Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tokoh seni

12,090 views

Published on

tokoh seni malaysia

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Tokoh seni

 1. 1. TOKOH SENI<br />ABDUL LATIFF MOHIDIN<br />
 2. 2. LATAR BELAKANG<br /><ul><li>Dilahirkan di Lenggeng, Negeri Sembilan padatahun 1941.
 3. 3. Pendidikanrendah di kampungnyadanSingapurasebelummelanjutkankursussenihaluspadatahun 1960.
 4. 4. Beliaujugaturutmengikutikursusbidangsenihalus di Paris, Perancisdan New York, Amerika Syarikat danbanyakmengembarakeEropahdansekitar Asia Tenggara.</li></li></ul><li>ANUGERAH<br /><ul><li>Beliauterlibatdalamaktivitipameransenilukisdankesusasteraan (puisi) hinggadikenalisebagai ‘ARTIS DUA DUNIA SENI’
 5. 5. Memenangibanyakanugerahdanpenghormatandaridalamdanluarnegaratermasuk ANUGERAH SASTERAWAN NEGARA.
 6. 6. Beliaubertanggungjawabmembawaalirancatan semi abstrak</li></li></ul><li><ul><li>Dari tahun 1963 hinggatahun 1969, Latiffamatgiatdantekunmencipta, merangkumitigabidangseni yang berlainandalampengucapannya.
 7. 7. Dalamlukisanminyaknya, ukiranarcanyadangoresancetaknyaterdapatkeselarasan yang luarbiasaterhadapsaluran-saluran yang berlainanalatataubahan.
 8. 8. Melaluisiri-siriciptaannya, “Pago-Pago”, “Mindscape” dan “Langkawi”, menjadikanLatiffseorangtokohpelukispenting di negaraini.</li></li></ul><li><ul><li>Antaratahun 1962 dan 1983, Latifftelahbeberapa kali mempamerkanhasilkaryasenilukisnya, antaranyatermasuklah di Bona, Berlin, Frankfurt, Hamburg, Bangkok, Singapura, New Delhi, New York, Sydney, Sao Paulo, Osaka, Montreal, Manila, Jakarta, Dublin dan London, selainPetaling Jaya, Pulau Pinang, dan Kuala Lumpur. Sebagaipelukis.
 9. 9. Latiffpernahdianggappelukisabstrak Malaysia yang mencerminkanpengertianterhadapalamsetempatsepertimana yang terlihatdalamsiri “Pago-Pago”nya.</li></li></ul><li>Hasillukisanterkenal<br /><ul><li>Kesepian - Loneliness </li></ul> Year: 1970 <br /> Medium: Cat Minyak<br /><ul><li>Keluarga - Family </li></ul> Year: 1974 <br /> Medium: Gurisan<br /><ul><li>Pago-Pago </li></ul> Year: 1970 <br /> Medium: Cat Minyak <br />
 10. 10. <ul><li>Langkawi Putih - White Langkawi </li></ul> Year: 1977 <br /> Medium: Cat Minyak <br /><ul><li>No 84 "Pago-Pago Bangkok" </li></ul> Year: 1970 <br /> Medium: Lakaran Dakwat <br />
 11. 11. HASIL KARYA<br />
 12. 12. Sekianterimakasih<br />

×