Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you(19)

Similar to Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020(20)

Advertisement
Advertisement

Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020

  1. 1 Kuntoutussäätiön Strategia 2016-2020
  2. 32 Toimintaympäristö Missio Visio Arvomme ja lupauksemme Kuntoutussäätiön tuloskortti 3 5 7 9 10 Kuntoutusala on suurissa muutoksissa. Kuntoutusta toteuttavat laitokset, kehittäjät ja rahoittajat hakevat kaikki paikkaansa muuttuneessa tilanteessa. Digitaalisuus tarjoaa mahdollisuudet murtaa kun- toutuksen tuotannon ja palveluiden mallit. Digitalisaa- tiota hyödyntäen kuntoutusta voidaan toteuttaa ajasta ja paikasta riippumatta, osana ihmisten sujuvaa arkea. Kuntoutusalan pidemmän aikajänteen trendeissä vaikuttavat myös rahoitusjärjestelmän ja asiakaskun- nan muutokset. Työikäisten osuus pienenee ja kilpailu kuntoutuspalveluiden välillä kiristyy. Arvion mukaan Suomeen tarvitaan kymmeniä tuhansia maahanmuut- tajia. Heidän integroitumisensa ja myös kuntoutumisen- sa työhön on osa kestävyysvajeen ratkaisua ja suoma- laisen hyvinvointiyhteiskunnan kestävää tulevaisuutta. Osaamisalueitamme ovat kestävä työ ja työkyky, paras toimintakyky ja terveys sekä vahvistuva kansa- laisyhteiskunta. Toimimme kuten säätiön perustami- sesta lähtien olemme toimineet: haastavassa elämän- tilanteessa olevien väestöryhmien kuntoutumiseksi. Haluamme vaikuttaa yhteiskunnalliseen muutokseen ja kehitykseen. Vaikuttavuustavoitteissamme korostuvat maa- hanmuuttajien, työelämän ulkopuolella olevien, osatyökykyisten, erityisen toimintakyvyn ongelmien kanssa elävien, nuorten, oppimisvaikeuksia omaavien ja kuntoutuja-asiakkaiden paluu työhön ja hyvään, sujuvaan arkeen sekä työurien pidentyminen. Kuntou- tussäätiö tukee myös kansalaisjärjestöjen toiminnan laadun paranemista ja edesauttaa järjestöjen toimin- taedellytysten turvaamista. Kuntoutussäätiö edistää näiden vaikuttavuustavoitteiden toteutumista muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa, tunnistaen ja muokaten vaikuttavuuden syntymistä estäviä ja edis- täviä tekijöitä. Toimintaympäristö Kuntoutuksen maisema muuttuu Kuntoutussäätiö elää muutoksessa ja hakee itselleen paikan tehtävänsä ja visionsa toteuttamiseen. Sisällys Yleishyödyllisenä yhteisönä Kuntoutussäätiö saa toiminta-avustusta Raha-automaattiyhdistykseltä. Kuntoutussäätiön strategia on hyväksytty Kuntoutussäätiön hallituksessa 29.10.2015
  3. 5 Kestävä työ ja työkyky Paras toimintakyky ja terveys Vahvistuva kansalais- yhteiskunta Kuntoutussäätiö on kuntoutuksen suunnan- näyttäjä. Perustehtävämme on tukea työhön kuntoutumista ja elämänhallintaa. Kohdejoukkona on erityisesti työikäinen väestö. Osaamisalueemme ovat kestävä työ ja työkyky, paras toimintakyky ja terveys sekä vahvistuva kansalaisyhteiskunta. Haluamme vaikuttaa työelämään siten, että myös haasta- vassa elämäntilanteessa olevien työllistyminen ja työn tekeminen on mahdollista. Toteutamme perustehtäväämme osaamis- tamme ja toimintakäytäntöjä kehittämällä, rakenteita uudistamalla ja ylittämällä sekä toimintakykyä edistämällä. Tiedolla vaikutta- minen on toimintamme tärkein periaate. Kuntoutuksen tulevaisuuden trendit Missio Työhön kuntoutumisen ja elämänhallinnan tukeminen Rakenteita uudistamalla ja ylittämällä Toimintakykyä edistämällä Toiminta­käytäntöjä kehittämällä Kuntoutussäätiön perustehtävä 4 Elämän mieli ja merkitys / Kuntoutuksen suunnannäyttäjä Kuntoutus (järjestelmä) osana hyvinvointi­ yhteiskuntaa Toimijoiden profiloituminen Kotiin sairaalasta -vaiheen kuntoutus Kuntoutus integroidaan osaksi sote-­ tuotantoa Instituutioista yksityiseen rahaan Julkinen rahoitus ei kasva Ikääntymiseen liittyvä kuntoutus Veteraani­ kuntoutuksen poistuminen Työikäisten osuus pienenee ja kilpailu kiristyy Työelämän muutos – uusi työ ja uusi työhön suhtautuminen Kuntoutus osana arkea Yhdistelmä verkkoa, avoa ja intensiivi­ kuntoutusta Kaupunki­ kuntoutus ja uudet ympäristöt Moni­ kulttuurisuus ja moni­ muotoisuus Kokemuk­ sellisuus ja elämyksellisyys korostuvat Valinnan vapaus ja yksilölliset polut Digitalisaatio kaikkialla Rahoitusjärjestel- män muutos Monipaikkainen kuntoutus Asiakaskunnan muutos Kuntoutuksen tulevaisuuden trendit
  4. 76 Visio Kuntoutuksen Living Lab Strategiakartta Kuntoutusäätiö tähtää kuntoutuksen Living Labiksi; kuntoutusjärjestelmän konkreettiseksi uudistajaksi ja uudistumisen välineiden tuottajaksi koko Suomelle. Toimintaan kytkeytyvät käytäntöä palvelevat tutkimuk- set, vaikuttavuuden mittaristot ja toimintakonseptit, joilla suomalainen kuntoutusjärjestelmä uudistuu. Toteutamme visiota yhdessä muiden kuntoutustoimi- joiden kanssa. Olemme lähellä kaupunkilaisia ja kaupunkikun- touttaja. Sijaitsemme helsinkiläisessä kaupunkiym- päristössä, saavutettavissa. Profiloimme Living Lab -toimintaamme kaupunkiympäristöön ja uudistamme toimintamalleja, jotka liittyvät kuntoutujien hyvään ­arkeen ja mahdollistavat elämänhallintaloikan ja ­työhön kuntoutumisen. Visiota toteutetaan strategisilla linjauksilla: osaa- misen virtaamisella, resurssiviisaudella, kokeilukiihdyt- tämöillä tiedolla vaikuttaen ja kuntoutusta vaikuttavas- ti aikaansaaden. Living Lab koskettaa kaikkia säätiön osaamisalueita. Kuntoutuksen suunnannäyttäjinä tuemme kuntou- tuksen kokonaisvaltaista uudistumistyötä. Kokoamme asiantuntemustamme tukemaan ja mahdollistamaan eri tasoilla tapahtuvaa muutosta. Näitä ovat poliittisen päätöksenteon ja toimintapolitiikan tasot, joilla kun- toutusta ohjataan, järjestelmän ja organisaatioiden taso sekä ammattilaisten ja kuntoutujien keskinäinen uudelleenjäsentyvä suhde. Kuntoutussäätiön kokeilu- ja kehittämistoiminnas- sa Living Lab -toimintamallilla haetaan uudenlaisia rat- kaisuja perinteisestä kuntoutuspalvelutuotannosta koh- ti monitoimijaista kuntoutusta. Lisäksi toimintamallilla pyritään edistämään niin ammattilaisten kuin kuntou- tujienkin toiminnan ja osallistumisen mahdollisuuksia. Muodostamme tähän tehtävään vastaamiseksi jousta- via projektitoiminnan ympäristöjä ja tutkimussoluja. Merkittävä kuntoutusalan tutkimuskeskus Euroopassa Strategiset linjaukset Henkilöstö Osaaminen virtaamaan Talous Resurssiviisaus Prosessit Kokeilukiihdyttämöt tiedolla vaikuttaen Asiakas (Kaupunki)kuntoutusta vaikuttavasti Kestävä työ ja työkyky Työhön kuntoutumisen ja elämänhallinnan tukeminen Monipaikkainen kuntoutus avoimessa digitaalisessa maailmassa Vaikuttavuuden vaade lisääntyy Tutkimus ja rohkea, kokeileva kehittämis- kulttuuri tekee suunnannäyttäjän Rahoituslähteet monimuotoistuvat Kaupunki­ kuntoutuksen Living Lab Paras toimintakyky ja terveys 7 Vahvistuva kansalais­ yhteiskunta
  5. 98 Kasvatamme ja jaamme osaamistamme • Osaaminen on ainoa voimavara, joka kasvaa käytettäessä Teemme yhteistyötä arjessa • Lähellä, ”keskellä kaupunkia” • Paras ja halutuin yhteistyökumppani, kaupunkikuntouttaja Arvostamme monimuotoisuutta • Tulevaisuuden menestyjiä ovat ne organisaatiot, jotka pystyvät hyödyntämään monimuotoisuuden tuomat näkökulmat parhaiten Vaikuttavin kuntoutus • Tuotamme meihin sijoitetulla eurolla eniten hyvinvointia Kuntoutussäätiön tuloskortti Kuntoutussäätiön toiminnan ja talouden suunnittelua, toimeenpanoa ja arvioin- tia ohjaa tuloskortti. Tuloskortissa asetetaan seurantamittarit säätiön hallituksen asettamien strategisten linjausten toteuttamiselle. Yksiköt määrittelevät omissa tuloskorteissaan, mihin toimenpiteisiin niissä aiotaan tarttua, jotta mittareissa tapahtuu muutos tavoiteltuun suuntaan. Nämä tuloskortit kuten koko säätiönkin tuloskortti kuvataan vuosittain toimintasuunnitelmissa ja toteutumat toiminta­ kertomuksissa. Kuntoutussäätiön strategiatyö on jatkuvaa. Mittareita kehitetään ja tavoite­ tasoja tarkistetaan koko strategiakauden ajan. Kuntoutuspuntarin rakentamisella, säätiön sisäisellä kehittämistyöllä ja verkostoista saadaan aineksia mittareiden ja tavoitetasojen parantamiseen. Tuloskortti löytyy seuraavilta sivulta. Arvomme ja lupauksemme ”Arvot kasvavat arjen valinnoista. Ne elävät yritys­ kulttuurin todeksi.”
  6. 1110 Strateginen linjaus Tavoite Mittari Henkilöstö: osaaminen virtaamaan Joustava projektitoimin- taympäristö Muutosjohtaminen Nykyinen henkilöstö- määrä osaamista hyö- dyntäen ja toimintatapo- ja uudistaen  Osaamisalueiden välinen yhteistyö kasvaa  3 tutkijan työpanoksesta 80 % ohjautuu suoraan Living Lab -toimintaan  Teemapohjaisia yhteistyöfoorumeita järjestetään säätiössä 4 kpl vuosittain, niiden hyödyt ovat merkittävät työntekijöille (henkilöstöpulssimittarista)  Säätiön työntekijät kokevat, että sisäinen yhteistyö on arvokasta (tyytyväis- ten osuuden kasvu 20 % vuosittain, hlöstöpulssimittarista)  Säätiön työntekijät kokevat, että heidän osaamisensa hyödynnetään ­erinomaisesti säätiön toiminnassa (tyytyväisten osuuden kasvu 20 % ­vuosittain, hlöstöpulssimittarista)  Säätiön työntekijät kokevat oman kontribuutionsa säätiön toimintaan ja ­vision toteuttamiseen erittäin merkittäväksi (tyytyväisten osuuden kasvu ­­ 20 % vuosittain, hlöstöpulssimittarista)  Säätiön työntekijät kokevat työn imua (tyytyväisten osuuden kasvu 20 % vuosittain, hlöstöpulssimittarista)  Säätiön työntekijät kokevat, että säätiön työntekijät arvostavat toisten ­työntekijöiden työtä ja osaamista (tyytyväisten osuuden kasvu 20 % ­vuosittain, hlöstöpulssimittarista)  Säätiön työntekijät kokevat, että itse mahdollistavat hyvän johtamisen ­(tyytyväisten osuuden kasvu 20 % vuosittain, hlöstöpulssimittarista)  Säätiön työntekijät kokevat, että säätiön johtaminen mahdollistaa tuloksellisen työn tekemisen ja työssä innostumisen (tyytyväisten osuuden kasvu 20 % vuosittain, hlöstöpulssimittarista)  Säätiön työntekijät kokevat, että tietojärjestelmät tukevat osaamisen jaka- mista (tyytyväisten osuuden kasvu 20 % vuosittain, hlöstöpulssimittarista)  Kuormittuneisuusaste alittaa alan keskiarvon (hlöstöpulssimittarista) Talous: resurssi- viisaus Liikevaihdon kasvu 5 % vuodessa ja kannattava kasvu strategian mukai- sesti Säätiöön sijoitetulla eurolla eniten kuntoutu- mishyötyä  Liikevaihto kasvaa 5 %  Säätiön toiminta on taloudellisesti kannattavaa (liiketulos%, myyntikate% markkinaehtoisissa toiminnoissa, velan määrän supistuminen)  Säätiön vaikuttavuustulokset: 80 % kuntoutuja-asiakkaista palaa työhön ja/ tai hyvään arkeen (=myönteinen siirtymä)  Säätiö sijoittaa kuntoutuksen ja järjestelmän uudistumiseen omaa työvoimaa ja ylijäämää (mm. kuntoutuspuntarin toteuttaminen) ja Kuntoutuksen vaikuttavin ratkaisu -kilpailulla (2017)  Säätiön tuottama kontribuutio vastannut odotuksia (kyselyt) Prosessit: Living Lab ja kokeilu­ kiihdyttä­ möt Jatkuvan kokeilemisen ja vaikuttavuuden arvioin- nin toimintatavat Tiedolla vaikuttamisen käytännöt ja johtavan aseman saaminen kuntoutusta koskevassa viestinnässä  Living Lab -toiminnoissa käynnistetään vähintään 10 kuntoutusmallia/vuosi  Suurin osa säätiön kokeilemista kuntoutusmalleista on käytössä ja 80 prosenttia niiden kuntoutuja-asiakkaista palaa työhön ja/tai normaaliin sujuvaan arkeen (=myönteinen siirtymä)  Julkaisujen sekä Kuntoutussäätiön asiantuntijoiden tuottamien luentojen ja koulutusten määrä kasvaa 10 %  Säätiön näkyvyys kasvaa: mediaosumien määrä kasvaa 10 %, verkkosivujen käyttäjien määrä kasvaa 10 % Asiakas: kaupunki­ kuntoutus­ ta vaikutta­ vasti Vaikuttavuuden mittaa- minen ja todentaminen ja käytäntöjen rakenta- minen Kuntoutusmyönteisen ympäristön rakentami- nen  Kuntoutusta tarvitsevien maahanmuuttajataustaisten pääsy kuntoutukseen helpottuu (kuntoutuksessa olevien määrä kasvaa)  Työelämän ulkopuolella olevien työikäisten pääsy kuntoutukseen helpottuu (kuntoutuksessa olevien määrä kasvaa)  Työurat pitenevät vuosittain (lähtötaso 33,5 v)  Osatyökykyisten työllistymisaste kasvaa  Oppimisvaikeuksia omaavien koulutus- ja työllistymisaste kasvaa  Nuorten työllistyminen paranee ja eläkkeelle siirtymä vähenee (lähtötaso alle 30 v. nyt 0,26 alkavuus)  Turvaamme kumppanijärjestöjemme toiminnan laatua ja jatkuvan toiminnan kehittämistä
  7. Pakarituvantie 4-5 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi Kuntoutuksen suunnannäyttäjä
Advertisement