Agile Intro for KMITL IT Engineer - Jan 7, 2014

731 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
37
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Agile Intro for KMITL IT Engineer - Jan 7, 2014

 1. 1. อไจลคืออัลไล? By Proteus Agility Team For KMITL ITE, 7-Jan-2014
 2. 2. theeidos.com http://youtu.be/GDjYzEKRfcw
 3. 3. อไจลคืออัลไล? ● Warm-Up (30m) ○ โลกของซอฟตแวรที่เปลี่ยนไป ○ ทักษะที่สําคัญที่สุดของโปรแกรมเมอร ○ อไจลคืออัลไล ทําไมฉันตองแคร ● Play Time ( 60m) ○ เลน Ball Point Game ● Cool-Down(60m) ○ แลวตกลงอไจลคืออัลไล ○ แลวไงตอดี?
 4. 4. โลกของซอฟตแวร ที่เปลี่ยนไป
 5. 5. FROM PC TO MOBILE http://www.bananarecord.net/apple-girls-band/
 6. 6. FROM SELF-HOSTED TO CLOUD CMS -> GOOGLE DOC OFFICE 365
 7. 7. FROM STATIC TO DYNAMIC
 8. 8. FROM ENTERPRISE START-UP
 9. 9. ทําไม? MOBILE > DESKTOP CLOUD > SELF HOSTED DYNAMIC > STATIC START-UP > ENTERPRISE
 10. 10. ความคลองตัว (Agility) http://animals.nationalgeographic.com/wallpaper/animals/photos/cheetahs/cheetah-jump/
 11. 11. บริษัทใหญๆในโลก ปจจุบันมีอายุเฉลี่ยเพียง 11-15 ป! และลดลงเรื่อยๆ
 12. 12. AGILE OR DIE!
 13. 13. ทักษะที่จําเปนที่สุด ของโปรแกรมเมอร (ที่ไมมีใครเคยบอกคุณ)
 14. 14. การทํางานเปนทีมในหองเรียน ฝาย code ฝายเอกสาร ฝาย ซื้อขาว
 15. 15. การทํางานเปนทีมในบริษัทสวนใหญ Marketing Sale Analyst Dev QA Deploy
 16. 16. เรื่องเลา : ธกส Core Banking System ● เริ่ม 2004 งบ 1,200 ลานบาท ● กําหนด 2 ป ● ผานไป 3 ป ○ ไมเสร็จ ○ เปลี่ยน Vendor ● ผานไป 5 ป ○ ยกเลิกสัญญา ○ หมดไป 900M ○ ฟองรองกันวุนวาย ● นี่มันอัลไล! อางอิง : ฐานเศรษฐกิจ, ผูจัดการ, baac.or.th
 17. 17. ผลของการทําซอฟตแวรสวนใหญ CHAOS Report 2012 http://www.mountaingoatsoftware.com/blog/agile-succeeds-three-times-more-often-than-waterfall
 18. 18. เรื่องเลา : FBI Virtual Case File ● เริ่ม 2006 งบ $450M ● กําหนด 3 ป ● ผานไป 4 ป ○ ○ ○ ○ เสร็จ 50 % หมดไป $350M ขอเพิ่ม $350 ขอเพิ่ม 6 ป ● โดนสอบ! อางอิง : หนังสือ Software In Thirty Days, 2012 [Ken Schwaber, Jeff Sutherland]
 19. 19. เรื่องเลา : FBI Virtual Case File ● ป 2010 (ผานไป 4 ป) ○ ○ ○ ○ เปลี่ยนเปน Agile ลดคน 400 เหลือ 40 เสร็จใน 1 ป ใชเพียง $30M ● นี่มันอัลไล! อางอิง : หนังสือ Software In Thirty Days, 2012 [Ken Schwaber, Jeff Sutherland]
 20. 20. เรื่องเลา : Facebook ● ● ● ● ● codebase 10 ลานบรรทัด ใหญขึ้นเรื่อย developer 1,000 คน สามารถผลิด feature ใหมๆออกสูตลาดได ทุกวัน มีวัฒนธรรมอไจล นี่มันอัลไล! อางอิง : บทความ Development and Deployment at Facebook, 2013 [ Dror Feitelson, Eitan Frachtenberg, Kent Beck ]
 21. 21. อไจลคืออัลไล? http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd997578.aspx image from: http://agilesherpa.org/intro_to_agile/what_is_agile_development/
 22. 22. อไจลคืออะไร ● ● ● ● ● ● ● การสงมอบซอฟตแวรที่ใชไดจริงทุก 2 อาทิตย แนวคิดการพัฒนาซอฟตแวรโดยไมหลอกตัวเอง วัฒนธรรมของการทําซอฟตแวรเปนทีม การโคนลมระบบ Command & Control การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การพัฒนาซอฟตแวรอยางยั่งยืนไมฉาบฉวย ฯลฯ
 23. 23. AGILE MANIFESTO INDIVIDUAL & INTERACTION > PROCESS & TOOL WORKING SOFTWARE > DOCUMENTATION CUSTOMER COLLABORATION > CONTRACT NEGOTIATION RESPOND TO CHANGE > FOLLOWING PLAN www.agilemanifesto.org
 24. 24. คําแถลงอุดมการณแหงอไจล เราคนพบวิธีที่ดีกวาในการพัฒนาซอฟทแวร จากการลงมือทําจริงและชวยเหลือผูอื่น นั่นคือ เราใหความสําคัญกับ: คนและการมีปฎิสัมพันธกัน มากกวาการทําตามขั้นตอนและเครื่องมือ ซอฟตแวรที่นําไปใชงานไดจริง มากกวาเอกสารที่ครบถวนสมบูรณ รวมมือทํางานกับลูกคา มากกวาการตอรองใหเปนไปตามสัญญา การตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง มากกวาการทําตามแผนที่วางไว ทั้งนี้ แมเราจะเห็นความสําคัญในสิ​งที่กลาวไวทางดานขวา ่ แตเราใหความสําคัญกับสิ่งที่กลาวไวทางดานซายมากกวา http://agilemanifesto.org/iso/th/
 25. 25. Ball Point Game (originally by Boris Gloger)
 26. 26. Ball Point Game: The Rules ทําใหบอลผานมือทุกคนในทีมใหมากที่สุด ● บอลตองผานมือทุกคนในทีม ● บอลจะครบรอบเมื่อกลับไปที่คนแรกที่สงบอล ● ผานครบได 1 แตม ● เวลาผานบอลไปยังเพื่อน ตองมีเวลาที่บอลลอยอยูกลางอากาศ (air time) หามสงไปที่มือเพื่อนโดยตรง ● หามสงใหคนที่อยูติดกับเรา ● คนทําบอลตกหามหยิบขึ้นมาเอง ● ทําผิดกฎโดนตัดแตม
 27. 27. Ball Point Game: How To Play ● เลนกัน 5 รอบ ● แตละรอบ: ○ 2 นาที - วางแผน ■ ตกลงกันในทีมวาจะเลนอยางไร ■ estimate แตมที่จะได และ บันทึกไว ○ 2 นาที - ทํา ■ เลนจริง ■ บันทึกวาทําไดจริงเทาไหร ○ 1 นาที ■ คุยกันในทีมวาจะปรับปรุงทีมอยางไรสําหรับรอบตอไป ■ บันทึกขอตกลงของทีม ● สรุปผลรวม 5-10 นาที
 28. 28. Demo
 29. 29. Tracking Estimate 20 Actual 15 To Improve do something
 30. 30. Ball Point Game : Review ● ● ● ● รูสึกอยางไรกับเกม รอบไหนฟนสสุด หาคอขวดเจอไดอยางไร ทํางานหนักขึ้นชวยไหม
 31. 31. Ball Point Game : Insight ● Inspect & Adapt ● ทุกระบบมี Natural Velocity ● จะผลักใหเกิน Natural Velocity ตองปรับ process ไมใชทํางานหนักขึ้น ● flow จะเกิดถา ○ เปนความทาทายที่ไมเกินความสามารถ ○ ทีมไมถูกรบกวน ○ เปนงานที่มีความหมาย
 32. 32. แลวตกลง อไจลคืออัลไล
 33. 33. อไจลคือ การคนหาสิ่งที่เหมาะกับทีมของคุณ
 34. 34. Agile Unique Characteristics http://images6.fanpop.com/image/photos/34100000/One-P13c3-one-piece-34104398-1920-1080.jpg
 35. 35. Value Driven Value Driven
 36. 36. User Story Value Driven
 37. 37. Early Feedback Early Feedback
 38. 38. Scrum Early Feedback
 39. 39. Continuous Improvement http://www.cqeacademy.com/cqe-body-of-knowledge/continuous-improvement/
 40. 40. Continuous Improvement Retrospective http://agile-and-testing.chriss-baumann.de/wp-content/uploads/2012/02/starfish_retrospective.png
 41. 41. Prioritization Prioritization
 42. 42. Sexy Product Backlog as worded by: Twin Roofimon Panichsombat Prioritization http://www.romanpichler.com/wp-content/uploads/2010/02/Backlog-prioritization.jpg
 43. 43. Transparency Transparency
 44. 44. Standup Meeting Transparency http://www.xqa.com.ar/visualmanagement/wp-content/uploads/standup2.jpg
 45. 45. Discovery vs Prediction
 46. 46. Burndown Chart Discovery vs Prediction http://niksilver.files.wordpress.com/2008/01/burn-down-chart-small1.jpg?w=750
 47. 47. Agile Myths http://geoheritagescience.files.wordpress.com/2013/01/skyrim-mountains.jpg
 48. 48. No Documentation? http://edudemic.com/wp-content/uploads/2012/07/library.jpg
 49. 49. Good code is its own best documentation. -- Steve McConnell -- http://www.construx.com/Thought_Leadership/
 50. 50. "Truth can only be found in one place: the code." ถาเขียน comment เมื่อไหร รูไวซะวา code แกมันกาก "Every time you write a comment, you should grimace and feel the failure of your ability of expression." (หยก แปล) Robert C. Martin (AKA Uncle Bob) http://agile2012.agilealliance.org/program/no-bull-know-how-stage/no-bull-with-bob-martin/
 51. 51. What about unit tests?
 52. 52. Quality?
 53. 53. Agile ❤ Automated Testing http://www.youtube.com/watch?v=CeGhoIFvD-E http://www.coolest-gadgets.com/20090721/flossie-motorcyletesting-robot/
 54. 54. Agile ❤ Automated Testing JUnit Test Driven Development (TDD) Behavior Driven Development (BDD) Mocks/Stubs Spock Automated Performance Test Acceptance Test Driven Development (ATDD) Continuous Integration DSL for Acceptance (eg Cucumber) Continuous Deployment
 55. 55. Conclusion
 56. 56. แลวไงตอดี
 57. 57. อาน
 58. 58. คุย https://www.facebook.com/groups/agile66/ Since 2010 1788 members and growing
 59. 59. ทํา mailto:resume@proteus-tech.com
 60. 60. ฝากเอาไว
 61. 61. Q&A
 62. 62. Backup
 63. 63. Factory Game http://www.efanyc.org/assembly-line/
 64. 64. 1*BA 4*Dev 1*Tester
 65. 65. Time first card Time first card presented accepted Round #1 (2 min) Round #2 (2 min) Number of cards accepted
 66. 66. http://www.kellykuhn.com/wp-content/uploads/2013/05/One-thing-e1368108176820.jpg
 67. 67. Reduce Waste

×