Marie curie1

577 views

Published on

This presentation (pdf) prepared by Shri KVS Kartha on behalf of "KSSP Pdana Kendram" Kottarakkara for the Science Classes of KSSP in connection with the International Year of Chemistry. You can use and share this presentation as per the provisions of Creative Commons share attribution.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
577
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marie curie1

 1. 1. സവാഗതംസള സയനസ് കബ് ● േകരള ശാസസാഹിതയ പരിഷത്
 2. 2. മാഡം കയറി അനസരണം" ജീവിതതില ഒനം ഭയെപടാന ഇല, മനസിലാകാന മാതേമ ഉള. "
 3. 3. ോനോബല സമോനം ലഭിചആദയവനിത.രണ് വയതയസ വിഷയങളിലോനോബല സമോനം ലഭിചരണോപരില ആദയെതയോള(രണോമെതയോള ലിനസ് ോപോളിംഗ്)
 4. 4. • 1903 ല ഊരജതനതില ോനാബല സമാനം ലഭിച• 1911 ല രസതനതില ോനാബല സമാനം ലഭിച
 5. 5. ജനനം 1867 നവംബര 7 ന് ോപാളണിെല വാഴയില അചന : വാദിോസാവ സ് ോകാോഡാവസി (കണകം ഫിസികം പഠിപികന അദയാപകന) അമ : ോബാണിോസാവ(വാഴയില െപണകടികളകായി പശസമായ ോബാരഡിംഗ് സള നടതിയിരന.)
 6. 6. കടംബതിെല അഞാമെത സനതി സോഹാദരങള ോസാഫിയ 1861 ോജാസഫ് 1862 ോബാണിോസാവ 1864 െഹെലന 1865വീടില മാനിയ എനം വിളിചിരന െകോച മോനിയ
 7. 7. ോപാളണ് അന് ......സാറിസ് റഷയയെടഅധീനതയില....ോപാളിഷ് ഭാഷ, ചരിതം,സംസാരം എനിവപഠികാനഅനവാദമണായിരനില.
 8. 8. സാമഹയവീകണംസ്ോകാോദാവസിസാര വാഴയ് എതിരായിരന.ോമരിയെട അചെനയം അമയെടയംകടംബാംഗങള ോദശീയ സമരങളിലപെങടതതമലം സവത് നഷെപട്കഷതയിലാവകയം െചയ.റഷയന അധിനിോവശതില ോപാളിഷ്ജനത അനഭവികന ദരനങള അചനവീടില ചരചെചയിരന. ോമരി ജനിച വീട്ഇത് ോമരിയില ോദശാഭിമാനം ഉയരതി.
 9. 9. സാമഹയവീകണംസ് ോകാോദാവസി രഹസയമായിതെന വിദയാരതികെള ോപാളിഷ്ഭാഷ പഠിപിച.കരഷകോരയം ഗാമീണോരയംോപാളിഷ് ഭാഷ പഠിപികനസംഘതില സ് ോകാോദാവസിഅംഗമായിരന.റഷയകാരനായ പിനസിപലസ്ോകാോദാവസിയെട ോജാലിനഷെപടതി.
 10. 10. കളിപോടങെളകോള കടതലോയി പരീകണ ഉപകരണങെള ഇഷെപട കടികോലം.അചെന അലമാരയിെല രാസപദാരതങളജിജാസോയാെട ോനാകികണ മാനിയപറഞ : ഒരദിവസം ഞോനം ശോസപരീകണങള നടതം.പതോമെത വയസില അമയെട സളിലം തടരന്െപണകടികളകോയള സളിലമോയിരന ോമരിയെടവിദയോഭയോസം
 11. 11. സമരതയോയ കടി ഒരികല മനിയയെട സളിെല അദയാപികരഹസയമായി ോപാളിഷ് ഭാഷ പഠിപിചെകാണിരനോപാളറഷയന ഇനെസകര പരിോശാധനയ് വന. രകെപടാനായിടീചര റഷയന ചരിതം പഠിപികാന തടങി. ഇനെസകരോമരിോയാട് റഷയന പാരതന ആലപികാനം, ചരിതംപറയാനം ആവശയെപട. ഇനെസകരക് മനിയെയപശംസിോകണി വന.ഈ െപണകടി റഷയയിലല ജനിചെതന് വിശവസികോന പയോസം, മിടകി... പോക തെന നോടം ഭോഷയം അപമോനികെപടനോതോരത് മോനിയയെട കണകള നിറെഞോഴകി.
 12. 12. പതിസനികളില തളരോത കടികോലംഅമ ോരാഗിയായിരന. താങം തണലമായിരനമത സോഹാദരി ോസാഫിയ ോരാഗം പിടിെപട്മരിച. അധികം ൈവകാെത അമയം. ദഃഖങളമറകാന മനിയ വായനെയ ആശയിച.അസോധോരണ ൈധരയമള കടിയോയിരന ോമരി.ൈമലകോളോളം നടകകയം മണികറകോളോളംനീനകയം െചയ അവള ശരീരവം ദഢമോകി.എനം പതിയ കോരയങള അോനവഷികന മനസോയിരന ോമരിയോടത്.
 13. 13. െപണോയ് പിറനോല...• 1884 ല സവരണ െമഡോലോെട സള ൈഫനല പോസോയി.• െപണകടികളക് ഉനതവിദയോഭയോസതിന് ോപോളണില അനവോദമണോയിരനില.• ഓസിയന യണിോവഴിറിയില അോപകിച.• െപണകടിയോയതിനോല സയനസിന് പകരം പോചകശോസം പഠികോന അനവോദം ലഭിച. ോമരി അത് സവീകരചില.• ഉപജീവനതിനോയി ടയഷന, ആയയെട പണി, വീടോവല തടങിയ െതോഴിലകള സവീകരിച.
 14. 14. പതിസനികളെകതിെര...• ോചചി ോബാണിസാവ പാരീസില ോപായി പഠിപികണെമനം, ഇതിനാവശയമായ പണം ോമരി കെണതണെമനം, രണ് വരഷതിന് ോശഷം ോമരിെയ സോഹാദരി പഠികാന സഹായികണെമനം രണോപരംകടി തീരമാനിച.• അങെന സോഹാദരി പാരീസിോലക് ോപായി. ോമരി രണ് വീടകളില പണിെചയവന.
 15. 15. രഹസയ വിദയാഭയാസ സംഘം• ോപാളണിെല ജനങളക് സവനം സംസാരം, ചരിതം, ഭാഷ എനിവയിലണായിരിോകണ അറിവ് രഹസയമായി നലകനതിനായി രപീകരിച സംഘതില ോമരിയം അംഗമായി.• അവര സവയം പഠികകയം മറളവെര പഠിപികകയം െചയ.• െതാഴിലാളികെളയം കരഷകെരയം ഗാമവാസികെളയം സാകരരാകി.• അങെന ോമരിയം ോപാലീസ് നിരീകണതിലായി
 16. 16. പോവങോളോെടോപം....സമപായകാരിയായിരന തെനഒര ശിഷയയെട സഹായതാലോമരി ഗാമതില പാവെപടെതാഴിലാളികളകായി ഒര സളആരംഭിച.പിഞികീറിയ വസങളധരിച് നഗപാദരായി എതന പാവങെളകാണോമാള തെന ബനകളാോരാ വരനതായാണ് ോമരിക് അനഭവെപടത്.
 17. 17. ദാരിദയം... ോജാലി...ോജാലിോനാകിയിരന ഒരധനികകടംബതിെല ഗണിതഗോവഷണ വിദയാരതിയമായി ോമരിപണയതിലായി. പോകദരിദയായതിനാല പണയംതകരന. ോജാലി നഷെപട.ബനകടിയായ ോജാസഫ് ോബാഗസിഎനയാളെട ലാബറടറിയിലസഹായിയായി ോജാലിോനാകി. ആവരതന പടിക തയാറാകിയ െമനലിോയവിെന സഹായിയായിരന ോജാസഫ് ോബാഗസി. ദിമിതി െമനറലിോയവ്
 18. 18. ഫാനസിോലക്1891ോബാണിസാവ ോമരിെയ പാരീസിോലയ്വിളിചവരതി.24 കാരിയായ ോമരി ോസാരോബാണവിശവവിദയാലയതില ോചരന.1893ല ഭൗതികശാസതിലം 1894ലഗണിതതിലം ബിരദം ോനടി.പഠനതിനിെട ഒര വയാവസായികലോബാറടറിയില ോജാലിയം ോനാകിയിരന.
 19. 19. പിോയര കയറിോയാെടാത്• പിയറി കയറിയെട പരീകണശാലയില ോമരിയ് ോജാലിലഭിച.• അവധിയ് ോപാളണിോലക് മടങിെയങിലം വനിതയായതിനാല യണിോവഴ്റിയിെല ോജാലി ലഭിചില. അങെന ഫാനസില തിരിെചതി.• 1895 ജൈല 26 ന് ോമരിയം പിയറിയം വിവാഹിതരായി.• പിയറി ോസാരോബാണ യണിോവഴിറിയില അദയാപകനായി. അവരക് രണ് െപണകടികള ജനിച - ഐറിനം ഇവയം
 20. 20. ഗോവഷണം ശാസോലാകത് പതിയ പതിയ പരീകണങള നടകന കാലംഇോനവെര മറാരകം അറിയാന കഴിയാത,എനാല മാനവസമഹതിന്പോയാജനകരമായ ഒര വസവില ഗോവഷണംനടതണെമനായിരന ോമരിയെട ആഗഹം. യോറനിയതിെന അയിരായ പിച് ബനഡില നിനം വികിരണങള പറെപടനതായി െഹനറി െബകവറല കെണതിയത് ഈ സമയതാണ്.
 21. 21. ോറഡിോയാ ആകിവിറി• ഇതസംബനമായ പബനം വായിച പിയറിയം ോമരിയം തടരപഠനങള നടതി. റഥര ോഫാഡം സമാനരമായി ഈ പഠനം നടതനണായിരന. ഈ പതിഭാസതിന് ോറഡിോയാ ആകിവത എന് ോപരിടത് ോമരിയാണ്.
 22. 22. ഗോവഷണംപിച് ബനഡ് - യോറനിയതിെന അയിര് പിച് ബനഡിലനിനം യോറനിയം ോവരതിരിച ോശഷവം വികിരണങള ഉലസരജികെപടനതായി അവര കെണതി.• പിച് ബനഡില വികിരണോശഷിയള മോറോതാ മലകമളതായി ോമരി ഊഹിച.
 23. 23. ഗോവഷണം ഇതിന് കാരണമായത് പതിയ ഒര മലകമാെണന് ോമരി കെണതി. 1898 ല െപാോളാണിയം എന പതിയ മലകതിെന കണപിടതം പിയറി ദമതിമാര പരസയെപടതി. ോമരിയെട ജനനാടിെന ഓരമയായാണ് െപാോളാണിയം എന് ോപരിടത്.
 24. 24. ആദയ ോനാബല സമാനം v 1903 ല ഭൗതിക ശാസതില. v ോറഡിോയാ ആകിവിറി സംബനമായ ഗോവഷണങളക്. v കെട പിയറി, ബകവറല എനിവരകം.
 25. 25. ഗോവഷണം െപാോളാണിയം ോവരെപടോശഷവം പിച് ബനഡില നിനം വികിരണങള പറെപടനതായി നിരീകികെപട.• ഇതിന് കാരണമായ ോറ ഡിയം എന മ ലകം കെണ ത ിയതായി 1898 ല പിയറി ദമ തിമാര പ സിദ െപ ട ത ി.• 1898 ല ോറ ഡിയം ോകാ ൈറ ഡ് ോവ ര തിരിെച ട ത .
 26. 26. പിയറിയെട മരണം1906 ല ഒര വാഹനാപകടതില(കതിരവണിയെട അടിയില െപട്)പിയറി കയറി മരണെപട.ഫഞ് സരകാര വാഗാനം െചയെപനഷന ോമരി നിരസിച.തടരന് ോസാരോബാണയണിോവഴിറിയില വാഗാനംെചയെപട പിയറിയെട സാനം ോമരിസവീകരിച.ോസാരോബാണ യണിോവഴിറിയിെലആദയ വനിതാ െപാഫസറാണ് ോമരി.
 27. 27. രണാം ോനാബല സമാനം1910 ല ശദോറഡിയം ോമരി Ra 88ോവരതിരിെചടത. Radiumോറഡിയതിെനകണപിടതതിന്രസതനതില 1911 ലോനാബല സമാനം ലഭിച.ഇതിന് ആ മഹതി ോപറന്എടതില.
 28. 28. ശാസം സാമഹയനനയ്1914 - ഒനാം ോലാകയദംമറിോവറ പടാളകാെര ചികിതികാന ോമരി 20 ോറഡിോയാഗാഫിയണിറകള സാപിച. െമാൈബല ോറഡിോയാഗാഫിയണിറകള നിരമിച. വനിതാ സനദപവരതകെരപരിശീലിപിച് വിധരാജയങളിോലകയച.ോനോബല സമോനമോയി ലഭിച സവരണെമഡലകള യദഫണിോലക്സംഭോവനെചയ.മകള ഐറിനം ഈപവരതനങളിലഒപമണോയിരന.
 29. 29. ഫഞ് സയനസ് അകാദമിയിെല അംഗതവം• ഫഞ് സയനസ് അകാദമിയില ോമരിയ് അംഗതവം നലകാനള നീകം യാഥാസിതികരം മതസമഹവം എതിരത.• ോവാെടടപില രണ് ോവാടിന് ോമരിക് അംഗതവം നിരസികെപട.• 50 വരഷങളക് ോശഷം ോമരിയെട ഒര ശിഷയ ഈ അകാദമിയിെല ആദയ വനിതാ അംഗമാവകയണായി
 30. 30. ോറഡിയം ഇനസിറയട്പാരീസിലംോപാളണിലം ോമരിോറഡിയംഇനസിറയടകളസാപിച.കയാനസര ചികിതയ് ോറഡിോയഷനആരംഭിചത് ോമരിയെടോനതതവതിലാണ്.
 31. 31. പതിമാരഐറിന െഫഡറിക് ജലിയ1935 ല രസതനതില ോനാബല സമാനംലഭിച.(ഭരതാവായ െഫഡറികിെനാപം - കതിമോറഡിോയാ ആകിവതയെട കെണതലിന്.)
 32. 32. പതിമാരഈവ് കയറിോമരിയെട ജീവചരിതംഎഴതി
 33. 33. മരണം• നിരനരമായി അണപസരണോമറതി നാല ോമരി ോരാഗ ബാധിതയായി.• 1934 ജൈല 4ന് ആ മഹതി ഓരമയായി.
 34. 34. ആോവശവം മാതകയം മഹതോയ ജീവിതം• ഇനവെരയള വനിതോ ശോസജരില എറവം പശസയോണ് ോമരി കയറി.• ോറഡിോയോ ആകിവതയെട യണിറിന് കയറി (Ci) എനോണ് ോപര്.• അോറോമിക സംഖയ 96 ഉള മലകതിന് കയറിയം എനോണ് ോപര്. ശോസഗോവഷണം ജീവിതവതിയോയി െകോണനടന ോമരി കയറി നമെകനം ആോവശവം മോതകയമോണ്.

×