Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.








KA Ernesta Šimkienė
KP Martynas Švedas
KM Jovita Lubienė
Mokytojų komanda: Zita Bezarienė (direktorė, lietuv...
Kaip kuriant ţaidimus ir juos ţaidţiant
mokytis mokomųjų dalykų turinio, skatinti
bendradarbiavimą ir kurti kitokius
mokym...
Projekto veikla apima daugelį mokomųjų
dalykų: gimtąją ir uţsienio kalbas,
matematiką, gamtą ir ţmogų, geografiją,
etnokul...


Susipaţinome su naujais ţmonėmis ir...savimi















Labai patiko, nes buvo įdomu ir nauja, sukūrėme gerą ţaidimą;
Visi turėtų suprasti, kad taip mo...














Kurdami mokomės – mokydamiesi kuriame;
Didţiausia sėkmė – ţaidimo „Išminties gyvatė“ kūrimas ir pa...










Pamokose yra ir bus naudojama jau išbandyta „Išminties
gyvatės“ ţaidimo forma bei įsigytos/sukurtos priemon...











Šiaulių r. sav. informacinės tarnybos TV laidoje „Sodţius“
2012-11-20 ir 2013-05-14
Ţiniasklaidos leidi...
Kūrybinių partnerysčių projektas šiaulių r. raudėnų mokykloje
Kūrybinių partnerysčių projektas šiaulių r. raudėnų mokykloje
Kūrybinių partnerysčių projektas šiaulių r. raudėnų mokykloje
Kūrybinių partnerysčių projektas šiaulių r. raudėnų mokykloje
Kūrybinių partnerysčių projektas šiaulių r. raudėnų mokykloje
Kūrybinių partnerysčių projektas šiaulių r. raudėnų mokykloje
Kūrybinių partnerysčių projektas šiaulių r. raudėnų mokykloje
Kūrybinių partnerysčių projektas šiaulių r. raudėnų mokykloje
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kūrybinių partnerysčių projektas šiaulių r. raudėnų mokykloje

450 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kūrybinių partnerysčių projektas šiaulių r. raudėnų mokykloje

  1. 1.       KA Ernesta Šimkienė KP Martynas Švedas KM Jovita Lubienė Mokytojų komanda: Zita Bezarienė (direktorė, lietuvių k., istorija), Stefanija Kovėrienė (pavaduotoja, technologijos, dailė), Vaida Aleknavičienė (anglų k.), Birutė Petronytė (informacinės technologijos), Vaiva Bruţienė (muzika), Alma Steponavičienė (pradinių klasių mok., „Tėvų seklyčios“ vadovė), Vilija Lapėnienė (gamtos paţinimas, geografija), Stasė Veidemanienė (lietuvių k.), Irena Ţalienė (matematika), Regina Skudrickienė (pradinių klasių mok.), 5, 6, 7 klasės – 25 mokiniai Projekto bendruomenės nariai – savanoriai (tėveliai, techninio personalo darbuotojai ir kt.)
  2. 2. Kaip kuriant ţaidimus ir juos ţaidţiant mokytis mokomųjų dalykų turinio, skatinti bendradarbiavimą ir kurti kitokius mokymosi būdus?  Kurdami ir gamindami interaktyvų stalogrindų ţaidimą, siekiame suprasti, kaip mokymosi procesą mokiniui ir mokytojui padaryti reikalingą, pritaikomą ir orientuotą į kasdienį gyvenimą? 
  3. 3. Projekto veikla apima daugelį mokomųjų dalykų: gimtąją ir uţsienio kalbas, matematiką, gamtą ir ţmogų, geografiją, etnokultūrą, etiką, istoriją, muziką, dailę, technologijas, informacines technologijas.  Į ţaidimo kūrimo procesą įtraukiame/pritaikome tas disciplinų temas, metodus, įgyjamas ţinias ir įgūdţius, kurie gali būti tiesiogiai pritaikomi, patikrinami, atliekami gyvenamojoje aplinkoje.  Galutinis projekto rezultatas – komandinis sukurto ţaidimo ţaidimas, dalyvaujant klasių, tėvelių, aptarnaujančio personalo ir kaimo bendruomenių komandoms. 
  4. 4.  Susipaţinome su naujais ţmonėmis ir...savimi
  5. 5.             Labai patiko, nes buvo įdomu ir nauja, sukūrėme gerą ţaidimą; Visi turėtų suprasti, kad taip mokytis lengviau ir geriau; Kartais nepatikdavo, nes pavargdavau labiau nei per paprastas pamokas; Atrodė, kad pamokų visai nėra; Niekad nemaniau, kad galiu būti toks protingas, greitas ir drąsus; Aš nebebijau garsiai ir viešai sakyti savo nuomonę, nes man nebesvarbu, ką kiti pasakys ar pagalvos; Mes pradėjome viską daryti greičiau ir draugiškiau; Man taip mokytis nepatiktų, nes sunkiau viską įsiminti; Patiko mokymasis pasitelkiant ţaidimus, ypač patiko ţaidimas „Durpius“; Patiko tai, kad gali ir mokytis, ir ţaisti, ir pasitikrinti ţinias – niekada nebuvo nuobodu; Gerai tai, kad ţymiai daugiau ir daţniau dirbame grupėse; Didţiuma mokinių projektą vertina 10 balų.
  6. 6.           Kurdami mokomės – mokydamiesi kuriame; Didţiausia sėkmė – ţaidimo „Išminties gyvatė“ kūrimas ir pats ţaidimas; Projektas mokė ir skatino gebėjimą ne vien tik įsiminti ţinias, bet jas vertinti, interpretuoti; Prisiminiau ir supratau, kad mokslas gali būti ne tik „klampus raizgalynas“, bet ir patraukli, emocijas ţadinanti veikla.; Mokytis kūrybiškai visiems tiesiog įdomiau; Ţaisdami mokiniai labiau įsitraukia į ugdomąjį procesą, yra aktyvesni; Tradiciniai metodai neskatina motyvacijos, nors taip pat reikalauja daug darbo, pasiruošimo; Mokinių gebėjimas kūrybiškai pritaikyti savo ţinias, jiems gali pagelbėti siekiant karjeros, jie stegėsi būti aktyvesni, labiau atsakingi bendruomenės nariai; Kūrybinės veiklos reikalauja daugiau mokytojo laiko, pasiruošimo, tačiau vaikai į tokią pamoką būna įsitraukę ţymiai labiau, yra motyvuotesni, aktyvesni ir laimingesni. Projektas sujudino ir kūnus, ir protus, ir širdis...
  7. 7.      Pamokose yra ir bus naudojama jau išbandyta „Išminties gyvatės“ ţaidimo forma bei įsigytos/sukurtos priemonės ir taisyklės. Klausimynas ir uţduotys bus nuolat atnaujinami. Ţaidimas yra ir bus panaudojamas ne tik mokomajai veiklai, bet ir neformaliam ugdymui, tiek mokyklos, tiek kaimo bendruomenės narių edukaciniam, pramoginiam uţimtumui. Pamokose yra ir bus taikomi kūrybiški ţaidybiniai metodai grupėje ar poroje, ţymiai daţniau ir daugiau dėmesio skiriama refleksijai. Mokytojai ir tėveliai teigiamai vertina vaikų mokymosi, motyvacijos ir net charakterių pokyčius bei skatina ir toliau dirbti kūrybiškai. Mokyklos bendruomenė ketina dalyvauti kitame „Kūrybinių partnerysčių“ projekto etape – manome, kad šįkart daugiau eisime „ne į plotį, o į gylį“. 
  8. 8.         Šiaulių r. sav. informacinės tarnybos TV laidoje „Sodţius“ 2012-11-20 ir 2013-05-14 Ţiniasklaidos leidinyje „Mūsų dienos“ 2012-11-23 „Kūrybinių partnerysčių projekte“ 2013-04-12 „Kūrybinių partnerysčių projekto uţsiėmimai mokytojams“ Šiaulių r. sav. psl. 2012-11-19 „Raudėniškiai dalyvauja „Kūrybinių partnerysčių projekte“ Laikraštyje „Šiaulių kraštas“2013-04-16 „Plėtojama kūrybinė partnerystė“ 2013-05-14 „Kaimas ţaidė kartu“ https://www.facebook.com/pages/%C5%A0iauli%C5%B 3-rajono-Raud%C4%97n%C5%B3-pagrindin%C4%97smokyklos-K%C5%ABrybin%C4%97sPartneryst%C4%97s/292658807517101?fref=ts http://www.youtube.com/user/TheErnestule/videos

×