Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E-kniha: Efektivní šíření znalostí v informační společnosti

2,615 views

Published on

KPI11 Kurz práce s informacemi
- úkol k modulu 13

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-kniha: Efektivní šíření znalostí v informační společnosti

 1. 1. Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Ústav české literatury a knihovnictví Kabinet informačních studií a knihovnictví E-KNIHA: EFEKTIVNÍ ŠÍŘENÍ ZNALOSTÍ V INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI KOMPILACE Závěrečný úkol modulu 13 k předmětu KPI11 Kurz práce s informacemiAutor: Jakub Fryš, DiS.UČO: 415407Typ studia: bakalářské prezenčníRočník: 1. ročníkPočet znaků: 5 397 Brno 11. prosince 2012
 2. 2. ARGUMENTACEJako student Informačních studií a knihovnictví mám k tématu elektronického čtení poměrněblízko. V posledních několika týdnech jsem absolvoval tři odborné semináře v Národnítechnické knihovně Praha, zaměřené právě na tuto problematiku. Zkušenosti v dané oblastimám i z pohledu uživatelského. Tato práce volně navazuje na úvod mé říjnové seminárnípráce Reflexe českého trhu elektronických knih, jež bude publikována v e-zinu Inflow. V ténebyl prostor pro srovnání klasické knihy a knihy elektronické. Proto se zde zaměřuji, jak jižprozrazuje název, na přednosti této knižní formy a na všechny výhody, které člověku přináší.Tento článek tak bude dodatečně tvořit jednu z kapitol původní práce.ANOTACEText popisuje elektronickou knihu jako nutný výtvor technologického vývoje a efektivníformu přenosu znalostí v čase a prostoru. Reflektuje potřeby dnešní informační společnostipři konzumaci a předávání aktuálních informací. Ze své technologické podstaty disponujeřadou výhod proti knize tištěné, především pak při reprodukci dat, práci s nimi av neposlední řadě jejich šíření. Pomáhá tak překonávat nežádoucí fenomén digitální propasti.KLÍČOVÁ SLOVAdigital divide, e-kniha, informační společnost, mobilní zařízení, šíření informací, výhody e-knih, vzdělávání
 3. 3. E-KNIHA JAKO POTŘEBA V INFORMAČNÍ EVOLUCIVývoj informační společnosti je dynamický proces a klade tak čím dál vyšší nároky naefektivní práci s informacemi. S jejich rostoucím množstvím je stále obtížnější otázkavyhledávání, zpracování a archivace. Lidé k nim potřebují mít neustálý přístup odkudkoli akdykoli. Výměna informací tvoří hybnou sílu postmoderního světa, naší kultury, hospodářstvía života každého z nás.Rozvoj technologií vedl vždy k usnadnění lidské práce. Jedním z historických milníků bylvynález knihtisku. Ten umožnil v krátké době přesnou reprodukci grafického a textovéhozáznamu ve velkém množství. Ovlivnil tak pozitivně kulturu a vzdělanost obyčejných lidí.S ovládnutím elektřiny a nástupem průmyslové revoluce se vývoj společnosti zrychluje.Rozvoj ICT a internetu v 70. letech minulého století je dovršením racionalizačního procesu aprůlomem v přístupu k informacím. 1Přesto nejběžnějším textovým dokumentem zůstává tištěná kniha, která tvoří základní nosičzaznamenaných znalostí. Aby byly uspokojeny potřeby lidí pracujících s knihou, dochází dnesk jejich postupné digitalizaci. Vzniká tak kniha elektronická, bezprostředně svázanás výpočetní a mobilní výpočetní technikou nové generace. Tato podoba přináší celou řaduvýhod. Reflektuje globální potřebu rychlého a efektivního šíření informací, konzumacetextového a grafického obsahu kdekoli a kdykoli. 21 KABINET INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ FF MU. Kurz práce s informacemi: Informační společnost.Brno, 2012. Dostupné z:https://is.muni.cz/auth/el/1421/podzim2012/KPI11/um/35076573/00_informacni_spolecnost_kniha.pdf2 CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum,2005, 233 s. ISBN 80-246-1037-X. 2
 4. 4. E-KNIHA JAKO PRODUKT SOCIÁLNĚ-TECHNOLOGICKÝCH ZMĚNMarshall McLuhan, kanadský filozof a mediální teoretik, řadil papírovou knihu mezi média. 3Již v 60. letech minulého století predikoval změny v přístupu k informacím a formě jejichpřenosu. Původně tak učinil v souvislosti s televizí, tehdy dominantního elektrického média.Jasně předpověděl konec dominantní éry tištěných médií, která trvala bezmála čtyři století, atvrdil, že vývoj a rozšíření nových typů médií odráží sociální a ekonomické potřebyspolečnosti.4 Zdůrazňoval význam globálníkomunikace. V jedné ze svých knih svůjnázor podpořil tímto tvrzením: „Základnímrysem elektrického věku je, že zřizujeglobální síť, která má do značné mírycharakter naší centrální nervové soustavy.“5Média viděl dokonce jako hlavní katalyzátorvývoje lidské civilizace. McLuhan patřil mezitechnologické optimisty, ale neustáleupozorňoval na schopnost médií negativněovlivňovat názory člověka a dokonce jehopodvědomí. Zároveň však uznával, že tentovliv je špatně měřitelný.6 Classic OPTE Project Map of the Internet 2005 Foto CC BY 2.0: curiouslee on FlickrDalší technooptimista, norský profesor Terje Hillesund, vidí e-knihu jako výsledek evolučníhovývoje papírové knihy. Podle něj byl její vznik ve světě počítačů pouze otázkou času a bylnevyhnutelný. Toto vyjádřil trefně jedinou větou: „… e-books are the books of the network3 Marshall McLuhan. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation,2001- [cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan4 HODGE, Bob. UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY. How the Medium is the Message in the Unconscious ofAmerica Online. Visual Communication [online]. October 2003, roč. 2, č. 3, s. 341-353 [cit. 2012-12-10]. DOI:10.1177/14703572030023006. Dostupné z: http://vcj.sagepub.com/content/2/3/341.full.pdf+html5 MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991, s. 320. Eseje (Odeon),sv. 4. ISBN 80-207-0296-2.6 ABC RADIO NATIONAL. Marshall McLuhan: The medium is the message [online]. 2011. vyd. 1977 [cit.10.12.2012]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=ImaH51F4HBw 3
 5. 5. society.“7 Dle Hillesunda nahradí e-knihy v budoucnu knihy papírové. Střízlivější názor majízástupci z řad českých knihovníků, někteří akademici i studenti. Podle nich bude elektronickákniha doplňovat tištěnou o specifické funkce, vycházející z její technické podstaty. Obě formytak budou vedle sebe koexistovat ještě velmi dlouhou dobu.8V podobném duchu uzavírá rozdíly mezi tištěnou a elektronickou knihou Lenka Křupalovásvou bakalářskou práci: „První uvedená bude určena především literatuře, kterou je nutnénebo žádané skutečně číst. Bude vyhrazena pečlivému, pozornému čtení – beletrii,románům, filosofickým pojednáním atd., tedy ke čtení, které nevyžaduje více než papír ainkoust. Druhá bude určena k získávání informací, nahlížení, vyhledávání apod. –encyklopediím, příručkám, návodům atd., tedy ke čtení, které od knihy vyžaduje jistou míru7 HILLESUND, Terje. Will E-books Change the World?. First Monday [online]. October 2001, roč. 6, č. 10 [cit.2012-12-10]. Dostupné z: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/891/8008 Odborný seminář E-knihy 4, Národní technická knihovna Praha, 4. prosince 2012. 4
 6. 6. interaktivity. Toto rozdělení může představovat nahrazení knihy, avšak jen v oblastech, kdepapírová kniha dnes již nemůže zcela dobře sloužit.“99 KŘUPALOVÁ, Lenka. Postavení knihy v digitální éře. Brno, 2011, s. 51. Dostupné z:http://is.muni.cz/th/207805/ff_b/Bakalarska_prace.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Filozofickáfakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práce Mgr. Pavel Křepela. 5
 7. 7. VÝHODY E-KNIHYKřupalová uvádí některé z výhod elektronické knihy ve srovnání s knihou papírovou.10  nízká hmotnost a úsporné rozměry mobilních čtecích zařízení  vysoká kapacita úložného prostoru a tím velkého počtu e-knih  přehledná organizace  jednoduchá práce s obsahem: vyhledávání v textu, tvorba poznámek a záložek  přesná a neomezenou reprodukce  neustálá dostupnost a nevyprodatelnost  možnost tvorby osobní kopie  šíření v reálném čase díky internetu  zajištění rychlosti distribuce a aktuálnosti předávaných informací  neohraničenost daného díla, možná propojení na jiné tituly (hyperlink)  možnost opravy či doplnění e-knihy  přizpůsobení velikosti textu, fontu a rozložení  jednodušší tvorba e-knihy a její publikace  nižší vstupní náklady na tvorbu  přidané funkce (text-to-speech, přehráváním animací a videa)E-kniha ale disponuje dalšími vlastnostmi, jež z ní dělají stále rozšířenější informační artefakt,korespondující s McLuhanovým pojetím globální sítě elektrického věku a šířením informacív něm. E.S. Helmann se ve svém článku zmiňuje o výhodě šíření e-knih prostřednictvímmodelu Open Access.11 Tento trvalý bezplatný a okamžitý přístup k vědeckým poznatkům vespojení s možností rychlého přenosu e-knihy jako datového souboru internetem, podporujevýměnu informací mnohem rychleji, než by bylo možné prostřednictvím papírové knihy.10 Tamtéž, s. 49-52.11 HELLMAN, E. S. Chapter 4: Open Access E-books. In: Library Technology Reports [0024-2586] [online]. SuePolanka. Vol. 47. Issue 8, November 2011, s. 18-27 [cit. 2012-12-10]. ISSN 00242586. Dostupné z:http://web.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=c04fb188-a4c6-43e3-a37a-90b2885bce55%40sessionmgr11&vid=1&hid=8 6
 8. 8. Rozvoj mobilních technologií, snižování jejich cen a neustálé rozšiřování v globální populaci achudších oblastech se podílí na překonávání nežádoucího fenoménu globální digitálnípropasti12. Data CC BY-SA 3.0 StatCounterRuku v ruce s těmito technickými prostředky pomáhá e-kniha jako soubor informací snižovatobecnou negramotnost, pod kterou můžeme samozřejmě zařadit i negramotnost informační.12 Digital divide. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-[cit. 2012-12-10]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide 7
 9. 9. POUŽITÉ ZDROJEMonografieCEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení: úvod do informační vědy. 2. přeprac. vyd.Praha: Karolinum, 2005, 233 s. ISBN 80-246-1037-X.  odborník, akademik, profesor  významně se podílel na rozvoj informační vědy a knihovnictví před i po revoluci  podílel se na založení oborové katedry v Praze, Opavě i Brně  kniha prošla recenzním řízením  v knize píše o vývoji informační společnosti a řeší informaci i knihu jako dokumentMCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1991, s.320. Eseje (Odeon), sv. 4. ISBN 80-207-0296-2.  světově významný vědec, filozof, mediální teoretik a prognostik  předpověděl rozšíření elektronické komunikace  nepřímo předpověděl vznik internetu  probírá tematiku extenze vědomí  kniha je velmi nadčasová a obsahuje zajímavé informace i pro dnešní dobuElektronické zdrojeAkademické práceKŘUPALOVÁ, Lenka. Postavení knihy v digitální éře. Brno, 2011, s. 49-52. Dostupné z:http://is.muni.cz/th/207805/ff_b/Bakalarska_prace.pdf. Bakalářská práce. Masarykovauniverzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práce Mgr. Pavel Křepela.  vysokoškolská kvalifikační práce  aktuálnost (2011)  volně dostupný zdroj informací  autorka vychází z mnoha kvalitních zdrojů  komplexní pohled na knihu a její vývoj ze dvou různých pohledůAudiovizuální záznamyABC RADIO NATIONAL. Marshall McLuhan: The medium is the message [online]. 2011. vyd.1977 [cit. 10.12.2012]. Dostupné z: http://www.youtube.com/watch?v=ImaH51F4HBw  záznam dobových názorů Marshalla McLuhana  odborná konference na Maui  relevantní pro informační vědu jako teoretický základ mého oboru, potažmo i pro téma informační společnosti a tento článek  volně dostupné na YouTube 8
 10. 10.  rozebírá vliv médií, slovo jako nejednoznačný zástupný termín a četbu jako činnost propojování souvislostíElektronické články a příspěvkyHELLMAN, E. S. Chapter 4: Open Access E-books. In: Library Technology Reports [0024-2586][online]. Sue Polanka. Vol. 47. Issue 8, November 2011, s. 18-27 [cit. 2012-12-10]. ISSN00242586. Dostupné z: http://search.proquest.com/docview/908429946?accountid=16531  odborný článek, dostupný skrze univerzitní informační bránu kvalitních online zdrojů  recenzováno  vydává American Library Association  aktuálnost (2011)  Open Access je prvním krokem na cestě k budoucímu legálnímu šíření informací v reálném čase prostřednictvím internetuHILLESUND, Terje. Will E-books Change the World?. First Monday [online]. October 2001,roč. 6, č. 10 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z:http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/891/800  odborný článek, dostupný skrze univerzitní informační bránu kvalitních online zdrojů  autor je profesorem  autor vede národní výzkum e-knih, ve kterém zkoumá jejich dopad na norský knižní průmysl  předkládá opačný pohled na dopad e-knih, než současní čeští knihovníci a studenti  řeší vývoj a vznik e-knihyHODGE, Bob. UNIVERSITY OF WESTERN SYDNEY. How the Medium is the Message in theUnconscious of America Online. Visual Communication [online]. October 2003, roč. 2, č. 3,s. 341-353 [cit. 2012-12-10]. DOI: 10.1177/14703572030023006. Dostupné z:http://vcj.sagepub.com/content/2/3/341.full.pdf+html  odborný článek, dostupný skrze univerzitní informační bránu kvalitních online zdrojů  autor je australský profesor University of Western Sydney  autor hojně a úspěšně publikuje  dlouhodobě se zabývá kulturou jazyka a sémiotikou  zkoumal McLuhanovu teorii „The medium is the message“Marshall McLuhan. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA):Wikimedia Foundation, 2001-, 7 December 2012 [cit. 2012-12-10]. Dostupné z:http://en.wikipedia.org/wiki/Marshall_McLuhan velice rozsáhlé, podrobné heslo oMcLuhanovi na anglické wikipedii  heslo obsahuje množství kvalitních zdrojů  volně dostupný zdroj informací  aktuálnost (2012)  slouží k informačnímu zmapování osobnostiNepublikované dokumentyKABINET INFORMAČNÍCH STUDIÍ A KNIHOVNICTVÍ FF MU. Kurz práce s informacemi:Informační společnost. Brno, 2012. Dostupné z: 9
 11. 11. https://is.muni.cz/auth/el/1421/podzim2012/KPI11/um/35076573/00_informacni_spolecnost_kniha.pdf  studijní materiál univerzity  kolektiv autorů oborového kabinetu – odborníci  aktuálnost informací (2012)  stručné, ale komplexní shrnutí vzniku a vývoje informační společnosti  vývoj knihy a vznik e-knihy je bezprostředně spjat s vývojem informační společnostiWebové stránkyStatCounter: Global Stats [online]. 1999-2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z:http://gs.statcounter.com  dlouhodobé a přesné sledování nejvýznamnějších statistik internetu  ze StatCounteru čerpají i významné zahraniční weby  rostoucí podíl mobilních zařízení potvrzuje tendenci vytvoření světové internetové „neuronové“ sítě, pokud se každý bude moci připojit odkudkoli a kdykoli  data jsou sledována průběžně a dlouhodobě  dostupné pod licencí CCStatista: The Statistics Portal for Market Data, Market Research and Market Studies [online].2007-2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.statista.com  největší internetová statistická společnost v Německu  zaměstnává zhruba 60 expertů v dané oblasti  velké množství volně dostupných základních souborů statistických dat, grafů a zpráv  používají více než 10 000 zdrojů  vzestupný trend prodeje e-knih dokresluje jejich rostoucí integraci ve společnosti 10

×