Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SALDUS novada pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbība

382 views

Published on

Kurzemes NVO atbalsta centra organizētās konferences "Kurzemes pašvaldību un NVO sadarbība" prezentācija.

Autors: Saldus novada pašvaldība
Nosaukums: SALDUS novada pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbība

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SALDUS novada pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbība

 1. 1. SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS UN NEVALSTISKO ORGANIZĀCIJU SADARBĪBA 2014.GADS 1
 2. 2. Iedzīvotāju skaits Saldus novada pašvaldībā: 26 933 t.sk., Saldū: 11 576 Saldus novada pašvaldības platība: 1683,3 km2 Saldus pilsētas platība: 10,1 km2 Nevalstisko organizāciju skaits Saldus novadā: ~212 NVO darbojas visos Saldus novada pagastos 2
 3. 3. Saldus novada pašvaldības un NVO sadarbības veidi  Saldus novada pašvaldības projektu fonds  Atbalsta pasākumi Saldus novada NVO  Deleģējuma līgumi ar NVO  Dalība Saldus rajona attīstības biedrībā  Pašvaldības un NVO sadarbības memorands  Pašvaldības pārstāvniecība Muižu un piļu asociācijā  Sadarbība ar nodibinājumu «CEMEX iespēju fonds»  Dalība NVO svētkos katra gada decembrī  Atbalsts daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumiem 3
 4. 4. Saldus novada pašvaldības projektu fonds  Darbojas kopš 1998.gada, sākotnēji darbojās kā projekts sadarbībā ar Baltijas – Amerikas partnerattiecību programmas projektu fondu  Projektu fonda nolikumu un katram gadam piešķirto finansējumu apstiprina dome ar savu lēmumu  Sniedz atbalstu NVO, kas darbojas veselības, vides, izglītības, sociālās, kultūras, sporta un mākslas jomās  Projektu fondam ir piecas apakšprogrammas: Vispārīgā projektu programma Kultūras projektu programma Jauniešu projektu programma Nometņu projektu programma LEADER pasākuma projektu programma 4
 5. 5. 5 Saldus novada pašvaldības projektu fonds ( turpinājums )  2014.gada projektu fonda budžets 45 763,00 euro  Visās programmās atklāts projektu iesniegumu konkurss  Vispārīgajā projektu programmā max 1500,00 euro vienam projektam, kas veido 80% no projekta budžeta, jāparedz vismaz 20% līdzfinansējums  Nometņu programmā max 1500,00 euro vienam projektam, kas veido 80% no projekta budžeta, jāparedz vismaz 20% līdzfinansējums  Jauniešu un kultūras projektu programmā tiek izvēlēta viena nevalstiska organizācija, kam jāapgūst viss nolikumā noteiktais piešķīrums, tāpat jānodrošina sava finansējuma daļa. Šīm programmām katru gadu var būt atsevišķi aktuāli uzdevumi  LEADER projektu programmā atbalstu saņem tās NVO, kas LEADER projektu konkursā saņēmušas vislielāko punktu skaitu, 50% no biedrības finansējuma daļas, taču ne vairāk par 700,00 euro
 6. 6. Saldus novada pašvaldības projektu fonds ( turpinājums )  Projektu vērtēšanu veic ar izpilddirektora rīkojumu apstiprināta komisija, kurā ietilpst pašvaldības, NVO un privātā sektora darbinieki .  Katru gadu uz vispārīgo projektu programmu pretendē ap 40 NVO, parasti atbalstu saņem vairāk nekā puse.  Projekts jāiesniedz, aizpildot apstiprinātu veidlapu, par izlietoto finansējumu noteiktā laikā un kārtībā jāiesniedz atskaites.  Pašvaldības nodrošina projektu fonda administrēšanu.  Tiek nodrošināti semināri un konsultācijas. 6
 7. 7. Atbalsta pasākumi Saldus novada NVO  Darbojas saskaņā ar domes apstiprinātu nolikumu.  Saskaņā ar NVO iesniegumu piešķir max 300,00 euro atbalstu NVO aktivitāšu īstenošanai.  Var pieteikties visu gadu, līdz kamēr izsmelts finansējums.  Vērtēšanu veic domes Komisija sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām.  Finansējumu nepiešķir NVO, kas jau saņēmusi atbalstu konkrētam projektam no pašvaldības projektu fonda vai pašvaldības pārvalžu budžetiem. 7
 8. 8. Pašvaldības deleģējuma līgumi NVO  Saldus novada pašvaldībai ir deleģējuma līgumi ar Saldus pilsētas pensionāru biedrību un Mākslu attīstības biedrību «Ilizanna» «Ilizannas» piemērs  «Ilizanna» saskaņā ar domes lēmumu saņem fiksētu naudas summu gadā kultūras aktivitāšu veikšanai Kapelleru namā.  Līgums tiek slēgts uz vienu gadu. Līgums nosaka aktivitātes, kādas jāīsteno "Ilizannai", kā arī atskaitīšanās kārtību. 8
 9. 9. Dalība Saldus rajona attīstības biedrībā Saldus rajona padome bija viens no dibinātājiem Saldus rajona attīstības biedrībai, kas 2006.gadā tika izveidota lauku attīstības stratēģijas īstenošanai un LEADER finansējuma apgūšanai. Saldus novada pašvaldība ir pārņēmusi šīs saistības. Pašvaldība sadarbojas ar Saldus rajona attīstības biedrību, izstrādājot savus attīstības plānošanas dokumentus un otrādi. Pašvaldības pārstāvis piedalās LEADER projektu konkursu vērtēšanas komisijā. 9
 10. 10. Sadarbības memorands ar NVO 2012.gadā pašvaldība ir noslēgusi sadarbības memorandu ar tās teritorijā ietilpstošajām NVO. Memorands noslēgts, lai īstenotu «Pilsoniskas sabiedrības pamatnostādnēs» noteiktos principus un pamatuzdevumus. Pašvaldība ir apņēmusies: 1) Sekmēt pašvaldības funkciju deleģēšanu biedrībām un nodibinājumiem, 2) Atbalstīt NVO iesaistīšanu vietējās politikas veidošanā attiecīgu programmu un sadarbības līgumu ietvaros. Memoranda noslēgšana formalizē esošo sadarbības kārtību un apjomu. Memoranda izpildi koordinē un tehniski nodrošina Saldus rajona attīstības biedrība un nodibinājums «CEMEX» iespēju fonds. 10
 11. 11. Pašvaldības pārstāvniecība biedrībā «Muižu un piļu asociācija» Saldus novada teritorijā atrodas valsts nozīmes ampīra stila arhitektūras piemineklis – Jaunauces muižas pils. Pašvaldība ir deleģējusi biedrībai «Mēs – Jaunaucei» tiesības pārstāvēt to Muižu un piļu asociācijā, kā arī piešķīrusi finansējumu šīs pārstāvniecības īstenošanai. Pašvaldība sadarbojas ar SIA «CEMEX» izveidoto nodibinājumu nevalstisko organizāciju un pašvaldību atbalstam «CEMEX iespēju fonds» Sadarbība gadskārtējo atbalsta virzienu noteikšanai . Dalība NVO svētkos katra gada decembrī Pārskats par sadarbības ietvaros paveikto, finansiāls atbalsts pasākuma norisei. 11
 12. 12. Atbalsts daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pasākumiem (no 2013.gada)  Līdzfinansējumu piešķir biedrībai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām energoefektivitātes pasākumiem  Atbalstāmās izmaksas ir:  Energoaudits , tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas un energoefektivitātes pasākumu realizācija atbilstoši tehniskajam projektam  Līdzfinansējuma apmēru nosaka saskaņā ar izmaksu pamatojošiem dokumentiem 50 % no atbalstāmajām izmaksām, nepārsniedzot 5000, 00 euro atbalstu vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai 12
 13. 13. Saldus novada pašvaldība www.saldus.lv Ginta Samata Galvenā projektu vadītāja ginta.samata@saldus.lv 13

×