Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Welcome to you all 
Assembled and Launched 
artificial satellites in view 
of Mars Mission
Acronym ISRO 
Owner India 
Established 15 August 1969 
(superseded INCOSPAR) 
Headquarters Bangalore, India 
Primary space...
INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION 
CHAIRMAN 
Dr. Vikram Sarabhai, the father of India's 
Space Programmer. 
Dr. Vikram Sa...
INDIAN SPACE RESEARCH 
ORGANISATION CHAIRMAN 
Mr. K. Radhakrishnan 
Born 29 August 
1949 (age 65) 
Irinjalakuda, 
Kerala, ...
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದ 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳು
ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ 
ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳಿಗೆ 
ಮಾಗ್ಗದರ್ಗನ 
ನಿೀಡುತ್ತಿರುವ 
ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳ 
The senior scientists 
offering g...
ಉಪಗ್ರಹದ ಒಳ ಜೆ ೋಡಣೆಯ ಒಂದು ನೆ ೋಟ. 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳ ಉಪಗ್ರಹದ ಒಳಗೆ ಯಂತರಗ್ಳನುು ೋೆ ೀಿಸಸುತ್ತಿರುವದದು.
G¥ÀUÀæºÀ vÀAiÀiÁjPÉUÉ 
vÀUÀ®ÄªÀ CAzÁdÄ ªÉZÀÑ 100 jAzÀ 
120 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. 
±ÉÃPÀqÀ 80 ¨sÁUÀzÀμÀÄÖ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß 
£ÉÃgÀª...
1- PSLV-C25 First 
Stage Nozzle End 
Segment being placed 
on the launch pedestal 
1- ಪಿಎಸ್ಎಲ್«-¹25 
ಪರಥಮ ಹಂತ ನಳಿಕೆಯ 
ತುದಿ...
2- Two segments of 
PSLV-C25 First Stage 
being joined in Mobile 
Service Tower 
2- ಪಿಎಸ್ಎಲ್«-¹25 ಮೊದಲ 
ಹಂತPÉÌ ಮೊಬೆೈಲ್ ...
3- Hoisting of one of the segments of PSLV-C25 First Stage 
during vehicle integration 
3- ವಾಹನ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ...
4- Joining of two 
segments of PSLV-C25 
First Stage in progress 
in the Mobile Service 
Tower 
4- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಮೊಬೆೈಲ...
5- Fully integrated 
first stage of 
PSLV-C25 in the 
Mobile Service 
Tower 
5- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ನ ಮೊಬೆೈಲ್ 
ಸೆೀವೆ ಟವರ್ ಪೂತ...
6- Preparation of one of the strap-ons before its 
integration with PSLV-C25 first stage 
6- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿಲ...
7- One of the strap-ons of PSLV-C25 being lowered to 
its transporter 
7- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಒಂದು ಆನ್ಸ್ ಪಟಿಿಯ ರವಾನೆ ಕಿಸಮ ಮಾಡಲಾ...
8- One of the strap-ons 
of PSLV-C25 
being lowered to its 
position during 
vehicle integration 
8- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಒಂದು ಆ...
9- Hoisting of an 
interstage of PSLV-C25 
during vehicle 
integration 
ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ವಾಹನದ ಏಕೀಕರಣ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಹಂತವನ...
10- PSLV-C25 first 
stage being 
surrounded by 
strap-ons in the 
Mobile Service 
Tower 
10 ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ನ ಮೊದಲ 
ಹಂತವದ ...
11- First and 
Second stages of 
PSLV-C25 at 
Mobile Service 
Tower 
11- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25ಯ ಮೊದಲನೆಯ 
ಮತುಿ ಎರಡನೆಯ ಹಂತಗ್ಳ 
ಮೊ...
12- Hoisting of the 
third and fourth 
stages of PSLV-C25 
during vehicle 
integration 
12- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ವಾಹನ 
ಏಕೀಕರಣ ಸಮ...
13- PSLV-C25 third 
and fourth stages 
being placed on top 
of the second stage 
at the Moible Service 
Tower 
13- ಪಿಎಸ್ಎಲ...
14- PSLV-C25 after 
the integration of all 
its four stages at 
Moible Service Tower 
14- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೆೀವೆ 
...
15- Panaromic view of First Launch Pad with 
PSLV-C25 during launch rehearsal 
15- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25ಯ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ತಾಲ್ಲೀಮಿನ ಸಮಯದ...
16- Full View of 
PSLV-C25 on First 
Launch Pad 
16- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಮೊದಲ 
ಉಡಾವಣಾ ವೆೀದಿಕೆಯ ಮೀಲೆನ 
ಪೂಣಗ ನೆ ೀಟ.
17- PSLV-C25 Lift Off 17- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಆರಂಭಿಕ 
ಉಡಾವಣಾ ನೆ ೀಟ.
18- PSLV-C25 Lift Off 
18-ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25ಯ 
ಉಡಾವಣಾ ನೆ ೀಟ.
19- PSLV-C25 Lift Off 
19-ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25ಯ ಉಡಾವಣಾ ನೆ ೀಟ.
20-PSLV-C25 Lift Off 
20-ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25ಯ 
ಉಡಾವಣಾ ನೆ ೀಟ.
space-shuttle-takeoff
grab-mars-24spab
Mars_Orbiter_Mission_-_India_-_ArtistsConcept -Artist's 
rendering of the Mars Orbiter Mission spacecraft, with 
Mars in t...
INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION SCIENTISTS WATCH SCREENS 
DISPLAY THE GRAPHICS EXPLAINING MARS ORBITER MISSION AT THEIR...
Prime Minister Narendra 
Modi being received by 
the ISRO Chairman, K 
Radhakrishnan as he 
arrives to witness the 
succes...
Screens show Prime Minister Narendra Modi greeting 
Indian Space Research Organisation (ISRO) scientists and 
other offici...
Prime Minister Narendra Modi Wathcing the Mars Orbiter Mission in 
Indian Space Research Organisation (ISRO) Bangaluru. 
ಬ...
Prime Minister Narendra Modi and he wrote History is created & am 
glad to have witnessed it. Will never forget this day! ...
ISRO- Indian Space Research Organization scientists and other 
officials listens to Prime Minister Narendra Modi's speech ...
ISRO scientists and other 
officials watch Prime 
Minister Narendra Modi 
as they celebrate the 
success of Mars Orbiter 
...
Narendra Modi congratulates ISRO Chairman, 
Dr. K Radhakrishnan after successful Insertion of Mangalyan. 
on Wednesday Sep...
ISRO- scientists and officials pose for photos as they celebrate the 
success of Mars Orbiter Mission at their Telemetry, ...
ISRO- Indian Space Research Organization scientists and other 
officials cheer as they celebrate the success of Mars Orbit...
ISRO-scientists India triumphed in its first interplanetary mission, 
placing a satellite into orbit around Mars on Wednes...
Mars3 One of the first set of pictures of Mars taken by India's 
Mars Orbiter Mission (MOM) that was released by Indian Sp...
KANNADA & ENGLISH MEDIUM 
HIGHER PRIMARY SCHOOL
Launching the artifical satellite
Launching the artifical satellite
Launching the artifical satellite
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Launching the artifical satellite

349 views

Published on

See this Slid it will be usefull to children

Published in: Education
 • Be the first to comment

Launching the artifical satellite

 1. 1. Welcome to you all Assembled and Launched artificial satellites in view of Mars Mission
 2. 2. Acronym ISRO Owner India Established 15 August 1969 (superseded INCOSPAR) Headquarters Bangalore, India Primary spaceport Satish Dhawan Space Centre,Sriharikota, Andhra Pradesh Motto Space Technology in the Service of Human Kind Administrator K. Radhakrishnan, Chairman
 3. 3. INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION CHAIRMAN Dr. Vikram Sarabhai, the father of India's Space Programmer. Dr. Vikram Sarabhai Born 12 August 1919[1][2] Ahmedabad, India Died 30 December 1971 (aged 52) Halcyon Castle, Kovalam inThiruvananthapuram, Kerala,Indi a Residence India Nationality Indian Fields Physics Institutions Indian Space Research Organisation Physical Research Laboratory Alma mater University of Cambridge Doctoral advisor Sir C. V. Raman Known for Indian space program Indian Institute of Management Ahmedabad Notable awards Padma Bhushan (1966) Padma Vibhushan(posthumously) (1972) Spouse Mrinalini Sarabhai
 4. 4. INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION CHAIRMAN Mr. K. Radhakrishnan Born 29 August 1949 (age 65) Irinjalakuda, Kerala, India Fields Electrical engineering and sp ace research Institutions VSSC Alma mater IIT Kharagpur (Ph.D., 2000) IIM Bangalore (PGDM, 1976) Govt Engg College Thrissur(B.Sc. Engg., 1970) Known for Chandrayaan, MO M Notable awards Padma Bhushan (2014)[1]
 5. 5. ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳು
 6. 6. ಉಪಗ್ರಹಗ್ಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳಿಗೆ ಮಾಗ್ಗದರ್ಗನ ನಿೀಡುತ್ತಿರುವ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳ The senior scientists offering guidance in the preparation of Satellites for junior scientists
 7. 7. ಉಪಗ್ರಹದ ಒಳ ಜೆ ೋಡಣೆಯ ಒಂದು ನೆ ೋಟ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳ ಉಪಗ್ರಹದ ಒಳಗೆ ಯಂತರಗ್ಳನುು ೋೆ ೀಿಸಸುತ್ತಿರುವದದು.
 8. 8. G¥ÀUÀæºÀ vÀAiÀiÁjPÉUÉ vÀUÀ®ÄªÀ CAzÁdÄ ªÉZÀÑ 100 jAzÀ 120 PÉÆÃn gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ. ±ÉÃPÀqÀ 80 ¨sÁUÀzÀμÀÄÖ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß £ÉÃgÀªÁV PÉÊUÁjPÉUÀ¼Éà ¤ÃqÀÄvÀÛªÉ. * PÀZÁÑ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ±ÉÃ.16 ¨sÁUÀ * ¸ÀA¸ÀÌj¹zÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ ±ÉÃ.12 ¨sÁUÀ * ¹A¥ÀgÀuÁ gÁ¸ÁAiÀĤPÀUÀ¼ÀÄ ±ÉÃ.7 ¨sÁUÀ * J¯ÉPÁÖç¤Pï WÀlPÀUÀ¼ÀÄ EvÁå¢ ±ÉÃ.12 ¨sÁUÀ * ¸ÀtÚ gÀÆ¥ÀzÀ vÀAiÀiÁjPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®¢AzÀ ±ÉÃ.14 ¨sÁUÀ. * zÉÆqÀØ gÀÆ¥ÀzÀ vÀAiÀiÁjPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®¢AzÀ ±ÉÃ. 19 ¨sÁUÀ.
 9. 9. 1- PSLV-C25 First Stage Nozzle End Segment being placed on the launch pedestal 1- ಪಿಎಸ್ಎಲ್«-¹25 ಪರಥಮ ಹಂತ ನಳಿಕೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಗೆಮಂಟ್ ಉಡಾವಣಾ ಪಿೀಠದ ಮೀಲೆ eÉÆÃr¸Àಲಾಗ್ುತ್ತಿದೆ
 10. 10. 2- Two segments of PSLV-C25 First Stage being joined in Mobile Service Tower 2- ಪಿಎಸ್ಎಲ್«-¹25 ಮೊದಲ ಹಂತPÉÌ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೆೀವೆ ಟವರ್£À ಎರಡು ಭಾಗ್ಗ್ಳನುು ಸೆೀರಿ¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ
 11. 11. 3- Hoisting of one of the segments of PSLV-C25 First Stage during vehicle integration 3- ವಾಹನ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಮೊದಲ ಹಂತ ಭಾಗ್ಗ್ಳನುು ಹಾರಿಸುವಿಕೆ
 12. 12. 4- Joining of two segments of PSLV-C25 First Stage in progress in the Mobile Service Tower 4- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೆೀವೆ ಟವರ್ ನ ಮೊದಲ ಹಂತಕೆೆ ಎರಡು ಭಾಗ್ಗ್ಳನುು ಸೆೀರಿಸುವ ಕಾಯಗ ಪರಗ್ತ್ತಯಲ್ಲಿದೆ.
 13. 13. 5- Fully integrated first stage of PSLV-C25 in the Mobile Service Tower 5- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ನ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೆೀವೆ ಟವರ್ ಪೂತ್ತಗಯಾಗಿ ಸಂಘಟಿತಗೆ ಂಡ ಮೊದಲ ಹಂತ
 14. 14. 6- Preparation of one of the strap-ons before its integration with PSLV-C25 first stage 6- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಮೊದಲ ಹಂತದ ವಿಲ್ಲೀನವಾಗ್ುವದದಕೆಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪಟಿಿ ಆನ್ಸ್ ತಯಾರಿ.
 15. 15. 7- One of the strap-ons of PSLV-C25 being lowered to its transporter 7- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಒಂದು ಆನ್ಸ್ ಪಟಿಿಯ ರವಾನೆ ಕಿಸಮ ಮಾಡಲಾಗ್ುತ್ತಿದೆ
 16. 16. 8- One of the strap-ons of PSLV-C25 being lowered to its position during vehicle integration 8- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಒಂದು ಆನಗಳ ಪಟಿಿಯನುು ವಾಹನ ಏಕೀಕರಣ ಸಂದರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಾನಕೆೆ ಕೆಳಗ್ಡೆ ಸಂಪಕಗ ಮಾಡಲಾಗ್ುತ್ತಿದೆ
 17. 17. 9- Hoisting of an interstage of PSLV-C25 during vehicle integration ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ವಾಹನದ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಹಂತವನುು ಮೀಲಕೆೆತುಿತ್ತಿರುವದದು
 18. 18. 10- PSLV-C25 first stage being surrounded by strap-ons in the Mobile Service Tower 10 ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ನ ಮೊದಲ ಹಂತವದ ಮೊಬೆೈಲ್ ಟವರ್ ಸೆೀವೆಯ ಆನ್ಸ್ ಪಟಿಿಯಂದ ಸುತಿವರಿದಿದೆ.
 19. 19. 11- First and Second stages of PSLV-C25 at Mobile Service Tower 11- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25ಯ ಮೊದಲನೆಯ ಮತುಿ ಎರಡನೆಯ ಹಂತಗ್ಳ ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೆೀವೆ ಗೆ ೀಪದರದಲ್ಲಿ ೋೆ ೀಿಸಸಲಪಟಿಿವೆ
 20. 20. 12- Hoisting of the third and fourth stages of PSLV-C25 during vehicle integration 12- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ವಾಹನ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮ ರನೆೀ ಮತುಿ ನಾಲೆನೆೀ ಹಂತಗ್ಳನುು ಮೀಲೆತುಿತ್ತಿರುವದದು.
 21. 21. 13- PSLV-C25 third and fourth stages being placed on top of the second stage at the Moible Service Tower 13- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25ಯ ಮ ರು ಹಾಗ್ ನಾಲೆನೆಯ ಹಂತಗ್ಳನುು ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೆೀವೆ ಗೆ ೀಪದರದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೆೀ ಹಂತದ ಮೀಲಾಾಗ್ದಲ್ಲಿ ೋೆ ೀಿಸಸಲಾಗ್ುತ್ತಿದೆ
 22. 22. 14- PSLV-C25 after the integration of all its four stages at Moible Service Tower 14- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಮೊಬೆೈಲ್ ಸೆೀವೆ ಗೆ ೀಪದರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಎಲಾಿ ನಾಲುೆ ಹಂತಗ್ಳ ಏಕೀಕರಣದ ನಂತರದ ನೆ ೀಟ
 23. 23. 15- Panaromic view of First Launch Pad with PSLV-C25 during launch rehearsal 15- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25ಯ ಬಿಡುಗ್ಡೆ ತಾಲ್ಲೀಮಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ವೆೀದಿಕೆ ದೃಶ್ಾಾವಳಿ.
 24. 24. 16- Full View of PSLV-C25 on First Launch Pad 16- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ವೆೀದಿಕೆಯ ಮೀಲೆನ ಪೂಣಗ ನೆ ೀಟ.
 25. 25. 17- PSLV-C25 Lift Off 17- ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25 ಆರಂಭಿಕ ಉಡಾವಣಾ ನೆ ೀಟ.
 26. 26. 18- PSLV-C25 Lift Off 18-ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25ಯ ಉಡಾವಣಾ ನೆ ೀಟ.
 27. 27. 19- PSLV-C25 Lift Off 19-ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25ಯ ಉಡಾವಣಾ ನೆ ೀಟ.
 28. 28. 20-PSLV-C25 Lift Off 20-ಪಿಎಸ್ಎಲ್ಲಿ-C25ಯ ಉಡಾವಣಾ ನೆ ೀಟ.
 29. 29. space-shuttle-takeoff
 30. 30. grab-mars-24spab
 31. 31. Mars_Orbiter_Mission_-_India_-_ArtistsConcept -Artist's rendering of the Mars Orbiter Mission spacecraft, with Mars in the background.
 32. 32. INDIAN SPACE RESEARCH ORGANISATION SCIENTISTS WATCH SCREENS DISPLAY THE GRAPHICS EXPLAINING MARS ORBITER MISSION AT THEIR TELEMETRY, TRACKING AND COMMAND NETWORK COMPLEX IN BANGALURU ಭಾರತ್ತೀಯ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಾ ಸಂಸೆಾಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳ ತಮಮ ಪರದೆಯ ಮೀಲೆ ಟೆಲ್ಲಮಿಟಿರ, ಟಾರಾಕಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮಾಾಂಡ್ ೋಾಲ ಸಂಕೀಣಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳ ಕಕ್ಷಾಗಾಮಿ ಮಿಷನ್ಸ ವಿವರಿಸುವ ಗಾರಫಿಕ್ಸ್ ಪರದರ್ಗನ ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
 33. 33. Prime Minister Narendra Modi being received by the ISRO Chairman, K Radhakrishnan as he arrives to witness the successful insertion of Mars Orbiter (Mangalyan) into the Mars orbit at ISRO Headquarters in Bengaluru. ಪರಧಾನಿ ನರೆೀಂದರ ಮೊೀದಿ ಅವರು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಇಸೆ ರೀ ಕೆೀಂದರ ಕಚೆೀರಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಮಂಗ್ಳ ಕಕ್ಷಾಗಾಮಿ (ಮಂಗ್ಳಯಾನ) ಯರ್ಸಿಿ ಅಳವಿಸಕೆ ವಿೀಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಾಗ್ ಇಸೆ ರೀ ಅಧಾಕ್ಷ, ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷಣನ್ಸ ಮಚ್ುುಗೆ ವಾಕಿಪಿಸಸಿದರು.
 34. 34. Screens show Prime Minister Narendra Modi greeting Indian Space Research Organisation (ISRO) scientists and other officials after the success of Mars Orbiter Mission at their Telemetry, Tracking and Command Network complex in Bangaluru. ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳ ಟೆಲ್ಲಮಿಟಿರ, ಟಾರಾಕಂಗ್ ಮತುಿ ಕಮಾಾಂಡ್ ನೆಟಿಕ್ಸಗ ಸಂಕೀಣಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳ ಕಕ್ಷಾಗಾಮಿ ಮಿಷನ್ಸ ಯರ್ಸಿ್ನ ನಂತರ ಭಾರತ್ತೀಯ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಾ ಸಂಸೆಾ (ಇಸೆ ರೀ) ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗ್ಳ ಮತುಿ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗ್ಳಿಗೆ ರ್ುಭಾರ್ಯ ಕೆ ೀರುತ್ತಿರುವ ಪರಧಾನಿ ನರೆೀಂದರ ಮೊೀದಿಯವರು
 35. 35. Prime Minister Narendra Modi Wathcing the Mars Orbiter Mission in Indian Space Research Organisation (ISRO) Bangaluru. ಬೆಂಗ್ಳೂರಿನ ಭಾರತ್ತೀಯ ಬಾಹಾಾಕಾರ್ ಸಂಶ್ೆ ೀಧನಾ ಸಂಸೆಾ (ಇಸೆ ರೀ) ಯಲ್ಲಿ ಪರಧಾನಿ ನರೆೀಂದರ ಮೊೀದಿಯವರು ಮಂಗ್ಳ ಕಕ್ಷಾಗಾಮಿಯ ಮಿಷನ್ಸ ನನುು ವಿೀಕ್ಷಿಸಿದರು
 36. 36. Prime Minister Narendra Modi and he wrote History is created & am glad to have witnessed it. Will never forget this day! Congrats to our scientists
 37. 37. ISRO- Indian Space Research Organization scientists and other officials listens to Prime Minister Narendra Modi's speech after the success of Mars Orbiter Mission in Bengaluru on Wednesday Sept- 24th 2014
 38. 38. ISRO scientists and other officials watch Prime Minister Narendra Modi as they celebrate the success of Mars Orbiter Mission in Bengaluru on Wednesday Sept-24th 2014
 39. 39. Narendra Modi congratulates ISRO Chairman, Dr. K Radhakrishnan after successful Insertion of Mangalyan. on Wednesday Sept-24th 2014
 40. 40. ISRO- scientists and officials pose for photos as they celebrate the success of Mars Orbiter Mission at their Telemetry, Tracking and Command Network complex in Bangaluru. (AP)
 41. 41. ISRO- Indian Space Research Organization scientists and other officials cheer as they celebrate the success of Mars Orbiter Mission at their Telemetry, Tracking and Command Network complex in Bangaluru.
 42. 42. ISRO-scientists India triumphed in its first interplanetary mission, placing a satellite into orbit around Mars on Wednesday morning and catapulting the country into an elite club of deep-space explorers. (AP)
 43. 43. Mars3 One of the first set of pictures of Mars taken by India's Mars Orbiter Mission (MOM) that was released by Indian Space Research Organization (ISRO) in a social networking site on Thursday.
 44. 44. KANNADA & ENGLISH MEDIUM HIGHER PRIMARY SCHOOL

×