Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bernu bkas veestures lpp

91 views

Published on

Ieskats vēsturē

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bernu bkas veestures lpp

 1. 1. Balvu bērnu bibliotēka Nedaudz no vēstures lappusēm jeb Ceļojums laikā….
 2. 2. 1952.gads. Balvos tiek nodibināta un1. jūnijā atvērta BĒRNU BIBLIOTĒKA. Balvu rajona TDP izpildu komitejas lēmums Nr 321, protokols Nr 20 Bibliotēkas organizētāja un vadītāja Jeļena Filatova. Pirmais ieraksts inventāra grāmatā 1952. gada 3. maijā – A. Gaidars Raksti.
 3. 3. Savas ēkas bibliotēkai nekad nav bijis, tā ir bijusi izvietota izvietota gan kādreizējās viesnīcas telpās, kultūras namā, skolēnu namā. No 1969.-1993.gada beigām skolēnu nams ( toreiz Pionieru nams)
 4. 4. Bērnu bibliotēkas darbinieki 1. Filatova Jeļena -1952.-1958.g.- vadītāja 2.Budreviča Inna- 1954.-1972.-bibliotekārs 3.Uskāne Inta-1958.-1969.- vadītāja 4.Sīle Nellija 1969.-1974.- vadītāja 5.Circene( Bodrova) Ināra- 1973.-1974-metodiķe 6.Dukaļska Leontīne1974.-1978- lasītavas vadītāja 7.Platais Nadežda 1975.-1978- bibliotekārs 8.Kalēja Ilga 1970.-1974- lasītavas vadītāja 9.Jefimova Ludmilla-1978.-1981-bibliotekārs 10. Leišavniece Ināra 1978.-1983.-lasītavas vadītāja 11.Lizinska S.1981.-bibliotekārs 12. Kivkucāne Brigita-1975.-1978-1990- metodiķe 13. Supe Inese-1983.- vecākais bibliotekārs 14.Iganatoviča Ligita( Pušpure)- 1989.-1991.-lasītavas vadītāja 15.Zača Anita-1991.-2010.lasītavas vadītāja 16. Pipcāne Cirēnija- 1974.-1994.- vadītāja 17. Pušpure Ligita- 1994.- vadītāja 18.Dubrova Biruta 1996.-1998.- bibliotekārs 19. Supe Inese -1996.-1998.- vad. v. i. 20. Pušpure Ligita- 1998.- vadītāja No Ineses Supes atmiņām: bērnu bibliotēkā vēl ir strādājuši: Irēna Fjodorova( Supe- Brokāne), Sandra Resne, Anita Supe- Medne, Alla Ivanova, Guntra Bogdāne, Biruta Dubrova, Olga Buliņa(apkopēja).
 5. 5. 1954.gads Bērnu bibliotēkas fondos jau 10 tūkstoši grāmatu un 300 lasītāji. Tiek piešķirta 2. bibliotekāra vienība. 1973.gadā tiek atvērta lasītava
 6. 6. Dažādas darba formas un metodes Viktorīna, veltīta Latvijas pionieru organizācijas 35 gadadienai, tematiskā pēcpusdiena »Lielais Tēvijas karš dzejā un dziesmās», mutvārdu žurnāli, literārās tiesas, pārrunas par iemīļotu bērnu rakstnieku M. Stārastes, Z. Ērgles grāmatām, putnu pēcpusdienas, organizēti pasākumi dzejniekiem, rakstniekiem- jubilāriem. No vēstures albuma: «Ar literatūras palīdzību centāmies radīt skolēnos pareizu partijas un valdības politikas izpratni» Lielākā daļa pasākumu notika skolās un bērnudārzos.
 7. 7. 1978.gads Latvijas PSR Kultūras ministrija un Kultūras darbinieku arodbiedrības Latvijas republikāniskā komiteja Balvu rajona bērnu bibliotēku apbalvo ar DIPLOMU par sasniegumiem LOSR 60. gadadienai veltītajā Vissavienības bibliotēku darba skatē republikā
 8. 8. 1985. gadā Bibliotēkas vadītājai CIRĒNIJAI PIPCĀNEI tika pasniegta medaļa “DARBA VETERĀNS” 1987.g.rajona bērnu bibliotēkai- 35 «Mūsu darbu apgrūtina tas, ka pašreizējās bibliotēkas telpas neatbilst mūsdienu prasībām, ir šauras» raksta bibliotēkas vadītāja Cirēnija Pipcāne Par godu LOSR 70. gadadienai bibliotekas kolektīvs apbalvots ar Balvu rajona kultūras nodaļas goda rakstu
 9. 9. 1988.gads 11.-12. maijs Balvos notiek republikāniskais bērnu un skolu bibliotēku darbinieku seminārs “KO UN KĀ LASA MŪSU BĒRNI” Izstāde- skate pionieru nama pulciņu dalībniekiem «1988. gadā izdotās bērnu grāmatas»
 10. 10. 1988.gads- vēsturiskais tautas atmodas gads Notiek pārmaiņas arī bibliotēkas darbā. • Samazinās papīru rakstīšana, jaunu kartotēku organizēšana, lielo masu pasākumu organizēšana, vairāk uzmanības varēja veltīt individuālajam darbam ar lasītāju. • Popularizējot literatūru skolēniem, liela uzmanība tiek veltīta daiļliteratūrai, bērnu, mākslas, dabaszinātņu literatūrai ,priekšplānā izvirzās PASAKAS. Viks, M.Kļava, K. Skalbe, M. Stāraste. • Iepazīstam jaunu bērnu grāmatu autoru Jāni Baltvilku, kurš dzejas dienu laikā tiekas ar saviem lasītājiem. • Jauna Latgales dzejniece Anna Rancāne • Kā valsts svētkus oficiāli svinam Jāņus un Ziemassvētkus
 11. 11. Savādāk, nekā līdz šim • 1990.g. bibliotēkas fondos ienāk Amerikā izdotā latviešu valodā žurnāls «Mazputniņš»-160 eksemplāri • Sākam saņemt reliģiska satura grāmatas un grāmatas latgaliešu valodā • Pirmo reizi Balvos varēja aplūkot izstādi ar 20.-30. gados izdotajām grāmatām • 1992. gads: sāk samazināties grāmatu fonds, jo literatūras tiek vairāk norakstīts, nekā ienācis. • Visvairāk lasītākās grāmatas bērnu vidū: Spoku stāsti, komiksu grāmatas, no žurnāliem» Zīlīte», «Kāpēcis», «Murzilka», «Vjesoliji kartinki» • Sistemātisks darbs ar lasītājiem tiek veikts 6 bibliopunktos
 12. 12. • Sakse A. Trīs šķūnīši • Dancigers A. Elektriskā spuldze • Nagiškins D. Drošsirdīgais Azmuns • Gorškovs G. Zemestrīces • Vanags J. Mazie kolchoznieki • Čukovskis K. Mazgāmutis Grāmatas, ko lasīja agrāk
 13. 13. Grāmatas, ko lasa tagad • Auseklis U. Runcis Francis u.c. • Zvirgzdiņš J. Tobiasa blēņu stāsti u.c. • Kinnijs Dž.Grega dienasgrāmatu sērija • Roulinga Dž. Harijs Poters u.c. • Pilkijs D. Supervaronis kapteinis Apakšbiksi u.c. • Skotons R. Runcis Puncis • Saimona F. Negantais Niks u.c. • Meiere S. Krēsla
 14. 14. Grāmatas, ko lasīja toreiz un tagad M.Stārastes un A.Lindgrēnes grāmatas Grimmi »Sarkangalvīte» «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši» Dž.Svifts « Gulivera piedzīvojumi» K. Skalbe «Kaķīša dzirnavas»
 15. 15. 1993. gada svarīgākais notikums- pārcelšanās uz jaunām telpām no Skolēnu nama uz bērnudārza «Sienāzītis» telpām Brīvības ielā 1994.gada galvenais darbs grāmatu pārcenošana no rubļiem uz latiem Bibliotēka darbojas 6 bibliopunktos
 16. 16. Bērnu bibliotēkas lasītāji dodas masku parādē.
 17. 17. 1999. gads- no rajona padomes bibliotēka pāriet Balvu pilsētas pašvaldības īpašumā un iegūst nosaukumu Balvu pilsētas bērnu bibliotēka • Bibliotēkā var lasīt 32 nosaukumu preses izdevumus. • Liels ieguldījums bibliotēkas fondā «Parex» bankas dāvinājums 100Ls vērtībā • 2000.gads tiek pasludināts par Grāmatu gadu, jo paiet 475 gadi kopš iespiesta pirmā latviešu grāmata. • Mūsu novadnieks-pazīstams dzejnieks Antons Slišāns tiekas un sarunājas ar lasītājiem bērnu bibliotēkā. • Aizsākas Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas aktivitātes
 18. 18. 2001.gads sākums, kad bibliotēkas darbinieki sāk piedalīties projektu konkursos, iegūstot papildus finansējumu. No 2001.-2007. gadam realizēti 18 projekti «Bērnam vajadzīga grāmata»-Latviešu fonds- iegādātas267 grāmatas par Latvijas vēsturi, folkloru, mākslu, kultūru, latviešu rakstnieku grāmatas, arī TV un video aparatūra. • Inese Zandere.» Iekšiņas un āriņas» atvēršanas svētkus izvēlas Balvos! • 2003. gadā ar atbalstītais projekts «interneta pieejas punkta izveide bērnu bibliotēkā»- 2 datorvietas ar interneta pieslēgumu. Pakalpojums bija maksas- 0,20 Ls par stundu.
 19. 19. • KKF atbalsts «Enciklourbis 2003» palīdz iegādāties29 jaunas enciklopēdijas ar rotaļām, spēlēm un atrakcijām; «Enciklourbji dodas tālāk»-35 jauni uzziņu izdevumi • 2004.g. «Latviešu filma bērnu bibliotēkā»- filmu kolekcijas iegāde • 2004.g. «Būsim draugos ar grāmatu»- pirmsskolas vecuma bērnu iesaistīšana grāmatu izzināšanas procesā- 46 jaunas grāmatas • 2004.g.»Mazais , draudziņ, pulkā nāc!’’- 100,- ls grāmatu iegādei
 20. 20. 2005.g. VKKF projekts- lasīšanas ekspertu karnevāls «Lasi vairāk!» • 2005.g. VKKF atbalsts pasākumu cikls «Ciemos nāk pasaku Andersens»-lasīšanas aktivitātes un leļļu teātra izrādes»Sniega karaliene» apmeklējums • 2005.g.VIS atbalsts projektam «trešās datorvietas izveide, skenera iegāde, bibliotēkas darbinieku apmācība, Balvu bērnu bibliotēkas mājaslapas izveide
 21. 21. 2002. gadā aizsākas ilgstošākais lasīšanas veicināšanas pasākums «Bērnu žūrija» PATEICĪBA no LNB Inesei Supei ar kolēģiem par novada Lasīšanas svētku organizēšanu un lasītprieka veicināšanu 2006. gadā ATZINĪBA Balvu CB BLN – Latgales reģiona radošākajai un aktīvākajai bibliotēkai Bērnu un jauniešu žūrijā 2013. PATEICĪBA Balvu CB BLN par ieguldīto darbu Bērnu, Jauniešu, Vecāku žūrijā 2015. PATEICĪBA Balvu Centrālajai bibliotēkai kā aktīvākajai reģiona bibliotēkai Jauniešu žūrijā 2016
 22. 22. 2006.gads…. projekti turpinās VKKF «Braucam uz Maugli!» VKKF-Tinte ir!-populārzinātniskās literatūras iegāde-400,-ls VKKF -Stundas bērns»- 400,- ls piemērota vide pirmsskolas vecuma bērniem VKKF- pusaudžu kultūrpolitikas veidošana bērnu bibliotēkā 266,-ls 2007.g.-VKKF lasīšanas svētki «Sirsniņa prasa, lai bērniņš lasa!»-470,- ls 2007.g.- VKKF-bibliotēka-grāmata-teātris Latvijas Nacionālā teātra izrādes» Pepija» apmeklējums čaklākajiem lasītājiem- 88,- ls 2008.g. -VKKF «Ceļojums pasakā»- 178-,ls- lasīšanas aktivitātes un Valmieras teātra izrādes» Nezinīša piedzīvojumi» apmeklējums 2008.g.- VKKF Iemīļotie grāmatu varoņi uz ekrāna!-dvd filmu iegāde-150,Ls
 23. 23. 2006.gads • Tika veikta fonda pārbaude- inventarizācija • Jauns pakalpojums lietotājiem- bezmaksas pieeja internetam • Bibliotēka piedalās Balvu pilsētas ielu svētkos-Brīvības iela- mūsu iela
 24. 24. 2008.gads- Jurģi- pārcelšanās uz citām telpām
 25. 25. Telpas pilsētas centrā Tirgus ielā 7 vienā ēkā ar Balvu Centrālo bibliotēku Bērnu bibliotēka izvietojas 2 stāvos: • Abonements bērniem un jauniešiem un spēļu un rotaļu stūrītis- 1. stāvs • Lasītava ar 12 darba vietām- 2.stāvs • Interneta telpa bērniem un jauniešiem ar 6 datorvietām Bibliotēkas darbinieki vēl nezina, ka šāds telpu izvietojums apgrūtinās ikdienas darbu
 26. 26. 2008. gads- jaunas telpas Tirgus ielā kopā ar Balvu CB Bibliotēka saņem Latvijas Republikas Kultūras ministrijas BIBLIOTĒKAS AKREDITĀCIJAS APLIECĪBU Nr.513 akreditācijā piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss
 27. 27. 2008.gada beigās tiek veikta Balvu pilsētas Bērnu bibliotēkas reorganizācija, pievienojot to Balvu Centrālajai bibliotēkai no 2009. gada janvāra Balvu Centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa
 28. 28. 2009. gads Ti Bibliotēku informācijas sistēma «Alise»» Tiek ieviesta automatizētā lasītāju apkalpošana
 29. 29. Kā moderno tehnoloģiju laikmetā noturēt interesi, prieku par grāmatu, lasīšanu? Tas ,joprojām ir mūsu galvenais uzdevums, strādājot ar bērniem, jo jāpiekrīt bērnu rakstnieka Jura Zvirgzdiņa teiktajam, ka ” jebkura lasīšana ir aizņemšanās”
 30. 30. 2016. gada atziņa «Gudrākie un labākie vienmēr lasa grāmatas»
 31. 31. 2017. gads Pirmie bibliotēkas lasītāji jau cienījamā vecumā! Bibliotēka bērniem ir pieejama 65 gadus!
 32. 32. Paldies par uzmanību! Informāciju sagatavoja Balvu CB bērnu literatūras nodaļas vadītāja Ligita Pušpure 2017. gada aprīlī

×