CONG HoAxA HOI cHiJ NGHiA VI~T NAMD{lc I~p - TI}do - Hl.mh phiicTP. H6 Chi Minh, ngay AHhang ~ nam 2013TONG CVc TRUECVc TH...
Sau khi ti@pnh~ he, sa d@nghi giam ti@nthue dftt, Chi ClCThu@thlChi~ncac cong vi~c sau:a) Pharr lo~i he, sa d@nghi giam ti...
(Phong Quan ly cac khoan thu til d&t)dS xem xet trinh Uinh d~o ClC theo th&mquySn, h6 sa g6m: H6 sa dS nghi giam tiSn thue...
timg h6 sa ClthS, trong phiSu nh?il xet d.n xac dinh d6i tUQllgap dlllg va cacdiSu ki~n duqc giam tiSn thue dat (thea rnJu...
xem xet, pM duy~t thea quy diOO,d6ng thai co dl)th!l0quy~t diOOva daOOsacht6ng hqp kern thea (thea mdu 10,11 dinh kem).+ T...
Cl,iC THUE TP HO CHI MINHCHI ClJC THUE ....Mfiu sB 01.aCQNG HOA.xA HQI cm) NGHIA VI~T NAMDQc I~p - TlJ do - H~nh phucpmEU ...
+Dan gia thue dAtnam 2014:(truirng hr;rpco nhi~u dan gia tren cilng mt)t khu ddt thi ghi ro timg dan giava di?n tich ddt t...
Cl)C THUE TP HO CHI MINHCHI ClJC THUE ....M~u sA Ol.bCQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMn{ic I~p - Til do - Hl.mh phucPHIEU...
+ Dan gia thuS dfrtnam 2010:+ Dan gia thue dfrtnam 2013:+ Dan gia thue dfrtnam 2013:(truimg h9]Jco nhiiu arm gia tren ciin...
eve THUE TP HO eHi MINHCHI CVC THue .C(>NG HOA.xA HQI CHU NGHiA VII);TNAMDQc l~p - Tv Do - Hl;Inh Phuc Mdu 56: 02.aTONG H<...
cvc nWE TP H6 cHi MINHCHI CVC TUUE .......•......•••CONG HOA xA H(H CUU NGulA VI~T NAMBQc I~p - TV Do - H~nh Phuc M~u s6: ...
CVC THU~ TP H6 cHi MfNHCHI CVC THUE .CQNG HOt. xA HQI CHU NGHiA VnJ:T NAMDQcI~p - T.,do - Hl.loh phuc M~u s6: 03.aTONG H<J...
;------------------------------------------------------
cuc nmE TP HO CHi MINHCHI cyc TilDe .CONG HoA XA 1101cnU NGIIIA V1~T NAMD(lc I~p - Tf do - H~nh phucT6NG IIQP DANII sAc II...
M~usf>: 04TONGeve THUE C(>NG HoA xA H(>I CHi) NGHiA VI~T NAMCVC THUE TP.HO CHi MINH Dqc l~p - TV do - H~nh phucsf>: .ITB-C...
NGU<1INOP THUE N~N THONG BAoN h -gay tang nam .Ky ten, d6ng d&u (ghi r6 hQ ten va chuc Yl)Ghi ehu:1. PhfuJ cac ne;>idung ...
T6NG C1)C THUll.C1)C THUE TP HO CHt MINHCONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDi)c I~p- TV do - Hl,mh phiicTONG H<}p DANH SACH...
TONG eT,Te nmECl)C THUE TP.HO CHi MINHS6: fTB-CT-QLDM~u s6: 06.aCQNG HoA xA HQI cm} NGHiA VIJ):TNAMDQc I~p - TI! do - Btl-...
Cl,IC TRUE TP.HO CHI MINHCHI Cl)C THUE .S6: rrB-CCTMdu s6: 06.bC<)NG HoA xA H<)I cHiJ NGHiA VI!J;TNAMDQc I~p - TV do - Htl...
.-------------------------------------------------------- --------
TONG CIJC TnultCIjC THU~ TP HO CHi MINHCQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIeT NAMBQe Ii).p- Tv do - Hanh phiieTONG H(1P DANH SACH ...
TONG CUC THUE1CT}CTHUE TPHOCHIMINH!M&u s6: 08eONG HoA xA HOI eHl) NGHiA VIJ):TNAMDQc I~p - TV do - Hl}nh phucTO TRiNHV/v p...
+ TiSn thue d1l.tduqe giiirn trong nam 2013: d6ng.+ TiSn thue d1l.tduge giiitn trong narn 2014: d6ng.(kern danh sach t6ng ...
TONG CUC THUEcvc TImE TP:H() cHi MJNHS6: ./QD- .Mftu sf,: 09CONG HOA.xA HOI cHiJ NGHiA VI~T NAMI>{lcI~p- TV do - H:;tnh ph...
UY BANNHAN DANTHANH PHO HO CHI MINHCONG HoA xA HOI CHD NGHiA VI~T NAM. Dgc I~p- Tt.r Do - Hllnh PhucDANH SACH cAc TO CHlJC...
iJy BAN NIlAN DANTHANH PHO HO CHi MINHM&u s6: 11CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VleT NAMDQc I~p - Tl}do - H:;lDhphuc86: /QD-UBND...
Cong van-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-giam-tien-thue-dat
Cong van-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-giam-tien-thue-dat
Cong van-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-giam-tien-thue-dat
Cong van-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-giam-tien-thue-dat
Cong van-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-giam-tien-thue-dat
Cong van-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-giam-tien-thue-dat
Cong van-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-giam-tien-thue-dat
Cong van-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-giam-tien-thue-dat
Cong van-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-giam-tien-thue-dat
Cong van-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-giam-tien-thue-dat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cong van-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-giam-tien-thue-dat

576 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và THẠC SỸ (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE POWERPOINT:10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
576
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
36
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cong van-trinh-tu-thu-tuc-giai-quyet-giam-tien-thue-dat

 1. 1. CONG HoAxA HOI cHiJ NGHiA VI~T NAMD{lc I~p - TI}do - Hl.mh phiicTP. H6 Chi Minh, ngay AHhang ~ nam 2013TONG CVc TRUECVc THUE TP. HO CHI MINHs6:;Lf!J "5 A ICT -QLDVIv triOOtI, thu We giili qUYlhgiiun tibnthue dAtthea Nghj quy(t s6 02/NQ-CP vaThong tu s6 16/2013fTT-BTC.Kinh gui: - Cac Phong thuQc Cvc thuB;- Cac Chi Cvc ThuB qu~n, huy~n.Can cu Nghi quyBt s6 02INQ-CP ngay 07 thang 01 nam 2013 cua ChinhpM vS mQt s6 &iai ph~p thao go khe khan cho san xu&t kinh doanh, h6 trq thitruOng, giai quyet ng xau;Can ell Thong tu s6 16/20 13m -BTC ngay 08/2/2013/2012 cua BQ Taichinh hu6ng dfuI thlc hi~n vi~c gia h~, giam mQt s6 khoan thu Ngan sach Nhanuac theo Nghi quyBt s6 02INQ-CP ngay 07 thang 01 nam 2013 cua Chinh pMvS mQt s6 giai phap thao ga kho khan cho san xu&tkinh doanh, h6 trq thi truOng,giai quyBt nq x&u;DS triSn khai, thlc hi~n vi~c giam 50% tiSn thue d&t trong nam 2013 vanam 2014 d6i vm cac T6 chuc kinh tB (bao g6m ca cac dan vi Slnghi~pco thu,hqp tac xa), hQ gia dinh, ca nhan theo cac quy dinh phap lu~t neu tren, Cvc ThuBthanh ph6 hu6ng dfuI chi tiBt vi~c thlc hi~n giam tiSn thue d&tnhu sau:I. DBi tUQ1lgdUQcgilim ti~n thue dfit:Cac T6 chuc kinh tB (bao g6m ca cac dan vi Slnghi~p co thu, hqp mc xa),hQ gia dinh, ca nhan thuQc d6i tuqng quy dinh t:;1ikhoan 1, DiSu 6 Thong tu s616/2013m-BTC ngay 08/2/2013/2012 cua BQ Tai chinh;II. Trinh tl}, thiI tl}c gilli quy~t hB SO gillm ti~n thue dfit:1) T(li Chi qlC Thui:1.1. TiBp nh~n h6 sa dS nghi giam tiSn thue dk- Chi cvc ThuB qu~, huy~n b6 tri nhan Slt:;1iBQ ph~ "mQt elra" dS tiBpnh~ cac h6 sa dS nghi giam tiSn thue d&tcua cac t6 chuc kinh tB (bao g6m cacac d~ vi Slnghi~l? co thu, hqp mc x,a), hQ gia dinh, ca nhan treE-dia ban; Vanban de nghi giam tien thue phai ghi day du cac thong tin theo mau quy dinh t:;liPhVllc s6 3 ban hanh kern theo Thong tu nay;_ Trang qua trinh tiBp nh~n h6 sa, nBu truOng hqp cac t6 chuc kinh tB; hQgia dinh, ca nhan nQp khong dung m~u ho:;icchua ghi dfiy du cac thong tin theoquy dinh thi cong chuc thuB hu6ng dfuI cho dan vi b6 sung ngay dS dugc tiBpnh~ theo quy dinh.-Thai gian thlc hi~n cac cong vi~c tren Ia: 01 ngay1.2. Oiai quyBt h6 sa dS nghi giam tiSn thue dk1
 2. 2. Sau khi ti@pnh~ he, sa d@nghi giam ti@nthue dftt, Chi ClCThu@thlChi~ncac cong vi~c sau:a) Pharr lo~i he, sa d@nghi giam ti@nthue dftt:He, sa d@nghi giam ti@nthue dftt duqc pharr thanh 03 lo~i:- He, sa d@nghi giam ti@nthue dftt cua t6 chUc kinh t@(bao gbm ca cac danvi Slnghi~p co thu, hqp tac xii) thuQc truOng hqp theo quy dinh tlilidi~m a, b va ckhoan 1, Bi@u6 ThOng tu s6 16/2013/TT-BTC ngay 08/2/2013/2012 cua BQ Taichinh;- Hb sa d@nghi giam ti@nthue dftt cua h9 gia dinh, ca nharr thuQc truOnghqp theo quy dinh tlilidi~m a, b va c khoan 1, Bi@u6 ThOng tu s6 16/2013/TT-BTC ngay 08/2/2013/2012 cua BQTai chinh; - Hb sa d@nghi giam ti@nthue dfit cua t6 chUc kinh t@(bao gbm ca cac danvi Slnghi~p co thu, hqp mc xii) va h9 gia dlnh, ca nharr thuQCtruOng hqp theoqu) djnh ~i di~m d, khoan 1, Bi@u 6 ThOng tu s6 16/2013/TT-BTC ngay08/2/2013/2012 cua BQ Tai chinh;-ThOi gian thlc hi~n cac cong vi~c tren la: 01 ngayb) Pharr tich va giai quy@thb sa d@nghi giam tiSn thue dkb.1) Pharr tich:Can cu hb sa d@nghi giam ti@nthue d~t cua cac t6 chuc kinh t@tren diaban, Chi ClCThu@ti@nhanh ki~m tra hb sa, phan tich, d6i chi@uvm ca sa dfrli~u vS thu, nQp ti@nthue d~t ~i co quan thuS va cac quy dinh phap lu~t hi~nhanh co lien quan d~ xac dinh dan vi du ho~c khong du diSu ki~n duqc giam tiSnthue dfit theo quy dinh.b.2) Giai quy@thb sa:IJai vOiha su d; nghi giam ti;n thue dat ella ta ehue kinh d (bao g8mea cae dun vi Sll nghi?p co thu, h{tJJtae xii) thupe tmung h{tJJtheo quy dinhtfJi diim a, b va e khoan 1, Di;u 6 Thong tilsa 16/2013/TT-BTC:- Ciin cu vao kSt qua ki~m tra, d6i chiSu va pharr tich hb sa dS nghi giamtiSn thue d~t, Chi ClCThuS l~p PhiSu nh~ xet cho timg hb sa dS nghi giam tiSnthue d~t, trong phiSu nh~ xet dn xac djnh ra d6i tuqng ap dlng, cac diSu ki~nduqc giam ti@nthue dfit va co dS xu~t Clth~ (thea rndu s6 01.a dinh kern).+ TruOng hqp !<hong thuoc d6i tuqng ap dlng ho~c khong du diSu ki~n d~duqc giam tiSn thue dfit, thi: Chi ClCThuS l~p danh sach (thea rndu s6 02.a) dSnghi ClCThuS ban hanh thong bao khong duqc giam tiSn thue dfit.+ TruOng hqp thuoc d6i tuqng ap dlng va du diSu ki~n duqc giam tiSn thuedfit theo cac quy dinh neu tren, thi: Chi ClCThuS l~p danh sach dS xufit ClC ThuSban hanh QuySt dinh giam tiSn thue dfit (thea rndu s6 03.a dinh kern):- Hang tuful, vao chiSu thu hai va chiSu thu tu, Chi ClCThuS cu cong chucchuy~n hb sa dS nghi giam tiSn thue dfit cua cac t6 chuc kinh tS len ClC ThuS2
 3. 3. (Phong Quan ly cac khoan thu til d&t)dS xem xet trinh Uinh d~o ClC theo th&mquySn, h6 sa g6m: H6 sa dS nghi giam tiSn thue d&tcua cac t6 chuc kinh t~ l~ptheo phlc llc 03; Phi~u nh~ xet h6 sa giam tiSn thue d&t cua Chi ClC Thu~(thea mJu s6 OLa); Danh sach t6ng hqp (thea mJu s6 02.a va 03.a); Van ban cuaca quan co thAm quySn vS vi~c xac dinh dan gia thue d&ttheo quy dinh ~i Nghidinh 121/201 O/NI)-CP ngay 03/12/2010 cua Chinh phu; ThOng bao tiSn thue d&tnam 2010, 2011, 2012 cua co quan thu~ (n~u co) va Cac gi&yta, tai li~u khac colien quan, d6ng thai giri file cac danh sach t6ng hqp cho PhOng Quan ly d&t.Thai gian thfC hi~n: khong qua 05 (nam) ngay lam vi~cDBi vOi ha SOeua h{i gia ilinh, ea nhlin thu{ie tmUng h!JP theo quy ilinht(li iliJm a, b, va e khoan 1, miu 6 Thong tllsB 16/2013/TT-BTC:- Can cu vao k~t qua kiSm tra, d6i chi~u va phan tlch h6 sa dS nghi giamtiSn thue d&t,Chi ClCThu~ l~p Phi~u nh~ xet h6 sa dS nghi giam tiSn thue d&tcho tUng h6 sa ClthS, trong phi~u nh~n xet cAn xac dinh d6i tuqng ap dlng vacac diSu ki~n duqc giam tiSn thue d&t(thea mJu s6 Ol.b ilinh kem):+ TruOng hqp khong thuoc d6i tuqng ap dlng ho~c khong du diSu ki~n dSduqc giam tiSn thue d&t,thi Chi ClCThu~ l~p danh sach (thea mJu s6 02.b ilinhkem) va ban hanh thong bao khong duqc giam tiSn thue d&t (thea mJu s6 06.bilinh kem);+ TruOng hqp thuoc d6i tuqng ap dvng va du diSu ki~n duqc giam tiSnthue d&ttheo cac quy dinh neu tren, thi: Chi ClCThu~ l~p danh sach (thea mJus6 03.b ilinh kem) giri Co quan Tai chinh, Ca quan tai nguyen moi truOng cimge&pdS co y ki~n. Thai gian thfChi~n: khong qua 05 (nam) ngay lam vi~c.- Sau khi Chi ClCThu~ nh~ duqc y ki~n:+ N~u y ki~n th6ng nh&t thi trong thai gian 03 (ba) ngay lam vi~c kS tilngay nh~ dl1y du y ki~n, Chi ClCThu~ l~p ta trinh (thea mJu 08 ilinh kem) vakern danh sach (thea mJu 03.b ilinh kem) trinh Oy ban rihan dan qu~, huy~nxem xet, phe duy~t theo quy dinh, Tren ca sa phe duy~t cua Oy ban nhan danqu~n, huy~n, trong thai gian 03 (ba) ngay lam vi~c k~ til ngay nh~n duqc QuyStdinh, Danh sach do Oy ban nhan dan qu~n, huy~n phe duy~t, Chi ClCThuS banhanh QuySt dinh giam tiSn thue d&tcho tUng hi) gia dinh, ca nhan ClthS theo quydjnh (thea mJu 09 ilinh kem),+ N~u y kiSn khong thong nh&t thi Chi ClCThuS pMi ti~n hanh ki~m tra,lam ra nguyen nhan dS xem xet, gi3.iquySt theo quy dinh.DBi v6i cae ha SOiii nghi giiim tiin thue ilBt eua ta ehue kinh d (baogam eii cae ildn vi S{lnghi~p co thu, h!JP tae xii) va h{i gia ilinh, ea nhlin thu{ietrllung h!JP theo quy ilinh t(li iliim d, khoiin 1, miu 6 ThOng tllsB 16/2013/TT-BTC:Can Cll vao k@tqua ki~m tra, d6i chiSu va phan tfch h6 sa dS nghi giamtiSn thue d&t, Chi ClCThuS thfc hi~n diSu chinh s6 phai ni)p (s6 ~mtlnh) cuanam 2013, nam 2014: l~p PhiSu nh~ xet h6 sa dS nghi giam tiSn thue d&t cho3
 4. 4. timg h6 sa ClthS, trong phiSu nh?il xet d.n xac dinh d6i tUQllgap dlllg va cacdiSu ki~n duqc giam tiSn thue dat (thea rnJu s6 OJ.b ilinh kern) va phlit h:l.nhThong bao n<)ptiSn thue dat theo muc bing 02 1&1s6 ti~n thue dat phili n<)pnam2010 (rnJu thong hiLathea quy ilinh); Thai gian thlC hi~n: khong qua 03 (ba)ngay lam vi~cSau khi dan vi hoan cit tM tl,lcvS thue dat theo quy dinh thi Chi ClCThuSban h:l.nh quy~t dinh giam tiSn thue dat (d6i vai hQ gia dinh, ca nhan) ho~c I?pdanh sach va h6 sa dS xuat ClCThu~ ban h:l.nhquy~t dinh giam tiSn thue dat (d6ivai t6 chuc); S6 tiSn thue dat dugc giam ghi tren quy~t dinh Ia s6 tiSn thue dat diixac dinh ~m giam theo quy dinh ~i ThOng til nay. Thai gian thlc hi~n: khongqua 03 (ba) ngay lam yi~c kS tu ngay nh?il duQcd~ydu h6 sa v~ hoan cit thu tl,lcv~ thue dat theo quy dinh.2) T{li C!,c ThuE:PhOng Quan Iy cac khoan thu ill dat lam d~u m6i ti~p nh?il h6 sa d~ nghigiam ti~n thue d&tcua cac t6 chuc kinh t~ do Chi CI,lCThu~ chuySn len, dS ti~nh:l.nh kiSm tra, d6i chi~u tinh phil hgp gifra tai li~u co trong h6 sa d~ nghi giamti~n thue d&tcua cac t6 chUc kinh t~ vai Phi~u nh?il xet h6 sa d~ nghi giam ti~nthue d&tcua Chi ClCThu~: .- Truang hgp n~u c&1 thi~t phili b6 sung them thong tin, tai li~u co lienquan d~n vi~c xem xet d~ nghi giam ti~n thue d&t cua cac t6 chuc kinh t~, thiPhOng Quan Iy cac khoan thu ill d&tse trinh Lanh d1;10CI,lCThu~ phlit hanh Thongbao yeu du Chi ClC Thu~ ho~c t6 chuc kinh t~ b6 sung h6 sa theo quy dinh(thea rnJu 04 ilinh kern).- Truang hgp cac h6 sa khong du di~u ki~n dugc giam ti~n thue d&t:+ PhOng Quan Iy cac khoan thu ill d&tse t6ng hgp th:l.nhDanh sach khongdu di~u ki~n dugc giam ti~n thue dat (thea rnJu 05 ilinh kern), I?p totrinh (thearnJu 12 ilinh kern) trinh Ianh d1;10CI,lCThu~ ban h:l.nh Thong bao khong dugcgiam ti~n thue d&t(thea rnJu 06.a ilinh kern). .- Truang hgp h6 sa du di~u ki~n duqc giam ti~n thue d&ttheo quy dinh t1;1idiSm a, b, va c.khoan 1, Di~u 6 Thong tu s6 16/20 I3fTT-BTC:+ PhOng Quan Iy cac khoan thu til d&t se I?p to trinh (thea rnJu 12 ilinhkern) trinh Ianh d1;10CI,lCThu~ ban h:l.nhDanh sach t6ng hgp cae t6chUc kinh t~du di~u ki~n dugc giam ti~n thue d&t(thea rnJu 07 ilinh kern) giri Sa Tai ehinh,Sa tai nguyen moi truang dS co y ki~n.Thai gianthlc hi~n cae eong vi~c neu trert eh?m nh&tkhong qua 05 (nam)ngay lam vi~c kS ill ngay nh~ h6 sOd~nghi giam ti~n thue d&tcua cac t6 chuckinh t~ do Chi cl,leThu~ chuySn len (khong tinh thai gian Chi CI,lCThu~ ho~c t6chue kinh t~ b6 sung h6 sa theo quy dinh).+ Sau khi co y ki~n, n~u y ki@nth6ng nh&tthi trong thai gian 03 (ba) ngaylam vi~e kS til ngay nh~ dfiy du y ki@n,CI,lCThu@I~p to trinh (thea rnJu 08 ilinhkern) va kern danh sach (thea rnJu 07 ilinh kern) trinh Uy ban nhan dan thanh ph64
 5. 5. xem xet, pM duy~t thea quy diOO,d6ng thai co dl)th!l0quy~t diOOva daOOsacht6ng hqp kern thea (thea mdu 10,11 dinh kem).+ Tren ca sa phe duy~t clla Uy ban OOandan thanh ph6, trang thm gian 03(ba) ngay lam vi~c Phong Quan ly cac khaan thu tir dllt triOOLaOOdla O:ICThu~ban haOOQuy~t diOOgiam tiSn thue dllt cha tUng trubng hqp ClthS thea quy diOO(thea mdu 09 dinh kem).+ Trubng hqp y ki~n khong th6ng OOlltthi ClC Thu~ (PhOng quan ly cackh6an thu tir dllt) phai ti~n haOOkiSm tra, lam ro nguyen OOan dS xem xet, giaiquy~t thea quy djOO.II. T8 chilc thl}chi~n:- Chi ClCThu~ qU?n, huy~n thong baa d~n cac t6 chuc kiOOt~ dang thuedllt tren dja ban thuQc d6i tuqng duqc giam tiSn thue dllt thea cac quy diOOneutren, va hUOng dfin cac t6 chuc kiOOt~, hQ gia diOO,ca OOanthl)c hi~n vi~c nQph6 sa dS nghj giam tiSn thue dllt thea hUOng dfin tli cong van nay va cac van banphap Iu~t co lien quan.- Chi ClC Thu~ qU?n, huy~n va PhOng Qmin ly cac khaan thu til dllt cotrach OOi~mt6 chuc, b6 tri, phan cong cong chUc dS thl)c hi~n vi~c giai quy~t kjpthOi cac h6 sa dS nghj giam tiSn thu~ dllt Clla cac t6 chuc kinh t~, hQ gia diOO,canhan thea dUng hUOng dfin tli cong van nay va cac van ban phap lu~t co lienquan.- Cac PhOng thuQc ClC Thu~ va cac Chi ClC Thu~ qu~n, huy~n co trachnhi~m ph6i hqp, cung clip thong tin co lien quan dS giai quy~t kjp thai cac h6 sadS nghj giam tiSn thu~ dllt Cllacae t6 chuc kinh t~ thea dUng quy djnh phap lu~t.Trang qua triOOthl)Chi~n n~u co vuOng m~c, cac Phong, cac Chi ClCThu~qu~n, huy~n phan aOOvS phong Quan ly cac khaan thu tir dllt dS t6ng hqp, triOOlaOOdla ClC Thu~ xem xet, giai quy~t.ClC Thu~ Thanh ph6 thOng baa dS cac Phong, cac Chi ClCThu~ bi~t vathl)c hi~n. ~NOin!l~n:• Nhu tren;• UBND TP TCT "d~ bao cao", ,• BLD CJcThu~ "d~ chi d?o thJchi~n";. Sa TC, Sa TNMT "d~ ph6i hqp";• UBNDQ, H "d~ ph6i hqp";. Lou (HC, QLD).2..&( fa,J--KT. eve TRUONGPHO eve TRUONG5
 6. 6. Cl,iC THUE TP HO CHI MINHCHI ClJC THUE ....Mfiu sB 01.aCQNG HOA.xA HQI cm) NGHIA VI~T NAMDQc I~p - TlJ do - H~nh phucpmEU NH4N xET HO SO GIAM TIEN TIlliE DAT(thea Nghj quyit s6 02/NQ-CP va Thong tus616/2013/TT-BTC)I. THONG TIN CHUNG- Ten t6 chuc kinh tS:- Mff s6 thuS:- Dia chi kinh doanh:- Nganh nghS kinh doanh:II. pHAN TicH HO SOH6 sa dS nghi giam tiSn thue d~t cua g6m co:- Van ban dS nghi giam tiSn thue d~t ngay (phVlvc 03)- Cong van s6 ngay cua vS vi~c xac dinh Il;iitiSn thue d~t theoquy dinh 41i Nghi dinh s6 121/20101NB-CP ngay 30/12/2010 cua Chfnh pM.- QuySt dinh miSn tiSn thue d~t s6 ngay (nSu co).- Cac Gi&y to khac co lien quan g6m:III. DE XUAT XULY:Can cu h6 sa dS nghi giam tiSn thue d~t cua , tren ca sa d6ichiSu vm dfr li~u vS thu nQp tiSn thue d&t tl;ii ca quan thuS va cac quy dinh phaplu~t co lien quan, Cong chuc thVly h6 sa dS xu&t nhu sau:a) Truirng hilP khong au(Ycxem xet giam tiJn thue adt:Cong chuc thv Iy h6 sa neu r5 Iy do khong thuQc d6i tugng ap dVng ho~ckhong du diSu ki~n dS xem xet giam tiSn thue d&t, va dS xu&t Lanh dl;iOChi cvcThuS trinh Cvc ThuS ban hanh Thong bao khong duQc giam tiSn thue d&t.b) Truirng hilP au(Ycxem xet giam tiJn thue adt:- Truemg hgp thuQc d6i tugng ap dVng va dap Ung du diSu ki~n duQc giamtiSn thue d~t theo theo quy dinh thi pMi neu r5: Giam tiSn thue d~t theo quy dinhtl;iidiSm a, b va c khoan 1, DiSu 6 Thong tu s6 16/2013/TT-BTC.- Ly do duQc giam tiSn thue d~t:+ Dan gill.thuS d&t nam 2010+ Dan gill. thue d~t nam 2012:+ Dan gill. thue d&t nam 2013:
 7. 7. +Dan gia thue dAtnam 2014:(truirng hr;rpco nhi~u dan gia tren cilng mt)t khu ddt thi ghi ro timg dan giava di?n tich ddt thue tuang u-ng)- Muc giam tiSn thue dAt la: 50% hay muc chech l~ch gifra s6 tiSn thue dAtphit sinh phai rii)p cua nam 2013, 2014 vai s6 ti~n bfuIg 021fuJ s6 phai ni)p cuanam2010.- S6 tiSn thue dAtduqc giam Ii: (bfuIg chfr: ), trong do:+ TiSn thue dAtnam 2013: d6ng, tir thang dSn thang .+ TiSn thue dAtnam 2014: d6ng, tir thang dSn thang .- S6 tiSn thue dllt !<hongduqc giam (nSu co):Trinh Lanh dl;lOChi Cl,lCThuS dS dS xuAt Cl,lCThuS ban hanh QuySt dinhgiam tiSn thue dAtho~c ban hanh Thong bao !<hongduqc giam tiSn thue dAttheothkquySn. ...., ngay ... thang ... nam ... ..., ngay ... thang ... nam ...CONG CmJC THT)LYHQ va tenPHT)TRAcH B(> PH.~NHQ va tenY ki~n eua Liinh dao Chi Cue Thu~:Chi Cl,lCThuS nhAt trl vai phiSu nh~ xet h6 S(1 giam tiSn thue dllt,kinh dS xuB.tCl,lCThuS ban himh Quy~t dinh giam ti~n thue d&tho~c thOng hio!<hongduqc giam tiSn thue dllt d6i vai (ten t6 chUc kinh ti) theo quy dinh(Dinh kem toan bt) h6 sa co lien quan)...., ngay ... thang ... nam ...CHI Cl)C TRUONG2
 8. 8. Cl)C THUE TP HO CHI MINHCHI ClJC THUE ....M~u sA Ol.bCQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMn{ic I~p - Til do - Hl.mh phucPHIEU NH~N XET HO sa GIAM TIEN TlIUE nAT(thea Nghf quy~t s6 02INQ-CP va Thong tus616/2013/IT-BTC)I. THONG TIN CHUNG- Ten t6 chUc kinh t~ ho?-chQ gia dinh, ca nhan:- Mii s6 thu~:- Dia chi kinh doanh:- Nganh nghS kinh doanh:II. PHAN TicH HO soH6 sa dS nghi giam tiSn thue dih cua g6m co:- Van ban dS nghi giam tiSn thue dAtngay (phlllc 03)- Cong van s6 ngay cua vS vi~c xac dinh I~i tiSn thue dAt theoquy dinh ~i Nghi dinh s6 121/2010/NI)-CP ngay 30/12/2010 cua Chinh phu.- Quy~t dinh mi~n tiSn thue dAts6 ngay (n~u co).- Cac GiAyto khac co lien quan g6m:III. DE XUAT IDLY:Can cu h6 sa dS nghi giam tiSn thue dAt cua , tren co sa d6ichi~u vm dii 1i~uvS thu nQp tiSn thue dAtt~i ca quan thu~ va cac quy dinh phliplu~t co lien quan, Cong chuc thlly h6 sa dS xuAt nhu sau:a) TruOng h9P khong aU(Jcxem xet gicim tiJn thue adt:Cong chUc thlly h6 sa neu ro 1ydo khong thuQc d6i tuqng ap dlng ho?-ckhong dll diSu ki~n d~ xem xet giam tiSn thue dAt, va dS xuAt Lanh d10Chi ClCThu~ trinh ClCThu~ ban hanh Thong bao khong duqc giam tiSn thue dkb) TruOng h9P aU(Jcxem xet gicim tiJn thue adt:- Truang hqp thuQc d6i tuqng ap dlng va dap Ung du diSu ki~n duqc giamtiSn thue dAttheo theo quy dinh thi phai neu ro:+ Giam tiSn thue dAt theo quy dinh t1i di~m a, b va c khoan 1, DiSu 6Thong tu s6 16/20l3/TT-BTC, hay+ Giam tiSn thue dAttheo quy dinh t1idi~m d khoan 1, DiSu 6 Thong tu s616120l3/IT-BTC.- Ly do duqc giam tiSn thue dAt:
 9. 9. + Dan gia thuS dfrtnam 2010:+ Dan gia thue dfrtnam 2013:+ Dan gia thue dfrtnam 2013:(truimg h9]Jco nhiiu arm gia tren ciing mQt khu arit thi ghi ro timg QIYngiava di~n tich arit thue tUlYngu-ng)- Muc gifun ti@nthue dfrt hl: 50% hay muc chech I~ch gii!a s6 ti@nthue dfrtphat sinh phai nQp cua nam 2013, 2014 v&i s6 ti@nbfulg 02 Ifill s6 phiii nQp cuanam 2010.- S6 ti@nthuedfrtdugcgiiimhl: (bfulg chi!: ), trong do:+ Ti@nthue dfrtnam 2013: d6ng, tiI thang dSn thang .+ Ti@nthue dfrtnam 2014: d6ng, tiI thang dSn thang .- S6 ti@nthue dfrtkhong dugc giiim (nSu co):Kinh d@xufrt Lanh d~o Chi ClC ThuS ban hanh QuySt dinh giiim ti@nthuedfrt ho~c ban hanh Thong bao khong dugc giiim ti@nthue dfrt theo thfun quy@nho~c ban hanh thong bao nQp ti@nthue dfrt theo muc b~ng 02 Ifills6 ti@nthue dfrtphai nQp nam 2010 ...., ngay ... thang ... nam ...CONG CWC THl) LY PHl) TRAcH B<) P~DUY:E:TellA LANH f)~O Cl)C CHI Cl)C TRUE2
 10. 10. eve THUE TP HO eHi MINHCHI CVC THue .C(>NG HOA.xA HQI CHU NGHiA VII);TNAMDQc l~p - Tv Do - Hl;Inh Phuc Mdu 56: 02.aTONG H<)p DANH SACH cAc TO CWC KINH Tt XET KHONG au DIEU KI~N aE GIAM THIN TRUE aATTlleo Nglli quyBt s6 02INQ-CP va ThOng tu:s616/2013/TT-BTCLy do khong dugc giilm ti~n thue dAts6 ti~n MfrcDi~nthue dAtkhOngdi~uTruOng hgp giilm ti~n tich tinhphiliKhong dugcSir dyng chinhSTT Ten t6 chfrc kinh t~ ala chi khu dAt thuethue dAt ti~n thuen{lpthu{lc d6i NhildAtthue mmLydoGhi chudAtthuetrongtUQ1lglip Nurrckhong khOngkhlicnllm dung 160 h01l2010dlng cho thuemlc dich tir 2 IAndAtso vmmfrc cn1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JJ 12I2345NGU01 q.P pmtuNdi nh~n:• e~c Thu~ TP;• LUll: He, £J(>i •....a(n TRU<1NG ........................• ngay thang niim .KT.Cm CVC TRU<1NGPHO cm CVC TRU<1NG
 11. 11. cvc nWE TP H6 cHi MINHCHI CVC TUUE .......•......•••CONG HOA xA H(H CUU NGulA VI~T NAMBQc I~p - TV Do - H~nh Phuc M~u s6: 02.bTONG HQP DANH sAeH eAe HO GIA DINH, eA NHAN xET KH{)NG BiT DIEU KI~N DE GIAM TIEN THUE DATThen Nghj quyit sii 02INQ-CP va ThOng tu:sii i612013/TT-BTCLy do khong dugc giilm ti~n thue ddtsA ti~n MrrcDi~nthue ddtkhongi1i~uTnrimg hQPgiilm ti~n Hch HnhphiliKhOng dugcSfr dl.lng chinhSTT Ten hi} gia dinh, ca nhiin Dja chi khu ddt thuethue ddt ti~n thueni}pthui}c dAi Nhilddtthue m6iLy doGhi cMddt thuetrongtUQDgap Nurrckhong khongkhacnam dung 160hon2010dl.lng cho thueml.lcdich tir 2 I~nddtso v6imrrc cii1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212345678NGUm L~P pmtu DOl TRUONG ........................ , ngay thang nom .em eve TRUONG
 12. 12. CVC THU~ TP H6 cHi MfNHCHI CVC THUE .CQNG HOt. xA HQI CHU NGHiA VnJ:T NAMDQcI~p - T.,do - Hl.loh phuc M~u s6: 03.aTONG H<JP DANH sAcH cAc TO cHirc KINH Tt xET DU DIEU ~N GlAM TIEN TlllrE DATTIleo Nglli quy€t sa 02/NQ-CP va ThOng til"sa 16/2013/TT-BTC[)072 vi ti€n: [)6ng Vi?t Nams6 ti@nthue ddtl}(m gil thue ddtthco don gia m6is6 ti@nthue ddt xet giams6 ti@n khi ehtra dirgeDi~n tiehthue ddt Ngilyap xet giam .ddt tinh Don gia phai dlng ,STT Ten til ehrre kinh te Dla chi khu ddt thueti@nthue (eli)Don gia ni)p don gia Ghi ehuddt ehtra(m6i) trong thue ddtdi@udirge nam m6i nam nam nam nam Tilng s6 ti@nehinhxae djnh 2010 2013 2014 2011 2014 dirge giamthco NDIl.litheo121ND 1211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 /I 12 10+/1 13I23...NGUOI L~ PHIEUN<1i n"pn:• C~cThu~TP;. Luu: HC. I)(ii .....DQI TRUONG ..•..•..................• ngay thang niim .KT. cm CVC TRUONGPHO cm CVC TRUONG
 13. 13. ;------------------------------------------------------
 14. 14. cuc nmE TP HO CHi MINHCHI cyc TilDe .CONG HoA XA 1101cnU NGIIIA V1~T NAMD(lc I~p - Tf do - H~nh phucT6NG IIQP DANII sAc II cAc HO GIA DiNH, cA NHAN XET DO DIED KI~N G1AM TlEN THDE DATTheo Nglli quylt sO OlINQ-CP va TMng trrsO 16/l0I3nT-BTC(ban hanh kern (heo Tit (rinh s6 ..... .ICCT- ngay ..... (hling .... nlirn ...)Mau so: 03.bDmz vi aJn: D6ng Viet NamD01l gill thue diltso ti~n thue dilt theD d01l gillsa tiSn thue d~t xet ghimmOi khi chrra dlNfc xOfgiamsa ti~nthueNglty lipDi~n trch dilt D01l gill 11011gill dilt pMid~ngGhi choSTT Ten hi) gia dlnh, ca Dhan Ilia chi khu dilt lhue tfoh ti€n thue (cu) chrra (mOi) dlNfc n(lp lrDngd01l gillnAm nAm Tang sOli~nlIftt di~uchinh xac dinh l~i nAm 2010thue dAt nAm 2013 nAm 20142013 2014 dtrQc giamtheD Nil theD Nil mOi121 1217 8 9 10 II /2-10+11 I, , ,I 2 31?34,6...NGUOl L~P PHIEU 1101 TRUONG ... , ngiIy (hang nlirn .KT. CHI CVC TRUONGPH6 CHI CVC TRUONG
 15. 15. M~usf>: 04TONGeve THUE C(>NG HoA xA H(>I CHi) NGHiA VI~T NAMCVC THUE TP.HO CHi MINH Dqc l~p - TV do - H~nh phucsf>: .ITB-CT ThanhpM H6 Chi Minh, ngily thcing niim .THONGBAoV~vi~c giili trinh, b6 sung thOng tin, tai li~uKnh .I guI: ., ,M- th ,a so ue: .E>iachi nh~ thOng baa : .Can Cll qui dinh Clla phap lu?t thuS hi~n hanh v~ trach nhi~m Clla nguainQp thuS trong vi~c cung d.p thong tin thea yeu du Cllaco quan thuS;DS lam ro cac nQi dung:1 .2 .trong hi>sa: ;:.. ~. :.. I " / . d .Ca quan thue de ngh! den am VlyC cu ?Idi~n dSn lam vi~c tIvc tiSp t?i co quan thuS (hoge co van him) dS giili trinh va b6sung thong tin, tai li~u sau day:1 .2 .• • •••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 •••••• 0 •••Th" . I " .. , h •m gIan am VlyC: gw ngay t ang nam .Dia diSm lam viec .(Roge van bim gitii trinh, thong tin, tai li?u b6 sung gld vJ ea quan thui, h - ).................... truae ngay tang nam .NSu co vuOng m~c, d~ nghi nguai nQp thuS lien h~ v6i co quan~ ~ ," d hthue thea so dlyn tho?l: !a C I: .Ca quan thuS thong baa dS nguai nQp thuS duqc biSt va thfC hi~n.l.Ndi n!l9n:- Nhu tren;- Luu VT; ....KT.CUC TRUONGPHO CUC TRUONG(Ky, ghi r6 hQ ten, dong d~u)I
 16. 16. NGU<1INOP THUE N~N THONG BAoN h -gay tang nam .Ky ten, d6ng d&u (ghi r6 hQ ten va chuc Yl)Ghi ehu:1. PhfuJ cac ne;>idung clin giai trinh, b6 sung thong tin tai li~u clin ghi r5 thuQc h6 so thuS nao (khaithuS, mien giam, hay hoah thuL.) va ky tinh thuS.2. Phk dja di~m lam vi~c clin ghi r6 ten phOng, be;>ph~ lam vi~c tIVc tiSp t<lico quan thuS.3. Truimg hqp chuy~n Thong baD trvc ti@pd~n nguiri ne;>pthuS thi nguiri ne;>pthuS ky xac nh~ da nh~Thong baD.2
 17. 17. T6NG C1)C THUll.C1)C THUE TP HO CHt MINHCONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAMDi)c I~p- TV do - Hl,mh phiicTONG H<}p DANH SACH cAc TO CWC KINH nt KH6NG DUqC GIAM TIEN TIIUE DATTheo Nghj quylt sJ 02INQ-CP va ThOng fir sJ 16/2013/TT-BTCM~u s6: 05Ly do khong dUQcgiilm ti~n thue dAtS6 ti~n MucDi~nthue d~tkhongdi~uphili Sir d,yng chinhSTT Ten til chuc kinh t~ Dia chi khu d~t thueTnrimg hQPgiilln ti~n tich tlnhn{lpKhong dlfflcd~t thue m6i Ghi chuthue dAt ti~n thue thui)c d6i Nhil Lydod~t thuetrongtUQIlglip NIffYCkhong khongkhlicnam dung 16nhOl12010dyng cho thuemyc dich til 2 Idnd~tso v6imuc clI1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1212345678910NGUm L4J PRIEU TRUONG PHONG QLCKTTDTP.H6 Chi Minh, ngiiy thang nam .KT,CVC TRUONGPHO CVC TRUONG
 18. 18. TONG eT,Te nmECl)C THUE TP.HO CHi MINHS6: fTB-CT-QLDM~u s6: 06.aCQNG HoA xA HQI cm} NGHiA VIJ):TNAMDQc I~p - TI! do - Btl-DhphucTP.H6 Chi Minh, ngay thting. niim 2013THONGBAoV~ vi~c ngu(ri nQp thu~ khOng thuQc di~n oUQc giam ti~n thue o~t.Kinh..gUl: .. Bja chi nh~n thong bao: .Can Cll:Lu~t Quan Iy tllU~va cac van ban huang dful hi~n hanh;Can Cll:Nghj quySt s6 02/NQ-CP ngay 07 thang 01 nam 2013 cua Chinhphil vS mQt s6 g}ai pMp thao go kho khan cho san xu~t kinh doanh, h6 trq thjtruang, giai quyet nq xau;Can ell: Thong tu s6 16/2013/TT-BTC ngay 08/2/2013/2012 cua BQ Taichinh huang dful thIc hi~n vi~c gia h?n, giam mQt s6 khoan thu Ngan sach Nhanuac theo Nghj quySt s6 02/NQ-CP ngay 07 thang 01 nam 2013 cua Chinh phuvS mQt s6 giai phap thao go kho khan cho san xu~t kinh doanh, h6 trq thj tmang,• p j. toglaJ quyet nq xau.Sau khi xem xet gi~y dS nghj giam tiSn thue d~t cua doChi ClfCThuS qu~n (huy~n) chuySn,ClfCThuS Thanh ph6 thong bao:Tmang hqp cua khong thuQc di~n duqc giamtiSn time ait tI"Ongnam2013, 2014 a6i vai khu alit t1i Ly do:•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 0 ••••••••NSu co vuang m~c, dS nghj nguoi nQp thuS lien M vm ClfC ThuS thanhph6 theo s6 di~n tho?i: ; 140 NguySn Thi Minh Khai, P.06, Q.3.ClfCThuS thOng bao dS Cong ty duqc biSt.!.Nui nlz~n:- Nhu tren;- CCT Q ;- LlIU VT;QLD.KT.C1)e TRUONGPHO e1)e TRUONG
 19. 19. Cl,IC TRUE TP.HO CHI MINHCHI Cl)C THUE .S6: rrB-CCTMdu s6: 06.bC<)NG HoA xA H<)I cHiJ NGHiA VI!J;TNAMDQc I~p - TV do - Htlnh phucTP.H6 Chi Minh, ngay thring. niim 2013THONGBAoV~ vi~cnguOi nQp thu~ khOng thuQc di~n dugc giiim ti~n thue dAt.Knh .,I gUI: .Bia chi nh~n thong bao: .Can ell Lu~t Quan Iy thuS va cac van ban hUOng dfuI hi~n hanh;Can crr Nghi quySt s6 02/NQ-CP ngay 07 thang 01 nam 2013 cua Chinhphu vS mQt s6 ~iai phap thao go kho khan cho san xu&t kinh doanh, h6 trq thitruOng, giai quyet nq xau;Can crr Thong tu s6 16/2013/TT-BTC ngay 08/2/2013/2012 cua BQ Taichinh hUOng dfuI thIc hi~n vi~c gia hl;ln,giam mQt s6 khoan thu Ngan sach Nhanuac theo Nghl quySt s6 02/NQ-CP ngay 07 thang 01 nam 2013 cua Chinh phUvS mQt s6 giai phap thao go kho khan cho san xu&tkinh doanh, h6 trq thi truOng,giai quySt nq x&u.Sau khi xem xet gi&y dS nghi giam tiSn thue d&t cua Ong (ba):Chi ClCThuS Thanh ph6 thong bao:TruOng hqp cua Ong (ba) khong thuQc di~nduqc giam tiSn thue d&t trong nam 2013, 2014 d6i vai khu d&t tl;li....................... Ly do:••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••• 0 ••••••••••••• 0 ••••••••• 0 ••••NSu co vuOng m~c, dS nghi nguai nQp thuS lien h~ vm ClC ThuS thanhph6 theo s6 di~n thol;li: ; 140 NguySn Thi Minh Khai, P.06, Q.3.ClCThuS thong bao dS ong (M) duqc biSt.!.Nui nll9n:- Nhu tren;- Luu VT;QLD.KT.CHI CUC TRUONGPHO CHI CVC TRUONG
 20. 20. .-------------------------------------------------------- --------
 21. 21. TONG CIJC TnultCIjC THU~ TP HO CHi MINHCQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIeT NAMBQe Ii).p- Tv do - Hanh phiieTONG H(1P DANH SACH CAC TO CAlJc KINH Tit XET DU DIEU KI~N GIAM TIEN THUE DATThea Nghi quyit s8 O2INQ-CP va Thong tU"s616/2013/TT-BTC(ban hanh kem theo TCt trinh s6 ....../CT-QL£J ngay ..... thang .... niim ...)Mdus6: 07£Jan vi tidn: £J6ng Vi(itNamD01Igia thue dAtsA ti~n thue dAt theo d<YngiasA ti~n thue dAt giiimDi~nm6i khi chtra dirge xet giiimHch D01Igia sA ti~n NgayapdAt (cii) thue dAt d~ngSTT Ten tll chorc kinh t~ Dla chi khu dAt thue Hnh chuaD<Yngia phiiini)p d01l gia TAng sA Ghi chiiti@n di~u(m6i) dtr(Yc trong thue dAt nam 2013 nam 2014nam namti~n dtr(Ycthue chinhxac djnh I~i nam 2010 m6i 2013 2014giiimdAt theo NDtheo ND 1211211 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12=10+ /l 13123456...NGu61 L~P PHIEUNrti nl,pn:• UBND TP;• Luu: HC, QLE>.TRUONG PHONG QLCKTTDTP.H6 Chi Minh, ngily thting niim .KT. CVC TRUONGPHO evc TRUONG
 22. 22. TONG CUC THUE1CT}CTHUE TPHOCHIMINH!M&u s6: 08eONG HoA xA HOI eHl) NGHiA VIJ):TNAMDQc I~p - TV do - Hl}nh phucTO TRiNHV/v phe duyft sa tiin thue itat itU{1cgiam trong niim 2013, niim 2014cho cac ta chuc kinh t€ Theo Nghi quytt sa 02INQ-CPWI Thong tUsa 1612013/TT-BTC.Kinh gui: ,- Ciin cu Nghi quySt s6 02/NQ-CP ngay 07 thang 01 nam 2013 cua Chinhphu vS mQt s6 giai phap thao go kho khan cho san xuit kinh doanh, h6 trg thitruOng, giai quySt ng xiu;- Can cu Thong tu s6 16/2013ffT-BTC ngay 08/2/2013/2012 cua BQ Taichinh huang dfuI thlC hi~n vi~c gia h~, giam mQt s6 khoan thu Ngan sach Nhanuac theo Nghi quySt s6 02/NQ-CP ngay 07 thang 01 nam 2013 cua Chinh pMvS mQt s6 giai phap thao go kho khiin cho san xuit kinh doanh, h6 trg thi truOng,giai quySt ng xiu.ViTaqua, nh~ dugc h6 sa cua cac t6 chuc kinh tS, vS vi~c dS nghigiam 50% tiSn thue dit trong nam 2013 va 2014. Sau khi phiin tich, d6i chiSu tillli~u co trong h6 sa vai dfr li~u quan Ii thuS va cac quy dinh neu tren, co ..... t6chuc kinh tS thuQc d?i tuqng ap dill~ va dap trng cac diSu ki~n quy dinh 41i diSma, b va c khoan 1, Dieu 6 Thong tu so 16/2013/TT-BTC ngay 08/2/2013/2012 cuaBQ Tai chinh, bao g6m:1. Ten t6 chuc I:- Dia chi khu dit thue: .- Ngay ap dmg dan gia (mai) dugc xac dinh lli1itheo ND 121: .- S6 tiSn thue dit pMi nQp trong nam 2010: d6ng- S6 tiSn thue dit phai nQp theo dan gia dugc xac dinh llilitheo ND 121trong nam 2013, 2014: d6ng- S6 tiSn thue dit dugc giam trong nam 2013: d6ng- T6ng s6 tiSn thue dit con phai nQp trong nam 2013 va 2014: .d6ng2,." ~h,1. 1en to c uc : .Nhu v~y, t6ng s6 dan vi dugc giam tiSn thue dit: ..... ; t6ng s6 tiSn thuedit dugc giam: d6ng (bfing chii: il6ng), trong do:1 Nllu Chi cuc Thull ban himh thi luu y di~u chinh I~i cac nlii dung cho phil hgp
 23. 23. + TiSn thue d1l.tduqe giiirn trong nam 2013: d6ng.+ TiSn thue d1l.tduge giiitn trong narn 2014: d6ng.(kern danh sach t6ng h(JJJcae t6 chUc kinh Ii au aiJu ki?n giarn tiJn thuedelt theo quyajnh).KiOO dS xu1l.t xern xet ban hanh quySt diOOvS vi~e giiim tiSn thued1l.teho cae t6 chile kiOOtS neu tren. (diOOkern df thiio QuySt djnh)KiOOtrinh.Noinh~n:- Nhutren;- Luu (He, QLD).KT. cuc TRUONG2PHO evc TRUONG2 N€u Chi eve Thu€,trinh thi lUll Y di€u ehinh I?i cae nlli dung eho phU hqp.
 24. 24. TONG CUC THUEcvc TImE TP:H() cHi MJNHS6: ./QD- .Mftu sf,: 09CONG HOA.xA HOI cHiJ NGHiA VI~T NAMI>{lcI~p- TV do - H:;tnh phiic. , ngqy tluing. niim2012QUYETD!NHV/v giam ti~n thue dit cho ..... (Ten nguiri ni)p thud)...CUC TRUONG cue TRUE!Can eu Lu~t Qu:m I~ thuS va cae van ban huang dful thi hanh;Can eu cae Lu~t thuS, Phap I~nh thuS, Phap I~nh phi, I~ phi va cae vanban huang d~n thi hanh;Can euNghi quySt s6 02/NQ-CP ngay 07 thang 01 narn 2013 ella Chinhphil vS rnQt s6 &iiiiph~p thao go kho khan eho san xu&t kinh doanh, h6 trg thitruOng, giiii quyet ng xau;Can eu Thong tu s6 16/2013/TT-BTC ngay 08/2/2013/2012 ella BQ Taiehinh huang d~n thl,fe hi~n vi~e gia h~, giiim rnQt s6 khoan thu Ngan saeh Nhanuae theo Nghi quySt s6 02/NQ-CP ngay 07 thang 01 nam 2013 ella Chinh philvS rnQt s6 giiii phap thao go kho khan eho san xu&tkinh doanh, h6 trg thi truOng,giiii quySt ng x&u;C~ . . h - . U b nh d th>-L.an eu ngay tang nam eua y an an. an i:1.l111ph6 vS vi~e Phe duy~t s6 tiSn thue d&tduge giiirn theo danh saeh dinh kern!;Can eu van ban dS nghi giiirn tiSn thue d&t ngay ... thang ... nam ... kerntheo h6 sOella .....(Ten nguoi ni)p thud, rna s6 thud) ....;Xet dS nghi ella TruOng phong Quiin Iy cae khoan thu tir d&t~i To trinhJ... ••. Iso ngay ,QUYET D!NH:Di~u 1. Giiirn tiSn thue d&teho (Ten nguiri ni)p thud, rna s6 thud) ,d6i vai khu d&t (t(li dia chi khu deft thue, di?n tich) vai t6ng s6 tiSn thuSduge giiim la: d6ng (B{mg chu: ), trong do:1.TiSn thue d&tnarn 2013: d6ng, tir thang dSn thang .2.TiSn thue d&tnam 2014: d6ng, tir thang dSn thang .Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u Il,fethi hanh kS tir ngay kYo...(Ten nguiri ni)p thud) ..., ...(TruOng cac hi) pMn lien quan cua ca quanthud, Chi c¥c thud qwjn, huy?n nOikhu deft thue to(lI(lc) ... ehiu traeh nhi~rn thihanh QuySt djnh na/./.Noi nh{in:- Nhu Di~u 2;- Luu: VT; QLD.KT.CUC TRUONGlPHO evc TRUONGI N€u Chi cuc Thu€ ban hanh Ihi luu y di€u chinh I~icac n(li dung cho phil hqp
 25. 25. UY BANNHAN DANTHANH PHO HO CHI MINHCONG HoA xA HOI CHD NGHiA VI~T NAM. Dgc I~p- Tt.r Do - Hllnh PhucDANH SACH cAc TO CHlJC KINH TE I){rac GrAM TIEN THUE BATThea Nghi quylt sa 02INQ-CP va Thong illsa 16/2013ffT-BTC(ban hanh kern thea Quyit djnh s6 ....../QD-UBND ngay ..... themg .... niirn..)Mau s6 10STT Ten t6 chllc kinh t~ Bja chi khu d~t timeSa ti~n thue d~t dtrOc ••iiim Ghi chti. Nanm 2013 Nanm 2014 Tan"I 2 3 4 5 6-4+5 7Tang cQng -UY BAN NHAN DAN THANH PHO
 26. 26. iJy BAN NIlAN DANTHANH PHO HO CHi MINHM&u s6: 11CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VleT NAMDQc I~p - Tl}do - H:;lDhphuc86: /QD-UBND TP. H6 Chi Minh, ngay thimg nam2012QUYETDJNHV~giaffi ti~n thue d:it d3i vo; cac t3 chrrc kinh t~ tbeo Nghj quy~t s3 02/NQ-CPva Thong ttr s3 16/2013ffT-BTC.UY BAN NHAN DAN THANH PHO HO CHi MINHCan CULu~t T6 chuc HQid6ng nMn dim va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11nam 2003;Can cu Lu~t D:1tdai ngay 26 thang 11 nam 2003;Can cu Nghj quy~t s6 02INQ-CP ngay 07 thang 01 nam 2013 clla Chinh phil v~mQt s6 giai phap thao gOkh6 khan cho sfm xu:1tkinh doanh, h6 trg thi truOng, giaiquy~tng x:1u;Can cu Thong ill s6 16/2013m-BTC ngay 08/2/2013/2012 clla BQTai chinhhuang diln thgc hi~n vi~c gia hlilIl,giam mQt s6 khoan thu Ngan sach Nha nu6c theoNghi quy~t s6 02INQ-CP ngay 07 thang 01 nam 2013 clla Chinh phil v~ mQt s6 giaiphap thao gOkho khan cho san xu:1tkinh doanh, h6 trg thi truOng, giai quy~tng x:1u;Xet d~ nghi clla ClC Thu~ 4li Ta trinh s6 .ICT-QLDngay thang nam 2013.QUYET DJNH:Di~u 1. Ch:1pthu~n giam ti~n thue d:1tcho T6 chuc kinh t~ (theo danhsach dinh kem) t6ng s6 ti~n thue d:1t duQc giam Ia: d6ng (bfulg chit:.................... d6ng).Di~u 2. Can cu Di~u 1 Quy~t djnh nay, ClCThu~ thanh ph6 co trach nhi~m banhanh quy~t djnh giam ti~n thue d:1tcho timg t6 chuc kinh t~ co ten trong danh sachtheo dung quy djnh cua Lu~t Quan ly thu~ va cac van ban huang d&nthgc hi~n.Di~u 3. Chanh Van phong Uy ban nhan diin thanh ph6, ClCtru6ng ClCThu~thanh ph6 va cac t6 chUc kinh t~ c6 lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t dinhnay.!.Noi nhlin:- Nhu £ii8u 3;- Thuimg lflfC IIDND TP;-TTUB: CT;- VPUB: cac PVP;- Phong TCTMDV, THKH, DT;- Luu: VT, (DTMT-VH).TM. iJy BAN NIlAN DAN

×