pê´Kúd Zew, 3. ùa÷êýZòK ùifþ (aû aýûùUeú) AZýûòö GMêWÿòK aòhdùe Zêc _ûVý _êÉKùe aòg bûaùe @ûùfûP^û Keû~ûAQò, ùiMêWÿòKê _Xÿ Ga @býûi Keö • @^ý GK CûjeY bûaùe Zêùc PkûC[òaû iûAKfUòKê c]ý ^ò@û~ûA_ûùeö G[òùe GKû]òK ùa÷mû^òK Z ß Kû~ðý KeêQòö ~[û: 1. cûõiù_gúd ak, 2. NhðY ak, 3. Nì‰ð^ MZò AZýûòö C_ùeûq ùa÷mû^òK Z ß Kò_eò Kû~ðý KeêQò ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... iRúa aÉê I ^òRðúa aÉêþ @ûùc _âZòò^ @ù^K _âKûee aÉê iõÆgðùe @ûiò[ûCö ùKùZMêWÿòG aÉêKê @ûùc _âZýl bûaùe aýajûe Keò[ûC Gaõ @ûC ùKùZMêWÿòG aÉêKê @ûùc _ùeûlùe C_faþ]ò Keò[ûCö Z^à]ýeê ùKùZK iRúa Gaõ @ûC ùKùZK ^òRðúaö ùZùa @ûùc GA iRúa aÉêMêWÿòKê PòjÜU Keòaû Kò_eò? @ûi @ûùfûP^û Keòaûö • iRúacûù^ Pk^gúkö Zû’ùjùf iaê Pk^-@lc aÉê K’Y ^òRðúa? Kò´û iaê Pk^lc aÉê K’Y iRúa? Gjò_eò @ù^K _âKûee _âgÜ @ûcKê @ûù¦ûkòZ Keò[ûGö ùZùa @ûce ù÷^¦ò^ @bòmZûeê @ûùc GZòKò RûYò_ûeòQê ù~ iaê Pk^lc aÉê iRúa ^êjñ«ò, ~òI iaê iRúa Pk^gúkö Zûjû Kò_eò i¸a? ùMûUòG aeMQ K’Y ùMûUòG iÚû^eê @^ý GK iÚû^Kê ~ûA_ûùe? ^û, Cnò cû^ue Pk^ (Locomotion) Kò_eò ùjûA[ûG Zûjû Zêc _ûVý _êÉKùe a‰ðòZ ùjûAQòö _Xÿ Gaõ cù^eLö • iRúacûù^ gßûiKâòdû iμû^ Ke«òö gßûiKâòdûe @[ð K’Y ùKak Mýûiúd @ûû^ _âû^? @ù^K ~ª ùa÷êýZòK C_KeY Mýûiúd @ûû^ _âû^ Keò[û«òö Kò«ê ùicûù^ iRúa ^êjñ«òö iRúa cû^ue gßi^ _âKâòdû GK eûiûd^òK j^ _âKâòdûö G[òùe @cæRû^ Mýûiþ MâjúZ Lûý _û[ðKê RûeòZ Keò gqò C_ô^Ü Kùe Gaõ @wûeKûcæ ^òMðZ jêGö _âùZýK iRúa (Cnò, _âûYú I @YêRúa) gßûiKâòdûùe @cæRû^ MâjY Keò @wûeKûcæ ^òMðZ Ke«òö Gjò aòhdùe @]òK RûYòaû _ûAñ gßi^ (Respiration) aòhdKê _Xÿö • iRúacûù^ Lûý MâjY Ke«ò Gaõ aRðýaÉê aòiRð^ Ke«òö ]û^ù_hû ~ªùe ]û^ b òð Keû~ûG, ùcûUe ~û^ùe A§^ b òð jêG, aRðýaÉê bûaùe ]ì@ûñ ^òMðZ jêG; Kò«ê ùicûù^ iRúa ^êjñ«ò, Gjûe KûeY @ûùc RûYêö ùZùa
 10. 10. 10 iRúacû^ue LûýMâjY I Lûý aòiRð^ c]ýùe ùKùZûUò ùiû_û^ Kò_eò iμûòZ ùjûA[ûG, ùi iμKðùe @ûùc RûYòaû eKûeö icêûd _âKâòdûMêWÿòKê iûcMâòK bûaùe ‘ù_ûhY’(Nutrition) _âKâòdûùe @«bêðq Keû~ûAQòö G iμKðùe _ûVý _êÉKùe aòg bûaùe a‰ð^û Keû~ûAQòö _eò_ûK Zªe aòbò^Ü @õg ~[û- cêL Mjße, _ûKiÚkú, lêâûª, aéjª AZýûòe Kû~ðýKûeòZûMêWÿòK _Xÿ Gaõ cù^eLö • iaêVûeê cêLý _âKâòdû ~ûjûKò, iRúa I ^òRðúa c]ýùe aòùgh _û[ðKý bûaùe _eòMYòZ jêG, Zûjû ùjCQò ‘aé¡ò Gaõ _âR^^’(Growth and Reproduction)ö ùKøYiò ^òRðúae aé¡ò ^ûjó Kò céZêý ^ûjóö ùMûUòG _äûÁòK MQ ù~ùZ Rúa« ùLû~ûC[òùf c]ý Zû’e aé¡ò NùU ^ûjóKò ùKùa céZêý jêG ^ûjóö cûZâ @^ýiaê Cnò, _âûYú Kò´û @YêRúacû^u ùlZâùe Gjû _âZòò^ NUê[ûGö iû]ûeY cêM c¬òUûG _ûYòùe aZêeûA ùùf Zjóùe [òaû Rúa^ú gqò `êUò CùV Gaõ Zûjû MQe _eòYZ jêGö ùijò_eò @ù^K Rúa« CûjeY Zêùccûù^ iõMâj Keò_ûeòaö ùZùa aòbò^Ü _âûYú, Cnò @aû @YêRúacû^u ùlZâùe GA _âKâòdû Kò_eò iõNUòZ jêG, Zûjû RûYòaû _ûAñ Zêùc _ûVý _êÉKiÚ aòhdKê @]ýd^ Keö aûdêþ @ûùc aûdêKê ùLò_ûeê^ò Kò eêAñ _ûeê^ò, Z[û_ò GZòKò RûYê ù~, aûdê aò^û @ûùc a ò_ûeòaû ^ûjóö • aûdê ^[òùf K’Y K’Y @iêaò]û ùbûM KeòaûKê _Wÿ«û, Pò«ûKeò ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • aûdê cŠke aòbò^Ü ÉeMêWÿòKê PòZâ iûjû~ýùe gðû@ö • aòRêkò, NWÿNWÿò, ahðû @ûò _âKâòdûMêWÿòK aûdêcŠke ùKCñ Éeùe iõNUòZ jêG Pò«ûKeò ùfLö ...................................................................................................................................................... • aûdêcŠkùe [òaû C_ûû^ I ùiMêWÿòKe _eòcûY ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • ~alûeRû^ ~òI aûdêcŠke iaðû]òK iÚû^ @]òKûe Kùe Z[û_ò @cæRû^ RúaRMZe iaêVê ùagú C_Kûe Keò[ûGö KûeY- @cæRû^ @ûce gßûiKâòdûùe iûjû~ý Kùe Gaõ Gjû j^ùe ijûdK ùjûA[ûGö ~ò @cæRû^, ~alûeRû^e iÚû^ @]òKûe Keò[û«û ùZùa Zûjû RúaRMZ _ûAñ Kò _âKûee C_Kûe aû @_Kûe iû]^ Ke«û, Pò«ûKeò @[aû gòlK Kò´û a§êuê _Pûeò ùfLö ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
 11. 11. 11 ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • ~alûeRû^ @ûc RúaRMZe Kò C_Kûeùe @ûùi ùaûfò Zêùc bûaêQ ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • RúaRMZ gßûiKâòdûùe @wûeKûcæ MýûiKê ^òMðc^ Ke«òö @_e_lùe @wûeKûcæ Cnòe Lûý _âÉêZòùe ijûdK jêGö ùZùa @wûeKûcæe @^ýû^ý Kò Kò C_ù~ûMòZû ejòQò _ûVý _êÉKe @û]ûeùe ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • ~alûeRû^, @cæRû^ I @wûeKûcæ aýZúZ @^ýû^ý ùKCñ ùKCñ Mýûiþ aûdêcŠkùe ejòQò, gòlKuê _Pûeò @[aû _ûVý _êÉKe @û]ûeùe ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • KkKûeLû^û, MûWÿòùcûUe AZýûòeê ^òMðZ ]ì@ûñMêWÿòK aûdcŠkKê _âìhòZ KeêQòö ùiA MýûiMêWÿòK K’Y? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • aûdêcŠke ùKCñ Éeùe IùRû^ Ée ejòQò Zûjû PòZâ cû]ýcùe gðû@ I Gjûe C_ù~ûMòZû ùfLö • ùKùZK lZòKûeK Mýûiþ aûdêcŠke ÁâûùUûÇòdeþ C_ùe [òaû IùRû^þ ÉeKê KYû Keò ùC[òaûeê iì~ðýue @ZòaûAMYú egàò _é[òaú _éÂùe _WÿêQò Gaõ Pcð KKðU bkò cûeûcôK ùeûM iéÁò KeêQòö ùijò_eò aûdê _âìhY R^òZ @^ý ùKCñ ùKCñ eûM iéÁò ùjCQò Zû’e GK ZûfòKû _âÉêZ Keö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
 12. 12. 12 • aûdê _âìhYe @^ýû^ý ù~ùZiaê KûeY i¸a, ùiMêWÿòKê ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • aûdê _âìhY R^òZ @^ýû^ý K’Y iaê lZò ùjCQò, Zû’e GK ZûfòKû _âÉêZ Keö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • aûdê _âìhYe ^òeûKeY Kò_eò i¸a ùjûA_ûeòa ùi[ò_ûAñ Zêùc ù~Cñ iaê C_ûd bûaêQ, Zû’e GK ZûfòKû _âÉêZ Keö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • RùY QûZâ bûaùe aûdê _âìhY ùeûKòaû òMùe Zêùc K’Y Keò_ûeòa, Zû’e GK ù~ûR^û _âÉêZ Keö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... @YêRúa • _òfûcûù^ @ûùc Nùe lúeKê Mec ^Keò eLòùùf K’Y ùja? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • _ûCñeêUò, ^Wÿò@û, ùf´ê, GMêWÿòKê @ûùc KòQòò^ aûjûùe eLòùf KY ùja? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • @ûùc LûAaû _ìaðeê jûZ ù]ûAaû KûjóKò? ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... C_ùeûq _âgÜMêWÿòK iû]ûeY ù÷^¦ò^ Rúa^ùe @ûc ijòZ NUò[ûGö @ûùcKjê ^Wÿò@ûùe `òμò fûMò~ûAQò, jûZ @_eòÃûe ejòùf RúaûYê @ûc geúeKê _ùkAa Gaõ @ûc ùj Leû_ ùjaö • ùZYê _òfûcûù^ `òμò, aúRûYê GMêWÿòK K’Y? @YêRúaö • GMêWÿòKê @YêRúa ùaûfò Kêjû~ûG KûjóKò?
 13. 13. 13 • KûeY GMêWÿòK GùZ lêâ Rúa ~ûjûKê @ûùc Lûfò @ûLòùe ùLò _ûeê^ûö GMêWÿòKê ùLòaû _ûAñ @YúaúlY ~ª eKûeö ùZYê GMêWÿòKê @YêRúa Kêjû~ûGö • @YêRúa ùKùZ _âKûee? aúRûYê, KaK, ùg÷aûk, @ûò_âûYú, bêZûYêö • aúRûYê MêWÿòK @ûKûe, @aiÚû^ aòhdùe ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • aúRûYê cû^ue @ûKûe @^êiûùe aòbò^Ü _âKûee aúRûYêe PòZâ iõMâj Keò ùfLö • aúRûYê MêWÿòK GKùKûhú, iaê RûMûùe ùLû~û@û«ò, Lûý MâjY éÁòeê cêLýZü _eRúaúö • KaK êA _âKûee- 1) `òμò 2) AÁ • `òμò ajêùKûhú Gaõ AÁ GKùKûhúö • ùg÷aûk MêWÿòK ajêùKûhú I GKûùKûhú ùjûA[û@û«òö • iû]ûeYZü ùg÷aûk MêWÿòKùe jeòZ faK [ûGö • @ûò_âûYú MêWÿòK GKùKûhúö • ^òcÜfòLòZ PòZâMêWÿòKê PòjÜU Keò @YêRúae ^ûc ùfLö ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ................................................... ...................................................
 14. 14. 14 C_Kûeú I @_Kûeú @YêRúa • _òfûcûù^ Zêùccûù^ ùKùZ _âKûee @YêRúae ^ûc RûYòQ? ùicû^ue ^ûc ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • @YêRúacû^ue @aiÚòZò I @ûjûe MâjY Keòaûe _âKâòdû _ìað @]ýûdKê @û]ûe Keò ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • _òfûcûù^ Zêùc RûYòQ @ûcKê aòbò^Ü _âKûee ùeûM jêGö Gjû aòòbò^Ü @YêRúa ßûeû ùjûA[ûGö ^òcÜfòLòZ iûeYúUò _ìeY Keö • @ûc geúeùe ùeûM ^ùjaû _ûAñ aû geúe iêiÚ ejòaû _ûAñ @ûùc KY KY _ùl_ ù^C aû ÊûiÚýe ~ZÜ ù^A[ûC ùiMêWÿòK ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • @YêRúa @ûce KY KY C_Kûe Kùe ùiMêWÿòK ùfLö (_ûVý _êÉKe iûjû~ý ^ò@) ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • @ûùc aýajûe Keê[òaû aòbò^Ü Lûý _û[ð ùKCñ ùKCñ @YêRúa ßûeû ^Á jêG Zûjû Zêùc @^ê]ýû^ Keò ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ùeûMe ^ûc ùeûM iéÁòKûeú @YêRúae ^ûc jARû ~làû cýûùfeò@û [Šû, Kûg KûQê KêŠò@û Kê ù_ûfòI
 15. 15. 15 @ùceêŠú _âûYú • _é[òaú GKcûZâ Mâj ù~CñVûùe RúaRMZ ejòQòö KûeY RúaRMZ ejòaû _ûAñ ù~Cñiaê @ûagýKúd Rò^òh eKûe Zûjû ùKak _é[òaúùe jó ejòQòö • icMâ RúaRMZKê 2 bûMùe aòbq Keû~ûAQò- (K) Cnò RMZ (L) _âûYú RMZ • _âûYú RMZ cêLýZü êA bûMùe aòbqò - (K) @ùceêŠú _âûYú (L) ùceêŠú _âûYú • @ùceêŠú _âûYúcû^uê aòbò^Ü ùgâYúùe aòbq Keû~ûAQò ùiMêWÿòKe ^ûc ùfL I êAUò ùfLûGñ CûjeY ò@ö ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. • @ùceêŠú _âûYúcû^u c]ýùe iû]ûeY bûaùe ùKCñiaê _âûYúcû^uê @ûùc ùLò[ûCñ ùicû^ue GK ZûfòKû Zò@ûeò Keö ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. • ^òcÜfòLòZ ùgâYúcû^uùe ùKCñ ùKCñ _âûYú ùLû~û@û«ò @^ê]ýû^ Ke I ùfLö K)ù_ûeòù`eû, iòùf^þùUeûUû, _äûUòùjfcò^þù[iþ, ^òcûùUûW, G^òfòWû L) ùRûK, ~KéZ Kécò, Ƭ, jûAWâû, `òZûKécò, ùRfò`òi, Rò@û, @ûiKûeòiö ù_ûeòù`eû : ................................................................................................................................... iòùf^þùUeûUû : ............................................................................................................................... _äûUòùjfcò^þù[iþ : ........................................................................................................................... ^òcûùUûW : ...................................................................................................................................... G^òfòWû : ....................................................................................................................................... • ^òcÜfòLòZ _âKâòdûMêWÿòK _ûAñ ùKCñ ùKCñ @YêRúa iûjû~ý Ke«ò ùfLö K)_ûCñeêUò _âÉêZ - L) ~alûeRû^ aòa§^ - M) ù_^òiòfò^þ AõùRKþi^þ - N) jò Zò@ûeò Keòaû - O) _eòùag i`û eLòaû - • ^òcÜfòLòZ iûeYúUò _ìeY Ke - @YêRúae ^ûc @aiÚû^ KY C_Kûe Kùe aúRûYê KaK (AÁ) `òμò ùg÷aûk @ûò_âûYú
 16. 16. 16 • _òfûcûù^ Zêùc Zêc Nùe ùKCñ ùKCñ _âûYú ùLòaûKê _û@ ùiMêWÿòKe GK ZûfòKû Keö CûjeY Êeì_- aêXÿò@ûYú, @ie_û, _òμêWÿò AZýûòö ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. • ZûfòKûùe ùfLò[òaû _âûYú ùceêŠú aû @ùceêŠú ùfLö @ùceêŠú ùjùf Zûjû ùKCñ ùgâYúe ùijò ùgâYúe ^ûc ùfLö (CûjeY- @ie_û- @ûeù[âûù_ûWÿû ùgâYú) ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. • aòbò^Ü @ùceêŠú _âûYúcû^ue PòZâ iõMâj Keö ùiMêWÿòK ùgâYú @^êiûùe CûjeY ùA ùfLö • PòwêWÿò, _òμêWÿò, @ie_û c]ýùe K’Y K’Y iûc¬iý @Qò Zûjû ùicû^ue MV^Kê @^ê]ýû^ Keò ùfLö ...................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. • ùMŠû, gûcêKû c]ýùe KY iûc¬iý @Qò, GMêWÿòK ùKCñVûùe aûi Ke«ò Zûjû ùfLö ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. • @ùceêŠú _âûYúcû^ue _âùZýK ùgâYúe ^ûcMêWÿòK Kâcû^ßdùe ùfLö ...................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
 17. 17. 17 ùceêŠú _âûYú • _âûYúRMZùe ùceêŠú _âûYúcûù^ @ùceêŠú _âûYúcû^u Vûeê @]òK C^ÜZö • Gcû^ue geúeùe ùceêŠ ejòQò ùZYê Gcû^uê ùceêŠú Kêjû~ûGö • _òfûcûù^ Zêùc ùceêŠú _âûYú ~[û- cûQ, ùaw Kò´û iû_e KuûkKê ùLò PòjÜU Ke ùKCñUû ùceêŠö • ùceêŠú _âûYúcû^uê cêLýZü _û Uò ùgâYúùe aòbq Keû~ûAQò, ~[û- cûQ, CbdPe, ieúié_ _lú I É^ý_ûdúö • _òfûcûù^ Zêùc Gjò ùgâYú @«bêðq _âûYúcû^ue PòZâ iõMâj Keö ^òR LûZûùe ZûKê fMû@ö _âùZýK _âûYúe ^ûc ùfLò ùicû^u aòhdùe Pûeò]ûWÿò ùfLö • ùawKê KûjóKò CbdPe Kêjû~ûG? KûeY Gjû Rk I iÚk bûMùe Cbd iÚû^ùe a ò_ûùeö ùZYê ZûjûKê CbdPe Kêjû~ûGö • cûQ c]êe Rk I fêYò Rk Cbd RûMûùe ùLû~ûGö • c]êe Rkùe aûi Keê[òaû _ûù ûUò cûQe ^ûc ùfL I fêYò Rkùe aûi Keê[òaû _ûù ûUò cûQe ^ûc ùfLö • Rkùe ùKCñ ùKCñ ieúié_ [û@û«ò ùicû^ue ^ûc ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... c]êe Rkùe aûi Keê[òaû cûQ fêYò Rkùe aûi Keê[òaû cûQ
 18. 18. 18 • _lú I ieúié_ c]ýùe KY KY iûc¬iý I KY KY _û[ðKý @Qò ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • ùKCñ ùKCñ _âûYúcûù^ É^ý_ûdú ùgâYúe @«bêðq ùicû^ue GK ZûfòKû ^ò‰ðd Keö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • aòbò^Ü _eòiÚû^ ~[û- Rk, ceêbìcò, Rwf, ùceê @ kùe ejê[òaû É^ý_ûdú _âûYúcû^ue ZûfòKû Zò@ûeò Keö Rk ................................................................................................................................................ ceêbìcò ............................................................................................................................................ Rwf ............................................................................................................................................. ùceê @ k ....................................................................................................................................... • Lûý MâjY éÁòeê @[ðûZþ ZéYùbûRú, cûõiûgú I iaðûjûeú _âûYúcû^ue GK ZûfòKû Zò@ûeò Keö ZéYùbûRú ........................................................................................................................................... cûõiûgú ........................................................................................................................................... iaðûjûeú ......................................................................................................................................... • cûQ, ieúié_, _lú, É^ý_ûdú Gcû^u geúeùe [òaû ùMûUòG ùfLûGñ ùa÷gòÁý ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... • ùceêŠú _âûYúcû^u c]ýùe cûQ ùjfû iaêVûeê ^òcÜ Éee I É^ý_ûdú ùjfû iaêVûeê Cy Éeeö cûQeê @ûe¸ Keò É^ý_ûdú _~ðý« _âûYúcû^ue geúe MV^ùe KY KY _eòa ð^ NUòQò Zûjû Zêùc @^ê]ýû^ Keò ùfLö ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... _òfûcûù^ ùKùZûUò RûYòaû K[û:- K)Zòcò cûQ cûQ _eò ùjùf c]ý Gjû GK É^ý_ûdú _âûYúö L) aûêWÿò _lú _eò ùjùf c]ý Gjû GK É^ý_ûdú _âûYúö M) _äûUò_iþ É^ý_ûdú _âûYú ùjùf c]ý Gjû @Šû òGö N) Kê¸úe, KAñQ Rkùe ejòùf c]ý Gcû^ue Mûfòiò ^ûjó, `êi`êi @Qò I Gcûù^ ieúié_ö
 19. 19. 19 RúaRMZ CnòRMZ_âûYúRMZ @_ê¿K(Kâò_ùUûMûciþ)i_êÃK(ù`ù^ùeûMûciþ)@ùceêŠúùceêŠú [ûùfû`ûAUû aâûAI`ûAUû ùUeòùWû`ûAUû Ròcþù^ûÆûcð (^MÜRúaú) @û¬òIÆûcð (@ûaéZaúRú) ù_ûeòù`eû iòùf^þùUeûUû _äûUòùfAcò^þù[i @ûiKûAcò^þù[i(^òcûùUûWÿû) G^òfòWÿû @ûeù[âûùMûWÿû ùcûfêÄû GKòù^ûWcðûUû cûQ CbdPe ieúié_ _lú É^ý_ûdú

×