Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polish Real Estate Market

795 views

Published on

branding of housing real estate in poland

Published in: Business, News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polish Real Estate Market

 1. 1. koala moczy łapkę w polskiej mieszkaniówce koala looks at a polish housing estate market by koala
 2. 2. część I/ part I na pierwszy rzut oka wizerunki quick glance at brands
 3. 3. wizerunek dewelopera developer’s brand wizerunek osiedli dewelopera real estate’s brand
 4. 4. 1. wizerunek dewelopera / developer’s brand czyli co mówi o sobie ktoś, kto buduje mieszkanie ryśkowi z klanu what does a company that builds our home say about itself
 5. 5. gwarantuje bezpieczeństwo inwestycji / it guarantees safety of an investment wsparcie dużej grupy kapitałowej/ support of a large capital group ‘inwestment’, ‘holding’
 6. 6. gwarantuje poprawność konstrukcyjną / it guarantees correct construction ‘bud’, ‘building’, ‘bau’
 7. 7. gwarantuje wiedzę o budownictwie mieszkaniowym/ it guarantees knowledge about housing estate ‘dom’, ‘immobilier’, ‘real estate’, ‘locum’ znak graficzny: dom, klucz logo: house, key
 8. 8. zapowiada styl, w jakim będziesz mieszkać/ it announces the style, you will live in mieszkanie jak w wersalu your flat will be like versailles coś nowoczesnego... something modern tu architektura nie może być dobra... architecture cannot be any good here jak w dworku polskim... like in a polish manor
 9. 9. upewnia, że jest wiarygodny, i że nie oszuka/ it assures you it’s trustworthy
 10. 10. 2. wizerunek osiedla / estate’s ‘brand’ czyli co ryśkowi oferuje przestrzeń, w której będzie przebywał/ what does a space offer to its customer
 11. 11. zagwarantuje Ci mieszkanie jak ze snu, zieleń i niebo, białe domy jak z bajki.../ it will guarantee you a flat of your dreams, greenery and sky, white houses from a fairtale
 12. 12. logotyp osiedla... który klimat woli grażynka?/ estates logo... which climate do you prefer? flintstones? troskliwe misie... care bears pałac czarodzieja Oz.../ the wizard of oz palace tajemniczy ogród... the secret garden chatka skrzatka... dwarf’s hut
 13. 13. 3. i... już!? / is that it?! czy to wszystko, co ma do wyboru rysiek?! is it all a polish customer can get?!
 14. 14. jeśli rysiek jest skupiony na swoim szczęściu i bezpieczeństwie, jego miejsce zamieszkania ma zapewnić mu prestiż, izolację od świata i pełnię szczęścia, i w dodatku wierzy, że może to uzyskać od masowego dostawcy, no to wspaniale wyszło, że Rysiek mieszka w polskim dużym mieście. if a customer is focused on his happiness and security and his home should be prestigious, isolated from the rest of the world and full of happiness, And, furthermore, he believes that he can get it from the mass market company, well, it’s great that he lives in a polish big city.
 15. 15. osiedla reprezentują tradycyjne wartości i nie mieszają się w sprawy społeczne: co za tym może stać: 1. przeciętnego ryśka cechuje rozwój molekularny, to znaczy, że nie tworzy prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego: “nasza tożsamość społeczna jest szczególnego rodzaju. Identyfikujemy się ze zmarłymi przodkami, dumni jesteśmy z heroicznej tradycji klęsk ( ) ale nie ubimy polaków, tych żywych z sąsiedztwa ( ). należymy do najbardziej romantycznych patriotów i najmniej pragmatycznych obywateli.” (“polubmy się” prof. dr hab. j.czapiński, polityka, 10/11/07). 2. według diagnozy społecznej z 2007 roku, rysiek najbardziej ceni tradycyjne wartości: zdrowie, udane małżeństwo, dzieci, pracę, pieniądze, boga. Ten system wartości skupiony jest na sobie, nie na innych. Na ostatnich miejscach, wśród cenionych przez Polaków, są mniej tradycyjne i mniej egocentryczne wartości: wolność, swoboda, życzliwość otoczenia. 3. mieszkania kupują głównie ludzie młodzi - w wieku od 23 do 30 lat. największy odsetek młodych kupuje mieszkania we wrocławiu [2/3 kupujących mieszkania], w krakowie [55,7%], w warszawie [55,6%] można więc przypuszczać, że wiele z nich kupuje mieszkanie widząc w tym dobry interes – pomieszkam dwa lata i sprzedam, a nie jako miejsce na zawsze. 4. kupno mieszkania, stereotypowo, to bardzo duże ryzyko zakupowe [w związku z tym liczą się certyfikaty i pewność dewelopera], ale też bardzo duże zaangażowanie emocjonalne [własne mieszkanie dla ryśka to duże szczęście] – dlatego jest on w stanie przyjąć każdą ilość pozytywnych emocji, jakie przekaże mu deweloper, łącznie z troskliwymi misiami, które lubią jego dzieci. Poza tym, mieszkanie, to rzecz autoprezentacyjna. Im bardziej prestiżowo, tym teoretycznie lepiej.
 16. 16. housing estates in poland represent traditional values and do not say much about social life, why : 1. polish society is molecular, there is no real civic society in poland: “our social identity is of a very particular kind. We identify ourselves with our dead predecessors, we are proud of a heroic tradition of defeats ( ) but we do not like the poles, the real ones from our neighbourhood ( ). we are the most romantic partiots and the least pragmatic citizens. ” (“let’s like each other” prof. dr hab. j.czapiński, polityka, 10/11/07). 2. according to a social diagnosis of 2007, polish citizens believe in the most traditional values: health, marriage, children, job, money, god. it’s an egocentric system of values. the least important values they mention are: freedom, ease and friendliness of the society 3. The flats are bought by young people 23 to 30 yo. The largest percentage of them buys flats in wroclaw [2/3 of the total buyers], In cracow [55,7%], in warsaw [55,6%] so we can assume that lot of them buys a flat seeing a good business in it – i can live here for 2 years and then will sell it, it will not be a place to live for me 4. buying a flat is probably a very large risk [this is why we can see so many certificates and support of safety], but it’s also a very large emotional involvement – this is why all the ‘fairy tale’ emotions can be taken and believed in so easily. Besides, a flat is a self representative thing, that’s why this shallow prestige can work good.
 17. 17. osiedla reprezentują tradycyjne wartości i nie mieszają się w sprawy społeczne: co za tym może stać: / housing estates in poland represent traditional values and do not say much about social life, why : 5. dom ryśka wg ankiety przygotowanej przez ‘rzeczpospolitą’/ what house would poles like to live in, by ‘rzeczpospolita’ http://www.rp.pl/artykul/76631.html with an attic – 82%, between 120 and 160 sq.m. – 62%, with a built-in garage – 73% traditional – 79%, windows should be wooden – 54% or PCV – 44%, roof should be steep facade should be traditional well.. poles know what they want and they want in traditional, rational and safe
 18. 18. podczas gdy polskie osiedla i marki polskich deweloperów rozwijają się w podobny sposób, można zauważyć wiele oznak tego, że konkretne grupy społeczne, z powodu ich zmieniających się stylów życia, mogą mieć inne oczekiwania odnośnie miejsca, w którym będą mieszkać, np. dopasowanie przestrzeni do zmieniającego się modelu rodziny: • rośnie ilość jednoosobowych gospodarstw domowych • już 20% to gospodarstwa typu 2+0 • osoby odbierające nowe mieszkania prawie zawsze je indywidualizują po zachwycie centrami handlowymi powrót do bardziej tradycyjnych aktywności miejskich: • coraz więcej konsumentów wraca do lokalnych sklepów • coraz bardziej popularne jest spędzanie czasu w kawiarniach • ludzie coraz częściej wyrażają chęć podróżowania komunikacją miejską lub rowerem • coraz więcej osób szuka mieszkań w starych, miejskich kamienicach • poszukiwanie mniej formalnych, urozmaiconych programowo przestrzeni codziennych • społeczeństwo biegunuje się na chcących mieszkać w mieście i pod miastem • coraz mniej liczy się prestiż widoczny gołym okiem, a prestiż o którym mało kto wie tworzenie aktywnych, twórczych społeczności: • pojawia się coraz więcej portali społecznościowych, społeczności internetowych i społeczności osiedlowych • podejmowane są inicjatywy społeczne, jak chociażby ‘guerilla gardening’ rosnąca świadomość społeczna • rośnie zainteresowanie sprawami ekologii i ‘fair trade’ • rośnie świadomość pojęcia ‘zrównoważonego rozwoju’
 19. 19. while polish housing estates and polish developers brands are developing in similar way, we can notice a lot of signs, that different social groups, because of the changing lifestyles, can have different attitudes towards a place where they will live, eg: space adaptation to the changing family model • there are more and more singles in poland • 20% of households are 2+0 type • people who buy new flats almost always change their spacial arrangement after the mall enthousiasm people come back to more traditional city: • they shop in local stores • they spend time in coffe houses more often • they wish they could use public transport or bicycles • they search for flats in old tenement houses • they search less formal, more activity rich spaces • there is a division between people who want to live in a city and in the house in the suburbs • the shallow prestige is less important than a real thing that is hidden from everyone people start creating small active, creative societies: • there are more and more social network websites, internet societies and housing estate societies • people take on social activities like guerilla gardening social responsibility is raising • there is more interest in ecology and ‘fair trade’ matters • There is more conscience about ‘sustainable development’
 20. 20. obraz tego jest trochę inny niż poprzednie zdjęcia... /here’s a picture of it
 21. 21. jest trochę więcej dróg rozwoju dla nowo powstających przestrzeni i komunikowania ich wartości związanych z realnym życiem, niż tylko to, co widać na rynku, ale najwyraźniej standardowy rysiek woli tak: ☺ bo jest to bezpieczne dla maciusia so there are many ways for new developed spaces and for communicating their values, which are closer to a real life, than what we can see in poland, but, apparently, a typical pole prefers it this way: because it’s safer for his ass [children] ☺
 22. 22. dziękówa! / danke

×