Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Parishad vartha oct1-15

539 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Parishad vartha oct1-15

  1. 1. hmfyw 11 e°w 11 H‰-{]Xn 2.50 cq] hm¿jnI hcn-kwJy 50 cq] PARISHAD VARTHA-]-cn-jZv hm¿Ø 2011 HIvtSm_¿ 1 ˛ 15 tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-jØv {]kn-≤o-I-cWw parishadvartha@gmail.com thWw as‰mcp tIcfw : hnI-k Iymº-bnnte°v Krl-kµ¿i-w {]mtZ-inI hnI-k {]iv߃ a-kn-em-°¬ - - {]iv ]T-w ]pkvXI eLp-teJ {]N-cWw {]mtZ-inI PmY-Iƒ - ho´p-ap‰ ¢m p-Iƒ Iem-Pm-YIƒ kwÿm-Xe ]Z-bm{X - - ""thWw as‰mcp tIcfw F∂ S-Øm-p-t±-in-°p-∂p. bmk-߃ ÿmbn-bmbn ]cn-l-cn-t]cn¬ hn]p-e-am-sbmcp P-Iob F¥p-sIm≠v Cu Iymº-bn≥? °m≥ Ign--™n--s√-∂-XmWv Ap-`- t]Pv hnI-k Imº-bn≥hnZym- ` ymk ]cn- ] m- S n°v tIcfimkv{X-km-lnXy ]cn-jØv cq]w P-߃°v sa®-s Regd No of News- paper KERMAL/2001/10969 Regd No. KL/CT/53/ hw. C°m-e-b-f-hn¬ tIc-f-Ønse ]cn- ÿ nXn am- { X- a - √ , kmaq- l y 5 {]h¿Ø ]cn-]mSn-Iƒ¬In-bn-cn-°-bm-Wv. tIc-f-Øn¬ 2009-11 Licence to post without pre-payment at A¥-co-£hpw henb tXmXn¬ aen-{]Nm-c-Øn-ep≈ hnI-k bhpw RMS Calicut. L No. KL/PMG/NR/WPP/6/KKD/09-11∏´ -s∏-´n-cn-°p-∂p. ΩpsS `mjbpw am-sW-∂Xpw {it≤-bam-W.v Ch-sb- - hnI-kn-e]mSv- - -hnI-k ]cn-]m-Sn-Ifpw sIm≠v P- Pohn-Xhpw {]Ir-Xn-bpsS k¥p-en- kwkvIm-chpw Ah-aXn-°s∏-Sp-∂p. - - sbm∂pw Imcy-ambn {]Xn-tcm-[n- tIc-fØns‚ khn-tijXIƒ -ßfpsS PohnX {]bm-k-߃ ]cn- X-amb ne-n¬∏pw Dd-∏m-°mmh- P-ßfn¬ s√mcp `mKw ISw- - °m≥ Ign-bp-∂n-√. ka-c-߃ ]cn-K-Wn®pw ]cn-j-Øns‚ Ap-l-cn-°mm-Ip-∂n-√. Chn-SpsØ iy- s ∏´p≈- X mWv ]cn- j - Ø ns‚ hm-ßn-bmWv Pohn-°p-∂-Xv. Ah¿ ]eXpw H‰-s∏-´-p t]mIp-∂p. Zcn-{Z-- `-hßfn-eqsS Cu´w IqSn-h∂ ne- - -{][m {]ivßfmb D¬]m-Zap- - - - - hnI- k - - I ym- º - b n≥. ""as‰mcp c≠‰w Iq´n-ap-´n-°m≥ {]bm-k-s∏- cpsS Iq´mbva t]mepw ka-c-cw-K- ]mSpIƒ Iq´n-t®¿Øpw D≈ Hcpc-Sn∏v, kmwkvIm-cnI cwKsØ A]- tIcfw km[y-am-sW∂ ip`m-]vXn- Sp- ∂ p. Nne¿°m- I - s ´, tIcfw ß-fn¬ D≠mIp-∂n-√. Cu kml- hnI- k kao- ] w ChnsSN-bw, am^n-bm-h¬I-cWw, hnZym-k- - hn-izmkw {]N-cn-∏n°mpw AXn-p- tSnb t-´-ß-fpsS KpW-߃ N- c y- Ø n¬ Itºm- f - b p- ‡ nsb apt∂m´p shbv°p-Ibm-Wv. hnI-k- -º-∂cpsS sXmgn-en-√m-bva, {]Ir-Xn- - th≠n P- I ob Iq´m- b v a - b n¬ t]mepw Ap-`-hn-°m≥ Ign-bp-∂n- tNmZyw sNøp-∂Xpw {]Xn-tcm-[n-°p- -sa-∂m¬ kaq-l-Øns‚ ka-{K-hn-`h[q¿Øv F∂n-hsbms° IqSn- - - - Bfl-hn-izmkw h¿[n-∏n-°mpw √. Ah-cp-tS-X√mØ Imc-W-ß-fm- ∂-Xp-amb Bi-b]chpw {]mtbm-Kn- - - amb ]cnh¿Ø- - s a∂ ne-h-cn-IbmWv. hnhn[ Imc-Wßfm¬ - - - imkv{X {]NmcWhpw {]Ir-Xn-kw- emWv CXnv Ign-bm-ØXv. Ah-iy- - I-hp-amb {]h¿Ø--߃ i‡n- bv°mWv ]cn-jØv ImWp-∂-Xv.Pohn-X-kw-L¿j-ßfpw c-£W{]-h¿Ø-ßfpw i‡n-s∏- - - - Po-hn-tXm-]m-[n-Ifmb hnZym-`ym-kw, - s∏-tS≠-Xp≠v. AXm-bXv, tIh-eamb kmº-ØnI -h¿≤n°p∂p. tIc-f-Ønse aÆpw Sp-Ømpw CXn-eqsS {ian-°p-∂Xm- - NnIn- ’ , sXmgn¬, `£Ww, Ch-sb√mw ]cn-KWn-®p-sIm≠v - hf¿® F∂-Xn-e-∏pdw D¬]m-Z-m-ae-bm-fn-bpsS kwkvIm-chpw in- Wv . BtKm- f - h ¬°- c - W - Ø ns‚ ]m¿∏n- S w, KXm- K - X w F∂n- h - 2011se ]cn- j - Ø ns‚ 48˛mw [n-jvTn-Xhpw k¥p-en-Xhpw oXn-®p-sIm-≠n-cn-°p∂p. kv{XoIƒs°- Ign™ c≠v ]Xn-‰m-≠n-∂n-S-bn¬ sbm∂pw Xmßm-hp∂ sNe-hn¬ hm¿jnIw IqSp-X¬ aq¿Ø-am-sbmcp bp‡hpw Pm-[n-]-Xy-]-c-hp-ambXn-cmb IS-∂m-{I-aWßfpw IqSn-h- - - tIc- f - Ø n¬ [mcmfw hnI- k Ch¿°v e`n-°p-∂n-√. Chsc-bmWv ap{Zm-hmIyw apt∂m-´p-sh-°pIbp- Hcp kmaqly, cmjv{Sob ]cn-h¿Ø-cnI-bmWv. N¿®-Ifpw {]h¿Ø-ßfpw D≠m- mw Zcn-{Z-cmbn ]cn-K-Wn-t°-≠-Xv. ≠mbn. ""]pXn-sbmcp tIc-f-Øn- -amWv hnI-k-w. Cu ka-o]w BtKm-fh¬°-cW S-]- - sb- ¶ nepw Ah- s Ims≠m∂pw adp-`m-K-ØmIs´ ]W°m¿° vHcp mbn t]mcm-SpI F∂-Xm-bn-cp∂p Xmsg ]d-bp∂ ne-]m-Sp-I-fn¬Sn-IfpsS ^e-ambn D≈-hcpw C√m- km[m-cW P-ß-fpsS Pohn-X-{]- ImcyØnpw ]™- a n- s √∂Xv B ap{Zm- h m- I yw. B t]mcm- ´ - Du∂p-∂Xm-W.v-Ø-hcpw XΩn-ep≈ A¥cw F√m- tcn¬ ImWmpw Ign- b p- ∂ p. Øns‚ XpS-°-amWv ]pXnb hnI- 1) {]Ir-Xn-hn-`-h-ß-fn-epw, A[zm-X- e - Ø nepw h¿[n--° p- ∂ p. an° Cusbm-chÿ hen-btXm-Xn-ep≈ - - k Iymº-bn-n-eqsS hn`m-hw ti-jn-bnepap≈ kmaq-lym-h-Im-{]h¿Ø-ßfpw kwL-Sn-∏n-°p-∂- - ]pØ≥ kmº-ØnI PohnX kw-L¿j-߃°n-S-bm-°p- sNøp-∂Xv. - ihpw kmaqly nb-{¥-Whpw Dd-Xv ]pdw-hcp-am-sØ B{i-bn-®mWv. - ∂p≠v. Iym-ºbn-ns‚ H∂mw-L´Øn¬ - - - ∏m-°m≥ Ign-bWw. -Ah- b n¬ IqSp- X epw D]- t `m- K - ]cn-jvIm-c-ß-fpw ]pØ≥ kmº-ØnI ]cn-jvIm- mev - I m- c y- ß - f n¬ Du∂n- s °m- 2) Xt±-iob kº-Øp¬∏m-ZwØnepw Dul- ° - ® - S - h - Ø nepw c-ßfpw AXns‚ {]Xym-Lm-Xßfp- - - - ≠p≈ _lp-P--hn-Zym-`ymk ]cn- h¿[n-∏n-°mpw AXns‚ hnX-cWwDu∂p- ∂ - h - b m- W v . Chn- S psØ AXns‚ {]Xym-Lm-X- amWv P PohnX XI¿®bv°v ]m-Sn-IfmWv e£y-an-Sp-∂Xv. - - kmaqly oXn-bn¬ A[n-jvTn-Xam- --{]Ir-Xn-hn-`hßsfsbm A[zm-ti- - - - - ß-fpamWv PPohnX {][m Imc- W - w . AtX- k - a bw H∂v , C∂sØ BtKmf˛ °mpw- Ign-bWw.jn-sbtbm imkv{Xo-bambn hnI-kn- - kmº-ØnI ]cn-jvIm-c-߃s°- tZiob kml-Ncy-߃ IW-°n-se- - 3) ap-jym-[zm--Øns‚ Xt±-iob∏n-°mtm D]-tbm-Kn-°mtm Ign- XI¿®bv°v {][m Xnsc cmPy-Øv S-°p∂ -k-a-c- SpØv tIc-f-Øns‚ `mhn apt∂-‰- D]-tbm-KsØ t{]m’m-ln-∏n-°p-bp-∂n-√. Chbp-sS-sb√mw Zpcn-X- ߃°v AXns‚ P-hn-cp≤ kz`m- Ønv klm-b-I-amb imkv{Xo- ∂Xpw A[zm Iq´m-baIsf i‡n- v -߃ Ap- ` - h n- t °- ≠ n- h - c p- ∂ - X v Imc-W-w. AtX-k-abw hsØ {]Xn- t cm- [ n- ° mpw Ign- bhpw ka-{K-hp-amb Hcp hnI-k s∏- S p- Ø p- ∂ - X p- a m- I - W w. hnZym-km[m-cW P-߃°pw hninjy kmº-ØnI ]cn-jvIm- bp∂n√. CØcw ka-c߃°v apX- - bw cq]-s∏-SpØp-I. `ymk˛ BtcmKy cwKsØZcn-{Z¿°p-am-Wv. C°m-cy-ßsf√mw em- f n- Ø - Ø ns‚ ASn- ÿ m c≠v, CØcw Hcp bsØ {]h¿Ø-߃ Cu e£y-tØmsS -P-߃°n-S-bn¬ {]N-cn∏n°p- c-߃s°-Xnsc cmPy- bp‡nsb tNmZyw-sN-øm≥ Ignbp- ASn- ÿ m- - a m°n P- P o- h n- X - ]p-{I-ao-Icn-°Ww. - -Ibpw ]cn-lm-c-߃ Is≠-Øm≥ ∂n-s√-∂- Zu¿_-ey-ap≠v. apX-em- Øns‚ hnhn-[-cw-K-ß-fn¬ S∏m- 4) ]pØ≥ kmº-ØnI ]cn-jv°m-P- ß sf klm- b n- ° bp- a mWv Øv S-°p∂ k-a-c- fn-Ø-Øns‚ ASn-ÿm--bp‡n t°≠ ne- ] m- S p- I ƒ°v cq]w- c-ßfpsS {]Xym-LmX-ßsf Bi-"thWw as‰mcp tIcfwIymº- ߃°v AXns‚ P- em`w h¿[n-∏n-°p-Ibpw AXns ¬Ip-I. b-]cambpw {]mtbmKn-Iambpw {]Xn- - - -bns‚ apJy-e-£yw. nc-¥csat∂mWw aqe-[-am°n aq∂v, P-Po-hn-XsØ {]Xn-Iq- tcm-[n-°p-∂Xm-hWw. - - 2011 HIvtSm-_¿ apX¬ 2012 hn-cp≤ kz`m-hsØ am‰ep-am-Wv. C°m-esØ aqe-[-- e-ambn _m[n-°p∂ Imcy-ßsf 5) `qhn-n-tbm-K-Øn¬ kmaq-ly-n-s^{_p-hcn hsc-bmWv hnI-k-- {]Xn-tcm-[n-°mpw kzcq]W-co-Xn-Iƒ hfsc {]mIr-X- {]mtZ-in-Im-Sn-ÿm--Øn¬ Is≠- b- { ¥Ww An- h m- c y- a m- ° - W w.Iym- º - b ns‚ H∂mw- L - ´ w. 2012 Ømpw CS- s ]- S mpw ]cn- l - c n- `qansb kmaqly nb-{¥-W-ap≈s^{_p-hcn apX¬ 2013 sabv hsc Ign-bp∂n√. CØcw °mpw klm- b - I - a m- I pw- h n[w s]mXp-kz-Ømbn ImWWw.AXm- b Xv ]cn- j - Ø ns‚ 50˛mw imkv{X-Øns‚ {]tbm-KsØ P- 6) D¬]m-Z-m-[n-jvTnX ne-]m-Sn-hm¿jnIw hsc-bp-≈XmWv c≠mw- - ka-c-߃°v apX-em-fn- ß-fn¬ FØn-°p-I; Adn-hns eqsS {]mtZ-in-I-k-ºZv hyh-ÿ-L-´w. Krl-kµ¿i-w, {]mtZ-inI Ø-Øns‚ ASn-ÿm IqSp-X¬ P-Io-bh¬°-cn-°p-I. - bpsS kmº-ØnI `{Z-Xbpw {]Xn-hnI- k {]iv- ß ƒ a-   n- mev, Chsb ]c-kv]cw _‘- tcm-[ti-jnbpw XpS¿®-bmbn h¿[n- -em°¬, {]iv-]-T-w, ]pkvXI bp‡nsb tNmZyw- s∏-SpØn tIc-f-Øns‚ s]mXp ∏n-°m≥ Ign-b-Ww.eLp-teJ {]Nm-c-Ww, {]mtZ-inI t_m[-a-fi-e-Øns‚ `mK-am-°p- 7) kº- Ø p¬∏m- Z - - Ø n- s ‚bpwPmY-Iƒ, ho´p-ap‰ ¢m p-Iƒ, Iem- sN-øm≥ Ignbp-∂n- Ibpw {]- h ¿Ø- - ß - f n¬ hnn-tbm-KØn-s‚bpw {]{Inbbn¬ -Pm- Y , kwÿm- - X e ]Z- b m{X s√∂- Zu¿_-ey-ap≠v. PßfpsS -]-¶m-fnØw Dd-∏m-°p- P- ß fpsS hen- b - t Xm- X nep≈F∂n-h-sbms° H∂mw-L-´-Øn¬ Ibpw sNøp-I. ]¶m-fnØhpw enwK oXnbpw Dd-
  2. 2. 2 ]cn-jZv hm¿Ø 2011 sk]vXw-_¿ 1 ˛ 30 - hnI-ksØ BXy-¥n-Iambn Hcp cmjv{Sob - -∏m-°Ww.- {]tbm-Kn-°mpw Ign-bq. Cu coXn- CØcw Ah-Im-i-߃ tSn-sb-Sp- ]Icw Ay-`m-jIƒ ]Tn-°p-Ibpw -8) Cu ne-]m-Sp-Iƒ°v ]qc-I-sa- bn¬ Zcn-{Z-cpsS Bi-b]camb Iq´m- - - - °m-mbn nc-¥c t]mcm-´-߃ kwkvIr-Xn-bpsS {]mY-anIhi-߃t∂mWw P- ] £ hnI- k w bva-Ifpw Bizmk {]h¿Ø--ß- Xs∂ th-≠n-h-cpw. t]mepw ae-bm-fn°v Ay-am-bn-Xo-km[y-amIpw hn[-am-IWw KXm-K- tfm-sSm∏w Xs∂ hf¿∂p hc-Ww. C∂sØ kml- N - c y- Ø n¬ cpIbpw sNøp-∂p. kmaq-ly-hn-I-Xw, Du¿÷w, hm¿Øm-hn-n-abw F∂m¬, F√m {]ÿm--Ønepw kmaq- l y- h n- I - k w - i - ‡ - a mb kw Akm-[y-am-Ip-∂p. Itºm-XpS-ßnb taJ-eIfnse hnI-kw - - C∂v i‡-am-sbmcp ""CS-Øc-°m¿ - sh√p-hn-fn-Isf tcn-SpI-bmWv. fhpw kzXz-cm-jv{So-bhpw i‡n-s∏-S-t°-≠Xv. - hf¿∂p-h∂n-cn-°bm-W.v Ch-cpw Zcn- - - kmaq-ly-hn-Iksa∂m¬ Zmcn-{Zy- Sp∂p. imkv{Xob kao-]sØbpw - - Cu ne-]m-Sp-Isf√mw ]e-t∏m- - {Zsc NqjWw sNøp-∂-h-cm-b-Xn- Øns‚ Xpey-amb hnX-c-W-a-√. bp‡n-t_m-[-sØbpw IqSn Cugmbn hni-Zo-I-cn-®-h-bm-Wv. am{X-a- m¬, IrXy-amb [n-I˛ Zcn{Z qX imkv{X-km-t¶-XnI hnZy-I- i‡n-Iƒ tN¿∂p XI¿°p-tºmƒ√, Ch-sbms° ΩpsS Ap-`-h- {[qho-I-c-W-Ønv Chcpw XS-bn-Sp- sfbpw Ah krjvSn-°p∂ ]pXnb ae-bm-fn-bpsS ]cm-{in-XXzw ]q¿W- -ß-fn-eqsS cq]-s∏-´p-h∂hbpam-Wv. ∂p≠v. AXn-m¬ Zcn{Z ]£-atm- - km[y-X-I-sfbpw Dƒs°m-≈p-∂- am-hp∂p. Cu ÿnXn Pm-[n-]-Xy-AXp-sIm-≠p-Xs∂ Ah kzbw `mhw D≠mIpw hn[w CS-Ø-c-°m- XmWv AXv. P-ßfpsS hy‡n-K- k- a q- l - Ø ns‚ km[y- X - I sfhni-Zo-I-c-W-Ønv ]cym-]vX-hpam- ¿°nS-bnse - t_m[-h¬°-cWhpw Xhpw kmaqly-hp-amb Ah-Im-i- t]mepw ae-bmfn°v Ay-am-°pI-Wv. F¶nepw H∂p-c≠v Imcy-ß- C∂sØ tIc-f-Øn¬ An-hm-cy- ßsf kwc-£n-°p-∂-Xm-Wv. kmaq- bm-W.vfnse ]cnjØv ne-]mSv A¬]w am-Wv. ly- a mb `n∂- X - I fpw h¿≤n® tIcfw CXn-Iw tSnb t´-IqSn hni-Zo-Icn-°mw. - c) `qhn-n-tbmKw: ]cn-jØns‚ - tIc-f-Øn¬ F√m em`s°mXnbpw a’-cm-[n-jvTn-X- ߃ imkv{Xo-bambpw bp‡n-kl- - - a) hntI-{µo-I-cWw: tIc-f- hnI-k kao-]w aÆv, sh≈w, {]ÿm--ß-fnepw amb Itºmf-hy-hÿbpw ne- ambpw hnI- k n- ∏ n- ° m- p≈Ønse PohnX kml-N-cy-ßfpw ap-jym-[zmw F∂n-hsb {]mY- n¬°p∂ kml-Ncy-Øn¬ km[m- - AhImiw ae-bm-fn-°p-≠v. ae-bm-hnI-kØns‚ Xehpw hyXy-kX- - - v anI hnI-k D]m-[n-Ifmbn I≠p - Zcn-{Z¿ D≠v. F∂m¬, cW P-ß-fpsS hy‡n-KXhpw fn-bpsS tZiob hnI-k--Øns‚ß-fm-b-Xn-m¬ F√m {]tZ-i-ß- sIm≠p≈XmWv. `qan- b mWv kmaq-ly-hp-amb Ah-Im-i-߃ `mK-am-W-Xv. ItºmfamIs´ F√mfnepw Htc hnI-k amXr-I-b√ {][m D¬]m-Z D]m-[n. `qan Zcn-{Z¿ F∂ ne- kwc-£n-°s∏-Sp-Ibn-√. AXn-m¬ - - sshhn- [ y- ß sfbpw XI¿Øvth≠-Xv. {]mtZ-inI {]k-‡-amb C∂-tØ-Xp-t]mse Hcp Dul-°®- - bn¬, Zcn-{Z-h¬°-c- Xs∂ km[m-cW P-ßfpsS hnhn- - XXmb D¬]mZ ˛ D]-t`m-Kcq-]- -P-Iob Iq´m-bvaIfmWv cq]-s∏-´p- - - hS D]m-[n-bmbn am‰p-∂Xns F¥v - [-Xcw Iq´m-bva-Iƒ An-hm-cy-am- ߃ Pßfn¬ ASn-t®¬]n-°bm- -h-tc≠-Xv. Cu hkvXpX hntI-{µo- hne-sIm-SpØpw sNdp-°-Ww. hnI- W-Øn-n-S-bm-°p∂ hp-Ibm-Wv. - Wv. CXphgn apX-em-fnØ hyh-ÿ-Ir-Xm-kq-{X-WsØ IqSp-X¬ {]k- k- - Ø ns‚ t]cn¬ k¿°m¿ hnI-k kwkvImcw bn-te°v tIc-f-sØbpw tIc-fo-b-‡-a m-°p-∂p. F∂m¬, Chsb tXr- X z- Ø n¬ `qan Gs‰- S pØv kmaq-ly, cmjv{Sob kmwkvIm- c nI hnIkw scbpw hnf-°n-t®¿°pIbmWv .tIhew {]mtZ-in-Iamb CS-s]-S¬ - kzImcy kwcw-`-I¿°v ¬Icp {]iv-ß-fpsS F∂Xv ne-hn-ep≈ km[y-X-I-fp- Zcn-{Z-]£Øp n∂p≈ ]cn-j- -F∂ coXn-bn-e√ ]cn-jØv hn`m- sX∂pw ]cn-j-Ønv A`n-{]m-b- ]- t bm- K n®p≈ P- ß - f psS Øns‚ kmaq-ly-hn-I-k bwhw sNøp-∂X.v {]mtZ-inI CS-s]- - ap≠v. AXphgn ^e-Øn¬ `c-W- t]cn¬ ˛ Ah¿ k¿KmflI tijn-I-fpsS hnIm-k- Ch-sbsb√mw tNmZyw sNøp-∂p.S-ep-Isf AhnsS Xs∂ Xf-®n-SmsX IqSw AXn¬n-£n-]vX-amb A[n- ambmWv ]cn-jØv ImWp-∂Xv. AXv Hcp P-XbpsS k¿Km-flIXbpsS - - -apX-em-fnØ bp‡n-s°-Xnsc S- Im-c-߃ D]-tbm-Kn®v Zcn-{Z-cpsS kwL-Sn-Xc-a-√. B ]g-a-bn-te-°p≈ Xncn-®p-t]m-°-√, hnImkw kmaq-ly-hn-IkØns‚ - - -°p∂ s]mXp ka-c-Øn¬ IÆn- InS-∏mSw tIm¿∏-td-‰vIƒ°-p-Iq-e- coXn-bn-ep≈ Zcn-{Z- Itºmf kwkvIm-cØnv Iog-Sß- - - ASn-ÿm--L-S-I-am-sW∂v ]cn-tN¿°m≥ Ign-b-Ww. as‰m-c¿Y- ambn ]nSn-s®-SpØv ¬Ip-Ibm-Wv, - ep-a√. ImcWw imkv{X-km-t¶-XnI - jØv Xncn-®-dn-bp-∂p.Øn¬, apX-em-fnØw Iog-S-°m≥ AXnv Iq´p-n¬°-bm-Wv. cpsS Hcp kwL-SnX Kth-jWw, kmaq-ly-im-kv{X-]T- - - - kmº-ØnI hnI-k-w: ]pØ≥{ian-°p∂ {]mtZ-inI hn`-h-ß- d) A[zm-tijn: ap-jym-[zm- - apt∂‰w C∂v Bh- ߃, `mjm-kmw-kIm-cnI hnnab v kmº-ØnI ]cn-jvIm-c-߃ c≠vsfbpw A[zm--ti-jn-sbbpw aqe- -Øns‚ hy‡n-]-chpw kmaq-ly- cq]- ß - f psS hnImkw F∂n- h - ]Xn-‰m≠v ]n∂n-Sp-tºmƒ AXns‚[--Øns‚ ]nSn-bn¬ n∂v tamNn- hp-amb hnI-k--amWv ]cn-jØv iy-am-Wv. sb√mw kmaq-ly-hn-IkØn-m-h- - - - {]Xym-Lm-Xßfm¬ temI-ØmsI - -∏n°pI am{X-a√; Ahsb apX-em- hnh-£n-°p-∂Xv. C°mcyw hnI-k- - iy- a m- W v. Itºmfm[n]Xyw kmº-ØnI Ak-a-Xzw IqSn-s°m-fn-Ø-Øn-s-Xn-cmb ka-c-Øns‚ -Øns‚ cmjv{Sobhpambn _‘- CØcw cq]- ß fpsS sshhn- ≠n-cn-°bm-Wv. ]W-°m¿ ˛ ]mh-D]m-[n-bm-°n-am-‰mpw Ign-b-Ww. s∏- S p- Ø n, ]n∂oSv hni- Z o- I - c n- cpsS Imbn-Ihpw am-kn-Ihp-amb - [ysØbpw hf¿®sbbpw XI¿°p- ߃, {Kmaw˛ Kcw, D¬∏m-ZAXnv klm-b-I-amb {]mtZ-inI °p∂p≠v. F¶nepw hnI-k---b- A[zm-i‡nbpsS hmIm-khpambn - ∂p. ]I-cambn em`m-[n-jvTnX hyh- - taJe ˛ tkh-ta-Je F∂ohn`m- -Bkq-{X-WamWv S-t°-≠X.v Ah - - Øns‚ {]mY- a nI ne- ] mSv _‘-s∏-´Xm-W.v - ÿ-bpsS ssh⁄m-nI cq]- K-߃bv-°n-S-bn-se√mw Ak-aXzw{]mY-an-I-ambpw Zcn-{Z-]-£-Øns‚ kwÿm-Øv n∂p≈ ap-jzm-[zm- hy‡n-KX Ah-Im-i-߃: imco- ßfpwkwkvIm-chpw hf¿Øp-∂p. IqSn-hcn-Ibm-W.v [-aq-e[Øns‚ - - - - -sNdp-Øp-n¬∏ns i‡n-s∏-Sp- - Ø ns‚ Ib- ‰ p- a - X nsb Ap- cn-Ihpw am-kn-I-hp-amb Btcm- aqe-[--k-am-l-cW cq]-ß-fn¬ B[n-]-Xyhpw kzIm-cy--h¬°-c-Øp∂ A[zm-Iq-´m-baIfmbn amdp- - v - - Iqen°p- ∂ - X m- b n- c n- ° n- √ F∂ Kyw, k¿Km-flIX t]mjn-∏n-°p∂ - - hcp∂ am‰-ß-f-p-k-cn®v hn`-h-ß- Whpw F√m cwK-ß-fnepw iI-Xn-Ibpw thWw. hntI-{µo-I-cWw Imcyw ChnsS hy‡-am-°p-Ibm-W.v - hnZym-`ym-kw, ip`m-]vXn-hnizm-kw fnepw imkv{X-km-t¶-XnI cq]-ß- s∏-´ncn-°p∂p. CØcw b-߃as‰mcp coXn-bn¬ IqSn {]k-‡- hnI-kØns‚ cmjv{So-bw hnI- - - ¬Ip∂ kmaq- l ym- ¥ - c o£w fnepw kwkvIm-cØn-ep-sa√mw am‰- - apX-em-fn-Øhyh-ÿsb {]Xn-k-am-Wv. t]mcm-´-߃°p≈ i‡- k-sØ BXy-¥n-I-ambn Hcp F∂nhsbms° P- ß - f psS ߃ hcpsa∂-XmWv temI-Ønse ‘n--bn-em°p∂p≠v; F∂m¬ {]Xn-amb Hcp D]m[n-bmWXv. hn`-h- cmjv{Sob {]iv-am-bmWv ]cn- hy‡n- K - X - a mb Ah- I m- i - ß - Ap-`hw. kmwkvIm-cnI sshhn k-‘n-bn¬ n∂v c£-s∏-Sm-mbnß-fp-sSbpw [D]m-[n-I-fp-sSbpw jØv ImWp-∂Xv: kaq-lØn¬ - fn¬s]Sp∂p.F∂m¬, tcmKm-Xp-c- [yw Zcn- { Z- ] - £ - hnI- k - - Ø nv apX-em-fnØw CtX b-߃ Xs∂taep≈ nb- { ¥- W w^e- { ]- Z - [n-I]£hpw Zcn-{Z-]£hpw D≈n-S- - - - X, aen--amb Pohn-X-km-l-N-cy- Ap-]q-cIam-Wv. `qan-bpsSbpw hn`- - - ho≠pw S-∏m-°p-IbmWv. CXm-ambnkm[n-°p∂Xv Hcp hntI-{µo- tØmfw hnI-k--]-≤-Xn-I-fn¬ ߃, hnZym-`ymk Ah-kcßfn√m- - - - h-ßfpsSbpw D¬]m-Ztm-]m-[n-Ifp- - - - Is´, ho≠pw ]pXnb {]Xn-k-‘n-IrX hyh-ÿbn-emWv. {]mtZ-in-I- - cmjv{SobwD≠m-Ipw. Cu An-hm-cy-X- bva, aZym-k‡n, ab-°p-acp-∂p-Iƒ, - - sSbpw sshhn[yw kwkv I m- c - Iƒ°nSbm-°pIbmW.v ]pØ≥hn-`-h-߃ Is≠Øn {]tbm-P-- bmWv hnI-kØns‚ cmjv{Sob - - ssewKnI Acm-PIXzw Po¿W-kmw- - Øns‚ kzX-{¥hpw sshhn-≤y-hp- ]cn-j°m-c߃ k¿°m-cp-Isfbpw v - -s∏-Sp-Ømpw P-ß-fpsS an®-h-cp- kz`mhw n¿W-bn-°p-∂Xv. P-ßfn¬ - kvIm-cnI cq]-߃,{Inan¬h¬°- am¿∂ nc-h-[n-cq-]-߃ hf¿Øn CXc Pm-[n-]-Xy -kw-hn-[m--ß-am- sØ kmaqly kwcw- ` - I£n-cm-j{v So-bØns‚ ASn-ÿm-Øn- - - c-Ww, kv{XoI-fp-sSbpw Ip´n-I-fp- s°m-≠p-hcpw. `mjbpw Bi-bkw- - - sfbpw Zp¿_- e - s ∏- S p-- Ø p- ∂ p.߃°mbn hnn- t bm- K n- ° mpw ep≈ `n∂-XIsf adn-IS°m≥ hnI- - -- sSbpw taep≈ ]oU--߃, Nqj- ln-XIfpw Bhn-jv°m-cßfp-aS°- - - - - - ]pØ≥ kmº-ØnI b-ßsfbpw -hntI-{µo-I-c-W-Øn-eqsS km[n- k-Øns‚ cmjv{So-bØnp Ign- - - -Wm[n-jvTn-X sXmgn¬ kml-N-cy- ap≈ cq]-߃ CØ-c-Øn-ep-≈-°pw. ]cn-ÿn-Xn-bp-sSbpw hn`-hß- - bpsa∂pw ]cn-jØv Icp-Xp∂p. ne- ߃ am^n-bm-h¬°-cWw XpS-ßn- Xm-Wv. kmwkvIm-cnI cq]-ß-fpsSfp-sSbpw kwc-£-W-Ønpw ^e- hn-ep≈ hnI-kb-߃ [n-I]- - - - bh hy‡n-K-X- Ah-Im-i-ß-fpsS kzX-{¥-amb hnImkhpw kmaq-ly- kmwkvIm-cnI{]-Z-amb Hcp am¿KamWv hntI-{µo- £-sØ-bmWv klm-bn-°p-∂Xv. Zcn-{Z- ntj-[-am-Wv. aZyw A[zm--ti-jn- hn-I-k--Øns‚ `mK-am-Wv.I-cWw. - - ]-£Øp-n∂p {]h¿Øn°p∂ P- - bpsS Imcy-£-aX Ipd-bv°p-Ibpw tIc-f-Øn¬ CXn-Iw Xs∂ hnIkw F∂Xv b) Zcn-{Z-cpsS Iq´mbva: tIc-f- ߃°pw kwL-SIƒ°pw am{X- - - sXmgn-em-fn-Isf IqSp-XembnAcm- Hcp s]mXp- kmwkvIm-cnI a-fiew ne-hn-ep≈ km[y-X-Øn¬ F√m {]ÿm-ßfnepw Zcn- - - amWv Cu Ah-ÿ°v am‰w hcp- - jv{So-bh¬°-cn-°p-Ibpw sNøp-∂p. - hf¿∂p- h - ∂ n- ´ p- ≠ v. F∂m¬,{Z¿ D≠v. F∂m¬, Zcn-{Z¿ F∂ ØmmhpI.Cu e£y-tØm-sS-bp≈ kmaqly Ah-Im-i߃: `£y-kp- - Itºmf kwkvImchpw PmXn-aX I-fp-]-tbm-Kn®p≈ne-bn¬, Zcn-{Z-h¬°-c-W-Øn-n-S- Zcn-{Z-]£- hnI-kØnv Itºmf hy- - - - c-£, ]m¿∏n-Sw, -kmaqly kpc- kzXz-k-¶¬]-ßfpw tN¿∂v Cubm- ° p∂ kmaq- l y, cmjv { Sob h-ÿbp-am-bp≈ t]mcm´hpw An-hm- - £, sXmgn¬, hntm-Z˛- hn{ia- s]mXp kmwkvIm-cnI afi-esØ P-ß-fpsS{]iv-ß-fpsS t]cn¬ ˛ Ah¿ cy-am-bncn-°pw. Zcn-{Z-]£Øp-n-∂p≈ - - D]m-[n-Iƒ, hn⁄m--k-ºm-Z-- XI¿°p-Ibm-Wv.Hcp hiØv kzXz- - k¿KmflI tijn-I-kwL-Sn-Xc-a-√. B coXn-bn-ep≈ hnI-k--cm-jv{Sobw kmaq-ly-hn- Ønpw hnZ-Kv[-]-cn-io-e--Øn-p- cm-j{Sobw P-ßfpsS Bib {]]- v -Zcn-{Z-cpsS Hcp kwL-SnX apt∂‰w IkØnmWv Du∂¬ ¬Ip-∂X.v - ≈ Xpey- a mb Ah- k - c - ß ƒ, ©sØ kzm[o- n- ° p- t ºmƒ fpsS hnIm-k-ambmWv Xm¬]cyap≈ kwcw- ` - ß - f n-C∂v Bh-iy-am-Wv. At∏mƒ am{X- P-ßfpsS Pohn-Xn-ehm-chpw Ah- - - - - te¿s]-Sm-p≈ Ah-kc߃, hn`- - - ItºmfkwkvImcw P-ß-fpsS ]cn-jØv ImWp-∂Xv.sa, kzXz- c m- j v{So- b - Ø ns‚ cpsS hy‡n-KXhpw kmaq-ly-hp-amb - atm-`m-hßsfbpw Pohn-Xssi-en- - - -]nSnbnepw A‘hnizmk-ß-fnepw Ah-Im-ißfpw h¿[n®n´pt≠m F∂- - - h-ßfnepw [D]m-[n-Ifnepw D≈- - - I-sfbpw kzm[o-n-°p-∂p. CXns‚ AXv ]g-a-bn-te-°p≈a‰pw IpSpßn-°nS-°p∂ Zcn-{Zsc mWv ChnsS ]cn-tim-[n-°p∂-X.v A√m- P-Iob nb-{¥-Ww, oXn-]q¿∆- ^e-ambn P-߃ hnIr-Xamb Hcp -Bi-b-]-c-ambn t_m[-h¬°-cn- sX-bp≈ hnI-kw P-Io-bhpw Pm- amb hnX-cWw, kmaq-ly-kmw-kIm- v kwkvIm-cØn∂Sn-abm-hpI-bm-Wv. - - Xncn-®p-t]m-°-√, cnI {]h¿Ø- - ß ƒ, kwLw°mpw Zcn{Z ]£Øv n∂p≈ [n-]Xy-]chp-as√∂v ]cn-jØv hniz- - - - - tNcp∂Xnp-ap≈ Ah-Imiw XpS- CXns‚ ^e-ambn hnI-k Itºmf kwkvIm-c-{]Xn-tcm-[hpw {]t£m-`hpw kº- kn-°p-∂p. P-ßfpsS hy‡n-KXhpw - - kmwkvIm-cØns‚ hnImkw Akm-∂-hn-`m-KØn-s-Xnsc t¿°p-t¿ - kmaq-ly-hp-amb Ah-Im-i߃ Ah- - ßn-b-h-sb√mw P-ß-fpsS kmaq- [y- a m- I p- ∂ p. ae- b m- f - ` m- j bv ° p Ønv Iog-S-ß-ep-a-√. ly-amb Ah-Im-i-ß-fn¬ s]Spw.
  3. 3. 2011 sk]vXw-_¿ 1 ˛ 30 - ]cn-jZv hm¿Ø 3{]iv-w Xs∂bm-bmWv ]cn-jØv ImWp-∂Xv AXns‚ cmjv{So-bsØbpw s]mXp- - Kn-°-W-sa∂n-√. F√m-hn[ kwL- XIcpw. ]cn-ÿnXn-miw hn`-h- Øns‚n¿amW- Ø nepw a¿aw hn¬ AwKo-Icn-°p∂ ne-]m-SmWv - SnX {]h¿Ø- - ß fpw A[zm ß-fp-sSbpw D¬]m-Z-tm-]m-[n-I-fp- `qanbpw sh≈hpw ap-jym-[zm- tI{µ k¿°m-¿ ssIs°m-≈p∂Xv. Iq´m-baIfpw samØ-Øn¬ ]nd-tIm- v - sSbpw mi-am-W,v AXm-bXv D¬]m- hpw BWv. Hcp I¿a-]-≤-Xn-bn- kzIm-cy-h¬°-cWhpw Pohn-Xkw- - - ´-Sn-°pw. Acm-j{SobXbpw,Xzcn-XK- v - Z hnX-cW cq]-ß-fpsS XI¿®- eqsS Ahsb Iq´n-b n-W -°m≥, L¿j-ßfpw h¿≤n--°p∂ ÿnXn- Xn-bn¬ ]Wap≠m-°m-p≈ hy{K- bmWv. AXv ]cm{ib-Øn-te-°mWv Hmtcm kµ¿`- Ø npw Hmtcm bmWv tIc-f-Ønepw i‡n-s∏-Sp- Xbpw h¿≤n- ° pw. CsX√mw bn- ° p- I . AXp- s Im≠v ]cn- {]tZ-i-Ønpw Ap-tbm-Py-amb ∂-X.v tcsØ kqNn- ∏ n® Pohn- ÿnXn kwc-£WsØ tIh-e- aq¿Ø-]-≤-Xn-Iƒ cq]o-I-cn-t°-≠- tIc-fØnse hcp-am-Øn-te°v - - XkwL¿j߃ aq¿—n-°m≥ CS- amb {]IrXnkvt-l-amb√ ]cn- Xp-≠v. Chn- S psØ Irjnbpw hyh- k m- bm-°pw. kº-∂¿°pw sa®-s∏´ jØv ImWp- ∂ Xv . hn`- h - ß - f p- as‰mcp tIc-fw AYhm ]pXn- bhpw tN¿∂v ¬Ip∂ kw`m-h ÿnc-h-cp-am--°m¿°p-sam- sSbpw D¬]m-Ztm-]m-[n-Ifp-sSbpw - - sbmcp tIcfw krjv S n- ° m≥ 18.46% am{X-am-W.v AXm-bX,v A©n- - gnsIbp≈-h¿°v PohnXw IqSp-X¬ PohnX cq]ß-fp-sSbpw ta¬ Zcn-{Z- th≠ Hcp h≥ P-Iob apt∂‰- sem-∂n¬ Ipd-hv. ΩpsS IW- Zp -lam-Ipw. - ]-£-Øn-p≈ Ah-Im-i-߃°p- Ønp th≠ XpS°w Ipdn-°p-I- °pIq-´en¬ sI´n-S-n¿am-Ww IqSn hnI-khpw ]cn-ÿn-Xnbpw - th-≠n-bp≈ t]mcm-´amWnXv. ]›m- - bmWv ChnsS sNøp-∂-Xv. tkh--ta-J-e-bn¬ Dƒs∏-Sp-Øn- [ aqe-[-hpw A¥m-cm-jv{S- Ø-e-kuI-cy-ß-fp-sSbpw ]pXnb F∂m¬, Bg-Øn-ep≈ hnizm-k- bm¬ kwÿm--h-cp-am--Øns‚ hym]mc irw-JeIfpw tN¿∂v GXp - - D¬]m-Z cq]-ßfp-sSbpw hnImkw - cm- l n- X y- Ø n- t e°v hgp- X n- h o- 77.20%hpw tkh--cw-KØv n∂m- cwKØpw B[n-]Xyw ÿm]n-°m≥ ne-hn-ep≈ hn`-h-ßsf Dƒs°m- Ønv D¬IWvT ko‰ns‚ Ap-]m- WpsIm≠n- c n- ° p∂ tIcf P- sW∂v ImWmw. tIc-f-Ønse apX-em-fn-ØsØ {]m]vXam-°n-bn-cn- - ≈p∂coXn-bn-em-I-Ww, AXns X-Øn-e-√, ""kzm{ibØns‚ I®- Xsb as‰mcp tIc-f-Øns‚, IqSp- tkh--ta-JebnemI-s´, ap∂n-´p- °bmWv. Ct∏mgnXv ap-jym-[zm- in-∏n®p sIm-≠m-I-cp-Xv F∂v h-S-kz`m-h-ØnemWv. 50 iX-am-- X¬ s√mcp tIcfØns‚ km n¬°p- ∂ Xv tlm´¬I- ® - h Sw, -Øn-s‚bpw {]IrXn hn`-h-ß-fp- Imcyw ]cn-j-Øns‚ hnI-k Øn-e-√- ap-gp-h≥ ko‰nepw A¿l- [yX t_m[y-s∏-Sp-ØpI Ffp-∏- hml CS-]m-S,v kzImcy ]Ww CS- sSbpw taep≈ B[n-]-Xyw IqSn- kao-]w Dd-s°-∏-d-bp-∂p. cm-b-h¿°v am{Xw {]th-i-hpw a-√, H‰-b-Sn°p S-°p-∂-Xpa-√. ]m-Sv, dnb¬ FtÉv F∂n-ßs bmbn amdn-bn-cn-°p-∂p. tkh--ta- tIcfØns‚ kmaqly hnI- ymb- a mb ^okpw F∂- X m- W v AXn-m¬ Hs∂m-∂c sIm√w o D]- t `m- K - t Øbpw Dul- ° - ® - h - J-ebpw aqe-[hy-hÿbpsS `mK- - - - - kw kw_-‘n® ]cn-jØv ne- ΩpsS ne- ] m- S v . ymb- a mb ≠p-n¬°p-∂, CS-ap-dn-bmØ Hcp SsØbpw ASnÿm- a m- ° n- ambncn-°p-∂p. Cu Ah-ÿsb ]mSv apt∂m´p hbv°p- I bpw ^okvt]mepw ¬Im≥ kmº-Øn- Iymsº- b n- n- p- t h≠ Xø- s d- bp≈Xpw t{]m’m-ln-∏n-°p-∂-Xp- kwc-£n-°p∂ Hcp D]m-[n -am-{X- kmaqly hnI-k--Øns‚ cmjv{So- I-ti-jn-bn-√mØ Ip´n-IfpsS ]Tw - Sp∏mWv BZyw S-Øp-∂-Xv. Cu amb {]h¿Ø--ß-fm-Wv. {]hm-kn- amWv C∂v `cW- I q- S w. C¥y- bw, kmwkvIm-cn-Iw, kmº-ØnIw, k¿°m¿/ kaql ]n¥p-W-tbmsS Iymsº- b n- ns‚ ‘IpXn- ∏ p- ] - ∏-WamWvtkh-cw-KsØ _lp-`q- - bnemIs´ Nne cwKß-fnsem-gnsI ]mcn-ÿnIw F∂o Xe-ß-ƒ ]cn- S-°-Ww. Ignhpw Xm¬]-cy-hp-ap- eIbmbn (spring board) Hcp cn- ` mKw {]h¿Ø- - ß - f psSbpw a‰v taJ-eIsf√mw kzImcy apX¬ - tim- [ - n °pI- b p- a mWv CXphsc ≈-h¿°v ]W-an-√m-Ø-Xp-sIm≠v ‘DW¿Øp- P mY” /]Z- b m{Xbpw t{kmX- v. Xt±-io-b-amb hn`-h- apS-°v hgntbm ""s]mXp˛kzImcy sNbvX- X v.- kmaqly hnI- k - ]Tn- ° m≥ Ign- b mØ ÿnXn; hn`m-hw sNbvXn-´p-≠v. ßsftbm, A[zm--ti-jn-sbtbm, ]¶m-fnØw F∂ t]cntem aqe- Ønmh-iy-amb ne-]m-Sp-IfpsS - Ignhpw Xm¬]- c yhpw C√m- Ø - nt£-]km-[y-XIsftbm D¬]m-Z- - - - [-hy-hÿbpsS `mK-am-Ip-Ibm-W.v - - - - A`m- h - Ø n¬ XnI®pw [nI h¿°v ]Ww D≈-XvsIm≠v am{Xw hnI-k Iymº-bn≥, P-߃ -]c-ambn {]tbm-P--s∏-Sp-Øp- Cu ÿnXn ]cn-ÿn-Xn, kpÿn- ]£-kao-]-tØmsSbp≈ ]Tn°m≥ Ign- b p∂ ÿnXn˛ XßfpsS ZrV-n-›bw {]I-Sn-∏n- ∂n√. Dul°®-h-Shpw D]-t`m-K- cX F∂n-h°pw `oj-Wn-bm-Wv. {]h¿Ø-ßfmWv tIc-fØn¬ S- - - - CXnsbmWv ]cn-jØv FXn¿°p- °p-∂, AXnv Ahsc t{]cn-∏n- hp-amWv {][m-ambpw S-°p-∂Xv. - - kmaqly hnI- k {]{In- b - °p-∂-Xv. AXp-sIm-≠mWv ]cn-j- ∂Xv. °p∂ ]cn-]m-Sn-bm-Wv. CXn¬ CØcw {]iv - ß ƒ i‡n- bpsS kpÿn-cX {][m--am-Wv. Øns‚ kmaqly hnI-k kao-]- CtX ne-]mSv CBSE, Cw•o-jao- v PmXn, aX cmjv{Sob t`Z-an-√msX s∏Sptºmgpw kmº-ØnI hn-I-k- Xm¬°m- e n- I - a mb sXmgnepw -Øns‚ `mK-ambp≈ GXmpw Unbw kvIqfpIƒ PmXn˛ aXm-Sn- F√m-h-scbpw ]s¶-Sp-∏n°Ww. -sØ-°p-dn®v s]mXp-hn¬ AwKo- AXphgn-bp≈kºØpw [q¿Øpw ne-]m-Sp-Iƒ apI-fn¬ kqNn-∏n-®- ÿm--Øn¬ ¬Ip-∂ S-]-Sn- tIc-fØnse F√m imkv{X-km-t¶- - I-cn-°p∂ ne-]mSv {]iv- ]-cn- kmaq-ly-hn-IksØ klm-bn-°p- - Xv. CØcw ne-]mSpIƒ F¥p- bnepw {]I-Sn-∏n-®-XmWv. ]cn-jØv Xn- I - ÿ m- ] - - ß - f n- s ebpw hnZ- lm-cØnv klm-bIas√∂XmWv - - - - ∂n√. hn`-h-miw kw`-hn-®m¬ sIm≠v {]k-‡am-Ip∂p F∂v ]cn- - FXn¿°p- ∂ Xv s]mXp hnZym- Kv[cpw CXn¬ ]¶m-fn-I-fm-IWw. Chn-SpsØ Ap-`hw. ChnSpsØ D¬]m- Z hnX- c W cq]- ß - ƒ j-Øns‚ Ap-`-h-ß-fn¬ n∂v `ymkØns‚ XI¿®-sb-bmWv; ne- as‰mcp tIcfw sI´n-∏Sp-°m≥ Ah- - kmº- Ø nI hnI- k - Ø ns‚ XIcpw. AXp-hgn P Pohn-X-w H∂p c≠v DZm-l-c-W-߃ Nq≠n- sIm-≈p-∂Xv amXr-`m-j-bn-eq-sS- cpsS klmbw An-hmcy-am-Wv. kao-]w B[p-nI kmt¶-Xn-I- °m-Wn-°-bm-Wv Cn-sN-øp-∂Xv. bp≈ hnZym-`ymkØn∂m-Wv. ae- hnI-k--Iym-º-bn-ns‚ {][m hn-ZybpsS klm-b-tØm-sS-bp≈ CØcw ne-]m-Sp-IfmWv hnI-k - bmfw H∂mw-`mj F∂Xv kvIqfp- ap{Zm- h mIyw “thWw as‰mcp tkh--hy-h-kmbß-sfbpw {]hm- Iymº-bn-n¬ N¿® sNtø≠-Xv. I-fnse ]nco-b-Uns‚ {]iv-a-√; tIcfw” F∂-Xm-Wv.- F¥mWv Cu kn-n-t£-]sØbpw {]tbm-Ps∏- - - - tIc-f-Øn¬ Ah kw_-‘n® kwhm-Z-ß-fmWv amXr- ` mjm hnZym- ` ym- k - Ø ns‚ ]pXnb tIc-fØns‚ khn-ti-jX- - - SpØp-Ibpw, tIm¿∏-td‰v klm-b- P-]£ hnI-k ]cn-]m-Sn-Iƒ°v {]iv-am-Wv. Chn-sS-bmWv ne-]m- Iƒ? Ah km£m- X v I - c n- ° m≥ tØmsS ]›m-ØehnI-kw S- CXn-Iw Xs∂ Hcp klm-bam-hpI. - Sp-Iƒ {]k-‡-am-Ip-∂-Xpw ]cn- F¥psN-ø-Ww? AXn¬ P-߃ Øp- I bpw sNøpI F- ∂ Xn¬ s]mXp- kmwkvIm-cnI ne- ] m- S p- I - f psS {]k‡n: jØv Hgp-°n-s-Xnsc o¥p-∂Xpw. - FSp-t°≠ ap≥ssI F¥m-Wv? Du∂p∂XmWv. C°mcy-Øn¬ Hcp imkv{X-Øns‚ P-]-£-{]-tbm- ne-]m-Sp-Iƒ D≠m-Ip-∂Xv Pohn-Xm- ho´p-ap-‰¢mkpI-ƒ, ho´p-ap‰ ¢Ã- cmjv{Sob ka-hmbw Xs∂ tIc-f- a-fiew hf¿∂p- KsØ ap≥n¿Øn ]cn-jØv hnI- p-`-h-ß-fn¬ n∂m-Wv. AØcw dp-Iƒ, {Kma-k` apX-em-b-h-bv°v Øn¬ D≠m-bn-h-cn-I-bm-Wv. Cu h-∂n-´p-≠v. kn-∏n-s®-SpØ Ht´sd ne-]m-Sp-Iƒ Ap- ` - h - ß sf ASn- ÿ m- - Fs¥¥v ]¶v hln- ° m≥ Ign o°w A]-I-S-Ichpam-Wv. tIc- f kaq- l w CXn- IwXs∂ am°nbmhWw hnI-k Iymº- bpw? imkv{X-km-t¶-Xn-I-cw-K-ß- tIc-fØnse ap-jym-[zm-sØ - F∂m¬, Itºmf AwKo-I-cn-®n-´p-≠v. hnZym-`ymkw, bn≥. fn¬n∂v Fs¥¥p klm- b - BtKmf sXmgn¬ hn]- W nsb Btcm-Kyw, ]cn-ÿn-Xn, Du¿Pw ßfmWv Bh-iy-ap-≈Xv? nb-a- e£y- a m°n hnI- k n- ∏ n- ° - W - kwkvImchpw PmXn- F∂ocwK-ßfn-se√mw CXv sXfn-bn- - 2010¬ ]cn-jØv S-Øn-b, P- n¿am- W - Ø nepw n¿h- l - W - sa∂pw, AXnv th≠ ]cn-io-e-- ®Xm- W v . ]e ne- ] m- S pIfnepw {i-≤bm-I¿jn-®, Hcp Iymsº-bn-m- - Ønepw sNtø≠ sX¥v? Chsb ß-fmWv S-t°≠sX∂pw km[y- aX kzXz-k-¶¬]- cmjv{So- b - ∏ m¿´n- I ƒ H∂n®v bn-cp∂p `qkw-c-£-W-Pm-Y. “`qan √mw Cnbpw N¿®-sN-tø≠ Imcy- amb ÿe-ß-fn-te-s°√mw Chn- ßfpw tN¿∂v Cu ]cnjØns FXn¿Øn-´p-≠.v hnI- s]mXp-kzØv” Fs∂mcp ne-]mSv ß-fm-W.v Sp∂v ap-jym-[zmw Ib‰nAb- k hntcm-[n-I-fmbn Nn{Xo-I-cn-®n- CXn-eqsS apt∂m-´p-sh®p. tIcfw bv°p- I - b mWv th≠- s X∂pw s]mXp kmwkvIm-cnI ´p-≠v. At∏mgpw ]cn-jØv AXn CXn- p- a pºv v I≠n- ´ n- √ mØ Hcp as‰mcp tIc-fØns‚ n¿am-W- - ImgvN-∏m-Sn-eqsS {]iv-߃ Ah- Ønse c≠mw L´w 2012 s^{_p- Aßns kwÿm-sØ hcp-amw afi-esØ XI¿°p- s‚ ne-]m-Sp-I-fn¬ n∂v ]n≥am- X-cn-∏n-°m≥ Ign-™XmWv CXns‚ - hcn apX¬ 2013 sabn¬ h¿[n-∏n-°Wsa∂pw AØcw hcp- - - dn-bn-´n-√. CØcw ne-]m-Sp-I-sf I-bm-Wv. Hcp hiØv t´w. `qanbn¬ B¿°pw F¥pw S- ° p∂ ]cn- j - Ø ns‚ 50- ˛ mw amw sIm≠p D]-t`mK Bh-iy- IqSp-X¬ IrXy-am°mpw sske‚ v sNøm≥ Ah-Im-i-an-√, DS-a-ÿm- hm¿jn-I]cn-]mSnhsc Bbn-cn-°pw. - - ߃ nd-th-‰-W-sa∂pw GXm≠v hmen, amhq¿ -IqSp-X¬ i‡-ambn F√m-hcpw hmZn-°p-∂p. ]Wn-sb- kzXz-cm-jv{Sobw P- {]N-c-n-∏n-°mpam-Wv ]cn-jØv h-Imiw An-b{¥n-Xtam A]-cn-Nn- - 1986 am¿®n¬ S∂ 23-˛mw hm¿jn- Xtam A√. AXn-m¬, `qhn-n-tbm- I-k-tΩ-f--Øn¬ ]cn-jØv Hcp Sp-°p-∂hcpsS tkh-˛ thX-hy- - - - ß-fpsS Bib {]]- {ian-®-Xv. Cnbpw XpS-cpw. K- Ø n¬ kmaqly nb--{ ¥Ww Xocp-am-sa-SpØp: ASpØ 5 h¿j- - hÿIfpw sXmgn¬ kpc-£-bpw, tIcfØnse ]e {][m Zcn-{Z-P--X-bpsS t£ahpw Dd∏v ©sØ kzm[o-n- {]iv-ß-fnepw ]cn-jØns‚ ne- G¿s∏-Sp-Ø-W-sa-∂m-bn-cp∂p ]cn- Øn-p-≈n¬ tIc-fsØ kºq¿W hcp-Ø-W-sa∂ A`n-{]mbw C°p- ]mSv hyXy-kvX-am-bncp-∂p. BOT, jØv ne-]m-Sv. “as‰mcp tIc-f- km£-cam-°pw F∂v. 1991 G{]n¬ - ´-Øn¬ Nne-scms° Bh-iy-s∏-Sp- °p-tºmƒ Itºmf PPP FIv k v { ]kv th, F∂n- h - ”Øns‚ n¿am-W-Ønv ASn-Ø-d- 18v tIcfw kºq¿W km£-c- bm-tI≠ Bi-b-ß-fmWv B ne- ambn {]Jym-]n-®p. ]cn-jØv Xn- ∂p F∂v am{Xw. kwkvImcw P-ß- bnsems° Cu hyXymkw {]I-Sn- ]m-Sn-eqsS apt∂m-´p-h-®-Xv. Irjn, ®√ AXv sNbv X Xv . nc- h [n tIc-f-hn-I-kw kw_-‘n® ∏n-®n-´pap-≠v. as‰mcp cwKw hnZym- Cusbmcp ne-]mSv CXn-Iw tSn- fpsS atm-`m-h-ß- `ym-k-Øn-t‚-Xm-Wv. C∂v kzm{ib J-w, sI´n-S-n¿am-Ww, tdmUp- {]ÿm-߃ AXn¬ ]¶m-fn-Ifm- - - cwKØv k¿°mdpw hnZym-`ymk Iƒ. IpSn-sh-≈w, o¿hm¿®, `phn- bn-cp-∂p. as‰mcp tIc-f-Øns‚ sb- S pØ kmaqly t´ßƒ sfbpw Pohn-X-ssi-en- I®-h-S-°mcpw XΩn¬ S-°p∂ n-tbm-K-co-Xn, `qan-bpsS hnim-e- krjvSn-bn¬ P-Iob ]¶m-fnØw t]mepw C√mXm-°p∂XmWv. A[zm- I-sfbpw kzm[o-n- N¿®-Iƒ Du∂p-∂Xv {][m-ambpw - amb n¿h-Nw, o¿-Ø-S-߃, A∂tØXn epw F{Xtbm IqSp-X- -ti-jn-bpsS Ib‰p-aXn h¿≤n-°p- ko‰ns‚ Ap-]m-XØnepw hmßm-- ]pg-Iƒ, Imb-ep-Iƒ, Ipf-߃, em-bn-cn-°-Ww. AXv km[y-am-°p- ∂-Xp-t]m-se-Xs∂ AXns‚ Cd°p- a- X nbpw h¿[n°pw. Imc- W w, °p-∂p. hp∂ ]W-Øn-ep-am-Wv. F√m -Im- aen-o-I-cWw apX-emb H´--h[n I-bmWv AXp-h-sc-bp≈ {]h¿Ø- eØpw N¿®-bpsS kz`mhw CXp- hnj-b-ßsf AXp-ambn _‘n-∏n- -Øns‚ e£yw. ]pXnb tkh hyh-km-b-߃ Xt±-iob A[zm-ti-jnsb D]-tbm- - Xs∂ Bbn-cp-∂p. F∂m¬ ]cn-j- °p- I - b p- ≠ m- b n. as‰mcp tIc- f -
  4. 4. 4 ]cn-jZv hm¿Ø 2011 sk]vXw-_¿ 1 ˛ 30 - imkv{X-K-Xn-bn-eqsS B¿. Knco-jvIp-am¿ ]{X-Ip-dn∏v ]q¿Æ-cq-]-Øn¬ ]I¿®-hym-[n-I-fn¬ n∂v hnZym-`ym-k, Btcm-Ky, kmaq-lnI {]iv-ß-fp-ambn tIc-fsØ ap‡-am-°p-I Imem-hÿm-am-‰Øn-p-kcn®v - - ]I¿®- h ym- [ n- I ƒ amdn- a mdn - - hnZKv[ ]cn-tim-[-bv°v hnt[-b- m-IWw. AXp-sIm-≠p-Xs∂ Fen- - HIvtSm-_dnse imkv{X-KXn - D≠m-hp-Ibpw P-߃ acn-°p- ∏n Dƒs∏-sS-bp≈ tcmK-ßfpsS Ibpw sNøp∂ kml-Ncyw ]cn-tim-[m kwhn-[m-߃ Bh- - "Pm∏-okv kvIqfp-Ifpw, Fs‚ - imiz-Xambn ]cn-lcn-°m-mbn - - Ip´n-Ifpw F∂ aRvPp atm-Pns‚ s]mXp- P - - ß fpw k¿°m¿ iy-Ønv D≠v F∂v Btcm-Ky-h- Ipdn∏v tªmKn-tmSv IS-s∏-´n-cn-°p- "hnZym`ymk Ip∏pw k¿°mdpw Dd-∏p-h-cp-Ø- kwhn- [ m- - ß fpw Iq´mbn Ww. tcmK- n¿W- b w, NnIn- ’ , ∂p. P∏m-n¬ Ip´n-Isf _meyw ]mt°Pv- ˛- P-- {]h¿Øn- ° - W - s a∂v tIcf tcmK-{]-Xn-tcm[ {]h¿Ø--߃ apX¬ ]Tn-∏n-t°-≠n-h∂ aRvPp imkv { X- k m- l n- X y- ] - c n- j Øv F∂nh _lp- P ]¶m- f n- Ø - Hcp IY ]d-bpw-t]mse Ahn-SsØ Iob kwhmZw A`y¿Yn-°p-∂p. s]mXp Pm- tØmsS tUmIv S ¿amcptSbpw kvIqƒ hnZym-`ym-km-p-`-h-߃ An-hmcyw tcmKy cwK- Ø pw, s]mXp Btcm-Ky-{]-h¿Ø-IcptSbpw tXr- ]¶p-h-bv°p-∂p. CXp hmbn-°p- Aht_m-[-Ønepw cmjv{Sob tºmƒ C¥y≥ kvIqfn¬ ]Tn-°p- ne-hm-c-Ønepw hnZym-`ym-k- Xz-Øn¬ Du¿Pn-X-ambn S-°-Ww. ∂-Xn-s-°mƒ F¥v DZm-Ø-amWv GIo-IrX Bh- i y- Ø n- p≈ acp∂pw a‰v Ønepw ap∂n- ´ p- n¬°p- ∂ - NnIn’m kwhn-[m--ßfpw Bip- Ahn-SsØ ]T-hpw Ap-_‘ kne-_kv: {]N-c- Xmbn Ah-Im-is∏-Sp∂ tIcfw - ]-{Xn-Ifn¬ D≠v F∂v Btcm-Ky-h- - {]h¿Ø ]cn-]m-Sn-Ifpw F∂p t]msemcp {]tZ-iØv sImXp- Ip∏pw k¿°mdpw ap≥Iq´n Dd-∏p- ap°p t_m[y-am-Ipw. W-hpw, hkvXp-X- Ip I-Sn®pw Fenaq{X-Øn-eq- h-cp-Øp-Ibpw thWw. "Ih¿tÃmdnbmbn {]kn-≤o-I- Ifpw sSbpw tcmKw _m[n®v P- saUn-°¬ tImtf-Pp-I-fnse cn-®n-cn-°p∂ Btcm-Ky-kw-_-‘n- ߃ acn-t°-≠n-hcp-∂Xv H´pw - kmaqly BtcmKy hn`mKßsf bmb c≠p teJ--ß-fmWv Cu "Pm∏-okv kvIqfp- `qj- W - a - √ . kwÿm- sØ nc-¥c tcmK-n-co-£WØnp≈ e°-Ønse as‰mcp khn-ti-jX! Btcm-Ky-hIp-∏v, hm´¿ AtXm- - kwhn- [ m- ßfm°n am‰Ww. ΩpsS "saUn-°¬ tImtf-Pp-Ifn¬ - I-fpw, Fs‚ Ip´n- dn- ‰ n, XZv t Zi `c- W - h - I p∏v , AtXm-sSm∏w saUn-°¬ tImtf-Pp- F¥mWv √ hnZym- ` ym- k - kw`-hn-°p-∂Xv F∂ Cµp-te-J- Ifpw Xt±i `cW ÿm]--߃, Isf D∂X ne- h m- c - Ø n- e p≈ Øn¬ th≠Xv F∂ Atz-j-W- bpsS teJ-w. ss{]h‰v {]mIvSokv P- I o- b - k w- h n- [ m- - ß ƒ, Kth- j W ÿm]- - ß - f m°n Øn¬ Gsd {]k-‡-amb mep n¿Ø-em-°n-b-Xp-sIm-≠p-≠mb k∂≤ {]h¿Ø-I¿ F∂n-h- Db¿ØpIbpw thWw. tIc- f - teJ-ßfpw AXns‚ kqN-Iamb - - am‰-߃, Ct∏mgpw ne-n¬°p∂ "]T sshI-ey- sbms° H∂n®v {]h¿Øn-t°- Ønse sshtdmfPn C≥Ãn-‰yq´pw "√ hnZym- ` ymkw tXSn F∂ ≠Xv C°m-cy-Øn¬ AXym-h- A©v k¿°m¿ saUn-°¬ tImtf- B¿.-hn.-Pn.-ta-tms‚ FUn-t‰m-dn-b- {]iv-߃, hne IqSnb B‚n-_- ߃: Imc-W- tbm-´n-°p-Iƒ IrXy-amb imkv{Xo- iy-am-Wv. cmjv{Sob∏m¿´n-Iƒ Pp- I - f nse ssat{Im- _ - t bm- f Pn ep- a mWv HIv t Sm- _ ¿ amksØ sa¥v? bX tm°msX Fgp-Xp∂ {]h-W- ]c-kv]cw Ip‰w-]d™v kzbw - Un∏m¿´p-sa‚p-Ifpw D∂X ne-hm- "imkv{X-KXn-bnse {]apJ {]Xn-]m- - X-Iƒ XpS-ßn-bh N¿®-sN-øp-∂p. Hgn-™p-am-dp-∂Xpw icn-b-√. c-Øn-te-bv°p-b¿Ø-Ww. CØcw Zyw. "saUn-°¬ tImtf- AXn-m¬ Iq´mb b⁄-Øn- ]I¿®- h ym- [ n- I - f p- ≠ m- I p- t ºmƒ "P-Iob Huj-[-bw cq]o-I- "hnZym`ymk ]mt°-P˛PIob v- - - - mbn F√m-hcpw Xøm-dm-IWw. - F{Xbpw s]s´∂v tcmKmWp- kwhmZw An-hmcysa∂ hnZym- cn-°Ww F∂ I√-d -a[phns‚ Pp-I-fn¬ kw`-hn- tIc-f-Øn¬ Ign™ Hcp n¿WbØnpw NnIn-’bv°pw DX- teJw Huj[ hne- b nse amk-Øn-p-≈n¬ ]I¿®-hym- Ip∂ hn[-Øntebv°v Cu ÿm]- `ymk hnN-£-W-mb kn. cma-Ir- ]I¬sIm-≈, KpWne-hm-c-ap≈ °p-∂Xv jv W s‚ teJ- w. hnZym- ` ymk [n-Iƒ _m[n®v q‰-º-Xn-e- -ßsf am‰-Ww. Huj-[߃ e`y-am-°¬, P-Iob - cwKØv Kuc-h-ta-dnb am‰-߃°v "P-Iob Huj-[- [nIw Bfp-Iƒ ac-Ws∏-´t∏m- - - Xt±i kzbw-`-cW ÿm]-- Huj[b-Øns‚ Bh-iy-I-X, CS-bm-°n-tb-°m-hp∂ ]e n¿t±- gmWv ho≠pw ipNn-Xz-sØ-°p- Huj[ hIp- ∏ ns‚ {]k- ‡ n, dn®pw ameny kwkvI-c-W- ßfpw k¿°mdpw Jc-˛{Zh ameny- i-ßfpw k¿°m-cns‚ hnZym-`ymk hymP Huj-[߃, IpØ-IIfpsS - - - bw cq]o-I-cn- kwkvI-cWw DØ-c-hm-Zn-Ø-ambn ]mt°Pv apt∂m´p h®n- ´ p- ≠ v . sØ-°p-dn-®p-ap≈ N¿®-Iƒ I≠p-sIm≠v AXn-p≈ kwhn-[m- Sot®gvkv _m¶v, kvs]jy-enÃv em`w sImø¬ Ch-sbms° {]Xn- °Ww kPo-h-am-Ip-∂-Xv. Ign™ 10 - ß ƒ Hcp- ° - W w. P- ß - f psS ]m-Zn-°p-∂p. saUn-°¬ d{]-sk-t‚- A[ym-]-I-tbm-Ky-X, A[ym-]I h¿j-Øn-tesd Ime-ambn tIc- AwKo-Imcw Dd-∏m-°n-s°m-≠m-bn-cn- ‰o-hvam-cpsS AJn-te-¥ym tXm-hp- "I™n-IpSn ap´n- hne-bn-cp-ج XpS-ßnb n¿t±-i- f-Øn¬ {]h¿Øn-°p∂ ipNn- °Ww CØcw kwhn-[m--߃ Iq- S n- b mb a[p- h ns‚ teJw ßsf kw_-‘n®v auen-I-amb °p∂ [my Ib-‰p- Xz-an-j≥ Dƒs∏-sS-bp≈ kwhn- Hcp-t°-≠Xv. amen-y-kw-kvIcWw - - ap°p ]pXn-sbmcp ka-c-apJw Nne tNmZy-߃ At±lw apt∂m- [m--ß-fpsS {]h¿Ø--ß- hym]mc ÿm]-ßfp-tSbpw `£- - - Xpd∂p Xcp-∂p. fpsS A]-cym-]vXX CXp-ambn ´p-h-bv°p-∂p. hni-Z-amb kwhmZw aXn W-hn¬∏ ime-I-fp-tSbpw, a’y- SØn A`n- { ]mb ka- z- b hpw ]{Xm-[n]kan-Xn-bwKw IqSn- tN¿Øp-sh®v N¿®-sN-øs∏-tS- - ˛-amwk hn¬∏-°m-cp-sSbpw {]mY- - ≠-Xm-W.v anI DØ-c-hm-Zn-Ø-ambn nbaw D≠m°n S-∏m-t°≠ ]mt°-Pm- bmb Pn. kmP≥ Cu e°-Øn¬ "Kme-Ivkn-I-fpsS Wn-sX∂v At±lw hy‡-am-°p-∂p. Fgp- X p- ∂ Xv "B¥- a m≥ amen-y-kw-kvI-cW ipNo- aqew Dd-∏m-°-Ww. "GIo-IrX kne-_kv: {]N-cW- - {S¶vtdmUv˛hw-i-l-Xy-bn-te-°v -Hcp £-{X-th´ I-cW {]h¿Ø-߃ km£- - s]mXp ipNnXzw Dd-∏m-°m≥ ]mX F∂ Ipdn-∏m-W.v tZiob Ncn- c-Xm-b⁄w t]mse B_m-e- hpw, hkvXp-XIfpw F∂ kn. a[p- - hr≤w P-ßfpw ]s¶-Sp-Øp- nb-a]camb CS-s]-S¬ IqSn D≠m- - - - kq-Z-s‚ teJw F≥. kn.-C.- {X-Øns‚ kPoh kvarXn km∂n- "th≠Xv Hcp KXm- tI-≠Xp≠v. CXn-mbn tIc-fØn¬ - - [y- a mb sk√p- e m¿ Pbn- e pw, sIm-≠p≈ Hcp Iymº-bn-m-bn- GIo-IrXamb Hcp s]mXp-P-m- B¿.-Sn. kne-_kpw ]mT-]p-kvX-I- B≥U-am-s‚-bpw, t]m¿´v ªb-dn- KX bw s°m≠v Zo¿L-Ime e£y- tcmKy nbaw ]m m- ° n- s b- S p- ß-fp-amWv tIc-f-Øn¬ S-∏m-t°- s‚bpw Pdm-hm-hw-iØn-s‚bpw Ncn- - KWn-Xw, tPymXn-»m-kv{Xw, sshZy- tØm-Sp-IqSn Gs‰-SptØ ]‰q. °p∂Xnv ASn- b - ¥ c {i≤ ≠Xv F∂ hmZ-Øns‚ Im]Syw {Xhpw, {S¶- t dmUv Ahn- S sØ im-kv{Xw, kmt¶-Xn-Ihn-Zy-Iƒ XpS- - Hmtcm ]ucpw Ah--hs‚ k¿°m-dns‚ `mK-Øp-n∂v D≠m- hkvXp-XIƒ ncØn Xpd-∂p-Im-´p- - {]mNo hwio-b-cn¬ hcp-Ønb ßn-b-h-sbms° AbXv efn-X- ho´nepw hym]mc ÿm]--ß- th-≠Xp≠v. ∂- X m- W v . "bYm¿∞- Ø n¬ 1975 mi-hpw, Ncn{X {][m-amb tImS- - ambn hmbn®p t]mIm-hp∂ coXn- fnepw D≠m- I p∂ amen- y- tcmKw s]m´n-∏p-d-s∏´ tijw apX¬ Xs∂ tZiob ]mTy-]-≤Xn Xn-hn-[n-bp-sa√mw Hcp XpS¿°-Y- bn¬ At±lw {]Xn-]m-Zn-°p-∂p. ßsf ssPh- a m- e nyw am{Xw ipNo-IcWhmcm-tLm-jhpw - - N´-°q-Sn-t‚-bpw, F≥.-kn.-C.-B¿.-Sn. t]mse ]d-bp∂p Zqc-Z¿i-nse AssPh amenyw F∂n- t_m[- h ¬°- c W {]h¿Ø- - ]mT]pkvX-I-Øn-t‚bpw amXrI AUz. sI.-]n. chn-{]-Imiv Cu D∂X DtZym- K - ÿ ≥ IqSn- b mb ßs Cw Xncn®v AX-Xn-S- ßfpw S-Øp∂ ]Xn-hp-ssi-en°v ]n¥p-S¿∂mWv tIcf ]mTy-]≤Xn - e°w Fgp-Xp-∂Xv "th≠Xv Hcp kmP≥. ß-fn¬ Xs∂ imkv{Xo-bambn - ]Icw tcmKw D≠mIpsa∂v ]cn-jIcWw. Ct∏m-gsØ apd-hnfn v - - KXm-KX bw F∂ ]T-m¿l-amb kwkvI-cn-°-Ww. AXn-p≈ ap≥Iq´n I≠p-sIm-≠p≈ aps∂m- aX- km-aq-lnI i‡nIƒ°v A{]n- "I™n-IpSn ap´n-°p∂ [my teJ--am-Wv. ASn-ÿm kuI-cy- imkv{Xob kwhn-[m--߃ cp° {]h¿Ø--߃ Kh-s◊‚p- b-amb Nn¥-Iƒ Ip´n-I-fn-ep-≠m- Ib-‰p-aXnbmWv Im¿jnI hnZ-Kv[- hn-Ikw s]mXp-ta-Jebn¬ Xs∂- - - - C∂v [mcmfw e`y- a m- W v. I-fpsS `mK-Øp-n∂pw D≠m-tI- °p∂ ]pkvX-I-ßfpw hna¿i mb B¿. tlen-bpsS {]Xn-]mZy bm-h-W-sa-∂pw, AXn-m-h-iy-amb Ipd™ sNe-hn¬ Km¿lnI ≠Xv AXym-hiy-am-Wv. - Nn¥ t]mjn- ∏ n- ° p∂ ⁄m hnj-bw. DXv]m-Zhpw Icp-X¬ti- - kºØv nIp-Xn-Iƒ hgn Is≠- Xe-Øn¬ ssPhamen-y-ßsf Cu kml-N-cy-Øn¬ s]mXp-P- n¿an-Xnbpw Hgn-hm-°m-mWv Cu J-chpw IqSn-bt∏mƒ h≥ Acn Ib- - Ø-Wsa∂pw, k_¿_≥ s{Sbn-p- - _tbm-Kymkv B°n am‰p-∂Xn- - m-tcmKyw {][m AP-≠-bm°n ]pXnb apd- h nfn˛A- t ±lw ]d- ‰p- a - X n°v kp{]ow- tIm- S Xn Iƒ IqSp-X¬ D≠m-h-W-sa∂pw p≈ kwhn- [ mw tIcf N¿® sNøp-Ibpw Xt±i kzbw-`- bp∂p. hn[nt]mepw adn-I-S∂v Ap-aXn Hs° At±lw n¿t±-in-°p-∂p. imkv { X- k m- l nXy ]cn- j - cW ÿm]--ß-fp-tSbpw hnhn[ ¬Ip∂ tI{µ- k ¿°m¿ bw sI. kXo-jns‚ lc-W-^ew XpS- "]T sshI-ey-߃: Imc-W- Øns‚ Kth-jW ÿm]-- P- I ob {]ÿm- - ß - f p- t Sbpw Xpd∂p Im´p-I-bmWv teJ-I≥. cp-∂p. imkv{X-hm¿Ø-Ifn¬ tUm. - sa¥v ? F∂ Kth- j - W m- fl I amb sF B¿ Sn kn hnI-kn- s]mXp-P--ß-fp-tSbpw tXr-Xz- ]Tw S-Øn-bn-cn-°p-∂Xv tUm. Sn. sNdnb Kme-Ivkn-Isf hngp-ßn- Fw.-B¿. kpZ¿i-Ip-am¿ AZr-iy- - ∏n-s®-Sp-Øn-´p-≠v. Øn¬ ]I¿®-hym-[n-ap‡ tIc-f- iin-[-c≥, tUm. hn.-Pn. {iotZhn h-f-cp∂ henb Kme-Ivkn-I-sf-°p- {K-lsØ Is≠-Ønb Imcy-hpw, ]I¿®-hym[nIƒ hym]-I- Øn-mbn {]h¿Øn-°m≥ F√m- F∂n-h¿ tN¿∂m-Wv. {]o˛-kvIq-fp- dn-®mWv "Kme-Ivkn-I-fpsS £-{X- hr°- t cmKw tcsØ Adn- b m- ambn dnt∏m¿´p sNø- s ∏- S p- hcpw Xøm-dm-h-W-sa∂pw ipNn-Xz- I-fn¬ Fgp-Øpw, hmb-bpw ]cn- th´ F∂ kn.-hn.-N-{µs‚ teJ- p≈ am¿§-hpw, Pe-Øn¬n∂pw tºmƒ tcmK-_m-[n-X-m-hp∂ tI-cf b⁄Øn¬ ]¶m-fn-I-fm-h- io-en-∏n-°p-∂Xv ]e {]iv-߃ w. tUm. B¿.-hn.-Pn.-ta-tms‚ amen-y-ßsf BKn-cWw sNøm≥ hy‡n kzbw NnIn-’-sb-Sp- W-sa∂pw tIcf imkv{X-km-lnXy krjvSn-°pw. ]T sshIeyw F∂ {Ko°v ss]XrIw Cu e°hpw XpS- ]pXnb ]Zm¿∞w Is≠- Ø nb °msX F{Xbpw s]s´∂v ]cn-jØv A`y¿∞n-°p-∂p. k¶-ev]--Ønse s√pw ]Xncpw cp- ∂ p. Ae- I v k m- { ≠n- b - b psS Imcy-hp-sams° eLp-hmbn hnh- th¿Xn-cn®p Im´p∂p Cu teJ-w. kph¿W kl-{km-_vZw, Ah-cpsS cn-°p-∂p.

×