Advertisement

Esitys KPK THH -liiketoimintasuunnitelmasta

Sitran Kuntaohjelma
Sep. 28, 2010
Advertisement

More Related Content

Similar to Esitys KPK THH -liiketoimintasuunnitelmasta(20)

Advertisement
Advertisement

Esitys KPK THH -liiketoimintasuunnitelmasta

 1. Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH – perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4.2010 1
 2. Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tavoiteltavat hyödyt 3. Liikeidea ja strateginen tahtotila 4. Toiminta-, markkina- ja asiakasympäristö 5. Liiketoimintakuvaus ja organisoituminen 6. Omistaminen, ohjaus ja hallinto 7. Palvelutarjonta 8. KPK THH:n järjestelmäkenttä ja IT-arkkitehtuuri 9. Taloudelliset laskelmat 10. Toteutussuunnitelma 2 © Sitra 2010
 3. Hajanainen palvelukeskusmarkkina kuntasektorin talous- ja henkilöstöhallinnossa Lähtökohtana kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluyhtiön (myöhemmin ”KPK THH” , ”palveluyhtiö” tai ”yhtiö”) perustamiselle on hajanainen palvelukeskusmarkkina kuntasektorilla. Valtakunnallisen palvelukeskusmallin avulla pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti luotettavaa ja oikea-aikaista informaatiota kunnan toiminnan ohjaamiseksi. Talous- ja henkilöstöhallinnon nykytila kuntasektorilla. • Kuntasektori koostuu hyvin erilaisista ja erikokoisista toimijoista. Kuntia on 348, jotka ovat kooltaan ja lähtökohdiltaan hyvin erilaisia. Kuntayhtymiä on syyskuun 2009 tietojen mukaan 188, joista merkittävimmät ovat 19 maakuntien liittoa, 20 sairaanhoitopiiriä, 37 kansanterveystyön kuntayhtymää, 16 erityishuoltopiirien kuntayhtymää ja 48 koulutuskuntayhtymää1). Lisäksi kuntakonserniin kuuluu näiden omistamia liikelaitoksia ja yhtiöitä • Kuntien erilaisuus näkyy myös talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämisessä • Käytännöt ja toimintaperiaatteet on toteutettu useilla eri malleilla ja järjestelmäratkaisuilla • Talous- ja henkilöstöhallinnon osalta kuntien välinen yhteistyö on vielä melko harvinaista 1)Lähde: www.kunnat.net, syyskuu 2009 1. Johdanto 3 © Sitra 2010
 4. Palvelukeskusmalli tuo tutkitusti lukuisia hyötyjä Tutkimus palvelukeskusmalliin siirtyneiden organisaatioiden kokemista hyödyistä verrattuna siirtymistä edeltävään tilanteeseen Euroopassa toteutetun tutkimuksen mukaan palvelukeskusmalliin siirtyneet organisaatiot ovat saavuttaneet toiminnassaan selvää parannusta aikaisempaan nähden. • Toimintatapojen yhtenäistäminen, kustannustehokkuus ja parhaiden käytäntöjen käyttöönotto on parantunut lähes jokaisessa tutkitussa organisaatiossa palvelukeskusmalliin siirtymisen myötä. • Yli puolet organisaatioista on ilmoittanut, että lisäarvoa tuottavan työn osuus on kasvanut, tiedon laatu on parantunut ja se on ollut nopeammin saatavilla. Lisäksi työntekijöiden osaamistaso on kasvanut. • Myös yhteistoiminta muiden tukitoimintojen kanssa ja sisäinen asiakastyytyväisyys on pysynyt yhtä Lähde: BearingPoint White Paper -julkaisu 2005 hyvänä tai parantunut entisestä. ”Shared Services and Outsourcing in Europe: What Firms Have Done and Plan to Do” 2. Tavoiteltavat hyödyt 4 © Sitra 2010
 5. KPK THH:n tuottamat hyödyt KPK THH:n tuottamat hyödyt ulottuvat ydintoimintoihin saakka • Laadukas, vertailukelpoinen ja oikea-aikainen taloudellinen ja toiminnallinen toteuma- ja ennusteinformaatio • Informaation parempi läpinäkyvyys Talous- ja Ydintoiminnot henkilöstö- Hyödyt talous- ja henkilöstöhallinnossa hallinto • Kustannussäästöt palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä • Resurssien vapautuminen kunnan ydintoimintoihin • Haavoittuvuuden väheneminen ja osaamisen kehittäminen KPK THH Hyödyt olemassa oleville palvelukeskuksille • Oman toiminnan laajentaminen osana palveluyhtiön toimintaa • Mahdollisuus hyödyntää mittakaavaetuja • Parhaiden käytäntöjen ja erityisosaamisen kehittäminen Palvelu- Yhteiskunta Hyödyt yhteiskunnalle keskukset • Talouden kokonaiskuvan muodostaminen helpottuu ja on luotettavampi kun tiedot ovat yhteismitallisia ja ajantasaisia • Viranomaisraportointi tehostuu ja nopeutuu kun sitä keskitetään • Paremman informaation avulla johdon on helpompi tuottaa entistä parempia ja perusteltuja päätöksiä 2. Tavoiteltavat hyödyt 5 © Sitra 2010
 6. Palvelukeskusrakenne luo perustan toimintamallin kehittämiselle Kuntatoimija – Kunnat, kuntayhtymät ja Palvelukeskusmalli lisää välitöntä kustannustehokkuutta kuntakonsernien yksiköt • Keskitetyt rakenteet, toiminnot ja vastuut Kuntatoimijoiden palvelut • Tuotteistettu palvelutarjooma ja tehokkaat palveluprosessit • Yhtenäistetty järjestelmäympäristö Kunta- Kunta- Kunta- • Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen toimija toimija toimija Palvelujen Rakenteiden keskittäminen ja yhtenäistäminen luo Palvelutarpeet toimittaminen edellytykset kuntatoimijoiden palveluiden tehokkaalle ja -sopimukset sopimuksen mukaisesti johtamiselle • Ajantasainen tieto KPK THH • Yhteismitallisuus ja vertailtavuus Palvelukulttuuri ja • Rapotointiprosessin ja raportoinnin tietosisällön kehittyminen Asiakaslähtöisyys • Tiedon analysointiedellytysten huomattava koheneminen Suurin hyöty saavutetaan, kun myös asiakkaiden Yhtenäistetty talous- ja toimialojen/prosessien palvelut tuotteistetaan henkilöstöhallinto yhtenäisellä tavalla Perustuen ylivertaiseen kuntasektorin tarpeiden ymmärtämiseen yhtiö toimittaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita ja tuotteita keskitetysti nykyaikaisinta tietotekniikkaa hyödyntäen 3. Liikeidea ja strateginen tahtotila 6 © Sitra 2010 6
 7. Strategiset tavoitteet ja mittarit vision saavuttamiseksi Visio Toiminta-ajatus Arvot KPK THH tehostaa kuntasektorin johdon päätöksentekoa parantuneen KPK THH on valtakunnallisesti raportoinnin ja analyysin kautta, sekä laajin ja merkittävin palveluyhtiö, tuottaa kuntasektorin talous- ja Asiakaslähtöisyys kuntasektorin osaavin kumppani Tahtotila henkilöstöhallinnon palvelut Avoimuus johtamista tukevien talous- ja kustannustehokkaasti ja yhtenäisellä Vaikuttavuus henkilöstöhallinnon perus- ja toimintamallilla. Toimintaa suunnitellaan lisäarvopalvelujen tuottajana. ja kehitetään yhdessä asiakkaiden KPK THH:n tavoitteena kanssa. on 25 % markkinaosuus kuntasektorilla vuoteen Talous ja Asiakkaat Prosessit Ihmiset ja 2014 mennessä vaikuttavuus osaaminen Yhtenäiset prosessit ja Lisäarvoa osaamisen ja Strategiset Kustannustehokas Ainutlaatuinen asioimiskäytännöt, organisaatiokulttuurin tavoitteet 2015 toimintamalli asiakastuntemus selkeät kautta palvelukokonaisuudet Palvelujen Asiakkaan toiminnan tuotteistaminen ja Kehityshenkinen Toimiva omistajaohjaus ymmärtäminen suunnitelmallinen kulttuuri Kriittiset kehittäminen menestystekijät Optimaalisen Toiminnan organisointi ja Palvelujen riittävä Tietojärjestelmien henkilömäärän ja oikean mittakaavaedut läheisyys yhteensopivuus osaamisen varmistaminen Läpimenoaika HTV/prosessi Asiakastyytyväisyys Poikkeamat Esimerkkejä Kpl / htv palvelusopimuksesta Osaamisprofiilien Asiakaskannattavuus mittareista Eur / kpl Asiakkaiden pysyvyys IT-kustannukset ajantasaisuus /kokonaiskustannukset Henkilöstötyytyväisyys 3. Liikeidea ja strateginen tahtotila 7 © Sitra 2010
 8. Kuntasektorin erityispiirteet asettavat lisävaatimuksia KPK THH:n toiminnalle RAKENTEIDEN JÄYKKYYS JA KUNTALIITOKSET, KUNTA- JA KIRJOITTAMATTOMAT SÄÄNNÖT KUNNALLISET TYÖ- JA PALVELURAKENNEUUDISTUS VIRKAEHTOSOPIMUKSET SEKÄ ELÄKEJÄRJESTELYT Toiminta- KUNTALAIN JA KIRJANPITO- YLIMMÄN PÄÄTÖKSENTEON ympäristön LAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTON POLIITTINEN LUONNE ANTAMAT OHJEET JA erityisvaatimukset LAUSUNNOT KUNTASEKTORIN ITSENÄINEN KUNTIEN TULOJEN JA MENOJEN ASEMA SEKÄ KUNTAKONSERNIN EPÄTASAPAINO MONIMUOTOINEN RAKENNE PALVELUITA TUOTETTAVA AINAKIN KAKSIKIELISESTI 4. Toiminta-, markkina- ja asiakasympäristö 8 © Sitra 2010 8
 9. Asiakas- ja toimittajasuhteet Asiakkaat Palvelutuottajat Toimittajat KUNNAT, KPK THH Perustettava yhtiö: KUNTAYHTYMÄT JA KPK ICT Oy MUUT Asiakkuuksien hallinta KUNTAKONSERNIEN YKSIKÖT Palvelutuotanto Perintätoimisto Palveluiden ja järjestelmien Laadukas ja oikea-aikainen kehittäminen informaatio palveluiden Verkkolaskuoperaattori johtamiseen Kumppanit/Kilpailijat Taloushallinnon perus- ja lisäpalvelut Skannauspalvelun Yksityiset palvelutuottajat tuottaja Henkilöstöhallinnon perus- ja lisäpalvelut Seudulliset ja paikalliset palvelukeskusyhtiöt Muut asiantuntijat Kuntien sisäiset palvelukeskukset 4. Toiminta-, markkina- ja asiakasympäristö 9 © Sitra 2010
 10. Liiketoiminnan ansaintalogiikka KPK THH tuottaa tuotteistettuja, yhteisten toimintatapojen mukaisia palveluita ensisijaisesti omistajakunnille ja niitä lähellä oleville kuntatoimijoille. Toiminnan alkuvaiheessa jotkin kuntatoimijat saattavat tulla ainoastaan KPK THH:n omistajiksi, mutta nämäkin toimijat siirtyvät sovitun aikataulun mukaisesti myös palvelujen käyttäjiksi. Pelkkänä palvelujen ostajina kuntatoimijat eivät voi olla. Tuotteistuksen kautta KPK THH pystyy myös tuottamaan ajantasaista ja vertailukelpoista raportointia johdon päätöksenteon tueksi. Palvelut hinnoitellaan lähelle omakustannusarvoa • Kustannukset kohdennetaan tuotettujen suoritemäärien tai käytetyn työajan suhteessa • Hintoihin sisällytetään toiminnan ja järjestelmien kehittämiskustannukset (sis. henkilöresurssit) Toiminnasta saatavilla tuloilla katetaan kaikki toiminnan edellyttämät menot ja investoinnit • Tulos ennen veroja pyritään minimoimaan, kuitenkin niin että jatkuva kehittäminen turvataan toiminnasta saatavilla tuloilla • Yhtiön tavoitteena ei ole jakaa osinkoa, vaan palvelujen kustannustehokas, laadukas ja asiakaslähtöinen tuottaminen 5. Liiketoimintakuvaus ja organisoituminen 10 © Sitra 2010
 11. Hyvä asiakastuntemus varmistetaan pääsääntöisesti asiakasomistajilta siirtyvän henkilöstön avulla • KPK THH:n henkilökunta muodostuu pääsääntöisesti KPK THH:n omistaja-asiakkaiden nykyisestä henkilökunnasta. Esimiestehtäviin (palvelupäällikkö), asiakasvastuu- sekä kehitystehtäviin jouduttaneen mahdollisesti rekrytoimaan siirtyvien henkilöiden lisäksi uusia henkilöitä • KPK THH:n omistaja-asiakkaaksi tulevien kuntatoimijoiden henkilöstö siirtyy KPK THH:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä • Kultakin asiakkaalta voi KPK THH:oon siirtyä vähintään asetetun tavoitetehokkuuden mukainen henkilömäärä. KPK THH:oon voi siirtyä myös yksittäiseltä kuntatoimijalta tätä enemmän henkilöstöä, mutta tästä osuudesta kuntatoimijoita laskutetaan erikseen • KPK THH:n henkilöstölle tullaan rakentamaan uusiin tehtävän-/toimenkuviin pohjautuva palkkausjärjestelmä, jonka piiriin pyritään siirtymään heti toiminnan käynnistyttyä. 5. Liiketoimintakuvaus ja organisoituminen 11 © Sitra 2010
 12. Organisaatiorakenne: Useamman alueellisen keskuksen muodostama palveluyhtiö Käynnistysvaiheen organisaatio on maksimissaan Alue 5 alueellisen keskuksen ja mahdollisesti useiden N toimipisteiden malli, jossa toimipisteet voivat Asiakasvastaavat tavoitetilassa tuottaa kaikkia prosesseja Kirjanpito • Käynnistysvaiheessa toimipisteiden sijainti Alue Ostolaskutiimi määräytyy mukaan tulevien asiakkaiden B Asiakkaat Asiakkaat mukaan. Asiakasvastaavat Asiakkaat Myyntilaskutiimi KPK THH Kirjanpito • Toimipisteillä tulee olla riittävä kyky muokata Alue toimintansa KPK THH:n toimintamallin Palkanlaskutiimi Ostolaskutiimi Yhtiöpalvelut A Asiakkaat Asiakkaat mukaiseksi sekä mahdollisuus laajentaa Asiakkaat Asiaksvastaavat Myyntilaskutiimi Kirjanpito asiakaskuntaansa huomattavasti nykyistä laajemmaksi ja toimia monikuntamallisena Palkanlaskutiimi Ostolaskut Prosessikohtaiset Asiakkaat • Tavoitetilassa pienimpiä toimipisteitä Asiakkaat ohjausryhmät Asiakkaat yhdistellään riittävän suuriksi (n. 150 htv), (asiakkaan edustajat) Myyntilaskut jotta volyymien kautta saavutetaan Palkanlaskenta kustannustehokkuus Tavoitetilan organisaatio on maksimissaan 5 alueellisen toimipisteen muodostama, hallinnollisesti kiinteä palveluyhtiö. 5. Liiketoimintakuvaus ja organisoituminen 12 © Sitra 2010
 13. KPKTHH asiakkuuden hallinta: Asiakassuhteen hallinta, tuotekehitys, toimitusprosessi ja peruselementit KPK THH:n asiakkuuden hallinnan osa-alueet: 1. Asiakassuhteen hallinta Asiakkaat 2. Tuotekehitys (ohjausryhmät) 3. Toimitusprosessi (”service desk”) E D Uusien asiakkaiden Asiakassuhteen- Asiakaspalvelu- KPK THH:n asiakkaita ovat: U S hankintaprosessi hoitoprosessi prosessi • kuntasektorin toimija T A • Toimialojen johto J A • Talous- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijat T Toimitusprosessi • Kuntatyöntekijät • Kuntalaiset Yhteistyön peruselementi Ohjaus- Tuotetarjooman 1. Palvelusopimus ryhmät hallinta- ja kehitysprosessi (KPK THH aluejohtaja, asiakasvastaavat, kuntatoimijoiden palvelukeskusvastaavat) 2. Asiakaspalvelun ja yhteistyön korostaminen (kaikilla organisaatioiden tasolla) Henkilöstö 3. Toiminnan mittarit (kaikilla organisaation tasoilla) 5. Liiketoimintakuvaus ja organisoituminen 13 © Sitra 2010
 14. Toimitusprosessi (”service desk”) • KPK THH:n käytössä on ”service desk” -palvelu ja työväline erilaisten palvelupyyntöjen käsittelyyn Alueellinen • Palvelupyynnöt tulevat joko toimipiste 1. KPK THH:n asiakasomistajan talous-/henkilöstöhallinnon työntekijöiltä 2. Yksittäiseltä asiakasomistajan työntekijältä/viranhaltijalta tai 3. Yksittäiseltä kuntalaiselta • Palvelupyynnöt ovat luonteltaan joko 1. Informatiivisiä (esim. tiedoksianto, että tiedosto ajettu pääjärjestelmään) 2. Toimenpiteitä edellyttäviä Service Desk (esim. asiakas pyytää viemään kirjanpitoon muistiotositteen tai kuntalainen tiedustelee saamastaan laskusta) • Palvelupyynnöt ohjautuvat siihen KPK THH:n alueelliseen toimipisteeseen, jonka asiakas ko. palvelupyynnön luonut henkilö on. Alueellisessa toimipisteessä palvelupyyntö ohjautuu automaattisesti ko. palvelupyynnön aihealuetta hoitavaan palvelukokonaisuuteen. • Service Desk työvälineen kautta palvelupyynnön lähettäjä pystyy seuraamaan oman palvelupyyntönsä käsittelyprosessin tilannetta • ”Service Desk” -palvelu tarjotaan sekä suomen että ruotsin kielellä Asiakkaat 5. Liiketoimintakuvaus ja organisoituminen 14 © Sitra 2010
 15. Palvelukeskuksen juridinen rakenne toteutetaan osakeyhtiömuotoisena, missä kuntatoimijat toimivat yhtiön perustajina ja omistajina KPK THH Oy • On kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö Kuntasektori • Järjestää in house -palvelua vain omistajilleen, jolloin omistajatahojen ei tarvitse kilpailuttaa yhtiöltä hankittavia palveluita 100 % • Ei voi osallistua avoimiin tarjouskilpailuihin, vaan se toimii omistus ainoastaan in house -markkinalla tuottaen palveluita, jotka omistajatahot ovat strategisena päätöksenä päättäneet hankkia • Alkupääomitus tapahtuu kuntien oman pääoman ehtoisella Sitra sijoituksella 1 €/kuntalainen. Myöhemmin toisessa vaiheessa KPK THH Oy– mukaan tulevat kunnat sijoittavat 3 € ja vastaavasti kolmannen perustettava vaiheen kunnat 6 € per kuntalainen Markkinaehtoiset yhtiö • Kunnat merkitsevät (ostavat) yhden osakkeen kutakin kuntalaista rahoittajat kohden. Muut kuntatoimijat merkitsevät (ostavat) kukin yhden osakkeen. Oman/vieraan • Suunnitelman mukaan Sitra ja muut markkinaehtoiset rahoittajat pääoman myöntävät käynnistämisvaiheessa tarvittavan rahoituksen yhtiölle. ehtoinen rahoitus Omistajakunnat antavat rahoitusjärjestelyn edellyttämän takauksen tai muun vakuuden • Omistamisen periaatteet määritellään yhtiöjärjestyksessä ja tarvittaessa osakassopimuksessa 6. Omistaminen, ohjaus ja hallinto 15 © Sitra 2010
 16. Talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessit ja palvelutarjonta PALVELUYHTIÖÖN SIIRTYVÄT PERUSPROSESSIT: Palveluyhtiötoiminnan käynnistäminen ja • Talous- ja henkilöstöhallinnon kokonaisprosessi talous- ja henkilöstöhallinnon perus- koostuu toiminnoista, jotka ovat siirrettävissä prosessien yhtenäistäminen ja tehostaminen palvelukeskukselle sekä toiminnoista, jotka jäävät edelleen asiakkaan hoidettavaksi. • KPK THH:n palvelutarjonta koostuu yhtenäisistä ASIAKKAALLE JÄÄVIEN peruspalveluista ja niihin liittyvästä PERUSPROSESSIEN OPTIMOINTI: raportoinnista sekä kehitystyöstä. Asiakkaan puolelle jäävien talous- ja • Peruspalveluiden lisäksi KPK THH tarjoaa henkilöstötoimintojen tehostaminen ja niistä lisäpalveluita, joiden tarkemmasta sisällöstä ja saatavan lisäarvon parantaminen hinnoittelusta sovitaan erikseen. • KPK THH vastaa perus- ja lisäpalveluiden tuottamisen lisäksi asiakkuuksien hallinnasta ja muista keskitetyistä tukipalveluista, joita PALVELUJEN JOHTAMISEN TUKI: tuotetaan myös KPK ICT:lle. Yhteismitallisen raportoinnin ja johdolle tuotetun toteuma- ja ennusteinformaation • Kokonaishyötyjen saavuttamiseksi tarkastellaan kautta kunta pystyy toteuttamaan omien mahdollisuuksia tehostaa myös asiakkaalle toimialojensa palvelut tehokkaammin jääviä toimintoja. 7. Palvelutarjonta 16 © Sitra 2010
 17. KPK THH ja KPK ICT järjestävät molemmat THH-alueen palveluita asiakaskuntatoimijoille THH-alueen ICT-palveluita järjestetään (KPK ICT) ja tuotetaan (KPK THH) omistaja-asiakaskunnille kahdella eri tavalla: 1. KPK THH tuottaa asiakkaalle THH-alueen kokonaispalvelun sisältäen THH ICT -palvelut. Tässä vaihtoehdossa KPK ICT järjestää THH ICT –palvelut sisäisesti yhtiöiden välillä. 2. KPK ICT järjestää asiakkaalle THH-alueen ICT-palvelut, jolloin asiakas operoi omalla organisaatiollaan ja toimintamalleillaan hyödyntäen THH ICT –palveluita Lisäksi KPK THH ja KPK ICT suunnittelevat ja konseptoivat yhteisen asiakkuuden hallinnan hoitomallin, jonka avulla luodaan yhteiset näkemykset ja toimintatavat asiakkuuden hallinnan sekä asiakaspalvelun osalta. Omistaja-asiakas / Kuntatoimija ASIAKKUUDEN HALLINNAN HOITOMALLI 2. ICT-alueen 1. THH-alueen kokonaispalvelu kokonaispalvelu (ml. THH ICT) (ml. ICT-palvelut) KPK ICT KPK THH 1. THH -alueen ICT-palvelut 7. Palvelutarjonta 17 © Sitra 2010
 18. KPK THH:n palvelutarjonta edllyttää kaikkien proseessien osalta Palvelusalkku kuntatoimijoiden järjestelmien integroinnin KPK THH:n järjestelmiin. Taloushallinnon peruspalvelut Strategisen taloushallinnon lisä- ja tukipalvelu • Taloushallinto (sis. prosessien perus-ja • Tietojärjestelmä- ja Controller-asiantuntijatuki: viranomaisraportoinnin ja tavoitetason ylläpitävän • Talousarvio ja taloussuunnitelma kehittämisen) • Ennustaminen ja seuranta • Kustannuslaskenta • Ostolaskut ja ostoreskontra • Muut taloushallinnon neuvontapalvelut, esim. • Sopimusten hallinta hankkeiden ja avustusten suunnittelu ja seuranta • Tilauksesta maksuun • Sisäisten taloustapahtumien hallinta • Myyntilaskut ja myyntireskontra Henkilöstöhallinnon peruspalvelut • Perintä • Palkkahallinto (palkat ja palkkiot) • Sisäisten taloustapahtumien hallinta • Matkalaskut • Maksuliikenne • Perustietojen ylläpito • Käyttöomaisuus Henkilöstöhallinnon lisäpalvelut • Kirjanpito ja tilinpäätöslaskelmat • Sisäisten taloustapahtumien hallinta (yhteistyössä Kuntaliiton kanssa) • Palvelusuhdeasioiden neuvonta ja tuki Taloushallinnon lisäpalvelut • Rekrytoinnin tuki • Kassanhallinta ja rahoituspalvelut • Muu talousraportointi (esim. Benchmarking) ja Tulevaisuuden mahdollisia palveluja operatiivinen raportointi (BI ) • Strategisen henkilöstöhallinnon asiantuntija- ja • Tilinpäätökset ja konsernitilinpäätökset tietojärjestelmätukipalvelut • Työvoimavuokraus KPK THH:n tukipalvelut: Yhtiötoiminnot, asiakkuuksien hallinta, kehittäminen, koulutus, yleishallinto ja muut tukipalvelut 7. Palvelutarjonta 18 © Sitra 2010
 19. KPK THH 2015 tavoitetilan tiekartta 2011 2012 2013 2014 2015 Asiakasvolyymi ~10 % ~15% ~20% ~25% ~25% (väestön kattavuus) Palvelutuotanto Palkanlaskenta, Palkanlaskenta, Palkanlaskenta, Palkanlaskenta, Palkanlaskenta, matkalaskujen matkalaskujen matkalaskujen matkalaskujen matkalaskujen käsittely, käsittely, käsittely, käsittely, käsittely, Alihankintana on taloushallinto *, rekrytointi, rekrytointi, rekrytointi, mahdollista ostaa taloussuunnittelu * (työvoima- (työvoima- (työvoima- myös vuokraus) vuokraus) vuokraus) taloushallinnon taloushallinto, taloushallinto, taloushallinto, palveluita taloussuunnittelu taloussuunnittelu taloussuunnittelu Järjestelmä- Palkanlaskennassa Yhtenäinen Yhtenäinen Yhtenäinen Yhtenäinen ympäristö olemassa olevat järjestelmä- järjestelmä- järjestelmä- järjestelmä- järjestelmät, kokonaisuus: kokonaisuus: kokonaisuus: kokonaisuus: (Personec F.K./R, - ERP * - ERP - ERP - ERP Pegasos), - järjestelmä- -Järjestelmä- -Järjestelmä- -Järjestelmä- matkalaskujen palveluna palveluna palveluna palveluna käsittelyprosessissa hankittava hankittava hankittava hankittava uusi yhteinen vaihtoehto vaihtoehto vaihtoehto vaihtoehto järjestelmä, taloushallinnon ja – suunnittelun osalta * Huom! Taloushallinto ja taloussuunnittelu palvelutarjonnassa vuonna 2012, tehdään mikäli hyödynnetään olemassa olevia järjestelmäsopimuksia, muutoin nämä järjestelmä- palvelut palvelusalkussa vasta 2013. kehitystä 7. Palvelutarjonta 19 © Sitra 2010
 20. KPK THH 2015 tavoitetilan tiekartta 2011 2012 2013 2014 2015 Asiakasvolyymi ~10 % ~15% ~20% ~25% ~25% (väestön kattavuus) Toimipisteet Vähintään 3 aluetta 5 aluetta, Enintään 5 aluetta, Noin 150 joilla mahdollisesti htv/toimipiste useampia toimipisteitä Henkilöstö Kultakin asiakkaalta Tavoite- siirtyy tavoite- tehokkuuksien tehokkuuden mukainen mukainen määrä henkilöstömäärä työntekijöitä, loput (saavutetaan henkilöt voidaan eläköitymisen myös siirtää KPK kautta) THH:oon, mutta lisäresursointi laskutetaan erikseen 7. Palvelutarjonta 20 © Sitra 2010
 21. Tietojärjestelmien tehostuminen näkyy eri käyttäjäryhmille eri tavoin Kunnan johdolle • Laadukas ja oikea-aikainen informaatio päätöksenteon tueksi • Talous- ja henkilöstöjohto voi keskittyä tiedon analysointiin perusraportoinnin tuottamisen sijaan Kunnan talous- ja henkilöstötoiminto • Keskittyminen tiedon tuottamiseen ja hyväksikäyttöön palvelukeskuksen keskittyessä tapahtumakäsittelyyn Kunnan työntekijät • Mahdollisimman pitkälle automatisoidut talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit, mikä mahdollistaa keskittymisen lisäarvoa tuottaviin tehtäviin • Henkilöstöhallinnon itsepalvelutoiminnot Palvelukeskuksen työntekijät • Yhtenäiset prosessit ja tietojärjestelmät mahdollistavat keskittymisen omaan ydinosaamiseen 8. KPK THH:n järjestelmäkenttä ja IT-arkkitehtuuri 21 © Sitra 2010 21
 22. Järjestelmäratkaisut tarjoavat kuntatoimijoille vaihtoehtoja KPK THH • Liiketoiminta aloitetaan kahden rinnakkaisen kehityspolun kautta: Kehityspolku I ja Kehityspolku Järjestelmäratkaisu/Kehityspolku I: II. • Pohjautuu yhtenäiseen järjestelmäratkaisuun, jolle luodaan • Kehityspolkujen lisäksi voidaan tarjota talous- ja edellytykset palvella laajaa kuntatoimija asiakaskuntaa. • Toimintaa kehitetään yhtenäisen konseptin mukaiseksi. henkilöstöhallinnon palveluita alihankintaverkoston • Fokusalueena paremman informaation tuottaminen. kautta. • Tuotteet räätälöity kaupungeille (kuntakonsernin osaaminen, • Omistusjärjestelyt olemassa olevien BI, järjestelmä-integraatio kaupungin sisällä). palvelukeskusten kanssa ovat myös mahdollisia. • KPK THH ei itse hanki järjestelmiä vaan ostaa nämä Järjestelmäratkaisu/Kehityspolku II: palvelut KPK ICT:ltä. • Pohjautuu palveluna hankittavaan järjestelmään. • KPK ICT vastaa myös KPK THH:n • Tuotteet räätälöity kunnille ja kaupungeille. perustietotekniikasta ja IT-arkkitehtuurista (nämä • Fokusalueena toimintojen tehostaminen. kuvattu KPK ICT:n liiketoimintasuunnitelmassa). Järjestelmäratkaisu/Alihankintaverkosto: • KPK THH:n alihankinkkijoiden järjestelmäratkaisut. Asiakkaat 8. KPK THH:n järjestelmäkenttä ja IT-arkkitehtuuri 22 © Sitra 2010
 23. Oletukset markkinaosuudesta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Peitto 0% 10 % 15 % 20 % 25 % 25 % Asiakkaiden asukasmäärä 0 530 000 800 000 1 060 000 1 330 000 1 330 000 Asiakkaiden henkilöstön määrä 0 35 000 53 000 71 000 89 000 89 000 Yleiset oletukset • Palveluyhtiön omistavat kuntatoimijat, jotka liittyvät palveluyhtiön asiakkaiksi vaiheittaan neljän vuoden aikana. • Ensimmäisenä täytenä toimintavuonna 2011 kuntatoimijat edustavat n. 10 % Suomen kuntien väestöstä. Tavoitetilassa vuonna 2014 kuntatoimijat edustavat n. 25 % Suomen kuntien väestöstä. • Asiakkaiden henkilöstömääräksi on arvioitu 1 kunnan työntekijä per 15 kunnan asukasta. • Tässä laskelmassa asiakkaiden henkilöstön määrässä on huomioitu vain kunnat. Palvelut kattavat myös kuntayhtymät ja konserniyhteisöt. Niiden tullessa asiakkaaksi korvaavat ne kuntien volyymiä tässä laskelmassa. 9. Taloudelliset laskelmat 23 © Sitra 2010
 24. Palvelujen tehokkuus ja hinnoittelu PALVELUJEN HINNOITTELU JA TEHOKKUUS VUONNA 2013 Suorite- Alustava Suorite- määrän Tehokkuus suorite-hinta Liikevaihto Kustan- määrä yksikkö kpl/htv €/kpl t€ nukset t€ Palkkalaskelmat 21 per hlö 6 400 9,4 13 902 11 956 Palvelussuhdeasiat 1,6 per hlö 1 600 37 4 220 3 629 Matkalaskut 2 per hlö 17 000 3,0 2 223 1 911 Henkilöstöhallinnon palvelut 20 344 17 496 Myyntilaskut 3,1 per asukas 45 000 1,7 5 596 4 812 Ostolaskut 21 per hlö 13 600 4,9 7 330 6 304 Kirjanpito 13 vientiä/as 140 000 0,44 6 270 5 392 Taloussuunnittelu 483 416 Taloushallinnon palvelut 19 679 16 924 Johto ja tuki 3 430 Yhteensä 40 023 37 850 • Tehokkuuden (kpl/htv) saavuttaminen ja parantaminen on kriittinen menestystekijä KPK THH:lle • Yksittäisten palvelujen hinnat on asetettu siten, että palvelun kate on 14 %. Tällä katteella katetaan KPK THH:n johto- ja tukihenkilöstö, asiakkaille kohdistamattomat yleiskulut, rahoituskulut ja välittömät verot. 9. Taloudelliset laskelmat 24 © Sitra 2010
 25. Tuloslaskelma t€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TULOSLASKELMA Liikevaihto 0 17 722 32 644 40 023 46 826 44 745 Henkilöstökustannukset 455 10 323 19 399 24 443 28 588 26 946 htv 7 274 516 651 765 721 Tilakustannukset 25 985 1 857 2 344 2 752 2 596 ICT-kustannukset (Kehityspolku I) 238 2 090 3 958 4 455 4 885 4 620 ICT-kustannukset (Kehityspolku II) 0 1 800 2 718 3 606 4 524 4 524 Ostopalvelut (asiakkaille kohdistettu) 0 1 521 2 887 3 001 3 362 3 362 Muut kustannukset (asiakkaille kohdistumaton) 250 500 500 500 500 500 Käyttökate -975 230 811 1 022 1 450 1 476 Poistot 0 0 0 0 0 0 Tilikauden tulos -975 230 811 1 022 1 450 1 476 Rahoituskulut 90 72 54 36 18 0 Tilikauden tulos ennen veroja -1 065 158 757 986 1 432 1 476 Välittömät verot 0 0 0 217 372 384 Liikevoitto -1 065 158 757 769 1 059 1 092 • Tilakustannukset 3600 €/htv/vuosi. • Ei poistoja, koska tietojärjestelmäinvestoinnit sisältyvät KPK ICT:n palveluveloituksiin. • Vieraan pääoman korko 3% (kuntariski). 9. Taloudelliset laskelmat 25 © Sitra 2010
 26. Tase t€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TASE Osakepääoma 530 800 1 060 1 330 1 330 1 330 Aikaisempin vuosien voitot 0 -1 065 -907 -150 619 1 678 Tilikauden voitto -1 065 158 757 769 1 059 1 092 Oma pääoma -535 -107 910 1 949 3 008 4 100 Ostovelat 20 301 570 621 687 665 Velat rahoituslaitoksilta 3 000 2 400 1 800 1 200 600 0 Vieras pääoma 3 020 2 701 2 370 1 821 1 287 665 2 485 2 594 3 280 3 770 4 295 4 765 Käyttöomaisuus 0 0 0 0 0 0 Pysyvät vastaavat 0 0 0 0 0 0 Rahoitusomaisuus 2 485 1 117 560 435 393 1 037 Myyntisaamiset 0 1 477 2 720 3 335 3 902 3 729 Vaihtuvat vastaavat 2 485 2 594 3 280 3 770 4 295 4 765 2 485 2 594 3 280 3 770 4 295 4 765 • Kuntien pääomasijoitus 1 €/asukas. • Ei käyttöomaisuutta, koska tietojärjestelmäinvestoinnit sisältyvät KPK ICT :n palveluveloituksiin. • Pääomalainaa ja vierasta pääomaa ei jaoteltu (sama tulosvaikutus samalla korolla). • Vieraan pääoman korko 3% (kuntariski). 9. Taloudelliset laskelmat 26 © Sitra 2010 26
 27. Rahoituslaskelma t€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAHOITUSLASKELMA Käyttökate -975 230 811 1 022 1 450 1 476 Käyttöpääoman muutos 20 -1 196 -974 -564 -501 151 Operatiivinen kassavirta -955 -966 -164 458 949 1 627 Muut investoinnit 0 0 0 0 0 0 Investoinnit 0 0 0 0 0 0 Osakepääoman muutokset 530 270 260 270 0 0 Lainojen nostot 3 000 0 0 0 0 0 Lainojen lyhennykset 0 -600 -600 -600 -600 -600 Maksetut korot -90 -72 -54 -36 -18 0 Välittömät verot 0 0 0 -217 -372 -384 Rahoituksen kassavirta 3 440 -402 -394 -583 -990 -984 Kassavirta 2 485 -1 368 -558 -125 -42 644 Kassa vuoden lopussa 2 485 1 117 560 435 393 1 037 • Lainojen nostot yhteensä 3.000 t€ vuonna 2010. • Takaisinmaksu alkaa lainan nostovuotta seuraavana vuonna 5 vuoden maksuohjelmalla. • Vieraan pääoman korko 3% (kuntariski). 9. Taloudelliset laskelmat 27 © Sitra 2010 27
 28. Rahoituslaskelma t€ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAHOITUSLASKELMA Käyttökate -975 230 811 1 022 1 450 1 476 Käyttöpääoman muutos 20 -1 196 -974 -564 -501 151 Operatiivinen kassavirta -955 -966 -164 458 949 1 627 Muut investoinnit 0 0 0 0 0 0 Investoinnit 0 0 0 0 0 0 Osakepääoman muutokset 530 270 260 270 0 0 Lainojen nostot 3 000 0 0 0 0 0 Lainojen lyhennykset 0 -600 -600 -600 -600 -600 Maksetut korot -300 -240 -180 -120 -60 0 Välittömät verot 0 0 0 -64 -361 -384 Rahoituksen kassavirta 3 230 -570 -520 -514 -1 021 -984 Kassavirta 2 275 -1 536 -684 -56 -73 644 Kassa vuoden lopussa 2 275 739 56 0 -73 570 • Lainojen nostot yhteensä 3.000 t€ vuonna 2010. • Takaisinmaksu alkaa lainan nostovuotta seuraavana vuonna 5 vuoden maksuohjelmalla. • Vieraan pääoman korko 10 %. 9. Taloudelliset laskelmat 28 © Sitra 2010 28
 29. 10. Toteutussuunnitelma KPK THH:n vaiheistettu perustamisen aikataulu 2010 2011 2012 Tieto ensi vaiheessa Yhteistyöneuvottelut kuntatoimijoiden kanssa mukaan aikovista kuntatoimijoista Kuntatoimijoiden päätöksenteko Päätös ensi vaiheessa Mukaan lähtevistä kuntatoimijoista, Aiesopimus Taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon järjestelmäselvitys KPK THH ja osakaskuntatoimijat KPK THH Oy:n KPK THH Oy perustamistoimet perustettu KPK THH:n KPK THH:n alihankintana hoidettu palvelutuotanto alihankintana hoidettu palvelutuotanto mahdollista KPK THH:n oma palvelutuotanto Alihankkijoiden KPK THH:n palvelu- KPK THH:n palvelu- sopimukset tuotannon aloittaminen tuotannon aloittaminen KPK THH:n kanssa 1. vaiheen palvelutarjonnalla 2. vaiheen palvelutarjonnalla 10. Toteutussuunnitelma 29 © Sitra 2010 29
 30. Uusien asiakkaiden liittäminen osaksi KPK THH:a toteutuu suunnitelmallisesti ja hallitusti Siirtymisen johtaminen ja laadunvarmistus, muutoshallinta ja kommunikointi Analyysi Siirtymisen suunnittelu Siirtyminen Toiminnan tuki • Analysoi uuden • Määritä • Siirtyminen • Toiminnan tuki asiakkaan nykytilan yksityiskohtainen • Ongelmien ratkaisu toiminta- ja siirtymissuunnitelma järjestelmäympäristö • Henkilöstö • Arvioi siirtymisen • Toimitilat vaikutukset sekä uuden • Tietojärjestelmät, asiakkaan että KPK liittymät ja THH:n näkökulmasta konversiot • Määritä • Prosessit siirtymisstrategia 3 – 12 kuukautta 0,5 kk – 2 kk 1 kk - 4 kk 1,5 kk - 6 kk Jatkuva toiminta KPK THH:n ja asiakkaiden siirtymä- ja tukitiimit 10. Toteutussuunnitelma 30 © Sitra 2010
Advertisement