Kuntoutussäätiön koulutukset

Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)Viestinnän asiantuntija at Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)

Kuntoutussäätiön koulutukset

1
Kuntoutussäätiö
Koulutus 2016
2
Kuntoutus on haastavan mielenkiintoinen toiminta-alue. Yhteiskunnan ja
palvelujärjestelmän muutosten edessä alan monitasoisuus ja -toimijuus
edellyttävät yhä enemmän ihmisten välistä aktiivista yhteiskehittämistä,
jotta kuntoutuja-asiakas ei jää muutosten jalkoihin. Koulutuksemme
tarjoavat myös ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tilaisuuksia asian­
tuntijoiden verkostoitumiselle ja ajatusten vaihdolle sekä uuden luomi-
sen perustaksi.
Tarjoamme sekä lyhytkestoisia 1-2 päivän että pidempikestoisia ja laaja-­
alaisia koulutuksia, jotka ovat osaamisperustaltaan sekä kuntoutuksen
historiaa kunnioittavia että uusia, innovatiivisia ratkaisuja etsiviä. Kun-
toutussäätiön oman osaamisen lisäksi koulutusten toteuttamisessa on
mukana laaja kumppanuusverkostomme. Tulevaisuudessa koulutus-
tarjottimellamme tulee olemaan myös verkkokoulutuksia, jotka mah-
dollistavat koulutuksiimme osallistumisen ajasta ja paikasta riippumat-
tomasti. Järjestämme myös teemakohtaisia ja räätälöityjä koulutuksia
työpaikoille, oppilaitoksille, kuntoutusalan organisaatioille ja järjestöille.
Tärkein koulutustapahtumamme on joka vuosi järjestettävä Valtakun-
nalliset kuntoutuspäivät, joka on alan merkittävin koulutustapahtuma ja
kohtaamispaikka.
Vuoden 2017 Kuntoutuspäivien aiheena on Kuntoutuksen innovaatiot.
Tämä teema virittää keskustelemaan uusista mahdollisuuksista, joiden
tavoitteena on paras mahdollinen palvelu kuntoutuja-asiakkaalle.
Sirpa Mertala	 Matti Tuusa
YTT, erikoistutkija, 	 YTL, vanhempi asiantuntija
koulutusvastaava	Kuntoutussäätiö
Kuntoutussäätiö
Tarkemmat tiedot koulutuksistamme:
www.kuntoutussaatio.fi/koulutus	
Kuntoutussäätiö tarjoaa ajankohtaista, käytäntölähtöiseen
tutkimukseen perustuvaa tietoa kuntoutuksen ja sen lähialojen
ammattilaisille ja asiantuntijoille. Kuntoutussäätiöllä on pitkä
historia kuntoutuksen asiantuntijana. Kestävä työkyky, paras
toimintakyky ja terveys sekä vahvistuva kansalaisyhteiskunta
ovat osaamisalueita, joihin uudistuva organisaatiomme
erityisesti panostaa. Kuntoutusasiakkaillemme tuotamme työ-,
opiskelu- ja toimintakykyä edistäviä palveluja. Kuntoutuksen
suunnannäyttäjänä tähtäämme kuntoutusjärjestelmän
konkreettiseksi uudistajaksi ja uudistumisen välineiden
tuottajaksi – kuntoutuksen Living Labiksi.
Tervetuloa
Kuntoutussäätiön
koulutuksiin!
3
4 5
Maahanmuutto, moninaisuus ja
mielenterveyspalvelut
14.4.2016 9.00–15.30
Koulutus tarjoaa ammattilaisille välineitä kohdata ja hoitaa turvapaikan­
hakijoiden ja pakolaisten mahdollisia mielenterveyden ongelmia.
Koulutus alkaa yleiskatsauksella muutostarpeisiin, joita lisääntynyt maa-
hanmuutto synnyttää mielenterveyden hoitoon ja kuntoutukseen. Keskiössä
ovat mielenterveyspalveluissa käytännön kehittämistyötä tehneiden ammat-
tilaisten puheenvuorot, joissa he kertovat hyviksi havaitsemistaan toiminta-
tavoista ja asiakastyöstä kertyneistä kokemuksistaan. Puheenvuorojen aiheet
kattavat mielenterveyden puheeksi ottamisen ja mielenterveyspalveluihin
ohjaamisen sekä kriisi-, hoito-, trauma- ja kuntoutustyön tekemisen maahan-
muuttotaustan omaavien asiakkaiden kanssa. Kunkin puheenvuoron jälkeen
on varattu myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua osal-
listujia kiinnostavista aiheista.
Tervetuloa tutustumaan uuteen
Spiral-menetelmään sekä päivittämään
tietosi ICF-teoriasta ja GAS-menetelmästä
19.4.2016 12.00–16.00
SPIRAL-lautapeli on ilmainen ja helppokäyttöinen työkalu mielenterveydel-
lisistä ja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien potilaiden kuntoutuksen
tueksi. Pelin pelaaminen kannustaa kuntoutujaa arvioimaan omaa toiminta-
kykyään ja löytämään itselleen realistisia ja tärkeitä tavoitteita. Näin voidaan
pohjustaa yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia vuorovaikutuksellisesti ja mie-
lekkäästi.
SPIRAL-pelistä on kaksi erillistä versiota, yksi aikuisille mielenterveyskun-
toutujille ja toinen autismin kirjon nuorille. SPIRAL-lautapelin sisällöt poh-
jautuvat kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden
luokitusjärjestelmään (ICF).
Ratkaisukeskeinen työhyvinvointi ja
työyhteisösovittelu
10.5.2016 9.45–16.00
Työyhteisöjen ratkaisemattomilla ristiriidoilla voi olla kova hinta työpaikoille
ja työntekijöille. Hyvinvointi ja työnilo hiipuvat, sairauspoissaolot lisääntyvät,
syntyy ennenaikaista eläköitymistä ja tuottavuuden laskua. Koulutuspäivässä
tarkastellaan ratkaisukeskeisen työskentelyorientaation edellytyksiä, hyötyjä
ja riskejä työyhteisöjen ristiriitatilanteiden selvittämisessä ja sovittelussa.
Koulutuksessa saadaan tieto- ja harjoituspaketti ratkaisukeskeiseen työ­
yhteisösovitteluun. Koulutus sisältää luentojen ja keskustelujen lisäksi harjoi-
tuksia, joista osallistujat saavat ratkaisukeskeistä pohdittavaa sekä työkaluja
omissa työyhteisöissä testattavaksi.
Toiminnalliset menetelmät kuntoutuksessa
20.5. ja 3.6.2016 9.00–17.00
Toiminnalliset menetelmät (action methods) on yleisnimitys erilaisille koke-
muksellisessa oppimisessa, ryhmätyössä ja terapiassa käytettäville fyysistä
vuorovaikutusta ja tilaa hyödyntäville menetelmille. Näillä edesautetaan
ryhmän jäsenten itsetuntemusta ja itseilmaisua sekä edistetään heidän
­kuntoutumistaan. Toiminnallisilla harjoituksilla voidaan lisäksi edistää ryh-
män jäsenten välistä vuorovaikutusta ja ryhmän kiinteyttä. Sosiometria, jota
koulutuksessa myös hyödynnetään on J.L.Morenon luoma käsite. Se on oppi
ryhmän rakenteesta ja vuorovaikutussuhteista. Sosiometria tekee ryhmä-
tapahtumista mitattavia ja havaittavia. Sen avulla paikkamme ja merkityk-
semme ryhmän vuorovaikutussuhteissa tulevat näkyviin. Maksimiosallistuja-
määrä koulutukseen on 15 henkilöä.
Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön työvälineitä ryhmien kanssa
toimimiseen.
Seminaarin teemat
• Ryhmän yhteistoimintaa edistävät harjoitukset
• Kuntoutusaiheiden tutkiminen toiminnallisin harjoituksin
6 7
Aamukahvitilaisuus:
Työnohjaus tukemassa
yhteisöllistä työhyvinvointia
26.5.2016 klo 8.30–10.00
Tervetuloa verkostoitumaan ja keskustelemaan työnohjauksen tutkimuksen
teeman ympärille.
Yhteisöllinen työhyvinvointi (YTY) -hanke esittäytyy ja kertoo osatulok-
sistaan aamukahvitilaisuudessa.  Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään toimin-
tatutkimuksellisin menetelmin työnohjausta yhteisöllisen työhyvinvoinnin
osana psykiatrisissa asumispalveluissa.
Työterveyden ja kuntoutuksen rajoilla
27.5.2016 9.00–16.00
Palvelujärjestelmämme murrosvaiheessa on yhä suurempi rooli eri toimi-
joiden välisellä yhteistyöllä, jossa tutkitaan, kokeillaan ja yhteiskehitetään
instituutioiden rajoja ylittäviä toimintamalleja. Työterveyshuollon ja kuntou­
tuksen rajoilla -koulutuspäivän aikana pohditaan kuntoutustoimijoiden,
­työterveyshuoltojen ja työpaikkojen yhteistyötä ja sen tiivistämisen käytän­
töjä sekä uusia mahdollisuuksia.
Psyykkisen työkyvyn arviointi
1.–2.6.2016
Psyykkisen työkyvyn arviota tehdään terveydenhuolloissa ja kuntoutuspalve-
luissa, mutta myös muualla, kuten työhallinnossa ja työpaikoilla joudutaan
ottamaan kantaa psyykkiseen työkuntoon.
Työkykyä arvioitaessa on otettava huomioon oireita kokonaisvaltaisesti
ja etsittävä yksilöllisiä ratkaisuja. Sairauden vaikeusaste ei ole käytännössä
verrannollinen työkykyyn, ja ennustettavuuden kannalta monien psyykkisten
sairauksien kausittaisuus tuottaa vaikeuksia. Arvioita tehdäänkin usein fyysis-
ten sairauksien tapaan ja ennusteiden pettäminen tuottaa hämmennystä.
Koulutustilaisuudessa pyritään pohtimaan työkykyarviota yleisimmin
esiintyvien psyykkisten häiriöiden kannalta. Samalla pyritään tarkastelemaan
sitä, miten työkykyä kuvattaessa tiedonkulku saataisiin entistä selkeämmäksi
ja toimivammaksi. Erityisen tärkeää on pohtia, mikä merkitys oikealla työky-
vyn arviolla on asiakkaan mahdollisuuksien näkökulmasta. Koulutustilaisuu-
dessa tarjotaan moninäkökulmainen kattaus työkyvyn arviointiin ja psyykki-
seen työkykyyn.
8 9
Eettinen asiakkaan kohtaaminen
– narratiivisesti ja ratkaisukeskeisesti
2.9.2016 9.00–16.00
Koulutuksen tavoitteena on laajentaa asiakastyötä tekevien ammattilaisten
ymmärrystä eettisesti hyvästä ja tuloksellisesta ihmisten kohtaamisesta.
Koulutus tarjoaa käytännön työvälineitä hyvään vuorovaikutukseen niin
­arkielämän kontakteissa kuin vaativissa asiakastyön tilanteissa.
Koulutuksen keskeisenä johtolankana ovat eettiset kysymykset asiakkai-
den ja ammattilaisten välisessä vuorovaikutuksessa. Koulutuksen teemoja
ovat asiantuntijuuden ymmärrys ja valtakysymykset, hyvän kontaktin luomi-
nen, tavoitteisiin, ratkaisuihin ja uusiin näkökulmiin perustuvat narratiiviset
ja ratkaisukeskeiset lähestymistavat. Päivän aikana pyritään myös avaamaan
omaa ymmärrystä omista arvoista, arvomaailmojen kohtaamisista ja asiak-
kaan tukemisesta hänen oman elämäntarinansa asiantuntijana.
Opiskelukyky kuntoon
27.10.2016 9.00–16.00
Oppimisvaikeudet ja mielenterveysongelmat ovat yleisimmät opiskelukykyyn
vaikuttavat asiat nuorilla ja aikuisilla. Koulutuspäivissä esitellään uutta tutki-
musta oppimisvaikeuksien ja mielenterveysongelmien vaikutuksista opiske-
lukykyyn. Lisäksi tutustutaan käytännön tukikeinoihin opiskelun ja oppimi-
sen sujumiseksi sekä opintoihin pääsemiseksi.
Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivät
– kuntouttavan työtoiminnan asemoituminen
palvelujärjestelmän muutoksessa
18.–19.10.2016
Kuntouttava työtoiminta sekä muu työllistymistä ja työelämäosallisuutta
tukeva toiminta ja näiden palvelujen järjestämistavat ovat muuttumassa mer-
kittävästi lähivuosina. Kuntouttava työtoiminta on asemoitumassa entistä
vahvemmin osaksi sosiaalista kuntoutusta. Kuntien- ja maakuntien palvelura-
kenteet saavat lähivuosina sote-uudistuksen edetessä aivan uudenlaiset raa-
mit. Myös kuntien ja valtion välinen suhde työllisyydenhoidossa on määritty-
mässä uusiksi – ainakin aluksi kokeiluhankkeiden avulla. Näiden muutosten
myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen merkitys vaikeasti työllistyvien asiakkai-
den elämänhallinnan tukemisessa, työhön aktivoinnissa ja kuntoutuksessa
vahvistuu monin tavoin.
Kehittämispäivät toimivat valtakunnallisena foorumina, jossa esitellään
lupaavia kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen toiminta-
malleja ja kehittämistyön tuloksia. Päivät tarjoavat myös ajankohtaista tietoa
käynnissä olevasta muutoksesta. Päivät toimivat myös alan toimijoiden kes-
kinäisenä kokemusten vaihtamisen ja hyvien käytäntöjen levittämisen fooru-
mina.
Kuntoutumista ja työllistymistä tukeva
palvelujärjestelmä
2.11.2016
Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa kuntoutuksen ja työllisyyspalvelujen
tarjoamista mahdollisuuksista. Koulutuksessa saa tietoa, millaisin ehdoin
palveluihin pääsee, millaista tukea ja etuuksia eri järjestelmät tarjoavat työ-
kyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi ja työhön paluun edistämiseksi. Kou-
lutuksen avulla saa lisää tietoa siitä, miten näitä palveluja ja etuuksia voisi
hyödyntää tehokkaammin ja optimaalisemmin. Koulutuksessa esitellään
myös käynnissä olevia palvelujärjestelmän muutossuunnitelmia.
Esimerkkejä syksyn 2016
koulutuksista
10
Kuntoutuksen uusi aika?
– ajankohtaisseminaari
10.11.2016
Kuntoutuksen palvelujärjestelmällä on kovat muutospaineet. Sen pitäisi
pystyä vastaamaan työelämän ja yhteiskunnan muutosten aiheuttamiin
­uudenlaisiin tarpeisiin. Nykyinen monikanavainen ja eri sektoreille hajau-
tettu kuntoutus on tullut tiensä päähän, eikä se pysty vastaamaan riittävän
hyvin kansalaisten palvelutarpeisiin. Tulevaisuuden kuntoutus ankkuroituu
ihmisten arkiympäristöön, rakentuu heidän yksilöllisistä palvelutarpeistaan
ja vie tavoiteltuun maaliin asti saumattomien palvelukokonaisuuksien ja eri
toimijoiden yhteistyön avulla.
Esitelemme seminaarissa lupaavia uuden kuntoutuksen palveluja ja
­toimintamalleja. Seminaari tarjoaa myös ajankohtaistietoa kuntoutuksen
uudistamissuunnitelmista ja sen kytkeytymisestä sote-palvelujen, työllisyy-
den hoidon ja ammatillisen koulutuksen muutokseen.
Yhteisöllinen työhyvinvointi
mielenterveystyössä
1.12.2016 9.00–16.00
Yhteisöllinen työhyvinvointi mielenterveystyössä -koulutus avaa keskustelua
yhteisöllisyyden merkityksestä työhyvinvoinnin luomisessa ja ylläpitämi-
sessä. Koulutuksessa rakennetaan näkymää haastavan mielenterveystyön
erityispiirteisiin, työyhteisöllisyyden määrittelyyn ja merkitykseen, työyhtei-
söllisyyden syntymisen edellytyksiin ja organisaation kokonaisuudessa tarvit-
taviin vuorovaikutussuhteisiin.
Yhteisöllisyyttä luova vuorovaikutus syntyy johtamisen, esimiestyön,
työntekijöiden ja asiakkaiden muodostamasta kokonaisuudesta.
Kuntoutukseen näkökulmaa
KUNTOUTUS-lehdestä
Kuntoutus-lehti kertoo kuntoutuksen tutkimuksesta, menetelmistä,
uusista innovaatioista sekä seuraa alan yhteiskunnallista keskustelua.
Tieteellis-ammatillinen lehti toimii myös alan ammattilaisten
keskustelukanavana. Kuntoutussäätiön julkaisema Kuntoutus-lehti
ilmestyy neljästi vuodessa.
Voit tarjota lehteen esimerkiksi tieteellisiä artikkeleita, katsauksia,
puheenvuoroja tai juttuideoita.
www.kuntoutussaatio.fi/kuntoutuslehti
KUNTOUTUSPORTIN
kautta näkymä kuntoutustietoon
Kuntoutusportti on Kuntoutussäätiön ylläpitämä kuntoutuksen ja
sen tutkimus- ja kehittämistiedon verkkopalvelu. Sivusto uutisoi alan
ajankohtaiset asiat sekä välittää tietoa tutkimuksesta, tapahtumista,
tiedonlähteistä ja toimijoista. Kuntoutusportin tutkimus- ja
hanketietokanta sisältää kuntoutusalan tutkimuksia, artikkeleja,
hankkeita, esitelmiä ja muita kuntoutusta käsitteleviä julkaisuja.
Ota yhteyttä ja tarjoa tekstiä tai juttuideaa!
www.kuntoutusportti.fi
Pakarituvantie 4-5
00410 Helsinki
www.kuntoutussaatio.fi
Kuntoutuksen
suunnannäyttäjä

Recommended

Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15 by
Kuntoutussäätiön tutkimus-  ja kehittämishankkeet 2014-15Kuntoutussäätiön tutkimus-  ja kehittämishankkeet 2014-15
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
403 views9 slides
Työelämä 2020 -verkostotapaaminen 20.4.2016 by
Työelämä 2020 -verkostotapaaminen 20.4.2016Työelämä 2020 -verkostotapaaminen 20.4.2016
Työelämä 2020 -verkostotapaaminen 20.4.2016Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
820 views17 slides
opinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakko by
opinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakkoopinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakko
opinnaytetyo_humak_martikainen_antti_oksanen_jaakkoAntti Martikainen
386 views59 slides
kehittaja_opas_response by
kehittaja_opas_responsekehittaja_opas_response
kehittaja_opas_responsea1tiki00
97 views98 slides
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020 by
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020
Kuntoutusäätiön strategia 2016-2020Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
1.7K views7 slides

More Related Content

What's hot

mahdollistaja_lukukirja_responseprojekti by
mahdollistaja_lukukirja_responseprojektimahdollistaja_lukukirja_responseprojekti
mahdollistaja_lukukirja_responseprojektia1tiki00
47 views72 slides
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S... by
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...THL
534 views18 slides
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä by
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTyoelama2020
386 views12 slides
Trainers' House vuosikertomus 2015 by
Trainers' House vuosikertomus 2015Trainers' House vuosikertomus 2015
Trainers' House vuosikertomus 2015Trainers' House Oyj
541 views67 slides
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013 by
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013
Johtamisen kriteerit esittely, Oulu, 20.11.2013Johtamisen kehittämisverkosto
760 views30 slides
Etsivän työn malli Lahden Klubitalolle_Kataja ja Lehtimaki by
Etsivän työn malli Lahden Klubitalolle_Kataja ja LehtimakiEtsivän työn malli Lahden Klubitalolle_Kataja ja Lehtimaki
Etsivän työn malli Lahden Klubitalolle_Kataja ja LehtimakiInkeri Lehtimäki
91 views113 slides

What's hot(17)

mahdollistaja_lukukirja_responseprojekti by a1tiki00
mahdollistaja_lukukirja_responseprojektimahdollistaja_lukukirja_responseprojekti
mahdollistaja_lukukirja_responseprojekti
a1tiki0047 views
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S... by THL
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
Jaakko Harkko: Miksi tuetun työllistymisen työhönvalmennus ei ole juurtunut S...
THL534 views
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä by Tyoelama2020
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästäTuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tuomo Alasoini: Yhteenvetoa tiedeverkoston ennakkotehtävästä
Tyoelama2020386 views
Etsivän työn malli Lahden Klubitalolle_Kataja ja Lehtimaki by Inkeri Lehtimäki
Etsivän työn malli Lahden Klubitalolle_Kataja ja LehtimakiEtsivän työn malli Lahden Klubitalolle_Kataja ja Lehtimaki
Etsivän työn malli Lahden Klubitalolle_Kataja ja Lehtimaki
Miksi sähköisiä palveluja kansalaisille? by Paivi Sutinen
Miksi sähköisiä palveluja kansalaisille? Miksi sähköisiä palveluja kansalaisille?
Miksi sähköisiä palveluja kansalaisille?
Paivi Sutinen1K views
Pekka Karjalainen: Asiantuntijatiedon koonti by THL
Pekka Karjalainen: Asiantuntijatiedon koontiPekka Karjalainen: Asiantuntijatiedon koonti
Pekka Karjalainen: Asiantuntijatiedon koonti
THL1.2K views
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network by Uusia Network Oy
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Uusia Network Oy1.4K views
TyöSyke Oy:n strategia by TyöSyke Oy
TyöSyke Oy:n strategiaTyöSyke Oy:n strategia
TyöSyke Oy:n strategia
TyöSyke Oy337 views
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus by THL
Leini Sinervo: AsiakasosallisuusLeini Sinervo: Asiakasosallisuus
Leini Sinervo: Asiakasosallisuus
THL281 views
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3. by Kaisa Mansikka
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Q POHJOISTA LAATUA työelämäkehittämisen raportti versio 3.
Kaisa Mansikka202 views
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516 by Uusia Network Oy
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Ikäihmisen tulostähti palvelumuotoilussa 0516
Uusia Network Oy2.6K views
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja by Tyoelama2020
Työelämä 2020 / EsittelydiasarjaTyöelämä 2020 / Esittelydiasarja
Työelämä 2020 / Esittelydiasarja
Tyoelama2020695 views

Similar to Kuntoutussäätiön koulutukset

Oppiva yhteisö by
Oppiva yhteisöOppiva yhteisö
Oppiva yhteisöAskolan koulu
660 views26 slides
Oppiva yhteisö by
Oppiva yhteisöOppiva yhteisö
Oppiva yhteisöAskolan koulu
254 views26 slides
Tulevaisuuden työpaikka -työkalut by
Tulevaisuuden työpaikka -työkalutTulevaisuuden työpaikka -työkalut
Tulevaisuuden työpaikka -työkalutSitraTalousTeema
581 views63 slides
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa by
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaTHL
1.8K views19 slides
Oja Teea, Työelämäohjauksesta by
Oja Teea, Työelämäohjauksesta Oja Teea, Työelämäohjauksesta
Oja Teea, Työelämäohjauksesta teeaoja
226 views18 slides
PopUpCollege palvelupolku by
PopUpCollege palvelupolkuPopUpCollege palvelupolku
PopUpCollege palvelupolkuSelina Nastase
241 views8 slides

Similar to Kuntoutussäätiön koulutukset(20)

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa by THL
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
THL1.8K views
Oja Teea, Työelämäohjauksesta by teeaoja
Oja Teea, Työelämäohjauksesta Oja Teea, Työelämäohjauksesta
Oja Teea, Työelämäohjauksesta
teeaoja226 views
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013 by Peter Peitsalo
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
Konsultaatiotyö työelämän kehittämisen tukena Peitsalo 2013
Peter Peitsalo510 views
Toimintakulttuuri OPS2016 by Mikko Jordman
Toimintakulttuuri OPS2016Toimintakulttuuri OPS2016
Toimintakulttuuri OPS2016
Mikko Jordman980 views
Innovaatiotoiminta, työkalujulisteet by Mikko Korpela
Innovaatiotoiminta, työkalujulisteetInnovaatiotoiminta, työkalujulisteet
Innovaatiotoiminta, työkalujulisteet
Mikko Korpela362 views
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke... by Tyoelama2020
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
Marja-Liisa Manka: LeadEmo – Edistynyt menetelmä esimiesten tunneosaamisen ke...
Tyoelama2020861 views
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen by THL
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseenYleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
Yleiskatsaus SOSKU-hankkeeseen
THL3.5K views
Mirror Learning Oy presentation by Antti Parkama
Mirror Learning Oy presentationMirror Learning Oy presentation
Mirror Learning Oy presentation
Antti Parkama841 views
Tiina Ranta & Johanna Petäjämäki: OK-kurssilta polkuja työ- ja vapaaehtoistoi... by THL
Tiina Ranta & Johanna Petäjämäki: OK-kurssilta polkuja työ- ja vapaaehtoistoi...Tiina Ranta & Johanna Petäjämäki: OK-kurssilta polkuja työ- ja vapaaehtoistoi...
Tiina Ranta & Johanna Petäjämäki: OK-kurssilta polkuja työ- ja vapaaehtoistoi...
THL129 views
Osaava ammatillinen opettaja nyt ja tulevaisuudessa - Aila Paaso by Otavan Opisto
Osaava ammatillinen opettaja nyt ja tulevaisuudessa  - Aila PaasoOsaava ammatillinen opettaja nyt ja tulevaisuudessa  - Aila Paaso
Osaava ammatillinen opettaja nyt ja tulevaisuudessa - Aila Paaso
Otavan Opisto2.1K views

More from Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)

Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminen by
Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminenKotoutumissuunnitelma ja työllistyminen
Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminenKuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
561 views15 slides
Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla by
Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluillaVaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla
Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluillaKuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
1.9K views9 slides
Tulokset kyselystä: Mitä kuntoutusalan toimijat ajattelevat valinnanvapaudesta? by
Tulokset kyselystä: Mitä kuntoutusalan toimijat ajattelevat valinnanvapaudesta?Tulokset kyselystä: Mitä kuntoutusalan toimijat ajattelevat valinnanvapaudesta?
Tulokset kyselystä: Mitä kuntoutusalan toimijat ajattelevat valinnanvapaudesta?Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
249 views9 slides
Tietopaketti kyselystä: Valinnanvapaus on kuntoutuksen mahdollisuus by
Tietopaketti kyselystä: Valinnanvapaus on kuntoutuksen mahdollisuusTietopaketti kyselystä: Valinnanvapaus on kuntoutuksen mahdollisuus
Tietopaketti kyselystä: Valinnanvapaus on kuntoutuksen mahdollisuusKuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
366 views15 slides

More from Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)(11)

Kuntoutussäätiön koulutukset

  • 2. 2 Kuntoutus on haastavan mielenkiintoinen toiminta-alue. Yhteiskunnan ja palvelujärjestelmän muutosten edessä alan monitasoisuus ja -toimijuus edellyttävät yhä enemmän ihmisten välistä aktiivista yhteiskehittämistä, jotta kuntoutuja-asiakas ei jää muutosten jalkoihin. Koulutuksemme tarjoavat myös ajankohtaisiin teemoihin liittyviä tilaisuuksia asian­ tuntijoiden verkostoitumiselle ja ajatusten vaihdolle sekä uuden luomi- sen perustaksi. Tarjoamme sekä lyhytkestoisia 1-2 päivän että pidempikestoisia ja laaja-­ alaisia koulutuksia, jotka ovat osaamisperustaltaan sekä kuntoutuksen historiaa kunnioittavia että uusia, innovatiivisia ratkaisuja etsiviä. Kun- toutussäätiön oman osaamisen lisäksi koulutusten toteuttamisessa on mukana laaja kumppanuusverkostomme. Tulevaisuudessa koulutus- tarjottimellamme tulee olemaan myös verkkokoulutuksia, jotka mah- dollistavat koulutuksiimme osallistumisen ajasta ja paikasta riippumat- tomasti. Järjestämme myös teemakohtaisia ja räätälöityjä koulutuksia työpaikoille, oppilaitoksille, kuntoutusalan organisaatioille ja järjestöille. Tärkein koulutustapahtumamme on joka vuosi järjestettävä Valtakun- nalliset kuntoutuspäivät, joka on alan merkittävin koulutustapahtuma ja kohtaamispaikka. Vuoden 2017 Kuntoutuspäivien aiheena on Kuntoutuksen innovaatiot. Tämä teema virittää keskustelemaan uusista mahdollisuuksista, joiden tavoitteena on paras mahdollinen palvelu kuntoutuja-asiakkaalle. Sirpa Mertala Matti Tuusa YTT, erikoistutkija, YTL, vanhempi asiantuntija koulutusvastaava Kuntoutussäätiö Kuntoutussäätiö Tarkemmat tiedot koulutuksistamme: www.kuntoutussaatio.fi/koulutus Kuntoutussäätiö tarjoaa ajankohtaista, käytäntölähtöiseen tutkimukseen perustuvaa tietoa kuntoutuksen ja sen lähialojen ammattilaisille ja asiantuntijoille. Kuntoutussäätiöllä on pitkä historia kuntoutuksen asiantuntijana. Kestävä työkyky, paras toimintakyky ja terveys sekä vahvistuva kansalaisyhteiskunta ovat osaamisalueita, joihin uudistuva organisaatiomme erityisesti panostaa. Kuntoutusasiakkaillemme tuotamme työ-, opiskelu- ja toimintakykyä edistäviä palveluja. Kuntoutuksen suunnannäyttäjänä tähtäämme kuntoutusjärjestelmän konkreettiseksi uudistajaksi ja uudistumisen välineiden tuottajaksi – kuntoutuksen Living Labiksi. Tervetuloa Kuntoutussäätiön koulutuksiin! 3
  • 3. 4 5 Maahanmuutto, moninaisuus ja mielenterveyspalvelut 14.4.2016 9.00–15.30 Koulutus tarjoaa ammattilaisille välineitä kohdata ja hoitaa turvapaikan­ hakijoiden ja pakolaisten mahdollisia mielenterveyden ongelmia. Koulutus alkaa yleiskatsauksella muutostarpeisiin, joita lisääntynyt maa- hanmuutto synnyttää mielenterveyden hoitoon ja kuntoutukseen. Keskiössä ovat mielenterveyspalveluissa käytännön kehittämistyötä tehneiden ammat- tilaisten puheenvuorot, joissa he kertovat hyviksi havaitsemistaan toiminta- tavoista ja asiakastyöstä kertyneistä kokemuksistaan. Puheenvuorojen aiheet kattavat mielenterveyden puheeksi ottamisen ja mielenterveyspalveluihin ohjaamisen sekä kriisi-, hoito-, trauma- ja kuntoutustyön tekemisen maahan- muuttotaustan omaavien asiakkaiden kanssa. Kunkin puheenvuoron jälkeen on varattu myös mahdollisuus esittää kysymyksiä ja käydä keskustelua osal- listujia kiinnostavista aiheista. Tervetuloa tutustumaan uuteen Spiral-menetelmään sekä päivittämään tietosi ICF-teoriasta ja GAS-menetelmästä 19.4.2016 12.00–16.00 SPIRAL-lautapeli on ilmainen ja helppokäyttöinen työkalu mielenterveydel- lisistä ja neuropsykiatrisista häiriöistä kärsivien potilaiden kuntoutuksen tueksi. Pelin pelaaminen kannustaa kuntoutujaa arvioimaan omaa toiminta- kykyään ja löytämään itselleen realistisia ja tärkeitä tavoitteita. Näin voidaan pohjustaa yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia vuorovaikutuksellisesti ja mie- lekkäästi. SPIRAL-pelistä on kaksi erillistä versiota, yksi aikuisille mielenterveyskun- toutujille ja toinen autismin kirjon nuorille. SPIRAL-lautapelin sisällöt poh- jautuvat kansainväliseen toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden luokitusjärjestelmään (ICF). Ratkaisukeskeinen työhyvinvointi ja työyhteisösovittelu 10.5.2016 9.45–16.00 Työyhteisöjen ratkaisemattomilla ristiriidoilla voi olla kova hinta työpaikoille ja työntekijöille. Hyvinvointi ja työnilo hiipuvat, sairauspoissaolot lisääntyvät, syntyy ennenaikaista eläköitymistä ja tuottavuuden laskua. Koulutuspäivässä tarkastellaan ratkaisukeskeisen työskentelyorientaation edellytyksiä, hyötyjä ja riskejä työyhteisöjen ristiriitatilanteiden selvittämisessä ja sovittelussa. Koulutuksessa saadaan tieto- ja harjoituspaketti ratkaisukeskeiseen työ­ yhteisösovitteluun. Koulutus sisältää luentojen ja keskustelujen lisäksi harjoi- tuksia, joista osallistujat saavat ratkaisukeskeistä pohdittavaa sekä työkaluja omissa työyhteisöissä testattavaksi. Toiminnalliset menetelmät kuntoutuksessa 20.5. ja 3.6.2016 9.00–17.00 Toiminnalliset menetelmät (action methods) on yleisnimitys erilaisille koke- muksellisessa oppimisessa, ryhmätyössä ja terapiassa käytettäville fyysistä vuorovaikutusta ja tilaa hyödyntäville menetelmille. Näillä edesautetaan ryhmän jäsenten itsetuntemusta ja itseilmaisua sekä edistetään heidän ­kuntoutumistaan. Toiminnallisilla harjoituksilla voidaan lisäksi edistää ryh- män jäsenten välistä vuorovaikutusta ja ryhmän kiinteyttä. Sosiometria, jota koulutuksessa myös hyödynnetään on J.L.Morenon luoma käsite. Se on oppi ryhmän rakenteesta ja vuorovaikutussuhteista. Sosiometria tekee ryhmä- tapahtumista mitattavia ja havaittavia. Sen avulla paikkamme ja merkityk- semme ryhmän vuorovaikutussuhteissa tulevat näkyviin. Maksimiosallistuja- määrä koulutukseen on 15 henkilöä. Koulutuksen tavoitteena on antaa käytännön työvälineitä ryhmien kanssa toimimiseen. Seminaarin teemat • Ryhmän yhteistoimintaa edistävät harjoitukset • Kuntoutusaiheiden tutkiminen toiminnallisin harjoituksin
  • 4. 6 7 Aamukahvitilaisuus: Työnohjaus tukemassa yhteisöllistä työhyvinvointia 26.5.2016 klo 8.30–10.00 Tervetuloa verkostoitumaan ja keskustelemaan työnohjauksen tutkimuksen teeman ympärille. Yhteisöllinen työhyvinvointi (YTY) -hanke esittäytyy ja kertoo osatulok- sistaan aamukahvitilaisuudessa.  Hankkeessa tutkitaan ja kehitetään toimin- tatutkimuksellisin menetelmin työnohjausta yhteisöllisen työhyvinvoinnin osana psykiatrisissa asumispalveluissa. Työterveyden ja kuntoutuksen rajoilla 27.5.2016 9.00–16.00 Palvelujärjestelmämme murrosvaiheessa on yhä suurempi rooli eri toimi- joiden välisellä yhteistyöllä, jossa tutkitaan, kokeillaan ja yhteiskehitetään instituutioiden rajoja ylittäviä toimintamalleja. Työterveyshuollon ja kuntou­ tuksen rajoilla -koulutuspäivän aikana pohditaan kuntoutustoimijoiden, ­työterveyshuoltojen ja työpaikkojen yhteistyötä ja sen tiivistämisen käytän­ töjä sekä uusia mahdollisuuksia. Psyykkisen työkyvyn arviointi 1.–2.6.2016 Psyykkisen työkyvyn arviota tehdään terveydenhuolloissa ja kuntoutuspalve- luissa, mutta myös muualla, kuten työhallinnossa ja työpaikoilla joudutaan ottamaan kantaa psyykkiseen työkuntoon. Työkykyä arvioitaessa on otettava huomioon oireita kokonaisvaltaisesti ja etsittävä yksilöllisiä ratkaisuja. Sairauden vaikeusaste ei ole käytännössä verrannollinen työkykyyn, ja ennustettavuuden kannalta monien psyykkisten sairauksien kausittaisuus tuottaa vaikeuksia. Arvioita tehdäänkin usein fyysis- ten sairauksien tapaan ja ennusteiden pettäminen tuottaa hämmennystä. Koulutustilaisuudessa pyritään pohtimaan työkykyarviota yleisimmin esiintyvien psyykkisten häiriöiden kannalta. Samalla pyritään tarkastelemaan sitä, miten työkykyä kuvattaessa tiedonkulku saataisiin entistä selkeämmäksi ja toimivammaksi. Erityisen tärkeää on pohtia, mikä merkitys oikealla työky- vyn arviolla on asiakkaan mahdollisuuksien näkökulmasta. Koulutustilaisuu- dessa tarjotaan moninäkökulmainen kattaus työkyvyn arviointiin ja psyykki- seen työkykyyn.
  • 5. 8 9 Eettinen asiakkaan kohtaaminen – narratiivisesti ja ratkaisukeskeisesti 2.9.2016 9.00–16.00 Koulutuksen tavoitteena on laajentaa asiakastyötä tekevien ammattilaisten ymmärrystä eettisesti hyvästä ja tuloksellisesta ihmisten kohtaamisesta. Koulutus tarjoaa käytännön työvälineitä hyvään vuorovaikutukseen niin ­arkielämän kontakteissa kuin vaativissa asiakastyön tilanteissa. Koulutuksen keskeisenä johtolankana ovat eettiset kysymykset asiakkai- den ja ammattilaisten välisessä vuorovaikutuksessa. Koulutuksen teemoja ovat asiantuntijuuden ymmärrys ja valtakysymykset, hyvän kontaktin luomi- nen, tavoitteisiin, ratkaisuihin ja uusiin näkökulmiin perustuvat narratiiviset ja ratkaisukeskeiset lähestymistavat. Päivän aikana pyritään myös avaamaan omaa ymmärrystä omista arvoista, arvomaailmojen kohtaamisista ja asiak- kaan tukemisesta hänen oman elämäntarinansa asiantuntijana. Opiskelukyky kuntoon 27.10.2016 9.00–16.00 Oppimisvaikeudet ja mielenterveysongelmat ovat yleisimmät opiskelukykyyn vaikuttavat asiat nuorilla ja aikuisilla. Koulutuspäivissä esitellään uutta tutki- musta oppimisvaikeuksien ja mielenterveysongelmien vaikutuksista opiske- lukykyyn. Lisäksi tutustutaan käytännön tukikeinoihin opiskelun ja oppimi- sen sujumiseksi sekä opintoihin pääsemiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan kehittämispäivät – kuntouttavan työtoiminnan asemoituminen palvelujärjestelmän muutoksessa 18.–19.10.2016 Kuntouttava työtoiminta sekä muu työllistymistä ja työelämäosallisuutta tukeva toiminta ja näiden palvelujen järjestämistavat ovat muuttumassa mer- kittävästi lähivuosina. Kuntouttava työtoiminta on asemoitumassa entistä vahvemmin osaksi sosiaalista kuntoutusta. Kuntien- ja maakuntien palvelura- kenteet saavat lähivuosina sote-uudistuksen edetessä aivan uudenlaiset raa- mit. Myös kuntien ja valtion välinen suhde työllisyydenhoidossa on määritty- mässä uusiksi – ainakin aluksi kokeiluhankkeiden avulla. Näiden muutosten myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen merkitys vaikeasti työllistyvien asiakkai- den elämänhallinnan tukemisessa, työhön aktivoinnissa ja kuntoutuksessa vahvistuu monin tavoin. Kehittämispäivät toimivat valtakunnallisena foorumina, jossa esitellään lupaavia kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen toiminta- malleja ja kehittämistyön tuloksia. Päivät tarjoavat myös ajankohtaista tietoa käynnissä olevasta muutoksesta. Päivät toimivat myös alan toimijoiden kes- kinäisenä kokemusten vaihtamisen ja hyvien käytäntöjen levittämisen fooru- mina. Kuntoutumista ja työllistymistä tukeva palvelujärjestelmä 2.11.2016 Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa kuntoutuksen ja työllisyyspalvelujen tarjoamista mahdollisuuksista. Koulutuksessa saa tietoa, millaisin ehdoin palveluihin pääsee, millaista tukea ja etuuksia eri järjestelmät tarjoavat työ- kyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi ja työhön paluun edistämiseksi. Kou- lutuksen avulla saa lisää tietoa siitä, miten näitä palveluja ja etuuksia voisi hyödyntää tehokkaammin ja optimaalisemmin. Koulutuksessa esitellään myös käynnissä olevia palvelujärjestelmän muutossuunnitelmia. Esimerkkejä syksyn 2016 koulutuksista
  • 6. 10 Kuntoutuksen uusi aika? – ajankohtaisseminaari 10.11.2016 Kuntoutuksen palvelujärjestelmällä on kovat muutospaineet. Sen pitäisi pystyä vastaamaan työelämän ja yhteiskunnan muutosten aiheuttamiin ­uudenlaisiin tarpeisiin. Nykyinen monikanavainen ja eri sektoreille hajau- tettu kuntoutus on tullut tiensä päähän, eikä se pysty vastaamaan riittävän hyvin kansalaisten palvelutarpeisiin. Tulevaisuuden kuntoutus ankkuroituu ihmisten arkiympäristöön, rakentuu heidän yksilöllisistä palvelutarpeistaan ja vie tavoiteltuun maaliin asti saumattomien palvelukokonaisuuksien ja eri toimijoiden yhteistyön avulla. Esitelemme seminaarissa lupaavia uuden kuntoutuksen palveluja ja ­toimintamalleja. Seminaari tarjoaa myös ajankohtaistietoa kuntoutuksen uudistamissuunnitelmista ja sen kytkeytymisestä sote-palvelujen, työllisyy- den hoidon ja ammatillisen koulutuksen muutokseen. Yhteisöllinen työhyvinvointi mielenterveystyössä 1.12.2016 9.00–16.00 Yhteisöllinen työhyvinvointi mielenterveystyössä -koulutus avaa keskustelua yhteisöllisyyden merkityksestä työhyvinvoinnin luomisessa ja ylläpitämi- sessä. Koulutuksessa rakennetaan näkymää haastavan mielenterveystyön erityispiirteisiin, työyhteisöllisyyden määrittelyyn ja merkitykseen, työyhtei- söllisyyden syntymisen edellytyksiin ja organisaation kokonaisuudessa tarvit- taviin vuorovaikutussuhteisiin. Yhteisöllisyyttä luova vuorovaikutus syntyy johtamisen, esimiestyön, työntekijöiden ja asiakkaiden muodostamasta kokonaisuudesta. Kuntoutukseen näkökulmaa KUNTOUTUS-lehdestä Kuntoutus-lehti kertoo kuntoutuksen tutkimuksesta, menetelmistä, uusista innovaatioista sekä seuraa alan yhteiskunnallista keskustelua. Tieteellis-ammatillinen lehti toimii myös alan ammattilaisten keskustelukanavana. Kuntoutussäätiön julkaisema Kuntoutus-lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Voit tarjota lehteen esimerkiksi tieteellisiä artikkeleita, katsauksia, puheenvuoroja tai juttuideoita. www.kuntoutussaatio.fi/kuntoutuslehti KUNTOUTUSPORTIN kautta näkymä kuntoutustietoon Kuntoutusportti on Kuntoutussäätiön ylläpitämä kuntoutuksen ja sen tutkimus- ja kehittämistiedon verkkopalvelu. Sivusto uutisoi alan ajankohtaiset asiat sekä välittää tietoa tutkimuksesta, tapahtumista, tiedonlähteistä ja toimijoista. Kuntoutusportin tutkimus- ja hanketietokanta sisältää kuntoutusalan tutkimuksia, artikkeleja, hankkeita, esitelmiä ja muita kuntoutusta käsitteleviä julkaisuja. Ota yhteyttä ja tarjoa tekstiä tai juttuideaa! www.kuntoutusportti.fi