Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos patirties istorija

826 views

Published on

Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos patirtis „Kūrybinių partnerysčių" projekte, dalyvaujant 2012 - 2013 mokslo metais, „Tyrinėjančių mokyklų" programoje.

Daugiau: http://www.kurybinespartnerystes.lt/rokiskio_rajono_pandelio_gimnazija-265

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rokiškio rajono Pandėlio gimnazijos patirties istorija

 1. 1. Kūrybinės partnerystės:sukuriame erdvę keistisRokiškio r. Pandėliogimnazija
 2. 2. Dalyviai :Larisa Tichonova (KM), Tomas Kazulėnas (KA), Vida Lipskytė (KP), 8 klasės 31mokinys, įvairių dalykų mokytojai.Kontekstas:Tyrinėjimo sritis-psichologinio klasės klimato gerinimas per teatro formas.Pradinė projekto idėja buvo sukurti vaidinimą. Mokiniai vaizduoja pačiųišsirinktus paveikslus. Vėliau pirminę idėją transformavome – baigiamajamerenginyje mokiniai suvaidino penkis vaidinimus savo pačių pasiūlytomistemomis.Bendradarbiavimas su kūrėjais ir mokiniais vyko sklandžiai. Labiausiaimokiniams patiko žaidimai ir vaidinimai.Išvados:Projekto nauda-mokiniai bei mokytojai geriau pažino vieni kitus. Mokiniaiišmoko ne tik pasakyti savo nuomonę , bet ir išklausyti kitų žmonių.Pandėlio gimnazijos istorija
 3. 3. Dalykai:dailė, istorija, dorinisugd., užsieniokalbos, gimtoji kalbaKūrybos procesas:Paveikslųaprašymai, rašiniai, vadinimų kūrimasKūrybiniai gebėjimai:smalsumas, aktyvumas,kūrybiškumas, bendradarbiavimas.Veiklos, kurios buvo įgyvendintos, siekiant gerinti tarpusaviosantykius, bendravimą, kūrybiškumą, iniciatyvą, mąstymą.
 4. 4. PoveikisDauguma mokinių suaktyvėjo, imliau ėmė atlikti kūrybines užduotis:piešti, iliustruoti, rašyti ir kt. Ypatingai probleminiai mokiniai atlikdavo užduotis, kuriųanksčiau nepadarydavo.Atsirado glaudesnis dialogas su mokiniais; anksčiau būdavę prieštaravimai sumažėjo.Vaikai išmoko dirbti komandoje, kartu kurti bei siekti bendro tikslo. Tai jiems suteikėdaugiau pasitikėjimo savimi ir veiklos prasmingumoTęstinumasMokykla pasinaudos projekto metu išbandytais aktyvios ir kūrybinės veiklosmetodaisProblema: tarpusaviosantykiai, bendravimas, iniciatyva, kūrybingumas.Ugdymo turinys: mokinių kalbinė irrašytinė raiška, vaidyba.Kūrybos procesas: paveikslųaprašai, kūrimas, situacijųvaidinimasKūrybiniai gebėjimai:kūrybiškumas, bendradarbiavimas, atsakingumasRokiškio r. Pandėlio gimnazijaProjektas ,, Gyvieji paveikslai”
 5. 5. Projekto pradžia.Susipažinimas.
 6. 6. Mokomės suprasti vienas kitą
 7. 7. Tomas ,, veža” • Tomas Kazulėnas labaidaug bendravo suaštuntos klasėsmokiniais: žaidėkomandiniusžaidimus, žiūrėjofilmukus, diskutavo apiemeną.
 8. 8. Mokinių mintys apie kūrybingumą
 9. 9. Nepakartojamos Vidos Lipskytėsvaidybos pamokos mokiniams
 10. 10. Seminarai mokytojams
 11. 11. Mokinių mintys apie projektą
 12. 12. Darbas su paveikslais per lietuvių k.pamokąMokiniai patys išsirinko paveikslą. Tadaišsakė įspūdžius, mintis. Pirmiausia rašėįžangą, kurioje atskleidė savojausmus, kylančius žiūrint į paveikslą. Po toaptarė pagrindinę mintį, ką svarbiausianorėtų pasakyti aprašydamipaveikslą, sugalvojo teiginius- ką rašyskiekvienoje pastraipoje. Savarankiškai kūrėdėstymą ir apibendrinimą. Mokiniai dirbolabai susikaupę, kruopščiai ir atidžiai.Rašiniai – jų mintys, jokios pagalbosnebuvo ir jos nereikėjo.Rašiniai anoniminiai, todėl publikuojamiklasėje. Susidomėjimas didžiulis, nesįdomu, kas draugų parašyta, ar patiesrašinys yra viešinamas.Lietuvių k. mokytoja Alia Melvydienė
 13. 13. Įdomi anglų kalbos pamoka• 8 klasės mokiniai, ,,Kūrybiniųpartnerysčių“ projekto dalyviai, įdomiaidirbo anglų kalbos pamokoje. Šiojepamokoje anglų kalba reikėjo aprašyti jauanksčiau mokinių pasirinktus VladimiroMakovskio ,, Apsilankymas pas vargšus“bei Vasilijaus Surikovo ,, Bajorė Morozova“paveikslus. Apie šiuos paveikslusaštuntokai jau kalbėjo dailės, doriniougdymo, istorijos, rusų kalbos pamokose.Anglų kalbos pamokoje mokiniai žaisdamimokėsi naujos leksikos, susijusios su menokuriniais. Mokiniai ne tik mokėsi, bet irmokė vieni kitus, dalyvavovaržytuvėse, kas greičiau išvers naujusžodžius, kas geriausiai prisiminė jųreikšmes. Pamokos rezultatas buvo puikus.Ne vienas mokinys gavo dešimtuką, visosgrupės aprašė pateiktus paveikslus ir baigėpamoką kupini teigiamų emocijų.
 14. 14. Tėvų dalyvavimas projekteKovo 20 dieną aštuntojeklasėje vyko netradicinėpamoką. 8 klasės mokinioKornelijaus mama EglėGlemžienė kalbėjo apierūkymo, alkoholio beipsichotropinių medžiagųžalą. Ši tema labai aktualijaunimo tarpe, todėlmokiniai emocingaidiskutavo. Tokią pamokąKornelijaus mamą paskatino8 klasės dalyvavimas,, Kūrybinių partnerysčių“projekto veikloje.
 15. 15. Turistinis žygis• Gegužės 6 dieną ,, Kūrybinių partnerysčių“agentas Tomas Kazulėnas pakvietėaštuntokus į baigiamąjį projekto renginį-turistinį žygį į Notigalės ežero apylinkes.Kartu vyko buvęs seimo narys Algis Kazulėnasbei Rokiškio krašto muziejaus gidė VilijaSarulienė. Mokiniai ėjo sunkiai praeinamaistakais, klausė gidės pasakojimo apie šiųvietovių gamtą, aplankė partizanų bunkerį.Labai įdėmiai aštuntokai klausė AlgioKazulėno pasakojimo apie partizanineskovas, uždėgė žvakutę bei pagerbė tylosminute žuvusius karius. Po nelengvo kelioturistai poilsio aikštelėjė ilsėjosi prielaužo, dalijosi įspūdžiais bei kepė dešreles.Kiekvienam turistinio žygio dalyviui buvoįteiktas pažymėjimas, o Algis Kazulėnassurengė mini viktoriną bei apdovanojonugalėtojus. Buvęs seimo narys mokiniamsbei mokyklai atminimui įteikė knygą apiepartizanines kovas Lietuvoje.
 16. 16. Tiesioginė konferencija su Klaipėdosmokykla ir patirčių pasidalinimas
 17. 17. 17Projekto pabaiga ir išvadosProjektas baigėsi, bet darbo metodai, kurių išmokomokytojai, žaidimai, kurie taip patiko mokiniams liekamokykloje. Tai patirtis , kurią galėsime taikyti ir toliau.Projektas labai patiko mokiniams, todėl planuojame teiktiparaišką konkursui ir patekti į pokyčių mokyklų sąrašus.

×