Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Regulamin konkursu Kultowe auta

348 views

Published on

Regulamin konkursu Kultowe auta.
Auta PRL-u. Złota kolekcja.

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Regulamin konkursu Kultowe auta

  1. 1. REGULAMIN KONKURSU „Kultowe auta” §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą „Kultowe auta” („Konkurs”), które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu. 2. Organizatorem konkursu jest Agencja Pitted Cherries Renata Michałowicz ul. Traugutta 14, 95-040 Koluszki, NIP: 728-242-79-53, (zwana dalej „Organizatorem”). 3. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała komisja konkursowa (dalej zwana „Komisją”). W skład komisji będą wchodziły 3 osoby, będące przedstawicielami Organizatora. 4. Konkurs będzie przeprowadzany na stronie internetowej o adresie: http://www.klasyczny.com/ („Strona Konkursowa”). 5. Konkurs będzie trwał od dnia 24.09.2014 do 3.10.2014 roku. §2. UCZESTNICY KONKURSU 1. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca obywatelstwo polskie oraz miejsce stałego zamieszkania w Polsce oraz pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Jeśli laureatem Konkursu zostanie osoba poniżej osiemnastego roku życia, niezbędne do odbioru nagrody jest wysłanie zgody przedstawiciela ustawowego Uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia, na udział w Konkursie, na adres Pitted Cherries Renata Michałowicz ul. Traugutta 14, 95-040 Koluszki. Zgoda powinna być wysłana na podany adres w ciągu 14 dni od powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. §3. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG KONKURSU 1. Osoba przystępująca do Konkursu (zwana dalej „Uczestnikiem”) wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. 2. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez uczestnika treści i zasad niniejszego Regulaminu. 3. Zadanie konkursowe: Wybierz spośród zaprezentowanych aut najbardziej kultowy. Odpowiedź uzasadnij. 4. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę. Zgłoszenie odbywa się poprzez umieszczenie odpowiedzi w komentarzu w wątku konkursowym na stronie http://www.klasyczny.com/ 5. Na zakończenie konkursu Komisja wybierze jedną zwycięską pracę, a jej autor zostanie nagrodzony.
  2. 2. 6. Przy wyborze zwycięskich prac Komisja brać będzie pod uwagę oryginalność, pomysłowość przesłanej pracy. 7. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni do dnia 6.10.2014. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia - bez podania uzasadnienia - z Konkursu osób, co do których istnieje podejrzenie oszustwa bądź jakichkolwiek przejawów nieuczciwej konkurencji. 9. Każdy Uczestnik może posługiwać się tylko jednym adresem e-mailowym. §4. NAGRODY 1. Nagrodą w konkursie jest 10 zeszytów z modelami aut w skali 1:43 z kolekcji „Kultowe Auta PRL-u” wydawnictwa De Agostini (adres strony internetowej kolekcji – www.kultoweauta.pl). Modele aut dołączone do zeszytów, o których mowa powyżej to: FSO Polonez z numeru 9 ww. kolekcji, Fiat 125p z numeru 12 kolekcji ww. kolekcji, Skoda 120 LS z numeru 13 ww. kolekcji, Syrena Bosto z numeru 30 ww. kolekcji, Syrena 105 z numeru 33 kolekcji, Fiat 126p Bis z numeru 38 ww. kolekcji, Łada Samara 2109 z numeru 56 ww. kolekcji, Syrena 102 z numeru 58 kolekcji, Żuk A-03 z numeru 61 ww. kolekcji, FSO Polonez coupe z numeru 64 kolekcji. 2. Organizator oświadcza, że suma wartości nagród przewidziana w ramach niniejszego Konkursu nie przekracza kwoty 750PLN netto, o której mowa w art. 21ust. 1pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993r. Nr. 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc nagrody te wolne są od podatku dochodowego. 3. Zwycięzca Konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy. 4. Zwycięzcy Konkursu nie przysługują roszczenia o wypłatę wartości Nagrody w gotówce. 5. Zwycięzca Konkursu nie ma możliwości zamiany Nagrody. Zwycięzca nie może przenieść prawa do Nagrody na inne osoby. 6. Zwycięzca Konkursu będzie ogłoszony na stronie http://www.klasyczny.com/ §5. ODBIÓR NAGRÓD 1. Nagroda zostanie dostarczona do Laureata drogą pocztową lub kurierem w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania informacji , o których mowa w punkcie 2 poniżej. 2. Warunkiem otrzymania przez Laureata nagrody jest przekazanie Organizatorowi w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wygranej, następujących informacji niezbędnych do wysyłki nagrody: imienia, nazwiska, pełnych danych adresowych oraz tel. kontaktowego. W przypadku nie podania przez Laureata powyższych informacji nagroda przepada. 3. Laureaci konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych jednorazowo do celów konkursowych. 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku podania błędnych danych, zmiany danych
  3. 3. Uczestnika, o której nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez uczestnika warunków, o których mowa w niniejszym regulaminie. W takim przypadku nagroda przepada. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości realizacji nagrody z przyczyn niezależnych od Organizatora. §6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, a także warunki określone w przepisach prawa związanych z realizacją nagród. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. 2. Niespełnienie wyżej wymienionych warunków lub odmowa ich spełnienia skutkuje wykluczeniem danego Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem ewentualnych roszczeń do odbioru Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z Konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora, jak również uprawnia Organizatora do odmowy przyznania lub wydania Nagrody. 3. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na piśmie z dopiskiem „Konkurs – kultowe auta” na adres: Pitted Cherries Renata Michałowicz, ul. Traugutta 14, 95-040 Koluszki. 4. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 21 dni od ich otrzymania przez Organizatora, która rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji, podejmowane w formie pisemnej, są ostateczne i wiążące. Uczestnik, składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od terminu rozpatrzenia reklamacji. 5. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać, kontaktując się z Organizatorem poprzez e-mail: konkurs@pittedcherries.pl, (dodając w tytule wiadomości „Kultowe auta”. Odpowiedzi będą udzielane w ciągu 14 dni roboczych. 6. Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępności Konkursu wskutek problemów z przesyłaniem danych przez Uczestników, ani też nie gwarantują, że strony sieci Web, w tym w szczególności Strona Konkursowa, będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji z przyczyn leżących po stronie Uczestników. 7. Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Serwisie. 8. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w tym z opłatą za dostęp do Internetu, są ponoszone przez Uczestników. 9. Uczestnicy zgadzają się, w przypadku wygrania nagrody, na opublikowanie imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania na stronie http://www.klasyczny.com/ 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa odpowiednie dla kraju Organizatora.

×