Madamcurrie

630 views

Published on

This presentation is prepared By Sreenivasan Kartha in connection with Madam Curie Day, July 4. This for conducting science classes in Kerla.

You can share, remix or adapt this presentation under the conditions of Creative Commons 3.0 licence with attribution to KSSP.

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Madamcurrie

 1. 1. ck-X{´hÀjw 2011 tIcf imkv{X-km-lnXy ]cn-j¯v
 2. 2. amUw tacn Iyqdn Ah-X-cWw X¿m-dm-¡n-bXv ]T--tI-{µw, sIm«m-c-¡-c.
 3. 3. <ul><li>1903  s_Iz-dÂ, ]nbdn Iyqdn, amUw Iyqdn F¶n-hÀ¡v ^nkn-Ivkn-pÅ tm_Âk-½mw. </li></ul><ul><li>1911  amUw Iyqdn¡v ck-X-{´-¯n-epÅ tm_ k½m-w. </li></ul><ul><li>^nkn-Ivknepw sIan-kv{Sn-bnepw tm_Âk½mw e`n¨ Htc Hcp hyàn amUw Iyqdn-bm-Wv. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>tdUntbmBIvSn-h-X-bpsS XpSÀ]-T--¯npw Kth-j-W-¯n-p-apÅ kw`m-h--IÄ¡mbncp¶p ^nkn-Ivkn-pÅ tm_Âk-½mw. </li></ul><ul><li>s]mtfm-Wn-bhpw tdUn-bhpw I­p-]n-Sn-¨Xnpw Ah thÀXn-cn-s¨-Sp-¡m-pÅ cmk-{]-{Inb hnI-kn-¸n-¨Xn-p-amWv ck-X-{´-¯n-epÅ tm_Â k½m-w. </li></ul>
 5. 5. 1867 hw_À 7 v t]mf­nse hmÀkbn Pn¨p. tacn kvt¢mtUmhvkvIn F¶mWv bYmÀ° t]c.v Iq«pImcpw ho«pImcpw Ahsf enänÂanb F¶p hnfn¨p.
 6. 6. <ul><li>]nXmhv `uXnIimkv{X þ KWnXimkv{X A[ym]Imbncp¶p. </li></ul><ul><li>amXmhv A[ym]nI, ]m«pImcn, Nn{XImcn F¶oneIfn {]ikvXbmbncp¶p. </li></ul><ul><li>]{´­mas¯ hbkn A½ £b-tcmKw _m[n¨v acn¨p. </li></ul>
 7. 7. ]¯p hb-Êm-b-t¸mÄ A½ S-¯n-bn-cp¶ t_mÀUn§v kvIqfn tNÀ¶v ]Tn-¡m³ XpS-§n. ]n¶oSv s]¬Ip«n-IÄ¡pÅ kvIqfn tNcp-Ibpw 1884  AhnsS n¶v ]mkm-Ip-Ibpw sNbvXp.
 8. 8. <ul><li>t]mf-­nse tZiob ka-c-§-fn tacn-bpsS AÑ-tâbpw A½-bp-tSbpw IpSpw-_mw-K-§Ä kPoh ]¦mfn-I-fm-bn-cp-¶p. </li></ul><ul><li>AXp-aqew Ah-cpsS kz¯p-¡Ä jvS-am-bn. </li></ul><ul><li>tacn-bpsS Xe-apd AXn-m km¼-¯nI ]cm-[o--X-I-fn s]«p. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>tacn-¡pw aq¯ ktlm-Zcn “t{_mWn-Ém-h”¡pw ]Tn-¡Wsa¶v B{K-l-ap-­m-bn-cp-¶p. </li></ul><ul><li>F¶m AXn-pÅ ]Ww D­m-bn-cp-¶n-Ã. </li></ul><ul><li>BZyw tacn tPmen sNbvXv ]W-ap-­m-¡m-sa¶pw c­p hÀjw Ignªv tacnsb ]Tn-¡m³ klm-bn-¨m aXn-sb¶pw AhÀ Iq«mbn Xocp-am-n-¨p. </li></ul>
 10. 10. <ul><li>ktlm-Z-cn-amÀ Ah-cpsS hm¡p ]men-¨p. </li></ul><ul><li>AX-p-k-cn¨v t{_mWn-Ém-hsb ]Tn-¸n-¡m³ aq¶p hoSp-I-fn tacn tPmen-sN-bvXp. </li></ul><ul><li>t{_mWn-Ém-hbpsS nÀ_-Ô-¯nv hg§n 1891  ]T--¯n-mbn tacn ]mco-kn-te¡v t]mbn. </li></ul>
 11. 11. 1891  ]mcoknse tkmÀt_m¬ kÀÆIemimebn tNÀ¶v KWnXw, `uXnIimkv{Xw, ckX{´w F¶nh ]Tn¡m³ XpS§n. 1893  `uXnIimkv{X ¯nepw 1894  KWnX¯nepw _ncpZwtSn
 12. 12. <ul><li>kvIqÄ Hm^v ^nknIvkv B³Uv sIan-kv{Sn-bn C³kv{S-IvSÀ Bbn tPmen tm¡p-I-bm-bn-cp¶p ]nb-dn. </li></ul><ul><li>tacn-bpsS BZy Kth-j-W-ta-J-e-bmb Im´n-I-X-bn-epÅ Xmev]-cy-amWv ]nb-dntbbpw tacn-tbbpw ASp-¸n-¨-Xv. </li></ul>
 13. 13. 1895 Pqssebn ]nbdnbpw tacn-bp-am-bpÅ hnhmlw S¶p.
 14. 14. FIvkvþtd ¡v kam--amb HcpXcw civan-IÄ bp-td-nb¯n n¶pw ]pd¯p hcp¶Xmbn sl³{Sn _Iz-d Is­¯n. Cu hnIn-c-W-§-sf-¸än Bbn-cp¶p tacn-bpsS Kth-j-W-hn-j-bw .
 15. 15. <ul><li>bptd-nbw kwbp-à-§-fn F´p-sN-bvXmepw bptd-nb¯nsâ Af-hn--p-k-cn¨p am{XamWv hnIn-c-W-¯nsâ km{µ-X F¶v tacn {i²n¨p. </li></ul><ul><li>AXp-sIm­v X·m-{X-IÄ X½n-epÅ {]hÀ¯--¯n n¶Ã Bä-¯n n¶p-X-s¶-bmWo hnIn-c-W-§Ä F¶ Ap-am--¯n tacn F¯n-t¨À¶p. </li></ul>
 16. 16. Bä-¯n-p-Ån- S¡p-¶ GtXm {]{In-bbmWv Cu hnIn-c-W-ap­m¡p-¶-sX¶ nK-a--¯n AhÀ F¯nt¨À¶p. tacn CXnv ‘tdUntbm BIvSn-hnän’ F¶p t]cn«p.
 17. 17. A¶v tdUntbmBIvSohv Bbn Adn-b-s¸-«ncp¶ c­p aqe-I-§tf D­m-bn-cp-¶p-Åp. bptd-n-bhpw tXmdn-b-hp-w.
 18. 18. tacntbm-sSm¯p {]hÀ¯n¡p-¶-Xn-mbn ]nbdn {InÌ-ep-I-sf-¡p-dn-¨pÅ Xsâ ]Tw nÀ¯nh-¨p. k¦oÀ®-X-bpÅ Hcp [mXp-hmb ‘]n¨v»³UnÂ’ tacn Xsâ {]hÀ¯w XpSÀ¶p.
 19. 19. Xsâ P·-m-SntmSpÅ AZ-ay-amb {]Xn-]¯n-sIm­v Cu ]pXnb ]ZmÀ°s¯ tacn ‘s]mtfm-Wnbw’ F¶p hnfn-¨p. 1898 Pqssebn bptd-n-b-t¯-¡mÄ tdUn-tbm- B-IvSnhXbpÅ Hcp ]pXnb ]ZmÀ°w AhÀ thÀXn-cn-s¨-Sp-¯p.
 20. 20. 1899 Pp-h-cn-bn bptd-n-b-t¯-¡mÄ ]¯p-e£w C-c«n tdUn-tbm-B-IvSn-h-X-bpÅ Hcp aqeIw IqSn Is­-¯n. CXnv ‘tdUnbw’ F¶v t]cv ÂIn.
 21. 21. tacnbpsS ]T§fn n¶pÅ {][m Is­-¯epIÄ tdUnbw {]Im-ihpw NqSpw ]pd-¯p-hnSp¶p F¶Xpw Cu hnIn-c-W-§Ä ssPh-tIm-i-§sf in-¸n¡p¶p F¶-Xpam-Wv.
 22. 22. <ul><li>tdUnbw shÅn-t]mse shfp-¯-Xm-Wv. </li></ul><ul><li>C¶v Iym³kÀ NnIn-Õ¡pw ^vfqd-kâv s]bnâv nÀam-W-¯npw Ipdª Af-hn tdUnbw D]-tbm-Kn-¡p-¶p. </li></ul>
 23. 23. tdUn-b-hpw AXn-tmSv kmay-apÅ KpW-[À½-§-fpÅ t_cn-bhpw AS-§nb k¦oÀ®-amb Hcp [mXp-hmWv ]n¨v»³Uv. AXn-m tdUnbw am{Xw thÀXn-cn-s¨-Sp-¡pI Gsd t¢i-I-c-am-Wv. 1898 Bb-t¸m-tg¡pw IyqdnZ¼-Xn-amÀ t_cnbw H«pw Ie-cm¯ Hcev]w td-Unbw thÀXn-cn-s¨-Sp-¯p.
 24. 24. <ul><li>1902 Bb-t¸mtg¡pw Hcp S¬ ]n¨v»³Un n¶pw 0.1 {Kmw tdUnbw t¢mssdUv AhÀ thÀXncn-s¨-Sp-¯p. </li></ul><ul><li>1910 Bb-t¸mtg¡pw IqSnb Af-hn tdUnbw Hä¡v thÀXncn-s¨-Sp-¡mpÅ sshZKv[yw tacn BÀPn¨p Ign-ªn-cp¶p. </li></ul>
 25. 25. <ul><li>]n¨vs»³Un n¶pw ip²-amb tdUnbw thÀXn-cn-s¨-Sp-¡m-pÅ cmk-{]-{In-b-bpsS t]äâv kz´-am-¡m³ tacn B{K-ln-¨n-Ã. </li></ul><ul><li>imkv{X-k-aq-l-¯nv Cu hnZy kz´-am-Is« F¶m-W-hÀ B{K-ln-¨-Xv. </li></ul>
 26. 26. <ul><li>1906þ Hcp IpXn-c-h­nb-]-I-S-¯n ]nb-dn-Iyqdn ac-W-a-S-ªp. </li></ul><ul><li>tdUn-tbm-B-IvSohv hnIn-c-W-§Ä [mcm-f-ambn GäXnm ]nbdn ZpÀ_-e-m-bn-cps¶¶v Duln-¡ps¶-¦nepw A]-ISw D­m-bXv AXp-sIm-­mWv F¶-Xnv hyà-amb sXfn-shm¶pw CÃ. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>]nb-dn-bpsS acWw tacnsb hÃmsX XfÀ¯n. </li></ul><ul><li>Kth-j-W-¯n ebn-¨-Xp-sIm-­p-am-{X-amWv B ZpJ-¯n n¶pw A-hÀ Ic-I-b-dn-b-Xv. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>tkmÀ-t_m-¬ kÀh-I-em-im-e-bn ]nb-dn-sb BZ-cn-¡p-¶-Xnpth­n D­m-¡s¸« s{]m^-k-À ]Zhn 1906  tacn¡p ÂIn. </li></ul><ul><li>A§s tacn tkmÀ-t_m-Wnse BZy hn-Xm- s{]m-^-k-dm-bn. </li></ul>
 29. 29. ]nb-dn-bpsS t]cn ma-I-cWw sN¿-s¸« tdUnbw C³Ìn-«yq-«nsâ ]Wn-IÄ 1914 BKÌn ]qÀ¯o-I-cn¨p. {^©p-K-h¬saân n¶pÅ [-k-lm-b-t¯msS nÀ½n¨ C³Ìn-äyq«v {][m--ambpw sshZyimkv{X ta-J-e-bn-se Kth-j-W§Ä¡p th-­n-bmWv Øm]n-X-am-bXv.
 30. 30. <ul><li>C³Ìn-äyq«v Bcw`n¨v A[nIw sshImsX H¶mw temIalm-bp²w s]m«n-¸p-d-s¸«p. </li></ul><ul><li>AtXmsS C³Ìn-äyq-«nse tPmen-¡m-cpsS F®w sh«n-¡p-d-¡-s¸-«p. </li></ul><ul><li>tacnbpw aIÄ sFdnpw am{X-am-Wv A¶v C³Ìn-äyq-«n Ah-ti-jn-¨-Xv. </li></ul>
 31. 31. ]nb-dn-þ-tacn Iyqdn Z¼-Xn-IÄ¡v tm_Â k½m--t¯m-sSm¸w e`n¨ kzÀ®-sa-UÂ bp²-^­nte¡p kw`m-h sN¿pIbpw Hcp gvkmbn tkh--a-p-jvSn-¡p-Ibpw sNbvXp.
 32. 32. <ul><li>bp²-cw-K¯v tUmIvSÀamÀ¡v D]-tbm-Kn-¡m³ k©-cn-¡p¶ tdUn-tbm-{Km^n bqWn-äp-IÄ nÀ½n-¡m³ tacn tXrXzw ÂIn. </li></ul><ul><li>A§s k©-cn-¡p¶ 20 bqWn-äp-I-f-S¡w 220 bqWn-äp-IÄ nÀ½n-¡-s¸-«p. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>]«m-f-¡msc NnIn-Õn-¡m³ tdUn-b-¯n n¶p-­m-Ip¶ “dmtUm¬” nd¨ sIm¨p Syq_p-IÄ tacn Xs¶ tcn«v nÀ½n-¨v ÂIn. </li></ul><ul><li>“ enän Iyqdokv” F¶mWv Cu Syq_p-IÄ Adn-b-s¸-«-Xv. </li></ul>
 34. 34. tUmIvSÀamÀ tcmKn-bpsS tcmK-_m-[n-X-amb tImi-§sf in-¸n-¡m³ Cu Syq_p-IÄ tImi-§-fpsS ASp¯v tNÀ¯phbv¡pw.
 35. 35. <ul><li>1918  bp²w Ah-km-n-¨-t¸mÄ tacn Xsâ a¡-fmb sFdn-tâbpw Cuhn-tâbpw H¸w Gsd mÄ sNe-hgn¨p. </li></ul><ul><li>c­p aq¶p hÀj-¯nv tijw ]mco-knse C³Ìn-äyq-«n Xncn-s¨¯n Xsâ tdUnbw Kthj-W-§-fn apgpIn. </li></ul>
 36. 36. <ul><li>tdUn-b-hp-am-bpÅ nc-´-c-k-¼À¡w A]-I-S-am-sW¶v tacn-¡-dn-bn-Ãm-bn-cp-¶p. </li></ul><ul><li>tdUn-tbm-B-Iväohv sFtkm-tSm-¸p-IÄ AS-§nb Syq_p-IÄ tacn tai-h-en-¸n kq£n-¡p-Ibpw t]m¡-än sIm­p--S-¡p-Ibpw sNbvXn-cp-¶p. </li></ul>
 37. 37. tdUn-b-hp-am-bpÅ nc-´-c-k-¼À¡w aqew 1911 Bb-t¸m-tg¡pw tacn ISp¯ hr¡-tcm-K-¯n--Sn-s¸-«p.
 38. 38. <ul><li>kpc-£m-kw-hn-[m--§Ä H¶p-an-Ãm¯ Hcp sjUn-emWv tacn Kth-j-W-{]-hÀ¯--§Ä sNbvXn-cp-¶-Xv. </li></ul>
 39. 39. <ul><li>Cu hnIn-c-W-§Ä aqew D­m-Ip¶ A¹m-ÌnIv Ao-anb F¶ tcmKw _m[n-¨-tXmsS tacnbpsS BtcmKyw Ap-Znw £bn¨p h¶p. </li></ul><ul><li>tacn ssIImcyw sNbvXn-cp¶ t]¸-dp-IÄ t]mepw hfsc A]-I-S-Im-cn-I-fm-sW¶v Is­-¯n-b-Xp-sIm­v seUvsse-n-§pÅ s]«n-I-fn-emWv C¶h kq£n-¨n-cn-¡p-¶-Xv. </li></ul>
 40. 40. <ul><li>1934 Pqsse 4 v </li></ul><ul><li>Ing-¡³ {^m³knse </li></ul><ul><li>Hcp km-täm-dn-b-¯n h¨v </li></ul><ul><li>B al-¯mb Pohn-X-¯nv </li></ul><ul><li>Xnc-Èoe hoWp. </li></ul>
 41. 41. <ul><li>1903þ^n-kn-Ivkn tm_ k½mw </li></ul><ul><li>1911-þ-sI-an-kv{Sn-bn tm_ k½mw </li></ul><ul><li>1903-þ-tUhn saU </li></ul><ul><li>1904-þ-am-äyqkn saU </li></ul><ul><li>1909-þ-F-en-b«v {Ik¬ saU </li></ul><ul><li>{^©v eoPn-b³ Hm^v HmWÀ </li></ul><ul><li>t]m-f­nse tem t]mfn-sS-Ivn-Iv, s]mkvm³ kÀh-I-em-im-e, {Iqt¡mhv PmKn-sb-tÃm-Wn-b³ -- kÀh-I-em-im-e, hmgvk t]mfn-sS-IvnIv F¶n-h-bpsS HmW-ddn tUmIvS-tdäv </li></ul>
 42. 42. <ul><li>1935-þ-hmgvkm tdUnbw C³Ìn-äyq-«nsâ ap¶n amUw Iyqdn-bpsS {]Xna </li></ul><ul><li>1967þ amUw Iyqdn-bpsS HmÀ½bv¡v hmgvk-bn ayqkn-bw. </li></ul><ul><li>tdUn-tbm-B-IvSo-h-X-bpsS bqWn-änv Iyqdn F¶p t]cp ÂIn. </li></ul><ul><li>Atäm-an-IvkwJy 96 DÅ aqe-I-¯nv Iyqdnbw F¶p t]cp ÂIn. </li></ul><ul><li>Iyqssd-äv, kvtImtkmhv kvssIäv, Ipt{]m-kvtIm-tkmhvkv kvssIäv F¶nh bptd-nbw [mXp-¡Ä¡p ÂInb t]cp-IÄ. </li></ul><ul><li>{^m³knsâ Ìm¼v, ]gb 500 {^m¦v tm«v, mW-b-§Ä Ch-bn amUw Iyqdn-bpsS Nn{Xw. </li></ul>
 43. 43. <ul><li>tm_Âk½mw tSnb BZy hn-X. </li></ul><ul><li>c­p taJ-e-I-fn tm_ k½mw tSnb Htc Hcp hnX. </li></ul><ul><li>tkmÀ-t_m-¬ kÀh-I-em-im-e-bnse BZy hnXm s{]m^-kÀ. </li></ul><ul><li>]mcokv ]m´n-tbm-Wn-te¡v tijn-¸p-IÄ amä-s¸« BZy hnX. </li></ul>F¶n«pw {^©v kb³kv A¡m-Uan tacn¡v AwKXzw ÂIn-bn-Ã. hnX Bb-Xp-sIm-­p-am-{Xw.
 44. 44. <ul><li>bps-kvtImbv¡v th­n </li></ul><ul><li>yq kbânÌv amK-kn³ 2009  </li></ul><ul><li>S-¯nb thms«-Sp-¸n </li></ul><ul><li>imkv{X-¯n </li></ul><ul><li>Gähpw Bth-iw-sIm-Ån-¡p¶ hn-X-bmbn </li></ul><ul><li>sXc-sª-Sp-¡-s¸-«Xv aäm-cp-ambn-cp¶n-Ã. </li></ul><ul><li>amUw Iyqdn Xs¶. </li></ul>
 45. 45. <ul><li>am-hnI aqey-§-fpsS DZm-¯-am-Xr-I. </li></ul><ul><li>{]Xn-_-²-X-bpÅ imkv{X-K-th-j-I. </li></ul><ul><li>ASn-bp-d¨ kmaq-ly-t_m-[w. </li></ul><ul><li>efn-X-amb Pohn-X-ssi-en. </li></ul><ul><li>hn-X-I-fpsS hgn-Im-«n. </li></ul><ul><li>am-h-cm-in-¡v PohnXw _en-bÀ¸n¨ t]mcmfn . </li></ul>
 46. 46. <ul><li>amUw Iyqdn- F-s¶¶pw ap¡v Bth-ihpw amXr-Ibpw Bbn-cn-¡s«. </li></ul>

×