Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Tulokset kyselystä: Mitä kuntoutusalan toimijat ajattelevat valinnanvapaudesta?(20)

More from Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)(15)

Advertisement

Tulokset kyselystä: Mitä kuntoutusalan toimijat ajattelevat valinnanvapaudesta?

  1. Mitä kuntoutusalan toimijat  ajattelevat valinnanvapaudesta? Kuntoutussäätiön ja Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTEn kysely  Kuntoutusverkoston KUVEn asiantuntijoille ja sidosryhmille  24.5.‐27.5.2016  x
  2. Faktaa vastanneista • Kysely toteutettiin verkossa. Kutsu  lähetettiin sähköpostitse KUVE‐ verkoston jäsenille ja välitettäväksi  heidän sidosryhmilleen • Vastausaika: 3pv välillä 24.5.‐27.5.  • Kyselyyn vastasi 48 henkilöä,  Suurin osa (67 %) vastaajista  työskenteli järjestössä. Muiksi  organisaatioiksi mainittiin mm.  säätiö, yritys ja hanke. • Suurin osa vastaajista (44 %)  työskenteli asiantuntijatehtävissä.  Reilu kolmannes (38 %) vastaajista  oli johtavassa asemassa ja 19 %  työntekijänä. Sivu 2 38% 44% 19% 0% Asema organisaatiossa Johtava asema Asiantuntija Työntekijä Luottamushenkilö 67% 31% Vastaajan organisaatio Järjestö Muu
  3. Valinnanvapauden myötä asiakastyytyväisyys  lisääntyy, mutta hyvinvointierot eivät kapene • Todennäköisimpänä kuntoutujaan  liittyvistä seikoista pidettiin kuntoutuspalveluja kohtaan koetun  asiakastyytyväisyyden  lisääntymistä,  kuntoutuspalveluiden  vaihtoehtojen moninaistumista  (keskiarvot 3,9 & 3,9) ja  kuntoutujan hyvinvoinnin  paranemista (keskiarvo 3,9)  • Sen sijaan epätodennäköisimpänä  vastaajat pitivät heikoimmassa  asemassa olevien kuntoutukseen  pääsyn helpottumista ja  hyvinvointierojen kapenemista (ka  2,8 ja 2,8) • Kaikista epätodennäköisimpänä  esitetyistä vaihtoehdoista vastaajat  pitivät sote‐kustannusten  alenemista (ka 2,5). Sivu 3 Valinnanvapauden toteutuessa… Keskiarvo Asiakkaan tyytyväisyys kuntoutuspalveluihin lisääntyy 3,9 Yritysten palvelutuotanto kasvaa 3,9 Kuntoutuspalveluiden monimuotoisuus ja vaihtoehdot  lisääntyvät 3,9 Kuntoutujan hyvinvointi paranee 3,7 Järjestöjen palvelutuotanto kasvaa 3,4 Kuntoutuspalveluiden laatu paranee 3,3 Palveluja kehitetään tiivissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 3,2 Kuntoutujan palvelupolut eheytyvät 3,1 Heikoimmassa asemassa olevien kuntoutukseen pääsy  helpottuu 2,8 Hyvinvointierot kapenevat 2,8 Sote‐kustannukset alenevat 2,5 •Vastaajilta kysyttiin, kuinka todennäköisiä 11 esitettyä  väittämää heidän mielestään olisi valinnanvapauden  toteutuessa (N=48).  •He valitsivat vaihtoehdon välillä 1‐5 (1=ei lainkaan  todennäköinen, 5=erittäin todennäköinen; 0=ei osaa sanoa).
  4. Valinnanvapaus on kuntoutujan kannalta tärkeä Vastaajat arvioivat asteikolla 1‐5 valinnanvapauden tärkeyttä kuntoutujan kannalta (1= ei lainkaan tärkeä, 5=  erittäin tärkeä). Yhteensä kysymykseen vastasi 48 henkilöä. Valinnanvapauden tärkeyden perusteita  tiedusteltiin avoimella jatkokysymyksellä ”Kerro lisää: Miksi tai miksi ei valinnanvapaus on tärkeä?” (N=41). • Valinnanvapaus oli vastaajien mukaan tärkeä kuntoutujan kannalta  – Ka 4,1 (5=erittäin tärkeä), vain 3 vastannutta valitsi vaihtoehdon 1 tai 2 (1= ei lainkaan  tärkeä).  • Valinnanvapauden kautta voidaan vahvistaa kuntoutujan asemaa ja parantaa  palvelukokemusta. Seuraavat teemat toistuivat vastauksissa: – Kuntoutujan motivaation, sitoutumisen ja hoitomyöntyvyyden vahvistuminen  valinnan kautta ja sitä kautta myös tuki aktiiviselle toimijuudelle  – Palvelutuottajan (erikseen mainittu palvelujen ajankohdan, palvelumuodon ja paikan)  valinta tärkeä asiakastarpeiden ja parhaan palvelun saamisen kannalta erityisesti  erityisosaamista vaativien palveluiden kohdalla  – Palvelujen laadun paraneminen huomion kiinnittyessä asiakkaan kanssa käytävään  vuorovaikutukseen ja toisaalta palvelutarjonnan monipuolistuminen – Valinnanvapauden tärkeyttä kyseenalaistavat vastaukset liittyivät palveluohjauksen  tarpeeseen, riittävään asiantuntija‐ ja vertaistiedon tarjoamiseen sekä valinnan  mahdollisuuksien laajuuteen, joiden ajateltiin mahdollisesti myös hanakaloittavan  valinnanvapauden positiivisten vaikutusten toteutumista. Sivu 4
  5. Kuntoutujan rooli vahvistuu,  palvelujen vertailtavuus huolestuttaa Vastaajia pyydettiin kertomaan valinnanvapausuudistuksen mahdollisuuksia ja uhkia kuntoutujan (ja  järjestöjen) kannalta (N=43). Vastauksista useampi käsitteli uhkakuvia ja muutama viittasi edellisiin  vastauksiin mahdollisuuksien suhteen. Mahdollisuuksiksi nimettiin  – kuntoutujan aseman vahvistuminen  – hyvinvoinnin kasvu  – palveluiden saatavuuden ja laadun paraneminen Uhkakuvaksi vastaajat nimesivät erityisesti valintaan liittyviä tekijöitä kuten: – palveluiden heikko vertailtavuus – vaikeasti hahmotettava järjestelmä  – puutteellinen palvelunohjaus.  Uhkakuvina nähtiin myös  – hyvinvointierojen kasvu  – palvelupolun katkeaminen – pirstaleisuus  – ja /tai puutteellinen yhteistyö eri toimijoiden välillä.
  6. Heikoimmassa asemassa olevien kuntoutujien  valinnanvapautta puoltaa tasa‐arvo,  huolena heidän kykynsä tehdä valintoja Vastaajilta kysyttiin, pitäisikö heikoimmassa asemassa olevien kanssa toteuttaa valinnanvapaus (N=40).  Heikoimmassa asemassa olevien valinnanvapautta puolsi suurin osa (n. 50 %) vastauksista, joissa esitettiin  selkeä kanta. Epäilevästi heikoimmassa asemassa olevien valinnanvapauteen suhtautui pieni osa (N=7)  vastaajista ja osa vastauksista oli monitulkintaisia.  • Yleisempänä perusteena heikoimmassa asemassa olevien valinnanvapauden  puolesta oli tasa‐arvo, oikeus valita ja itsemääräämisoikeus. • Heikoimmassa asemassa olevien valinnanvapauteen kriittisesti suhtautuvien  suurin huoli oli heikoimmassa asemassa olevien kyky tehdä valintoja ja hakeutua  itselleen sopivimman palvelun piiriin.   • Ehdollisissa tai monitulkintaisissa vastauksissa korostui tiedon, tuen, resurssiejen ja palveluohjauksen tarve heikoimmassa asemassa olevien valinnanvapauden  tukena. Muutama vastaajista esitti huolensa kermankuorinnasta eli  hyväkuntoisimpien asiakkaiden valikoinnista, jolloin heikoimmassa asemassa  olevat voisivat jäädä puuttellisten palveluiden piiriin.  | 2 June  2016 sityksen nimi
  7. Kuntoutujan valinnanvapauden edistämisen  ehdotukset monipuolisia Viimeiseksi kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin, millaisia ratkaisuja olisi tehtävä, jotta valinnanvapaus  toteutuisi kuntoutujan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla ja millaista valinnanvapausmallia  heidän mielestään sopisi kuntoutukseen. Avokysymykseen saatiin 37 vastausta. Vastaukset olivat  keskenään hyvin erilaisia.  • Valinnanvapauden toteuttamistapaa, lainsäädäntöä ja rahoitusta koskevissa vastauksissa toistui  maininta palvelusetelien hyödyntämisessä. Muita ehdotuksia olivat mm. henkilökohtainen  budjetti ja kuntoutusraha; kokeileva kwehittäminen; valinnan kohdistumista palvelutuottajan  lisäksi kuntoutusmuotoon tai kieleen; Kelan mallin hyvyys; hoitopaikan valinnan vapauttamisen  ohella hoitopaikan vaihtamisen rajoittamista; julkisen puolen hinnoitteluun puuttumista  järjestöjen ja yritysten toiminnan turvaamiseksi; palveluiden järjestämisen ja rahoituksen  pitämistä erikseen sekä erityislainsäädännön tarkentamista. • Palvelunsisältöä ja palvelupolkua koskevissa ehdotuksissa mainittiin palveluiden integraatio,  palvelupolkujen yhtenäistäminen ja tarvelähtöiset polut, kuten mielenterveyspolku tai  riippuvuuspolku. Muutama vastaus kiinnitti huomiota kuntoutujan rooliin ja osallistumiseen polun  suunnitteluvaiheessa ja kuntoutussuunnitelman teossa. • Valinnan tekemisen tukena mainittiin useasti palveluohjaus, ammattilaiselta valintaan saatavan  tuen objektiivisuus ja palveluiden vertailtavuus. Muita ehdotuksia olivat vertaistiedon  hyödyntäminen, palvelustandardien läpinäkyvyys ja tarkoituksenmukaisuus, yhtenevät  palvelutuotteet ja ohjeistus hyvistä käytännöistä ja yhtenäiset asiakastietojärjestelmät. • Kriittiset huomiot liittyivät kuntoutujien valinnanvapautta rajoittaviin tekijöihin. Vastauksissa  mainittiin tiettyjen erityis(sairaus)ryhmien tarvitsemien palveluiden tai palvelun  toteuttamismuotojen (viittomankieliset palvelutalot) vähyys ja hoidon korvaavien  vakuutusyhtiöiden oikeus vaikuttaa hoitopaikan valintaan. Sivu 7
  8. Pohdintaa • Vastauksissa toistuu mahdollisuudet vahvistaa kuntoutujan asemaa ja  sitä kautta aktiivista toimijuutta. Valinnanvapaudella nähtiin mahdollisia  positiivisia vaikutuksia palveluiden laatuun ja tarjontaan. • Huolena on heikoimmassa asemassa olevien kyky tehdä valintoja ja  heidän saamansa palveluohjauksen riittävyys. • Vastaajien mukaan palveluiden vertailtavuus on varmistettava,  läpinäkyvyyttä kehitettävä ja vertais‐ ja asiantuntijatietoa tarvitaan  jatkossa valintojen tukena.  • Heikoimmassa asemassa olevat on huomioitava ja heidän palveluiden  saantinsa ja tarkoituksenmukaiset palvelut on turvattava esimerkiksi  kiinnittämällä huomiota objektiiviseen tukeen ja palveluohjaukseen. • Valinnanvapauden vaikutusten arvioiminen kuntoutujan aseman  kannalta perustuu toistaiseksi arvioihin. Sivu 8
  9. Työryhmä: Soile Kuitunen, Kuntoutussäätiö Päivi Opari, SOSTE Anu Merenlahti ja Maari Parkkinen, Kuntoutussäätiö
Advertisement