Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

радни глаголски придев

404 views

Published on

Лекција за петаке.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

радни глаголски придев

 1. 1. У следећим реченицама подвуциглаголске облике: Јуче сам имао контролни из српског језика. Када сам добио лист, одахнуо сам. Све сам био знао. Урадио бих и боље да сам имао више времена. Ако будем добио петицу, нећу морати да одговарам.
 2. 2. Добили смо: Јуче сам имао контролни из српског језика. Када сам добио лист, одахнуо сам. Све сам био знао . Урадио бих и боље да сам имао више времена. Ако будем добио петицу, нећу морати да одговарам.
 3. 3.  Обратите пажњу на подвучене речи. Издвојте оне који стоје уз помоћни глагол.
 4. 4. То су речи:ИмаоДобиоОдахнуоБиоЗнаоУрадиоИмаоДобиоШта закључујеш? Како се завршавају ове речи? У ком су роду? Како би звучале у женском роду?
 5. 5. Овај облик се зове радниглаголски придев. Овај облик се у мушком роду једнине завршава на –О, у женском на –ЛА, а у средњем на –ЛО. Множина има наставке: -ЛИ (мушки род), -ЛЕ (женски род) и –ЛА (средњи род). Примери: имаО, имаЛА, имаЛО, имаЛИ, имаЛЕ, имаЛА.
 6. 6. Покушај да овај облик променишкроз лица. Шта закључујеш? једнина множина 1. ја читао  1. ми читали 2. ти читао  2. ви читали 3. он, она, оно читао/-ла/-ло  3. они, оне, она читали/- ле/-ла
 7. 7. Зато спадају у неличнеглаголске облике!
 8. 8. Гради се од:Инфинитивне основе  Наставака за грађење(имати има-) + радног глаголског придева (-о, -ла, -ло, -одбијамо ли, -ле,-ла)наставак -ТИ
 9. 9. Зашто овај глаголски облик имаовакав назив?Радни - означава да субјекат врши радњу, а не трпи (тј. нешто ради);Глаголски – означава да је то глаголски облик;Придев – има особину придева: има три рода (мушки, женски и средњи ) и два броја (једнину и множину)
 10. 10. Глаголски облици Прости Сложени Граде се од инфинитивне  Граде се од помоћних или презентске основе и глагола и глаголских наставака за облик; придева (радни и трпни); Примери:  Примери: читам  читао сам читах  ћу читати читај  бих читао читао  будем читао  био сам читао
 11. 11. Глаголски облици Лични Нелични Мењају се по лицима:  Не мењају се по лицима; то То су сва глаголска времена су: и глаголски начини  Инфинитив то су увек предикати у  Глаголски придеви (радни и реченицама; трпни)  Глаголски прилози (садашњи и прошли)  сами никада не могу бити предикати у реченицама;
 12. 12. Закључак: Радни глаголски придев је прост и неличан глаголски облик који служи за грађење сложених глаголских облика : потенцијал: бих читао; перфекат: сам читао...
 13. 13. Пази! Кад пишеш радни глаголски придев у мушком роду, на крају ових речи се налази –ИО; чује се Ј, али се НЕ ПИШЕ (радио, био, мислио...); погрешно се пише и “реко, секо, пито” – треба писати: рекао, секао, питао, цртао, забринуо...
 14. 14. Шта треба упамтити о радномглаголском придеву: прост (гради се од инфинитивне основе и наставака)и неличан (не мења се по лицима) глаголски облик; његови наставци за облик су:-о,-ла,-ло,-ли,-ле,-ла; има сва три рода (мушки, женски и средњи) и оба броја (једнину и множину); служи за грађење неких сложених глаголских облика;

×