Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agile Intro for KMITL IT Engineer - Jan 7, 2014

812 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Agile Intro for KMITL IT Engineer - Jan 7, 2014

 1. 1. อไจลคืออัลไล? By Proteus Agility Team For KMITL ITE, 7-Jan-2014
 2. 2. theeidos.com http://youtu.be/GDjYzEKRfcw
 3. 3. อไจลคืออัลไล? ● Warm-Up (30m) ○ โลกของซอฟตแวรที่เปลี่ยนไป ○ ทักษะที่สําคัญที่สุดของโปรแกรมเมอร ○ อไจลคืออัลไล ทําไมฉันตองแคร ● Play Time ( 60m) ○ เลน Ball Point Game ● Cool-Down(60m) ○ แลวตกลงอไจลคืออัลไล ○ แลวไงตอดี?
 4. 4. โลกของซอฟตแวร ที่เปลี่ยนไป
 5. 5. FROM PC TO MOBILE http://www.bananarecord.net/apple-girls-band/
 6. 6. FROM SELF-HOSTED TO CLOUD CMS -> GOOGLE DOC OFFICE 365
 7. 7. FROM STATIC TO DYNAMIC
 8. 8. FROM ENTERPRISE START-UP
 9. 9. ทําไม? MOBILE > DESKTOP CLOUD > SELF HOSTED DYNAMIC > STATIC START-UP > ENTERPRISE
 10. 10. ความคลองตัว (Agility) http://animals.nationalgeographic.com/wallpaper/animals/photos/cheetahs/cheetah-jump/
 11. 11. บริษัทใหญๆในโลก ปจจุบันมีอายุเฉลี่ยเพียง 11-15 ป! และลดลงเรื่อยๆ
 12. 12. AGILE OR DIE!
 13. 13. ทักษะที่จําเปนที่สุด ของโปรแกรมเมอร (ที่ไมมีใครเคยบอกคุณ)
 14. 14. การทํางานเปนทีมในหองเรียน ฝาย code ฝายเอกสาร ฝาย ซื้อขาว
 15. 15. การทํางานเปนทีมในบริษัทสวนใหญ Marketing Sale Analyst Dev QA Deploy
 16. 16. เรื่องเลา : ธกส Core Banking System ● เริ่ม 2004 งบ 1,200 ลานบาท ● กําหนด 2 ป ● ผานไป 3 ป ○ ไมเสร็จ ○ เปลี่ยน Vendor ● ผานไป 5 ป ○ ยกเลิกสัญญา ○ หมดไป 900M ○ ฟองรองกันวุนวาย ● นี่มันอัลไล! อางอิง : ฐานเศรษฐกิจ, ผูจัดการ, baac.or.th
 17. 17. ผลของการทําซอฟตแวรสวนใหญ CHAOS Report 2012 http://www.mountaingoatsoftware.com/blog/agile-succeeds-three-times-more-often-than-waterfall
 18. 18. เรื่องเลา : FBI Virtual Case File ● เริ่ม 2006 งบ $450M ● กําหนด 3 ป ● ผานไป 4 ป ○ ○ ○ ○ เสร็จ 50 % หมดไป $350M ขอเพิ่ม $350 ขอเพิ่ม 6 ป ● โดนสอบ! อางอิง : หนังสือ Software In Thirty Days, 2012 [Ken Schwaber, Jeff Sutherland]
 19. 19. เรื่องเลา : FBI Virtual Case File ● ป 2010 (ผานไป 4 ป) ○ ○ ○ ○ เปลี่ยนเปน Agile ลดคน 400 เหลือ 40 เสร็จใน 1 ป ใชเพียง $30M ● นี่มันอัลไล! อางอิง : หนังสือ Software In Thirty Days, 2012 [Ken Schwaber, Jeff Sutherland]
 20. 20. เรื่องเลา : Facebook ● ● ● ● ● codebase 10 ลานบรรทัด ใหญขึ้นเรื่อย developer 1,000 คน สามารถผลิด feature ใหมๆออกสูตลาดได ทุกวัน มีวัฒนธรรมอไจล นี่มันอัลไล! อางอิง : บทความ Development and Deployment at Facebook, 2013 [ Dror Feitelson, Eitan Frachtenberg, Kent Beck ]
 21. 21. อไจลคืออัลไล? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd997578.aspx image from: http://agilesherpa.org/intro_to_agile/what_is_agile_development/
 22. 22. อไจลคืออะไร ● ● ● ● ● ● ● การสงมอบซอฟตแวรที่ใชไดจริงทุก 2 อาทิตย แนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรโดยไมหลอกตัวเอง วัฒนธรรมของการทําซอฟตแวรเปนทีม การโคนลมระบบ Command & Control การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การพัฒนาซอฟตแวรอยางยั่งยืนไมฉาบฉวย ฯลฯ
 23. 23. AGILE MANIFESTO INDIVIDUAL & INTERACTION > PROCESS & TOOL WORKING SOFTWARE > DOCUMENTATION CUSTOMER COLLABORATION > CONTRACT NEGOTIATION RESPOND TO CHANGE > FOLLOWING PLAN www.agilemanifesto.org
 24. 24. คําแถลงอุดมการณแหงอไจล เราคนพบวิธีที่ดีกวาในการพัฒนาซอฟทแวร จากการลงมือทําจริงและชวยเหลือผูอื่น นั่นคือ เราใหความสําคัญกับ: คนและการมีปฎิสัมพันธกัน มากกวาการทําตามขั้นตอนและเครื่องมือ ซอฟตแวรที่นําไปใชงานไดจริง มากกวาเอกสารที่ครบถวนสมบูรณ รวมมือทํางานกับลูกคา มากกวาการตอรองใหเปนไปตามสัญญา การตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง มากกวาการทําตามแผนที่วางไว ทั้งนี้ แมเราจะเห็นความสําคัญในสิ​งที่กลาวไวทางดานขวา ่ แตเราใหความสําคัญกับสิ่งที่กลาวไวทางดานซายมากกวา http://agilemanifesto.org/iso/th/
 25. 25. Ball Point Game (originally by Boris Gloger)
 26. 26. Ball Point Game: The Rules ทําใหบอลผานมือทุกคนในทีมใหมากที่สุด ● บอลตองผานมือทุกคนในทีม ● บอลจะครบรอบเมื่อกลับไปที่คนแรกที่สงบอล ● ผานครบได 1 แตม ● เวลาผานบอลไปยังเพื่อน ตองมีเวลาที่บอลลอยอยูกลางอากาศ (air time) หามสงไปที่มือเพื่อนโดยตรง ● หามสงใหคนที่อยูติดกับเรา ● คนทําบอลตกหามหยิบขึ้นมาเอง ● ทําผิดกฎโดนตัดแตม
 27. 27. Ball Point Game: How To Play ● เลนกัน 5 รอบ ● แตละรอบ: ○ 2 นาที - วางแผน ■ ตกลงกันในทีมวาจะเลนอยางไร ■ estimate แตมที่จะได และ บันทึกไว ○ 2 นาที - ทํา ■ เลนจริง ■ บันทึกวาทําไดจริงเทาไหร ○ 1 นาที ■ คุยกันในทีมวาจะปรับปรุงทีมอยางไรสําหรับรอบตอไป ■ บันทึกขอตกลงของทีม ● สรุปผลรวม 5-10 นาที
 28. 28. Demo
 29. 29. Tracking Estimate 20 Actual 15 To Improve do something
 30. 30. Ball Point Game : Review ● ● ● ● รูสึกอยางไรกับเกม รอบไหนฟนสสุด หาคอขวดเจอไดอยางไร ทํางานหนักขึ้นชวยไหม
 31. 31. Ball Point Game : Insight ● Inspect & Adapt ● ทุกระบบมี Natural Velocity ● จะผลักใหเกิน Natural Velocity ตองปรับ process ไมใชทํางานหนักขึ้น ● flow จะเกิดถา ○ เปนความทาทายที่ไมเกินความสามารถ ○ ทีมไมถูกรบกวน ○ เปนงานที่มีความหมาย
 32. 32. แลวตกลง อไจลคืออัลไล
 33. 33. อไจลคือ การคนหาสิ่งที่เหมาะกับทีมของคุณ
 34. 34. Agile Unique Characteristics http://images6.fanpop.com/image/photos/34100000/One-P13c3-one-piece-34104398-1920-1080.jpg
 35. 35. Value Driven Value Driven
 36. 36. User Story Value Driven
 37. 37. Early Feedback Early Feedback
 38. 38. Scrum Early Feedback
 39. 39. Continuous Improvement http://www.cqeacademy.com/cqe-body-of-knowledge/continuous-improvement/
 40. 40. Continuous Improvement Retrospective http://agile-and-testing.chriss-baumann.de/wp-content/uploads/2012/02/starfish_retrospective.png
 41. 41. Prioritization Prioritization
 42. 42. Sexy Product Backlog as worded by: Twin Roofimon Panichsombat Prioritization http://www.romanpichler.com/wp-content/uploads/2010/02/Backlog-prioritization.jpg
 43. 43. Transparency Transparency
 44. 44. Standup Meeting Transparency http://www.xqa.com.ar/visualmanagement/wp-content/uploads/standup2.jpg
 45. 45. Discovery vs Prediction
 46. 46. Burndown Chart Discovery vs Prediction http://niksilver.files.wordpress.com/2008/01/burn-down-chart-small1.jpg?w=750
 47. 47. Agile Myths http://geoheritagescience.files.wordpress.com/2013/01/skyrim-mountains.jpg
 48. 48. No Documentation? http://edudemic.com/wp-content/uploads/2012/07/library.jpg
 49. 49. Good code is its own best documentation. -- Steve McConnell -- http://www.construx.com/Thought_Leadership/
 50. 50. "Truth can only be found in one place: the code." ถาเขียน comment เมื่อไหร รูไวซะวา code แกมันกาก "Every time you write a comment, you should grimace and feel the failure of your ability of expression." (หยก แปล) Robert C. Martin (AKA Uncle Bob) http://agile2012.agilealliance.org/program/no-bull-know-how-stage/no-bull-with-bob-martin/
 51. 51. What about unit tests?
 52. 52. Quality?
 53. 53. Agile ❤ Automated Testing http://www.youtube.com/watch?v=CeGhoIFvD-E http://www.coolest-gadgets.com/20090721/flossie-motorcyletesting-robot/
 54. 54. Agile ❤ Automated Testing JUnit Test Driven Development (TDD) Behavior Driven Development (BDD) Mocks/Stubs Spock Automated Performance Test Acceptance Test Driven Development (ATDD) Continuous Integration DSL for Acceptance (eg Cucumber) Continuous Deployment
 55. 55. Conclusion
 56. 56. แลวไงตอดี
 57. 57. อาน
 58. 58. คุย https://www.facebook.com/groups/agile66/ Since 2010 1788 members and growing
 59. 59. ทํา mailto:resume@proteus-tech.com
 60. 60. ฝากเอาไว
 61. 61. Q&A
 62. 62. Backup
 63. 63. Factory Game http://www.efanyc.org/assembly-line/
 64. 64. 1*BA 4*Dev 1*Tester
 65. 65. Time first card Time first card presented accepted Round #1 (2 min) Round #2 (2 min) Number of cards accepted
 66. 66. http://www.kellykuhn.com/wp-content/uploads/2013/05/One-thing-e1368108176820.jpg
 67. 67. Reduce Waste

×