Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ส าระการเรียนรู้ <ul><li>อัตราส่วน </li></ul><ul><li>สัดส่วน </li></ul><ul><li>ร้อยละ </li></ul><ul><li>การแก้ปัญหาเกี่ยวก...
อั ตราส่วน <ul><li>อั ตราส่วนใช้เขียนแทนอัตราและเขียนแทนการเปรียบเทียบ โดยใช้สัญลักษณ์ </li></ul><ul><li>“ : ” ( อ่าน...
ฝึ กทักษะ <ul><li>เฉลย </li></ul><ul><li>1.1 4 : 58 </li></ul><ul><li>1.2 3 : 58 </li></ul><ul><li>1.3 4 ,500 : 2...
แ บบฝึกทักษะ <ul><li>2. จงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนต่อไปนี้ </li></ul>2.1 จำนวนนกต่อจำนวนเต่า  เท่ากับ ………………… 2.2...
การเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบอัตราเมื่อหน่วยต่างกัน <ul><li>ตัวอย่าง  “สมชายสูง 170 เซนติเมตร กานดาสูง 1.5 เมตร” </li...
ฝึ กทักษะ <ul><li>4.1 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน 5 กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียนถึงตลาด 400 เมตร </li></ul><ul><li>……………...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Math01

1,010 views

Published on

อัตราส่วนเบื้องต้น

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Math01

 1. 1. ส าระการเรียนรู้ <ul><li>อัตราส่วน </li></ul><ul><li>สัดส่วน </li></ul><ul><li>ร้อยละ </li></ul><ul><li>การแก้ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ </li></ul>
 2. 2. อั ตราส่วน <ul><li>อั ตราส่วนใช้เขียนแทนอัตราและเขียนแทนการเปรียบเทียบ โดยใช้สัญลักษณ์ </li></ul><ul><li>“ : ” ( อ่านว่า ต่อ ) เช่น </li></ul><ul><li>จากอัตรา “ ครู 1 คน ดูแลนักเรียน 20 คน” เขียนอัตราส่วนได้ดังนี้ </li></ul><ul><li>จำนวนครูต่อจำนวนนักเรียนที่ดูแล เป็น 1 : 20 หรือ </li></ul><ul><li>จากรูป           </li></ul><ul><li>เขียนอัตราส่วนแสดง การเปรียบเทียบ จำนวนรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมได้ดังนี้ </li></ul><ul><li>จำนวนรูปสามเหลี่ยมต่อจำนวนรูปสี่เหลี่ยม เป็น 4 : 6 หรือ </li></ul><ul><li>จำนวนรูปสี่เหลี่ยมต่อจำนวนรูปสามเหลี่ยม เป็น 6 : 4 หรือ </li></ul><ul><li>อัตราส่วน a ต่อ b เขียนแทนด้วย a : b หรือ </li></ul><ul><li>( อ่านว่า a ต่อ b ) </li></ul><ul><li>เรียก a ว่าจำนวนแรกหรือจำนวนที่หนึ่ง </li></ul><ul><li>และเรียก b ว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่สอง </li></ul>
 3. 3. ฝึ กทักษะ <ul><li>เฉลย </li></ul><ul><li>1.1 4 : 58 </li></ul><ul><li>1.2 3 : 58 </li></ul><ul><li>1.3 4 ,500 : 2 </li></ul><ul><li>1.4 91 : 1,700 </li></ul><ul><li>1.5 270 : 3 </li></ul>1. จงเขียนอัตราส่วนแทนอัตราต่อไปนี้ 1.1 น้ำตาลทรายขาว 4 กิโลกรัม ราคา 58 บาท .............................................................................................................. 1.2 น้ำมันพืช 3 ขวด ราคา 100 บาท ........................................................................... 1.3 หัวใจของคนสูบฉีดโลหิต ประมาณ 4,500 ลิตร ในเวลา 2 ชั่วโมง .......................................................................................................................... 1.4 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” มีครู 91 คน มีนักเรียน 1,700 คน .............................................................................................................................. 1.5 รถยนต์คันหนึ่งแล่นได้ระยะทาง 270 กิโลเมตร ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ........................................................................................................
 4. 4. แ บบฝึกทักษะ <ul><li>2. จงเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบจำนวนต่อไปนี้ </li></ul>2.1 จำนวนนกต่อจำนวนเต่า เท่ากับ ………………… 2.2 จำนวนเต่าต่อจำนวนนก เท่ากับ ………………… 2.3 จำนวนกระต่าย ต่อจำนวนเต่า เท่ากับ …………… 2.4 จำนวนเต่าต่อจำนวนกระต่าย เท่ากับ …………… 2.5 จำนวนกระต่าย ต่อจำนวนสัตว์ทั้งหมด เท่ากับ …… .…… 2.6 จำนวนสัตว์ทั้งหมดต่อจำนวนกระต่าย เท่ากับ …………… เฉลย 2.1 5 : 3 2.2 3 : 5 2.3 4 : 3 2.4 3 : 4 2.5 5 : 12 2.6 12 : 4
 5. 5. การเขียนอัตราส่วนเปรียบเทียบอัตราเมื่อหน่วยต่างกัน <ul><li>ตัวอย่าง “สมชายสูง 170 เซนติเมตร กานดาสูง 1.5 เมตร” </li></ul><ul><li>เขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบความสูงของสมชายและกานดา ได้ดังนี้ </li></ul><ul><li>ความสูงของสมชายเป็นเซนติเมตร ต่อ ความสูงของกานดาเป็นเมตร </li></ul><ul><li>เท่ากับ 170 : 1.5 ( หน่วยต่างกัน ) </li></ul><ul><li>ความสูงของสมชาย ต่อ ความสูงของกานดา เท่ากับ 1.7 : 1.5 </li></ul><ul><li>( หน่วยเป็นเมตรเหมือนกัน ) </li></ul><ul><li>ความสูงของสมชาย ต่อ ความสูงของกานดา เท่ากับ 170 : 150 </li></ul><ul><li>( หน่วยเป็นเซนติเมตรเหมือนกัน ) </li></ul>
 6. 6. ฝึ กทักษะ <ul><li>4.1 ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน 5 กิโลเมตร ระยะทางจากโรงเรียนถึงตลาด 400 เมตร </li></ul><ul><li>………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>…………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>4.2 ความยาวของอาคารเรียนหลังที่หนึ่ง 540 เมตร ความยาวของโรงอาหาร 3500 เซนติเมตร จงเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>4.3 คนงานชายทำงานได้วันละ 8 ชั่วโมง คนงานหญิงทำงานได้วันละ 300 นาที จงเขียนอัตราส่วนแสดงกานเปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>4.4 ภราดรหนัก 120 ปอนด์ แทมมารีนหนัก 100 กิโลกรัม จงเขียนอัตราส่วนแสดงการเปรียบเทียบ </li></ul><ul><li>…………………………………………………………………………………… . </li></ul><ul><li>…………………………………………………………………………………… </li></ul><ul><li>…………………………………………………………………………………… </li></ul>

×