Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Pat5
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_

Download to read offline

  • Be the first to like this

โครงร างโครงงานคอมพ วเตอร_

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร 6 ่ ปีการศึกษา 2556 ชื่อโครงงาน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ( Brunei Darussalam.) ชื่อผู้ทาโครงงาน 1. นางสาวเกณิกา ศิวไลเลขที่ 30 ชัน ม.6 ห้อง 14 ิ ้ 2. นางสาววัชรารัตน์ เต็มกู้เลขที่ 31 ชัน ม.6 ห้อง 14 ้ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ระยะเวลาดาเนินงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม.... ๑.นางสาว เกณิกา ศิวไล เลขที่ 30 ิ 2.นางสาววัชรารัตน์ เต็มกู้ เลขที่ 31 คาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Brunei Darussalam. ประเภทโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทาโครงงาน : 1. นางสาวเกณิกา ศิวไล ม.6/14 เลขที่ 30 ิ 2. นางสาววัชรารัตน์ เต็มกู้ ม.6/14 เลขที่ 31 ชื่อที่ปรึกษา : ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม : ระยะเวลาดาเนินงาน : เดือนมกราคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่มาและความสาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และเหตุผล ของการทาโครงงาน) : เนื่ อ งในปั จ จุบั น มี ก ารก่ อตั้ ง สมาคมประชาชาติ แ ห่ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ หรื อ อาเซี ย น (ASEAN)ขึ้ น มี ทั้ งหมด 10 ประเทศ ในแต่ล ะประเทศก็ จ ะมี จุ ด เด่ น และสิ่ ง ที่น่ า สนใจแตกต่ า งกั น ไป ผู้จัดทาได้เลือกทาประเทศบรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam.) เพราะผู้จัดทาสนใจและเห็นว่า ประเทศบรูไนฯเป็นประเทศที่มีความสวยงามและน่าสนใจ โดยผู้จัด ทาจะใช้ E-Learning เป็นสื่อในการ นาเสนอข้อมูล เพราะ E-Learning นี้ใช้ง่ายสะดวก และรวดเร็ว ช่วยแก้ไขปัญหาความยุ่งยากและการ เสียเวลาในการใช้งานได้.
  3. 3. 3 วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ตองการในการทาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) ้ : 1.พัฒนาโปรแกรมที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เรื่องประเทศบรูไนดารุสซาลาม. 2.ต้องการสร้างสื่อการเรียนรู้ ที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน. ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจากัดของการทาโครงงาน) : ลักษณะของโครงงานในการจัดทา ครั้งนี้จะเป็นสื่อการศึกษา ที่เข้าใจได้ง่าย ของเนื้อหา ประเทศในสมาชิกประชาคมอาเซียน ประเทศบรูไนดารุสซาลาม เท่านัน. ้ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทาโครงงาน) : ในสังคมปัจจุบันนี้ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เข้ามามีบทบาทในวิถ๊ชีวิตและความเป็นอยู่ ของมนุษย์มากยิ่งขึ้น ทาให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ให้ความสนใจของเรื่องการประยุกต์ใช้ใ ห้เกิด ประโยชน์ทางการศึกษาส่งผลให้การเรียนการสอนในปัจจุบันเปลี่ยนสภาพไปค่อนข้างมาก เพราะนา ส่ว นของเครือข่ายคอมพิว เตอร์ เข้ามาใช้ร่วมด้วย ส่งผลให้ใ นปัจจุบันมีแหล่งการเรีย นรู้เ กิดขึ้นมา มากมาย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ใช้เวลาน้อย ใช้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว และในความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ในปัจจุบันตอบสนองต่อการประยุกต์ใช้เข้ากับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี. ในปัจจุบันได้มีการนาสื่อการเรียนการสอนจานวนมากที่นามาประยุกต์ใช้กับระบบอินเทอร์เน็ต เรียกว่า E-Learning ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง โดย E-Learning จะช่วยอานวยความสะดวก ให้ ผู้ เ รี ย นมี อิ ส ระและความคล่ อ งตั ว ในใช้ ง าน รวมทั้ ง ยั ง ช่ ว ยแก้ ไ ขปั ญ หาความรู้ พื้ น ฐานในการใช้ คอมพิวเตอร์อกด้วย ดังนันผู้จัดทาจึงได้มความคิดที่จะเสนอความรูเรื่องประเทศบรูไนดารุสซาลาม 1ใน ี ้ ี ้ ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนโดยผ่าน E-Learning ทั้งนี้เพราะเราจะต้องมีการเตรียมตัวและเรียนรู้ วัฒนธรรม ความรู้ทั่วไปของประเทศร่วมสมาชิก. วิธีดาเนินงาน แนวทางการดาเนินงาน : 1.เริ่มจากการคิดหัวข้อเรื่องที่จะทา 2.สืบค้นข้อมูล เกี่ยวกับประเทศบรูไนดารุสซาลาม 3.การเขียนโครงร่างของโครงงาน 4.การจัดทาในรูปแบบของการนาเสนอ โดยทาในโปรแกรม PowerPoint. 5.นาเสนอและส่งครู เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ใช้ : ี อินเทอร์เน็ต , คอมพิวเตอร์ . โปรแกรม Word , PowerPoint.
  4. 4. 4 งบประมาณ : CD = 10 , กล่องCD = 10 ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ลาดั บ ที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 ขั้นตอน สัปดาห์ท่ี 1 คิดหัวข้อโครงงาน ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล จัดทาโครงร่างงาน ปฏิบัตการสร้างโครงงาน ิ ปรับปรุงทดสอบ การทาเอกสารรายงาน ประเมินผลงาน นาเสนอโครงงาน 2 / 3 4 5 6 7 8 9 1 0 ผู้รับผิดชอ บ 11 12 14 1 5 / 16 17 สมาชิกในกลุม ่ / “ / / / “ / / / / “ / “ / ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ตองการให้เกิดขึ้นเมื่อสินสุดการทาโครงงาน) ้ ้ 1. 2. 3. 4. 1 3 / / “ / / : เป็นแหล่งให้ความรูที่ถูกต้องแก่ผที่สนใจ ้ ู้ ส่งเสริมการเรียนการสอนอีกแนวทางหนึ่ง เป็นการนาเทคโนโลยีที่มอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ี เป็นแนวทางสาหรับบุคคลที่สนใจในการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือนาไปพัฒนาศึกษาต่อ สถานที่ดาเนินการ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย , บ้านของฉัน “ / “
  5. 5. 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ท่เกี่ยวข้อง ี สังคมศึกษา , การงานและเทคโนโลยี แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นามาใช้การทาโครงงาน) - http://www.thaiembassybrunei.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=538705103&Ntype =9 - http://sitthiphone4911.wordpress.com

Views

Total views

341

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

20

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×