Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminen

Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)Viestinnän asiantuntija at Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminen
Hanna Rinne, Sari Pitkänen, Mirkka Vuorento, Mika Ala-Kauhaluoma
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2018
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/trvj_1+2018.pdf
| ©Kuntoutussäätiö
Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta
Tavoitteet
• Mitkä ovat kannattavia ja toteuttamisen arvoisia kotouttamistoimenpiteitä erityisesti
työllistymisen kannalta?
• Mitkä ovat kustannustehokkaita ja riittäviä toimenpiteitä sekä valtion että kuntien osalta?
• Minkälaisia kehittämisehdotuksia voidaan esittää kannattavista, toteuttamisen arvoisista ja
kustannustehokkaista maahanmuuttajien työllistymistä tukevista toimenpiteistä?
Tutkimusaineistot
• Kirjallisuuskatsaus (erityisesti 2010-luvulla ilmestyneitä kotimaiset kotoutumiseen ja
työllistymiseen liittyvät julkaisut, 75 julkaisua)
• Kuntakysely (n=97/295) ja 15 kunnassa haastattelut (n=17)
• TE-toimistokysely (n=11/15 toimistoa, 1-9 vastausta/toimisto) ja asiantuntijahaastattelut
(noin 40)
• Tilastoaineistot (kustannusanalyysi)
• Rekisteriaineisto
Julkaisu: Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta. Eduskunnan
tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2018.
https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/trvj_1+2018.pdf
Tutkimusryhmä: Mika Ala-Kauhaluoma, Sari Pitkänen, Farid Ramadan, Lotta Hautamäki, Mirkka
Vuorento ja Hanna Rinne (Kuntoutussäätiö) sekä Jukka Ohton
| 13.11.2018 Sivu 2
| ©Kuntoutussäätiö
Rekisteritutkimuksen tavoitteet
• Onko maahanmuuttajien välillä eroja kotoutumissuunnitelman saamisessa?
– Onko kotoutumissuunnitelman saamisessa eroja sukupuolen, iän ja työnhaun aloitusvuoden
mukaan?
– Onko kotoutumissuunnitelman saamisessa eroja lähtömaan, työnhakua edeltään maassaolon
pituuden, koulutuksen, kielitaidon, asuinalueen, perhemuodon, lasten olemassaolon ja puolison
suomalaisuuden välillä?
– Onko kyseisillä muuttujilla itsenäinen yhteys kotoutumissuunnitelman saamiseen?
• Miten kotoutumissuunnitelman saaminen on yhteydessä työllistymiseen?
– Onko tässä yhteydessä eroja sukupuolen, iän ja työnhaun aloitusvuoden mukaan?
– Selittävätkö taustatekijät kotoutumissuunnitelman ja työllistymisen välistä yhteyttä?
• Miten kotoutumissuunnitelman toteutuneet toimenpiteet ovat yhteydessä
työllistymiseen?
– Onko työllistymisessä toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärän ja sukupuolen mukaan?
– Onko työllistymisessä eroja toimenpiteen ja sukupuolen mukaan?
– Selittävätkö taustatekijät toimenpiteen ja työllistymisen välistä yhteyttä?
– Miten muihin toimenpiteisiin osallistuminen on yhteydessä toimenpiteen ja työllistymisen väliseen
yhteyteen?
Sivu 3
| ©Kuntoutussäätiö
Aineisto ja menetelmät
• Tilastokeskuksen väestölaskentatiedoista koottu
yksilötasoinen pitkittäisaineisto TE-toimiston
kotouttamistoimenpiteiden piiriin kuuluvista, 17-60-
vuotiaista työnhakijaksi vuosina 2007-2014 ilmoittautuneista
ulkomaitten kansalaisia
• 2007-2010 otosaineisto, 2011-2014 kokonaisaineisto
• Yhdistetty tietoja Tilastokeskuksen ja TEMin rekistereistä
• Työllistymisen seuranta-aika vuoden 2015 loppuun
• Menetelminä mm. ikävakioidut työllistymisluvut, Coxin
regressiomalli
| 13.11.2018Esityksen nimi Sivu 4
| ©Kuntoutussäätiö
Kotoutumissuunnitelman saamisen todennäköisyys sukupuolen mukaan
vuosina 2007-2010 ja 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla
maahanmuuttajilla
| 13.11.2018 Sivu 5
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0 200 400 600 800 1000
Seurantapäivät
Miehet Naiset
2007-2010
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0 200 400 600 800 1000
Seurantapäivät
Miehet Naiset
2011-2014
| ©Kuntoutussäätiö
Kotoutumissuunnitelman saamisen yleisyys sukupuolen ja iän mukaan
vuosina 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla maahanmuuttajilla
| 13.11.2018 Sivu 6
Miehet Naiset
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
17 25 30 35 40 45 50 55 17 25 30 35 40 45 50 55
Ikäryhmän alaraja
2011-2014
| ©Kuntoutussäätiö
Työllistyminen (ikävakioitu per 100 000 henkilöpäivää) suunnitelman
saamisen ja sukupuolen mukaan vuosina 2007-2010 ja 2011-2014
työnhakijoiksi ilmoittautuneilla maahanmuuttajilla
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
Miehet Naiset Miehet Naiset
2007-2010 2011-2014
Kotoutumissuunnitelma Muu suunnitelma Ei suunnitelmaa Kaikki
Muu suunnitelma: työllistymissuunnitelma, työllistymisohjelma, aktivointisuunnitelma tai
yksilöity työnhakusuunnitelma
| ©Kuntoutussäätiö
Työllistyminen tai koulutukseen pääsy (ikävakioitu per 100 000
henkilöpäivää) suunnitelman saamisen ja sukupuolen mukaan vuosina
2007-2010 ja 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla
maahanmuuttajilla
| 13.11.2018 Sivu 8
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Miehet Naiset Miehet Naiset
2007-2010 2011-2014
Koto Muu Ei Kaikki
| ©Kuntoutussäätiö
Taustatekijöiden yhteys työllistymiseen (HR) suunnitelman saamisen
mukaan, vuosina 2007-2010 ja 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla
maahanmuuttajilla, miehet ja naiset
| 13.11.2018 Sivu 9
0
1
2
3
4
5
6
Koto Muu Ei Koto Muu Ei
Miehet Naiset
2007-2010
Malli1 Malli2
0
1
2
3
4
5
6
Koto Muu Ei Koto Muu Ei
Miehet Naiset
2011-2014
Malli1 Malli2
Malli 1: ikä + työnhaun alkamisvuosi
Malli 2: malli 1+ lähtömaa + maassaolokuukaudet + koulutus + kielitaito + segmentti + toimenpiteiden
lkm + työhistoria + asuinalue + perhemuoto + alle 3-vuotiaita lapsia + puolison suomalaisuus
| ©Kuntoutussäätiö
Erilaisten toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärä (%) suunnitelman ja
sukupuolen mukaan vuosina 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla
maahanmuuttajilla
| 13.11.2018 Sivu 10
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Koto
Muu
Koto
Muu
MiehetNaiset
0 1 2 3 4 5 6
| ©Kuntoutussäätiö
Työllistyminen (ikävakioitu, per 100 000 henkilöpäivää) toteutuneiden
toimenpiteiden lukumäärän, suunnitelman ja sukupuolen mukaan vuosina
2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla maahanmuuttajilla
| 13.11.2018 Sivu 11
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Koto Muu Koto Muu
Miehet Naiset
0 1 2 3 4+
| ©Kuntoutussäätiö
Työllistyminen (ikävakioitu, per 100 000 henkilöpäivää) toteutuneen toimenpiteen
(yleisyys %) ja sukupuolen mukaan vuosina 2011-2014 työnhakijoiksi
ilmoittautuneilla maahanmuuttajilla, kotoutumissuunnitelman saaneet
| 13.11.2018 Sivu 12
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Kotoutumiskoulutus työvoimakoulutuksena (42%)
Kotoutumiskoulutus työttömyysetuudella (37%)
Työkokeilu, -harjoittelu ja -valmennus (28%)
Työpaikanhaku (23%)
Alkukartoitus (18%)
Työvoimakoulutus (14%)
Muut palvelut (12%)
Työnhakuneuvonta (7%)
Omaehtoinen koulutus (5%)
Työnhaku/uravalmennus (3%)
Rinnasteinen koulutus (2%)
Palkkatuettu työ (2%)
Yrittäjyyden tuki (1%)
Kuntouttava työtoiminta (1%)
Terveydentilan ja työkyvyn selvittäminen (1%)
Ura- ja koulutusneuvonta (1%)
Tuettu työllistyminen (1%)
Oppisopimuskoulutus (0%)
Miehet Naiset
| ©Kuntoutussäätiö
Muiden toimenpiteiden yhteys (HR*) työllistymiseen kotoutumiskoulutukseen
työvoimakoulutuksena osallistuneilla, vuosina 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneet,
kotoutumissuunnitelman saaneet
| 13.11.2018 Sivu 13
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
Kotoutumiskoulutus työttömyysetuudella (58%)
Työkokeilu, -harjoittelu ja -valmennus (38%)
Työnhaku (33%)
Alkukartoitus (29%)
Muu palvelutarve (15%)
Työvoimakoulutus (11%)
Työnhakuneuvonta (10%)
Omaehtoinen koulutus (5%)
Työnhaku/uravalmennus (3%)
Palkkatuettu työ (1%)
Ura- ja koulutusneuvonta (1%)
Miehet Naiset
*Malleissa vakioitu ikä + työnhaun alkamisvuosi + lähtömaa + maassaolokuukaudet + koulutus + kielitaito + segmentti +
toimenpiteiden lkm + työhistoria + asuinalue + perhemuoto + alle 3-vuotiaita lapsia + puolison suomalaisuus
| ©Kuntoutussäätiö
Yhteenveto
• Kotoutumissuunnitelman saaneiden työllistyminen oli harvinaista.
Yleisintä työllistyminen oli niillä, joille ei ollut tehty mitään suunnitelmaa.
• Kosketus suomalaiseen työelämään oli tärkein työllistymiseroja selittävä
tekijänä.
• Naisten työllistyminen oli miehiä harvinaisempaa.
• Kotoutumissuunnitelman saaneet tarvitsivat muita enemmän TE-
toimiston tarjoamia toimenpiteitä.
• Työllistyminen oli todennäköisintä palkkatuettuun työhön osallistuneilla,
miehillä myös yrittäjyyden tukea saaneilla.
• Kotoutumiskoulutukseen osallistuneiden työllistymistä lisäsi, jos
toimenpiteenä oli sen lisäksi ollut myös työelämää lähellä olevia
toimenpiteitä.
Sivu 14
| ©Kuntoutussäätiö
Johtopäätökset
• TE-toimiston kotoutumista edistäviin palveluihin ohjautuu ihmisiä, jotka
ovat työllistymispolun alussa ja jotka tarvitsevat tukea ja monenlaisia
palveluita avoimille työmarkkinoille päästäkseen.
• Kotoutumista edistävien palveluiden ulkopuolelle jäävät ne, joilla on
edellytykset päästä avoimille työmarkkinoille itsenäisesti.
• Kotoutumissuunnitelmassa suunnitellut toimenpiteet eivät yksinään ole
aina riittäviä.
• Maahanmuuttajien työllistymisen tueksi tarvitaan myös avoimia
työmarkkinoita lähellä olevia palveluita, kuten palkkatuettua työtä,
kunhan ensin on varmistettu, että heillä on niihin tarvittavat edellytykset.
• Erityisesti naisten työllistymiseen tulisi panostaa.
• Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessien kehittäminen ja
sujuvoittaminen
• Palvelutarpeen arviointi kotoutumiskoulutuksen jälkeisien palveluiden
suuntaamisessa ja palvelukokonaisuuksien muodostamisessa
• Kotoutumisen kaksisuuntaisuus: muutosta myös yhteiskunnalta, jotta
maahanmuuttajien työllisyys paranisi
| 13.11.2018 Sivu 15
1 of 15

Recommended

Kuntahenkilöstön määrä koko maassa ja porissa 1970 luvulta 2010-luvulle by
Kuntahenkilöstön määrä koko maassa ja porissa 1970 luvulta 2010-luvulleKuntahenkilöstön määrä koko maassa ja porissa 1970 luvulta 2010-luvulle
Kuntahenkilöstön määrä koko maassa ja porissa 1970 luvulta 2010-luvullePorin kaupunki
7.2K views14 slides
Muutoksen suunnat Porissa III neljännes 2014 (heinäkuu-syyskuu) by
Muutoksen suunnat Porissa III neljännes 2014 (heinäkuu-syyskuu)Muutoksen suunnat Porissa III neljännes 2014 (heinäkuu-syyskuu)
Muutoksen suunnat Porissa III neljännes 2014 (heinäkuu-syyskuu)Porin kaupunki
7K views37 slides
Muutoksen suunnat Porissa I neljännes 2015 by
Muutoksen suunnat Porissa I neljännes 2015Muutoksen suunnat Porissa I neljännes 2015
Muutoksen suunnat Porissa I neljännes 2015Porin kaupunki
4.6K views39 slides
Muutoksen suunnat IV neljännes 2015 by
Muutoksen suunnat IV neljännes 2015Muutoksen suunnat IV neljännes 2015
Muutoksen suunnat IV neljännes 2015Porin kaupunki
2.1K views36 slides
Muutoksen suunnat Porissa II neljännes (huhti-kesäkuu) 2015 by
Muutoksen suunnat Porissa II neljännes (huhti-kesäkuu) 2015Muutoksen suunnat Porissa II neljännes (huhti-kesäkuu) 2015
Muutoksen suunnat Porissa II neljännes (huhti-kesäkuu) 2015Porin kaupunki
3.7K views37 slides
Muutoksen suunnat Porissa IV neljännes 2014 by
Muutoksen suunnat Porissa IV neljännes 2014Muutoksen suunnat Porissa IV neljännes 2014
Muutoksen suunnat Porissa IV neljännes 2014Porin kaupunki
5.8K views37 slides

More Related Content

What's hot

Muutoksen suunnat syys-joulukuu 2016 by
Muutoksen suunnat syys-joulukuu 2016Muutoksen suunnat syys-joulukuu 2016
Muutoksen suunnat syys-joulukuu 2016Porin kaupunki
742 views33 slides
Pori muutoksen pyörteissä -toimintaympäristökatsaus 1 2017 by
Pori muutoksen pyörteissä -toimintaympäristökatsaus 1 2017Pori muutoksen pyörteissä -toimintaympäristökatsaus 1 2017
Pori muutoksen pyörteissä -toimintaympäristökatsaus 1 2017Porin kaupunki
1.4K views52 slides
Muutoksen suunnat kvartaali III 2016 by
Muutoksen suunnat kvartaali III 2016Muutoksen suunnat kvartaali III 2016
Muutoksen suunnat kvartaali III 2016Porin kaupunki
848 views35 slides
Kaupunkien ja maaseudun välinen vuorovaikutus by
Kaupunkien ja maaseudun välinen vuorovaikutusKaupunkien ja maaseudun välinen vuorovaikutus
Kaupunkien ja maaseudun välinen vuorovaikutusTimoAro
793 views28 slides
Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 (1) by
Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 (1)Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 (1)
Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 (1)Kimmo Haapea
688 views78 slides
Pidemmät, paremmat ja kestävämmät työurat by
Pidemmät, paremmat ja kestävämmät työuratPidemmät, paremmat ja kestävämmät työurat
Pidemmät, paremmat ja kestävämmät työuratTyöterveyslaitos
1.1K views43 slides

What's hot(13)

Muutoksen suunnat syys-joulukuu 2016 by Porin kaupunki
Muutoksen suunnat syys-joulukuu 2016Muutoksen suunnat syys-joulukuu 2016
Muutoksen suunnat syys-joulukuu 2016
Porin kaupunki742 views
Pori muutoksen pyörteissä -toimintaympäristökatsaus 1 2017 by Porin kaupunki
Pori muutoksen pyörteissä -toimintaympäristökatsaus 1 2017Pori muutoksen pyörteissä -toimintaympäristökatsaus 1 2017
Pori muutoksen pyörteissä -toimintaympäristökatsaus 1 2017
Porin kaupunki1.4K views
Muutoksen suunnat kvartaali III 2016 by Porin kaupunki
Muutoksen suunnat kvartaali III 2016Muutoksen suunnat kvartaali III 2016
Muutoksen suunnat kvartaali III 2016
Porin kaupunki848 views
Kaupunkien ja maaseudun välinen vuorovaikutus by TimoAro
Kaupunkien ja maaseudun välinen vuorovaikutusKaupunkien ja maaseudun välinen vuorovaikutus
Kaupunkien ja maaseudun välinen vuorovaikutus
TimoAro793 views
Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 (1) by Kimmo Haapea
Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 (1)Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 (1)
Etelä-Savon maakuntaohjelma 2014 2017 (1)
Kimmo Haapea688 views
Pidemmät, paremmat ja kestävämmät työurat by Työterveyslaitos
Pidemmät, paremmat ja kestävämmät työuratPidemmät, paremmat ja kestävämmät työurat
Pidemmät, paremmat ja kestävämmät työurat
Työterveyslaitos1.1K views
Väestönkehitys porin seudulla by TimoAro
Väestönkehitys porin seudullaVäestönkehitys porin seudulla
Väestönkehitys porin seudulla
TimoAro659 views
Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa by TimoAro
Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussaPienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa
Pienten seutujen ketteryys ja kilpailukyky alueiden välisessä kilpailussa
TimoAro712 views
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja) by THL
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
Anna Elomäki: Sukupuolitietoinen budjetointi tutuksi (työpaja)
THL304 views
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio by EHYT
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
EHYT 172 views
Keski uudenmaan kuntien maahanmuuton profiili ja keskeiset opetukset by TimoAro
Keski uudenmaan kuntien maahanmuuton profiili ja keskeiset opetuksetKeski uudenmaan kuntien maahanmuuton profiili ja keskeiset opetukset
Keski uudenmaan kuntien maahanmuuton profiili ja keskeiset opetukset
TimoAro824 views
Alueiden vetovoima ja viisi kasvuetua by TimoAro
Alueiden vetovoima ja viisi kasvuetuaAlueiden vetovoima ja viisi kasvuetua
Alueiden vetovoima ja viisi kasvuetua
TimoAro1.7K views

Similar to Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminen

Sote vai tete? by
Sote vai tete?Sote vai tete?
Sote vai tete?THL
190 views18 slides
Marjamäki thl 11 1-2018 by
Marjamäki thl 11 1-2018Marjamäki thl 11 1-2018
Marjamäki thl 11 1-2018THL
90 views18 slides
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,... by
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...Celkee Oy
330 views15 slides
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k... by
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Työterveyslaitos
658 views15 slides
10.4.2018 Tasapuolisuus ja erilaisuuden kohtaaminen by
10.4.2018 Tasapuolisuus ja erilaisuuden kohtaaminen10.4.2018 Tasapuolisuus ja erilaisuuden kohtaaminen
10.4.2018 Tasapuolisuus ja erilaisuuden kohtaaminenTyöterveyslaitos
183 views23 slides

Similar to Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminen(20)

Sote vai tete? by THL
Sote vai tete?Sote vai tete?
Sote vai tete?
THL190 views
Marjamäki thl 11 1-2018 by THL
Marjamäki thl 11 1-2018Marjamäki thl 11 1-2018
Marjamäki thl 11 1-2018
THL90 views
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,... by Celkee Oy
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...
Celkee Oy330 views
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k... by Työterveyslaitos
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Työterveyslaitos658 views
10.4.2018 Tasapuolisuus ja erilaisuuden kohtaaminen by Työterveyslaitos
10.4.2018 Tasapuolisuus ja erilaisuuden kohtaaminen10.4.2018 Tasapuolisuus ja erilaisuuden kohtaaminen
10.4.2018 Tasapuolisuus ja erilaisuuden kohtaaminen
Työterveyslaitos183 views
Työvoimaa ulkomailta - haasteellisia mahdollisuuksia vai mahdottomia haasteita? by Seure Henkilöstöpalvelut
Työvoimaa ulkomailta - haasteellisia mahdollisuuksia vai mahdottomia haasteita?Työvoimaa ulkomailta - haasteellisia mahdollisuuksia vai mahdottomia haasteita?
Työvoimaa ulkomailta - haasteellisia mahdollisuuksia vai mahdottomia haasteita?
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme... by THL
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
Maritta Korhonen, STM, Maakunta- ja SOTE-uudistus ja digitalisaatio - askelme...
THL691 views
Kuntauudistus ja sopimuksellinen kehittäminen helmikuu 2013 by TimoAro
Kuntauudistus ja sopimuksellinen kehittäminen helmikuu 2013Kuntauudistus ja sopimuksellinen kehittäminen helmikuu 2013
Kuntauudistus ja sopimuksellinen kehittäminen helmikuu 2013
TimoAro366 views
Kirsi Kiviniemi: Miten tästä eteenpäin by THL
Kirsi Kiviniemi: Miten tästä eteenpäinKirsi Kiviniemi: Miten tästä eteenpäin
Kirsi Kiviniemi: Miten tästä eteenpäin
THL732 views
Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust... by Työterveyslaitos
Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...
Kimmo Tarvainen: Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn –projektin alust...
Työterveyslaitos721 views
Havaintoja maahanmuuttujataustaisten työterveysriskeistä by THL
Havaintoja maahanmuuttujataustaisten työterveysriskeistäHavaintoja maahanmuuttujataustaisten työterveysriskeistä
Havaintoja maahanmuuttujataustaisten työterveysriskeistä
THL200 views
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020 by THL
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
Sosiaalisia innovaatioita ja työtä julkisilla hankinnoilla - SIEPP 2017-2020
THL380 views
Osallistumisympäristö HAUS 11.10.2012 by Teemu Ropponen
Osallistumisympäristö HAUS 11.10.2012Osallistumisympäristö HAUS 11.10.2012
Osallistumisympäristö HAUS 11.10.2012
Teemu Ropponen383 views
Heimo Keränen: Maakuntauudistus ja sukupuolten välinen tasa-arvo by THL
Heimo Keränen: Maakuntauudistus ja sukupuolten välinen tasa-arvoHeimo Keränen: Maakuntauudistus ja sukupuolten välinen tasa-arvo
Heimo Keränen: Maakuntauudistus ja sukupuolten välinen tasa-arvo
THL314 views

More from Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)

Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla by
Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluillaVaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluilla
Vaikuttavaa tukea nuorten elämänpoluillaKuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
1.9K views9 slides
Tulokset kyselystä: Mitä kuntoutusalan toimijat ajattelevat valinnanvapaudesta? by
Tulokset kyselystä: Mitä kuntoutusalan toimijat ajattelevat valinnanvapaudesta?Tulokset kyselystä: Mitä kuntoutusalan toimijat ajattelevat valinnanvapaudesta?
Tulokset kyselystä: Mitä kuntoutusalan toimijat ajattelevat valinnanvapaudesta?Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
249 views9 slides
Tietopaketti kyselystä: Valinnanvapaus on kuntoutuksen mahdollisuus by
Tietopaketti kyselystä: Valinnanvapaus on kuntoutuksen mahdollisuusTietopaketti kyselystä: Valinnanvapaus on kuntoutuksen mahdollisuus
Tietopaketti kyselystä: Valinnanvapaus on kuntoutuksen mahdollisuusKuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
366 views15 slides
Työelämä 2020 -verkostotapaaminen 20.4.2016 by
Työelämä 2020 -verkostotapaaminen 20.4.2016Työelämä 2020 -verkostotapaaminen 20.4.2016
Työelämä 2020 -verkostotapaaminen 20.4.2016Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
820 views17 slides
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15 by
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämishankkeet 2014-15Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)
403 views9 slides

More from Kuntoutussäätiö (Rehabilitation Foundation)(15)

Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminen

 • 1. Kotoutumissuunnitelma ja työllistyminen Hanna Rinne, Sari Pitkänen, Mirkka Vuorento, Mika Ala-Kauhaluoma Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 2/2018 https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/trvj_1+2018.pdf
 • 2. | ©Kuntoutussäätiö Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta Tavoitteet • Mitkä ovat kannattavia ja toteuttamisen arvoisia kotouttamistoimenpiteitä erityisesti työllistymisen kannalta? • Mitkä ovat kustannustehokkaita ja riittäviä toimenpiteitä sekä valtion että kuntien osalta? • Minkälaisia kehittämisehdotuksia voidaan esittää kannattavista, toteuttamisen arvoisista ja kustannustehokkaista maahanmuuttajien työllistymistä tukevista toimenpiteistä? Tutkimusaineistot • Kirjallisuuskatsaus (erityisesti 2010-luvulla ilmestyneitä kotimaiset kotoutumiseen ja työllistymiseen liittyvät julkaisut, 75 julkaisua) • Kuntakysely (n=97/295) ja 15 kunnassa haastattelut (n=17) • TE-toimistokysely (n=11/15 toimistoa, 1-9 vastausta/toimisto) ja asiantuntijahaastattelut (noin 40) • Tilastoaineistot (kustannusanalyysi) • Rekisteriaineisto Julkaisu: Monimenetelmäinen tutkimus kotouttamistoimenpiteiden toimivuudesta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 1/2018. https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/trvj_1+2018.pdf Tutkimusryhmä: Mika Ala-Kauhaluoma, Sari Pitkänen, Farid Ramadan, Lotta Hautamäki, Mirkka Vuorento ja Hanna Rinne (Kuntoutussäätiö) sekä Jukka Ohton | 13.11.2018 Sivu 2
 • 3. | ©Kuntoutussäätiö Rekisteritutkimuksen tavoitteet • Onko maahanmuuttajien välillä eroja kotoutumissuunnitelman saamisessa? – Onko kotoutumissuunnitelman saamisessa eroja sukupuolen, iän ja työnhaun aloitusvuoden mukaan? – Onko kotoutumissuunnitelman saamisessa eroja lähtömaan, työnhakua edeltään maassaolon pituuden, koulutuksen, kielitaidon, asuinalueen, perhemuodon, lasten olemassaolon ja puolison suomalaisuuden välillä? – Onko kyseisillä muuttujilla itsenäinen yhteys kotoutumissuunnitelman saamiseen? • Miten kotoutumissuunnitelman saaminen on yhteydessä työllistymiseen? – Onko tässä yhteydessä eroja sukupuolen, iän ja työnhaun aloitusvuoden mukaan? – Selittävätkö taustatekijät kotoutumissuunnitelman ja työllistymisen välistä yhteyttä? • Miten kotoutumissuunnitelman toteutuneet toimenpiteet ovat yhteydessä työllistymiseen? – Onko työllistymisessä toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärän ja sukupuolen mukaan? – Onko työllistymisessä eroja toimenpiteen ja sukupuolen mukaan? – Selittävätkö taustatekijät toimenpiteen ja työllistymisen välistä yhteyttä? – Miten muihin toimenpiteisiin osallistuminen on yhteydessä toimenpiteen ja työllistymisen väliseen yhteyteen? Sivu 3
 • 4. | ©Kuntoutussäätiö Aineisto ja menetelmät • Tilastokeskuksen väestölaskentatiedoista koottu yksilötasoinen pitkittäisaineisto TE-toimiston kotouttamistoimenpiteiden piiriin kuuluvista, 17-60- vuotiaista työnhakijaksi vuosina 2007-2014 ilmoittautuneista ulkomaitten kansalaisia • 2007-2010 otosaineisto, 2011-2014 kokonaisaineisto • Yhdistetty tietoja Tilastokeskuksen ja TEMin rekistereistä • Työllistymisen seuranta-aika vuoden 2015 loppuun • Menetelminä mm. ikävakioidut työllistymisluvut, Coxin regressiomalli | 13.11.2018Esityksen nimi Sivu 4
 • 5. | ©Kuntoutussäätiö Kotoutumissuunnitelman saamisen todennäköisyys sukupuolen mukaan vuosina 2007-2010 ja 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla maahanmuuttajilla | 13.11.2018 Sivu 5 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 200 400 600 800 1000 Seurantapäivät Miehet Naiset 2007-2010 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0 200 400 600 800 1000 Seurantapäivät Miehet Naiset 2011-2014
 • 6. | ©Kuntoutussäätiö Kotoutumissuunnitelman saamisen yleisyys sukupuolen ja iän mukaan vuosina 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla maahanmuuttajilla | 13.11.2018 Sivu 6 Miehet Naiset 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 17 25 30 35 40 45 50 55 17 25 30 35 40 45 50 55 Ikäryhmän alaraja 2011-2014
 • 7. | ©Kuntoutussäätiö Työllistyminen (ikävakioitu per 100 000 henkilöpäivää) suunnitelman saamisen ja sukupuolen mukaan vuosina 2007-2010 ja 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla maahanmuuttajilla 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Miehet Naiset Miehet Naiset 2007-2010 2011-2014 Kotoutumissuunnitelma Muu suunnitelma Ei suunnitelmaa Kaikki Muu suunnitelma: työllistymissuunnitelma, työllistymisohjelma, aktivointisuunnitelma tai yksilöity työnhakusuunnitelma
 • 8. | ©Kuntoutussäätiö Työllistyminen tai koulutukseen pääsy (ikävakioitu per 100 000 henkilöpäivää) suunnitelman saamisen ja sukupuolen mukaan vuosina 2007-2010 ja 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla maahanmuuttajilla | 13.11.2018 Sivu 8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Miehet Naiset Miehet Naiset 2007-2010 2011-2014 Koto Muu Ei Kaikki
 • 9. | ©Kuntoutussäätiö Taustatekijöiden yhteys työllistymiseen (HR) suunnitelman saamisen mukaan, vuosina 2007-2010 ja 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla maahanmuuttajilla, miehet ja naiset | 13.11.2018 Sivu 9 0 1 2 3 4 5 6 Koto Muu Ei Koto Muu Ei Miehet Naiset 2007-2010 Malli1 Malli2 0 1 2 3 4 5 6 Koto Muu Ei Koto Muu Ei Miehet Naiset 2011-2014 Malli1 Malli2 Malli 1: ikä + työnhaun alkamisvuosi Malli 2: malli 1+ lähtömaa + maassaolokuukaudet + koulutus + kielitaito + segmentti + toimenpiteiden lkm + työhistoria + asuinalue + perhemuoto + alle 3-vuotiaita lapsia + puolison suomalaisuus
 • 10. | ©Kuntoutussäätiö Erilaisten toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärä (%) suunnitelman ja sukupuolen mukaan vuosina 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla maahanmuuttajilla | 13.11.2018 Sivu 10 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Koto Muu Koto Muu MiehetNaiset 0 1 2 3 4 5 6
 • 11. | ©Kuntoutussäätiö Työllistyminen (ikävakioitu, per 100 000 henkilöpäivää) toteutuneiden toimenpiteiden lukumäärän, suunnitelman ja sukupuolen mukaan vuosina 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla maahanmuuttajilla | 13.11.2018 Sivu 11 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Koto Muu Koto Muu Miehet Naiset 0 1 2 3 4+
 • 12. | ©Kuntoutussäätiö Työllistyminen (ikävakioitu, per 100 000 henkilöpäivää) toteutuneen toimenpiteen (yleisyys %) ja sukupuolen mukaan vuosina 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneilla maahanmuuttajilla, kotoutumissuunnitelman saaneet | 13.11.2018 Sivu 12 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Kotoutumiskoulutus työvoimakoulutuksena (42%) Kotoutumiskoulutus työttömyysetuudella (37%) Työkokeilu, -harjoittelu ja -valmennus (28%) Työpaikanhaku (23%) Alkukartoitus (18%) Työvoimakoulutus (14%) Muut palvelut (12%) Työnhakuneuvonta (7%) Omaehtoinen koulutus (5%) Työnhaku/uravalmennus (3%) Rinnasteinen koulutus (2%) Palkkatuettu työ (2%) Yrittäjyyden tuki (1%) Kuntouttava työtoiminta (1%) Terveydentilan ja työkyvyn selvittäminen (1%) Ura- ja koulutusneuvonta (1%) Tuettu työllistyminen (1%) Oppisopimuskoulutus (0%) Miehet Naiset
 • 13. | ©Kuntoutussäätiö Muiden toimenpiteiden yhteys (HR*) työllistymiseen kotoutumiskoulutukseen työvoimakoulutuksena osallistuneilla, vuosina 2011-2014 työnhakijoiksi ilmoittautuneet, kotoutumissuunnitelman saaneet | 13.11.2018 Sivu 13 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Kotoutumiskoulutus työttömyysetuudella (58%) Työkokeilu, -harjoittelu ja -valmennus (38%) Työnhaku (33%) Alkukartoitus (29%) Muu palvelutarve (15%) Työvoimakoulutus (11%) Työnhakuneuvonta (10%) Omaehtoinen koulutus (5%) Työnhaku/uravalmennus (3%) Palkkatuettu työ (1%) Ura- ja koulutusneuvonta (1%) Miehet Naiset *Malleissa vakioitu ikä + työnhaun alkamisvuosi + lähtömaa + maassaolokuukaudet + koulutus + kielitaito + segmentti + toimenpiteiden lkm + työhistoria + asuinalue + perhemuoto + alle 3-vuotiaita lapsia + puolison suomalaisuus
 • 14. | ©Kuntoutussäätiö Yhteenveto • Kotoutumissuunnitelman saaneiden työllistyminen oli harvinaista. Yleisintä työllistyminen oli niillä, joille ei ollut tehty mitään suunnitelmaa. • Kosketus suomalaiseen työelämään oli tärkein työllistymiseroja selittävä tekijänä. • Naisten työllistyminen oli miehiä harvinaisempaa. • Kotoutumissuunnitelman saaneet tarvitsivat muita enemmän TE- toimiston tarjoamia toimenpiteitä. • Työllistyminen oli todennäköisintä palkkatuettuun työhön osallistuneilla, miehillä myös yrittäjyyden tukea saaneilla. • Kotoutumiskoulutukseen osallistuneiden työllistymistä lisäsi, jos toimenpiteenä oli sen lisäksi ollut myös työelämää lähellä olevia toimenpiteitä. Sivu 14
 • 15. | ©Kuntoutussäätiö Johtopäätökset • TE-toimiston kotoutumista edistäviin palveluihin ohjautuu ihmisiä, jotka ovat työllistymispolun alussa ja jotka tarvitsevat tukea ja monenlaisia palveluita avoimille työmarkkinoille päästäkseen. • Kotoutumista edistävien palveluiden ulkopuolelle jäävät ne, joilla on edellytykset päästä avoimille työmarkkinoille itsenäisesti. • Kotoutumissuunnitelmassa suunnitellut toimenpiteet eivät yksinään ole aina riittäviä. • Maahanmuuttajien työllistymisen tueksi tarvitaan myös avoimia työmarkkinoita lähellä olevia palveluita, kuten palkkatuettua työtä, kunhan ensin on varmistettu, että heillä on niihin tarvittavat edellytykset. • Erityisesti naisten työllistymiseen tulisi panostaa. • Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessien kehittäminen ja sujuvoittaminen • Palvelutarpeen arviointi kotoutumiskoulutuksen jälkeisien palveluiden suuntaamisessa ja palvelukokonaisuuksien muodostamisessa • Kotoutumisen kaksisuuntaisuus: muutosta myös yhteiskunnalta, jotta maahanmuuttajien työllisyys paranisi | 13.11.2018 Sivu 15