Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Экономика предприятия Лекция 5

149 views

Published on

Published in: Economy & Finance
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Экономика предприятия Лекция 5

  1. 1. Мета: Розуміння такого поняття, як кадри. Освоїти класифікацію кадрів, їх структуру та склад. Знати, як планується чисельність робітників. Питання, що розглядаються: • Класифікація кадрів, їх склад і структура у виробничому процесі • Обліковий і явочний склад працюючих. Планування потреби в кадрах.
  2. 2. По місцю у виробничому процесі кадри поділяють на: • кадри міністерств і відомств (вищий управлінський склад); • кадри підприємств; • кадри науково - дослідницьких і проектних організацій; • кадри навчальних закладів. ВПП традиційно поділяється в залежності від виконуваних функцій на наступні категорії: • робітники; • службовці; • охорона; • учні. Працівників підприємств (фірм) також класифікують по: 1) відношеннях власності (власники і наймані працівники); 2) функціональному поділу праці (робітники, службовці, охорона, учні); 3) ступеню участі у виробничій діяльності (зайняті в основній діяльності і зайняті в інших видах діяльності); 4) професійно-кваліфікаційному розподілу праці (професія, спеціальність, кваліфікація); 5) місцю основної роботи (штатні і позаштатні). Кваліфікаційні вимоги до службовців визначаються Кваліфікаційним довідником посад службовців. Характеристики по кожній посаді тут також складаються з трьох розділів: 1) “Посадові обов’язки”; 2) “Повинен знати”; 3) “Кваліфікаційні вимоги”.
  3. 3. Планування здійснюється по групах і категоріях працюючих. Розрізняються явочні і списочні склади. Явочні - число працівників, що повинно виходити на роботу протягом доби. Списочні - усі працівники, у тому числі і ті, що знаходяться у відпустках, відрядженнях, виконують державні обов’язки та інші. Коефіцієнт списочного складу Ксп можна взяти в розмірі 0,9 Чисельність робітників планується основними способами: • по трудомісткості виробничої програми npi - число робітників i-го розряду даної професії і спеціальності; ti –трудомісткість одиниці роботи (операції) і-го розряду; Ni – кількість одиниць роботи i-го розряду; Феi - ефективний фонд часу роботи одного робітника i-го розряду (час роботи одного робітника за плановий період); m – кількість розрядів по роботах даної професії і спеціальності; Квi - коефіцієнт виконання норм часу. Він показує рівень виконання встановлених норм часу. • по числу робочих місць і нормах обслуговування. Ард – число робочих днів у плановому періоді (розраховується по реальному графіку роботи); Число робочих місць : де Ср – розрахункове число робочих місць; 3 - коефіцієнт завантаження. (в межах 0,6÷0,8.) Розрахункове число робочих місць: При плануванні чисельності робітників по нормі обслуговування розрахунок ведеться по формулі: Визначається ще коефіцієнт плинності персоналу:

×