Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kriteria penilaian tender untuk kontraktor

 • Be the first to comment

Kriteria penilaian tender untuk kontraktor

 1. 1. 1 Sharinah binti Hamid BRR, CKE, IPJKR 4 September 2008 TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN TENDER UNTUK KONTRAKTOR ELEKTRIK
 2. 2. 2 PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN TENDER. Kandungan TaklimatKandungan Taklimat PLUTO MERCURY VENUS EARTH MARS JUPITER SATURN NEPTUNE URANUS PENILAIAN TENDER KERJA. TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR. DASAR DAN KEUTAMAAN KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DALAM PEROLEHAN KERAJAAN.
 3. 3. 3 PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN TENDER KEDUDUKAN HARGA TENDER Sebelum penggunaan kaedah cut-off diperkenalkan, Harga Tender hanya di bandingkan dengan Anggaran Jabatan.. Peratus Perbezaan Status > (+) 15 % Sangat Tinggi > (+) 10 % tetapi < (+) 15 % Tinggi Antara (-) 18% hingga (+) 10% Munasabah > (-) 18 % tetapi < (-) 25 % Rendah > (-) 25 % Sangat Rendah
 4. 4. 4 PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN TENDER b) Meminda Anggaran – Timbul anggapan negatif bahawa pindaan menjurus /memberi kelebihan kepada pentender tertentu sahaja. 1. Isu timbul apabila Anggaran Jabatan di dapati tidak munasabah atau kurang tepat. Jabatan mempunyai 2 pilihan :- a) Mempertahankan Anggaran – Tender yang diperakukan menjadi tidak munasabah Kelemahan Prosedur Sediada 2. Pergantungan kepada Anggaran Jabatan akan memberi kelebihan kepada pentender yang mengetahui Anggaran Jabatan
 5. 5. 5 PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN TENDER Konsep Dan Penggunaan Kaedah Harga Cut-Off Penentuan kemunasabahan harga sesuatu tender dibuat berdasarkan perbandingan dengan satu paras Harga Cut-off yang ditetapkan mengikut kaedah statistik ke atas harga-harga tender yang diterima, termasuk Anggaran Jabatan sebagai salahsatu daripada harga tender.
 6. 6. 6 PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN TENDER Konsep Dan Penggunaan Kaedah Harga Cut-Off (samb) Harga Cut-off adalah paras harga terendah yang dianggap munasabah untuk diperakukan. Harga tender yang lebih rendah daripada Harga Cut-off dianggap sebagai terlampau rendah dan tidak menjamin kejayaan pentender melaksanakan projek kecuali pentender berkenaan mempunyai pengalaman dan rekod kerja yang sangat baik atau terdapat faktor-faktor yang menyokong untuk harga tendernya dianggap munasabah dan menjamin kejayaannya melaksanakan projek. Contoh Jadual Cut-off
 7. 7. 7 PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN TENDER TATACARA PENGIRAAN HARGA CUT-OFF ‘Mean – x% Mean’ atau ‘Mean – Stdev’ di mana, Kerja Bangunan, M&E : x% adalah 15% Kejuruteraan Awam : x% adalah 17% } } yang mana lebih tinggi }
 8. 8. 8 PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN TENDER Dimana :- ‘Mean’ = Purata bagi kesemua Harga-harga Tender yang diterima dan boleh diambilkira termasuk Anggaran Jabatan ( sebagai salah satu dari harga tender) iaitu : ∑ X/N Stdev = ‘Standard Deviation’ bagi kesemua Harga-harga Tender yang diterima dan boleh diambilkira termasuk Anggaran Jabatan iaitu : (N∑X2 – (∑X)2 __________________ N2 X = Harga-harga Tender dan Anggaran Jabatan N = Bilangan Tender campur 1 (AJ)
 9. 9. 9 PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN TENDER Projek Berprestij Tinggi (yang mana harga yang tinggi dijangka lebih menjamin kelancaran pelaksanaan projek dan kualiti yang lebih baik) Nilai harga cut-off boleh ditinggikan dengan mengurangkan nilai X%. Contoh: Mean – 10% Mean atau Mean – 12% Mean Hendaklah mendapat kelulusan KPKR sebelum tender ditutup.
 10. 10. 10 PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN TENDER Pada dasarnya tender-tender yang lebih tinggi dari Harga Cut- Off layak dipertimbangkan tertakluk kepada kelulusan disetiap peringkat penilaian. Harga tender yang lebih rendah dari harga ‘Cut-off’ tidak layak dipertimbangkan kecuali sekiranya memenuhi syarat berikut: a) Pentender mempunyai ‘kriteria istimewa’ sebagaimana yang dinyatakan didalam Surat Pekeliling KPKR bertarikh 24 Mac 2004 dan 20 Mei 2004. b) Harga yang ditawarkan tidak kurang dari (-) 20% berbanding dari Harga Mean KRITERIA PERTIMBANGAN TENDER
 11. 11. 11 Penggunaan penetapan Harga Cut-off dikecualikan bagi: • Tender Terhad • Tender ‘Design & Build’ ‘Turnkey’, tender berasaskan cadangan rekabentuk/ spesifikasi dari pentender • Tender terbuka yang disertai kurang dari 10 pentender. PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN TENDER
 12. 12. 12 PEMAKAIAN KAEDAH CUT-OFF • Penggunaannya dikuatkuasa melalui Surat Pekeliling KPKR bertarikh 24Mac 2004. • Prestasi semasa projek yang berkaitan adalah memberansangkan • Pakej Pengiraan Cut-off telah disediakan untuk kemudahan pegawai yang menilai tender. PENGGUNAAN KAEDAH CUT-OFF DALAM PENILAIAN TENDER
 13. 13. 13 PENILAIAN TENDER KERJA KENAPA AKU TAK DAPAT PADA HAL HARGA AKU ADALAH YANG TERENDAH ?
 14. 14. 14 PENILAIAN TENDER KERJA TUJUAN: UNTUK MENENTUKAN DAN MEMPERAKUKAN KEPADA LEMBAGA PEROLEHAN: Satu Tender Yang PALING MENGUNTUNGKAN KERAJAAN; Hanya KONTRAKTOR YANG BERKEUPAYAAN DARI SEGI KEWANGAN DAN TEKNIKAL sahaja yang layak untuk disetujuterima Methodologi penilaian adalah berdasarkan Surat Pekeliling KPKR Bil.4/1993 : Panduan Penilaian Tender serta surat-surat pekeliling tambahan yang berkaitan.
 15. 15. 15 PENILAIAN TENDER KERJA Arahan atau Peraturan Perolehan yang perlu dipatuhi Arahan Perbendaharaan Pekeliling Perbendaharaan Surat Pekeliling Perbendaharaan Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Surat Pekeliling Kontrak Perbendaharaan Arahan Jabatan
 16. 16. 16 PENILAIAN TENDER KERJA Proses Penilaian Tender 6. Keluarkan Surat Setujuterima Tender 5. Tentukan Peruntukan 4. Perbendaharaan (jika berkenaan) 3. Lembaga Perolehan 2. Memproses Tender 1. Jawatankuasa Pembuka Tender Dalam Tempoh Sah Laku Tender Proses Penilaian Tender ini hendaklah dilakukan dalam Tempoh Sah Laku Tender – Minimum 90 hari dari tarikh tutup tender Jika Tempoh Sah Laku Tender tidak mencukupi, tempoh ini hendaklah dilanjutkan terlebih dahulu sebelum dipertimbangkan oleh L/Perolehan
 17. 17. 17 PENILAIAN TENDER KERJA PERATURAN SEMASA JABATAN (Tambahan Terkini) 1. Surat KPKR bil. (40)JKR:UB(S)123.PUB/21 Klt.10 bertarikh 10/5/1997 • Laporan Penilaian Tender disediakan dalam tempoh 1 bulan dari tarikh tutup tender 2. Surat KPKR bil. (44)JKR:KPKR.020.050/03 Klt.3 bertarikh 1/3/2000 • Perakuan tender kepada LP hendaklah diperakukan tanpa sebarang syarat. • Jika memerlukan penjelasan pentender, kelulusan bertulis daripada Pengerusi LP perlu diperolehi sebelum menghubungi pentender
 18. 18. 18 PENILAIAN TENDER KERJA PERATURAN SEMASA JABATAN (Tambahan Terkini) 3. Surat KPKR bil. (93)JKR:KPKR.020.050/03 Klt.5 bertarikh 24/3/2004 & Pindaan Pertama bil. (13) … Klt.6 bth 6/1/2005 • Penentuan kemunasabahan harga tender dibuat berdasarkan perbandingan dengan satu paras harga Cut-off yang ditetapkan mengikut kaedah statistik ke atas harga-harga tender yang diterima termasuk AJ. • Harga Cut-off adalah paras harga terendah yang dianggap munasabah. • Pindaan formula penetapan Harga Cut-off selaras dengan keadaan pasaran yang sangat kompetitif. • Kriteria mempertimbangkan sesuatu tender.
 19. 19. 19 PENILAIAN TENDER KERJA PERATURAN SEMASA JABATAN (Tambahan Terkini) 4. Surat KPKR bil. (15)JKR:UB.123/UTK.10.8 Kulit:7 bertarikh 20/5/2004. • Penjelasan Tambahan Terhadap Kriteria Istimewa Bagi Tender Di Bawah Paras Cut-off. • Status Harga Tender bagi tender yang dikecualikan dari penggunaan cut-off • Pindaan Kepada Borang-borang Penilaian Tender.
 20. 20. 20 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR KATEGORI & PERINGKAT PENILAIAN Amalan JKR telah membahagikan tatacara penilaian tender kepada 3 kategori, iaitu: i. Projek besar (melebihi RM10.0 juta) ii. Projek sederhana (RM2.0 juta hingga RM10.0 juta) iii. Projek kecil (kurang dari RM2.0 juta)
 21. 21. 21 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR PROSES PENILAIAN TENDER KERJA PROJEK KECIL & SEDERHANA A. PENTENDER YANG PERLU DINILAI – mengenalpasti pentender yang boleh dipertimbangkan untuk penilaian. B. PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA – merupakan satu sistem penilaian berasaskan kepada beberapa pra-syarat yang telah ditetapkan. C. PENILAIAN PERINGKAT KEDUA – melibatkan penentuan tender yang paling menguntungkan untuk diperakukan. D. PENILAIAN KRITERIA ISTIMEWA – analisa bagi memastikan pentender dibawah paras cut-off yang telah lulus Penilaian Peringkat Pertama dan Kedua mempunyai kriteria istimewa sebelum diperakukan. E. KEPUTUSAN SENARAI PENTENDER YANG LULUS SELEPAS PENILAIAN SEMUA PERINGKAT.
 22. 22. 22 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR BORANG-BORANG MAKLUMAT i. Borang A – Surat pengakuan kebenaran maklumat dan kesahihan dokumen yang dikemukakan pentender. ii. Borang B – Maklumat am latarbelakang pentender iii. Borang C – Data-data kewangan iv. Borang D – Rekod pengalaman kerja v. Borang E – Kakitangan teknikal vi. Borang F – Senarai Kontrak Kerja Semasa
 23. 23. 23 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN i. Salinan akaun syarikat yang telah diaudit dan disahkan oleh Juru Audit yang bertauliah, bagi tahun kewangan terakhir atau tahun sebelumnya. ii. Salinan penyata bulanan akaun bank bagi 3 bulan terakhir sebelum tarikh tutup tender. iii. Laporan bank/institusi kewangan spt format Borang CA (dalam sampul berlakri). iv. Salinan perakuan/pengesahan siap kerja bagi setiap projek yang disenaraikan di Borang D. v. Salinan penyata caruman KWSP bagi bulan terakhir dan Borang A (maklumat kakitangan atau salinan perjanjian perkhidmatan bagi kakitangan kontrak).
 24. 24. 24 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR DOKUMEN-DOKUMEN SOKONGAN (samb.) vi. Salinan sijil kelulusan kakitangan teknikal Kategori A dan B yang disenaraikan di Borang E. vii. Laporan Penyelia Projek mengenai prestasi semasa pentender yang disenaraikan di Borang F, atas format Borang FA/FA1(dalam sampul surat berlakri)
 25. 25. 25 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR A. PENTENDER YANG PERLU DINILAI 1. Menyediakan Jadual Penentuan Harga Cut-off (*) dan mengenal pasti tender-tender yang layak dipertimbangkan untuk penilaian. 2. Menyediakan Jadual Tender mengikut Susunan Harga Menaik berdasarkan Jadual Tender yang telah disediakan oleh J/Kuasa Pembuka Tender (Lampiran C) 3. Membuat % perbandingan dengan AJ atau Harga “Mean” (sekiranya kaedah cut-off digunapakai) MENYUSUN HARGA TENDER MENGIKUT SUSUNAN MENAIKMENYUSUN HARGA TENDER MENGIKUT SUSUNAN MENAIK (*) : Contoh Jadual Penentuan Harga Cut-off
 26. 26. 26 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA MENGIKUT PROSIDUR JKR
 27. 27. 27 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR Kriteria Penilaian :- 1. Analisa Kesempurnaan Tender 2. Analisa Kecukupan Dokumen 3. Analisa Kecukupan Modal 4. Analisa Prestasi Kerja Semasa 5. Analisa Kepatuhan Kepada Spesifikasi Jabatan Tujuan : untuk pastikan tender yang boleh dipertimbangkan adalah munasabah, sempurna, lengkap, modal mencukupi, prestasi kerja semasa baik serta bebas dari projek sakit dan peralatan yang ditawarkan mematuhi spesifikasi/kehendak yang ditetapkan. B. PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA
 28. 28. 28 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR HANYA TENDER-TENDER YANG LENGKAP DAN BEBAS DARI SEGALA KECACATAN DARI SEGI UNDANG-UNDANG DAN KONTRAK YANG BOLEH MENJEJASKAN KELAYAKANNYA MENGIKUT AMALAN SEMASA, LAYAK DIPERTIMBANGKAN • Semak Borang Tender samada telah ditandatangani oleh Pentender • Adakah Penandatangan diberi kuasa? • Semak Harga Tender dicatatkan di dalam Borang Tender • Adakah Pendaftaran dengan PKK/CIDB masih sah? • Adakah Pentender telah mengembalikan kesemua Dokumen Asas Tender? • Semak Tempoh Siap Kerja yang ditawarkan oleh Pentender dalam Borang Tender Jika salah satu dokumen gagal dikemukakan oleh Pentender  keputusannya boleh menjejaskan kedudukan tender tersebut B1. ANALISA KESEMPURNAAN TENDER
 29. 29. 29 BORANG TENDER YANG TIDAK DITANDATANGAN BORANG TIDAK DITANDATANGAN
 30. 30. 30 BORANG TENDER YANG PERLU DITANDATANGANI TANDATANGAN SALAH TEMPAT TANDATANGAN TAPI SALAH TEMPAT
 31. 31. 31 RINGKASAN TENDER HARGA TENDER
 32. 32. 32 SIJIL PKK AHMAD BIN ABU KADIR PENANDATANGAN DIBERI KUASA TEMPOH SAHLAKU
 33. 33. 33 SIJIL CIDB TEMPOH SAHLAKU
 34. 34. 34 BORANG TENDER HARGA TENDER TIDAK DIISI TEMPOH KONTRAK TIDAK DINYATAKAN
 35. 35. 35 HARGA DALAM ANGKA HARGA DALAM PERKATAAN BORANG TENDER
 36. 36. 36 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR B1. ANALISA KESEMPURNAAN TENDER (samb.) Dokumen Asas Tender bermaksud: a. tender yang lengkap memenuhi keperluan tender/undang- undang/Authority b. dokumen asas di antaranya: – borang tender – senarai kuantiti / ringkasan tender – addenda (jika ada) – Jadual Kadar Harga (jika ada) – rekabentuk, spesifikasi, harga dll oleh kontraktor (jika berkaitan) yang perlu bagi membolehkan kerja yang direkabentuk oleh pentender dinilai
 37. 37. 37 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR B1. ANALISA KESEMPURNAAN TENDER (samb.) – ANALISA TEMPOH SIAP Memastikan Tempoh Siap Kerja yang ditawarkan oleh Pentender dianalisa, di antaranya: a. Mestilah tidak melebihi daripada tempoh maksima yang telah ditetapkan, atau b. Tidak terlalu singkat atau pendek yang mana tidak munasabah untuk disiapkan, jika ianya ditawarkan
 38. 38. 38 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 39. 39. 39 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR B2. ANALISA KECUKUPAN DOKUMEN WAJIB 1. Apa itu DOKUMEN WAJIB? A. Salinan Akaun Syarikat yang telah diaudit dalam bentuk Lembaran Imbangan (Balance Sheet) ATAU Penyata Bulanan Akaun Bank ATAU Laporan Kedudukan Kewangan Syarikat daripada pihak Bank/Institusi Kewangan B. Laporan Prestasi Projek Semasa oleh Pegawai Penyelia Projek
 40. 40. 40 B2. ANALISA KECUKUPAN DOKUMEN WAJIB (samb.) • Lembaran Imbangan 2 tahun terakhir yg telah diaudit bagi syarikat Sendirian Berhad • Penyata Bulanan Akaun Bank bagi 3 bulan terakhir sebelum tarikh tutup tender. • Laporan Bank / Institut Kewangan (Borang CA) dalam sampul berlakri. •Surat asalSurat asal •Tarikh semasaTarikh semasa Semakan dokumen-dokumen adalah seperti :- TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 41. 41. 41 B2. ANALISA KECUKUPAN DOKUMEN WAJIB (samb.) • Deposit Tetap / Saham Amanah / Bon Perbendaharaan • Overdraf/Pinjaman (disahkan oleh bank) • Laporan Penyelia Projek mengenai prestasi kerja semasa pentender di atas Borang FA dalam sampul berlakri bagi setiap kerja semasa (bukan projek JKR) yang dilaksanakan. Tanpa dokumen wajib (terutama mengenai kewangan)Tanpa dokumen wajib (terutama mengenai kewangan) penilaian tender tidak dapat dibuat dan dengan itupenilaian tender tidak dapat dibuat dan dengan itu tender berkenaan boleh ditolaktender berkenaan boleh ditolak TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 42. 42. 42 LEMBARAN IMBANGAN TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 43. 43. 43 PENYATA BULANAN AKAUN SEMASA BANK
 44. 44. 44 Laporan Kedudukan Kewangan
 45. 45. 45 B2. ANALISA KECUKUPAN DOKUMEN WAJIB (samb.) 2. Mengapa perlunya Dokumen Wajib ini? Untuk mengetahui samada pihak Pentender: i. mempunyai kewangan yang mencukupi, iaitu untuk menentukan pentender mempunyai MODAL MINIMUM untuk memulakan kerja; dan ii. prestasi semasa Pentender dalam keadaan yang baik, iaitu mana-mana Pentender yang tidak mempunyai rekod prestasi yang baik tidak layak dipertimbangkan. TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 46. 46. 46
 47. 47. 47 B3. ANALISA KECUKUPAN MODAL MINIMA Tatacara Mengira Modal Minimum: a. Dikira 3% daripada AJ = MM b. Mana-mana Pentender yang mempunyai modal < MM tidak layak dipertimbangkan untuk diperakukan c. Tatacara mengirakannya ialah: i. Modal pusingan = Asset Semasa – Liabiliti Semasa ii. Akaun Bank = Purata 3 bulan terakhir (nilai positif) iii. Buat perbandingan diantara Modal Pusingan dengan Akaun Bank, ambil yang mana tertinggi iv. Masukkan Laporan Kemudahan Kredit v. Campurkan (iii) + (iv) = Jumlah Mudah Cair TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 48. 48. 48 MODAL PUSINGAN • PENYATA PURATA AKAUN BANK 3 BULAN TERAKHIR – Jumlah yang akan diambilkira sbg MP adalah nilai purata baki akhir bulan bagi 3 bulan terakhir • SAHAM-SAHAM AMANAH, DEPOSIT TETAP, BON – Atas nama Syarikat atau sekurang-kurangnya nama Lembaga Pengarah – Deposit Tetap yang telah dicagarkan atau diambilkira dalam Lembaran Imbangan untuk menghasilkan asset semasa tidak boleh diambilkira B3. ANALISA KECUKUPAN MODAL MINIMA (samb.) TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 49. 49. 49 • BAKI KEMUDAHAN KREDIT - Hendaklah mempunyai KOMITMEN dengan menyatakan: i. Tajuk Projek - Tiada tajuk projek ambil 50% ii. Jenis Kemudahan iii. Nilai Kemudahan Kredit iv. Tarikh matang bagi simpanan tetap - Jumlah nilai baki KK dikira berasaskan jumlah kasar KK ditolak nilai negatif purata baki akhir bulan dalam Penyata Bank atau jika tiada penyata, nilai ini tidak boleh diambilkira B3. ANALISA KECUKUPAN MODAL MINIMA (samb.) TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 50. 50. 50 • BAKI KEMUDAHAN KREDIT (samb.) - Nilai KK yang dijanjikan ditentukan spt berikut: i. Surat KK baru tanpa komitmen sepenuhnya dari 1 atau lebih bank - Ambil 50% nilai tertinggi dari 1 bank ii. Surat KK tambahan tanpa komitmen sepenuhnya dari 1 atau lebih bank - Ambil 50% jumlah nilai dari semua bank iii. Surat dan komitmen sepenuhnya mengenai KK yang dijanjikan - Ambil 100% nilai yang dinyatakan iv. Surat tanpa apa-apa janji dari Bank B3. ANALISA KECUKUPAN MODAL MINIMA (samb.) TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 51. 51. 51 • BAKI KEMUDAHAN KREDIT (samb.) Pentender-pentender Usahasama/gabungan – Kumpulan Modal Minimum dianalisa secara bergabung di mana asset mudahcair, ahli-ahli gabungan digabungkan mengikut ekuiti yang dipersetujui semasa tawaran B3. ANALISA KECUKUPAN MODAL MINIMA (samb.) TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 52. 52. 52
 53. 53. 53 B4. PRESTASI KERJA SEMASA 1. Kerja masih dalam pelaksanaan pada tarikh tutup tender – semakan melalui Borang D, FA & FA1. 2. Tidak mempunyai projek sakit iaitu 30% terkebelakang daripada jadual. 3. Tidak menghadapi tindakan penamatan kerja 4. Tatacara menyemak status prestasi: • Mendapatkan maklumat latarbelakang Pentender daripada PKK/CIDB/Skala JKR • Mendapatkan laporan semasa daripada Pegawai Penyelia Projek. • Jika Pentender tidak mempunyai projek semasa dalam tangan  catatan TKS diisi didalam borang penilaian TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 54. 54. 54 Laporan Kemajuan Semasa Projek
 55. 55. 55 B4. PRESTASI KERJA SEMASA (samb.) 5. Tatacara mengukur prestasi: Semak prestasi kerja semasa Kontraktor samada baik, memuaskan atau sakit: 6. Tahap prestasi kerja semasa : - cemerlang – peratus kemajuan sebenar melebihi jadual - baik – kemajuan sebenar terkebelakang kurang 10% - sederhana – terkebelakang 10 % hingga 20% - kurang memuaskan – terkebelakang 20% hingga 30% - sakit – terkebelakang lebih 30% TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 56. 56. 56 B5. ANALISA KEPATUHAN KEPADA KEHENDAK/SPESIFIKASI 1. Semakan ke atas bahan/peralatan yang ditawarkan samada mematuhi kehendak rekabentuk / spesifikasi Jabatan. 2. Pentender perlu menyemak senarai bahan/peralatan yang diluluskan oleh Jabatan melalui laman web EMAL di alamat www.emal.ict01.jkr.gov.my 3. Pentender yang menawarkan bahan/peralatan kritikal yang tidak diluluskan / tidak mematuhi kehendak / spesifikasi Jabatan akan di TOLAK. TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 57. 57. 57 BIL PERALATAN/ BAHAN 6/17 8/17 3/17 9/17 11/17 1/17 13/17 14/17 4/17 15/17 17/17 12/17 7/17 3 3.1 Gen. Set-The Tenderer must fill in Appendix A-1, A-2 of the Generator specification (L-S5) √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X √ √ 3.2 Standby Gen. Set Control Boards (50kA, 1 sec) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 3.3 Alternator √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 3.4 700kVA Engine √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3.5 24V Nickel Cadmium Battery type Heavy Duty √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X X √ 3.6 Battery Charger √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X X √ 3.7 Generator sensing cable √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ X √ √ 3.8 Acoustic or Noise Reduction System √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X X √ KEPUTUSAN √ √ √ X √ √ √ √ √ √ X X √ STANDBY GENERATOR SET TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR JADUAL KEPATUHAN SPESIFIKASI
 58. 58. 58 ANALISA KEPUTUSAN PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA 1. Penyediaan rumusan daripada penilaian yang telah disediakan berdasarkan: • Kesempurnaan Tender • Kecukupan Dokumen Wajib • Kecukupan Modal Minimum • Prestasi Kerja Semasa • Kepatuhan kepada Kehendak/Spesifikasi Jabatan 2. Mana-mana Pentender yang tidak memenuhi salah satu daripada perkara di atas, TIDAK LAYAK diperakukan 3. Hanya Pentender yang memenuhi kesemua syarat di atas sahaja dianggap LULUS dan LAYAK diperakukan TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 59. 59. 59 BORANG 5 Tender Untuk: (1) (2) (3) (4) (5) 6/17 √ √ √ √ √ √ 8/17 √ √ √ √ √ √ 3/17 √ √ √ √ √ √ 9/17 √ √ √ √ X X 11/17 √ √ √ √ √ √ 1/17 √ √ √ √ √ √ 13/17 √ √ √ T.K.S. √ √ 14/17 √ √ √ √ √ √ 4/17 X X √ X √ X 15/17 √ √ √ √ √ √ 17/17 √ √ √ √ X X 12/17 X √ √ √ X X 7/17 √ X √ X √ X X = Tidak Sempurna/tidak cukup T.K.S. = Tiada Kerja Semasa PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK JADUAL KEPUTUSAN PENILAIAN PERINGKAT PERTAMA TENDER-TENDER Ruj. Tender Kesempurnaan Tender Kecukupan Dokumen Modal Minimum Prestasi Kerja Semasa Spesifikasi Dipenuhi Keputusan TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 60. 60. 60 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR Bertujuan menentukan tender yang paling menguntungkan untuk diperakukan setelah mengambilkira kecukupan modal minima setelah mengambilkira Faktor Rendahan Harga (FRH*) FRH* : berdasarkan peratusan kerendahan di bawah Harga Cut-off terhadap Keupayaan Biayawan Pentender yang dinilai adalah pentender yang menawarkan harga di bawah paras Cut-off dan telah lulus Penilaian Peringkat Pertama. C. PENILAIAN PERINGKAT KEDUA
 61. 61. 61 LAMPIRAN E BORANG 9 Tender Untuk: Modal Minima Keputusan (diambil dari Borang 3) (Lulus / Gagal) (a) (b) (c) (d) (e = b x d) 6/17 863,295.18 80.45 0.8045 694,542.00 LULUS 8/17 3,406,041.63 87.48 0.8748 2,979,605.22 LULUS 3/17 1,398,006.78 87.80 0.8780 1,227,470.48 LULUS cut off 6,666,000.00 pentender 6/17 6,365,698.00 r= 6,365,698.00 6,666,000.00 r= 0.954950195 ≈ 0.9550 FRH= -0.217461993 (0.9861^6 - 1)*0.9861 -0.07943529 -0.27029883 (0.9861 - 1)*6 -0.0834 FRH= 0.80452436 PENILAIAN MODAL MINIMA PENTENDER SETELAH MENGAMBIL KIRA KESAN RENDAHAN HARGA TENDER PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK Ruj. Tender % Rendahan Harga Faktor Rendahan Harga Modal Minima Setelah KRHT
 62. 62. 62 LAMPIRAN E BORANG 10 Tender Untuk: 1 8/17 6,590,180.00 2,979,605.22 2 3/17 6,600,000.00 1,227,470.48 3 6/17 6,365,698.00 694,542.00 SENARAI PENTENDER YANG LULUS PENILAIAN PERINGKAT KEDUA SETELAH MENGAMBIL KIRA FRH MENGIKUT TURUTAN MODAL YANG LEBIH TINGGI PEMASANGAN ELEKTRIK UNTUK No. Turutan Ruj. Pentender Harga Tender Asal (RM) Nilai Modal Minima Setelah Mengambil Kira FRH (RM) TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 63. 63. 63 TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR 1. Mempunyai Prestasi Kerja terdahulu atau semasa* (serupa atau sebanding dari segi jenis kerja dan nilai kerja) yang cemerlang. atau 2. Mempunyai alasan khusus/faktor-faktor tertentu spt: a. Mempunyai kilang bahan-bahan utama b. Sedang menjalankan kerja sebanding dikawasan bersebelahan c. Mempunyai stok dari projek-projek lain yang baru disiapkan/hampir siap. d. Mempunyai banyak loji dan peralatan sendiri yang sediada. e. Telah menyiapkan dengan memuaskan sekurang-kurangnya tiga(3) projek serupa/sebanding dari segi jenis dan nilai kerja yang terakhir berturut-turut sebelum memasuki tender. D. PENILAIAN KRITERIA ISTIMEWA
 64. 64. 64 Nota (*) : definasi ‘cemerlang’ Terdahulu - projek yang telah disiapkan lebih awal dari tarikh siap kontrak bagi tempoh 5 tahun terdahulu Semasa - prestasi sebenar kerja semasa mendahului kemajuan mengikut jadual serta telah melebihi 50% 3. Kualiti kerja terdahulu dan semasa adalah baik adalah merujuk kepada projek berprestasi cemerlang dan memuaskan (sama ada terdahulu atau semasa) yang dapat dipastikan dan tidak terdapat laporan yang kurang memuaskan terhadap kualiti kerja pentender bagi projek-projek lain. 4. Harga pentender hendaklah tidak freak atau tidak lebih rendah daripada (-) 25% berbanding dengan harga Anggaran Jabatan. D. PENILAIAN KRITERIA ISTIMEWA (samb.) TATACARA PENILAIAN TENDER KERJA ELEKTRIK MENGIKUT PROSIDUR JKR
 65. 65. 65 E. KEPUTUSAN SENARAI PENTENDER YANG LULUS SELEPAS PENILAIAN SEMUA PERINGKAT SENARAI PENTENDER MENGIKUT TURUTAN HARGA MENAIK Bil Rujukan PP 1 PP 2 PKI Catatan Keputusan ( √ / X) 1 2/17 - - - Tdk dinilai (freak) X 2 6/17 √ √ X X 3 8/17 √ √ √ √ 4 3/17 √ √ X X 5 9/17 X - - X 6 11/17 √ - - √ 7 1/17 √ - - √ 8 13/17 √ - - √ 9 14/17 √ - - √ 10 4/17 X - - X 11 15/17 √ - - √ 12 17/17 X - - X 13 12/17 X - - X 14 7/17 X - - X 15 16/17 - - - Tdk dinilai (freak) X 16 # 10/17 - - - Tdk dinilai (#) X 17 # 5/17 - - - Tdk dinilai (#) X Nota: # Pentender tidak mengembalikan Borang Tender. √ : Layak diperakukan; X : Tidak layak diperakukan
 66. 66. 66 DASAR DAN KEUTAMAAN KEPADA SYARIKAT BUMIPUTERA DALAM PEROLEHAN KERAJAAN SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 1995 (Klausa 5.2 dan 7.1) Bagi tender yang melebihi RM 100,000.00, Agensi adalah dikehendaki memberi keutamaan harga kepada syarikat Bumiputera untuk perolehan bekalan dan perkhidmatan / Kerja-kerja Wang Kos Prima/Mekanikal/Pakar. Kos Tender Peratus Keutamaan Melebihi RM100,000 hingga RM 500,000 Melebihi RM 500,000 hingga RM 1.5 juta Melebihi RM1.5 juta hingga RM 5 juta Melebihi RM 5 juta hingga RM 10 juta Melebihi RM 10 juta hingga RM 15 juta Melebihi RM 15 juta 10% 7% 5% 3% 2.5% Tiada Nilai Tender Peratusan Keutamaan:
 67. 67. 67 TAKLIMAT KRITERIA PENILAIAN TENDER UNTUK KONTRAKTOR ELEKTRIK

×