Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Jak funkcjonuje Unia Europejska << proces decyzyjny >>
Instytucje Europejskie Kto co robi?
Komisja Europejska opracowuje stosowne propozycje aktów prawnych (rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, zaleceń, opinii) i prze...
Rada Europejska (zgromadzenia szefów państw i rządów) wytycza tylko podstawowy kurs na przyszłość, natomiast szczegółowe d...
Uprawnienia Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym Uprawnienia Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym mogą...
Instytucje Europejskie – kto co robi.. Kompetencje wyłączne Unia Europejska może działać samodzielnie Kompetencje dzielon...
W jakich dziedzinach?
Zasada powierzenia kompetencji „ Unia działa w granicach kompetencji powierzonych jej przez Państwa Członkowskie na mocy ...
Kontrola Trybunału Sprawiedliwości Przestrzeganie tych trzech zasad poddane jest kontroli Trybunału Sprawiedliwości i mogą...
Instrumenty działania Konstytucja ogranicza liczbę instrumentów jakie Unia może stosować do 6. U stawy Europejskie E urope...
obejmuje działanie &quot;instytucjonalnego trójkąta” Rady (Ministrów UE; UE),  Komisji Europejskiej Parlamentu Europejsk...
Metoda wspólnotowa RADA decyduje KOMISJA EUROPEJSKA Inicjatywa legislacyjna PARLAMENT EUROPEJSKI opiniuje, współdecyduje
Procedury legislacyjne 1. Procedura konsultacji 2. Procedura współpracy 3. Procedura współdecydowania
1.  Procedura konsultacji <ul><li>Obszary zastosowania: </li></ul><ul><li>Zwalczanie dyskryminacji (płciowej, rasowej, na...
Procedura konsultacji Komisja Komitet Ekonomiczno-Społeczny Projekt Decyzja  Rady po konsultacji z Komitetem Stałych Pr...
1.  Procedura konsultacji Opracowanie projektu Komisja opracowuje projekt normy prawa WE ( na tym etapie często dochodzi...
Konsultacje Rada zobowiązana jest do konsultacji z innymi instytucjami (przede wszystkim Parlamentem ) w politycznie waż...
1.  Procedura konsultacji Decyzja Komisja przedstawia drugą propozycję, która może być zmodyfikowana zgodnie z opiniami ...
1.  Procedura konsultacji Publikacja Publikacja następuje w jedenastu językach oficjalnych. Tekst publikowany jest w Ofi...
2. Procedura współpracy <ul><li>Podobna jest do procedury konsultacji, ale wzmacnia wpływ Parlamentu Europejskiego. </li><...
Procedura współpracy Komisja Komitet Ekonomiczno-Społeczny Propozycje Opinie Komitet Regionów Parlament Europejski (pierw...
Parlament Europejski (drugie czytanie) Rada Poprawka Przyjęcie absolutną większością głosów lub brak opinii Odrzucenie ab...
2.  Procedura współpracy Pierwsze czytanie Komisja przekazuje projekt Radzie i Parlamentowi . Komitet Ekonomiczno-Spo...
2.  Procedura współpracy Drugie czytanie W ciągu 3 miesięcy Parlament może: a) przyjąć stanowisko Rady („wspólne stanowis...
2.  Procedura współpracy Drugie czytanie a) Przyjęcie stanowiska Rady przez Parlament lub brak opinii Parlamentu - Rada ...
2.  Procedura współpracy Drugie czytanie b) Odrzucenie stanowiska Rady przez Parlament absolutną większością głosów  - ...
2.  Procedura współpracy Drugie czytanie c) Wprowadzenie przez Parlament poprawek do stanowiska Rady -  stanowisko wraz...
2.  Procedura współpracy Drugie czytanie c) Wprowadzenie przez Parlament poprawek do stanowiska Rady - stanowisko wraz z...
3. Procedura współdecydowania <ul><li>Rozwinięcie procedury współpracy - wzmocnione kompetencje Parlamentu, którego negaty...
Procedura współdecydowania Komisja Komitet Ekonomiczno-Społeczny Propozycje Opinie Komitet Regionów Parlament Europejski ...
Procedura współdecydowania Część 2. Rada Wspólne stanowisko lub Jeżeli brak poprawki Parlamentu lub wszystkie poprawki ...
Procedura współdecydowania Komisja Rada Poprawka Parlamentu nie przyjęta Rada Poprawka Parlamentu przyjęta Uchwalenie jedy...
Pierwsze czytanie Komisja przekazuje projekt Radzie i Parlamentowi . Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów...
Pierwsze czytanie Jeżeli Parlament nie wnosi poprawek lub jeśli Rada przyjmuje wszystkie poprawki, może ona uchwalić akt j...
3.  Procedura współdecydowania Drugie czytanie W ciągu 3 miesięcy Parlament może: a) przyjąć stanowisko Rady („wspólne st...
3.  Procedura współdecydowania Drugie czytanie a) Przyjęcie stanowiska Rady przez Parlament lub brak opinii Parlamentu -...
3.  Procedura współdecydowania Drugie czytanie b) Odrzucenie stanowiska Rady przez Parlament absolutną większością głosów...
3.  Procedura współdecydowania Drugie czytanie c) Wprowadzenie przez Parlament poprawek do stanowiska Rady -  stanowisk...
3.  Procedura współdecydowania Drugie czytanie c) Wprowadzenie przez Parlament poprawek do stanowiska Rady -  stanowisk...
3.  Procedura współdecydowania Drugie czytanie c) Wprowadzenie przez Parlament poprawek do stanowiska Rady -  stanowisk...
3.  Procedura współdecydowania <ul><li>Drugie czytanie </li></ul><ul><li>Komitet Pojednawczy (Rady i Parlamentu) </li></u...
3.  Procedura współdecydowania Trzecie czytanie Jeżeli Komitet Pojednawczy zatwierdza projekt, Parlament i Rada mają 6 ty...
3.  Procedura współdecydowania Trzecie czytanie Jeżeli Komitet Pojednawczy nie zdoła stworzyć kompromisowego projektu, na...
Jak funkcjonuje Unia Europejska << proces decyzyjny >> http://spring.e-szkola.net
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proces Decyzyjny

4,373 views

Published on

 • Be the first to comment

Proces Decyzyjny

 1. 1. Jak funkcjonuje Unia Europejska << proces decyzyjny >>
 2. 2. Instytucje Europejskie Kto co robi?
 3. 3. Komisja Europejska opracowuje stosowne propozycje aktów prawnych (rozporządzeń, dyrektyw, decyzji, zaleceń, opinii) i przedkłada je Radzie UE W trakcie przygotowywania tych propozycji Komisja ma obowiązek sprawdzenia, czy są one zbieżne z interesem wspólnot; musi przeprowadzić odpowiednie konsultacje. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów Inicjatywa legislacyjna
 4. 4. Rada Europejska (zgromadzenia szefów państw i rządów) wytycza tylko podstawowy kurs na przyszłość, natomiast szczegółowe decyzje gwarantujące realizację postanowień szczytu muszą zostać podjęte na szczeblu Rady UE, która jest głównym organem decyzyjnym w Unii Europejskiej. W skład Rady UE wchodzą przedstawiciele (po jednym) każdego państwa członkowskiego, na szczeblu ministerialnym. Organ decyzyjny – Rada Unii Europejskiej
 5. 5. Uprawnienia Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym Uprawnienia Parlamentu Europejskiego w procesie decyzyjnym mogą mieć charakter opiniodawczy, współdecydujący i akceptujący. Parlament Europejski składa się z 732 deputowanych wybieranych w każdym państwie członkowskim UE w wyborach bezpośrednich.
 6. 6. Instytucje Europejskie – kto co robi.. Kompetencje wyłączne Unia Europejska może działać samodzielnie Kompetencje dzielone Unia może działać, ale działać mogą także same Państwa Członkowskie Działania wspierające, koordynujące lub uzupełniające Działania Unii są dodatkowe w stosunku do działań Państw Członkowskich
 7. 7. W jakich dziedzinach?
 8. 8. Zasada powierzenia kompetencji „ Unia działa w granicach kompetencji powierzonych jej przez Państwa Członkowskie na mocy Konstytucji.” Zasada pomocniczości „ W dziedzinach, które nie należą do jej wyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki proponowanych działań możliwe jest lepsze ich osiągnięcie na poziomie Unii.” Zasada proporcjonalności „ Zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do osiągnięcia celów Konstytucji.”
 9. 9. Kontrola Trybunału Sprawiedliwości Przestrzeganie tych trzech zasad poddane jest kontroli Trybunału Sprawiedliwości i mogą stanowić przedmiot odwołania.
 10. 10. Instrumenty działania Konstytucja ogranicza liczbę instrumentów jakie Unia może stosować do 6. U stawy Europejskie E uropejskie Ustawy Ramowe R ozporządzenia Europejskie D ecyzje Europejskie Z alecenia O pinie Akty Ustawodawcze Akty Nieustawodawcze Punkty Widzenia 1 2 3 1 Propozycje Komisji Przyjęte przez Parlament Komisja lub Rada Ministrów Komisja, Rada Ministrów etc. 2 3
 11. 11. obejmuje działanie &quot;instytucjonalnego trójkąta” Rady (Ministrów UE; UE), Komisji Europejskiej Parlamentu Europejskiego realizuje kierunkowe wytyczne Rady Europejskiej pod nadzorem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Zasada powierzenia kompetencji pierwszy filar
 12. 12. Metoda wspólnotowa RADA decyduje KOMISJA EUROPEJSKA Inicjatywa legislacyjna PARLAMENT EUROPEJSKI opiniuje, współdecyduje
 13. 13. Procedury legislacyjne 1. Procedura konsultacji 2. Procedura współpracy 3. Procedura współdecydowania
 14. 14. 1. Procedura konsultacji <ul><li>Obszary zastosowania: </li></ul><ul><li>Zwalczanie dyskryminacji (płciowej, rasowej, narodowościowej, religijnej, odnoszącej się do przekonań, zdrowia, wieku, orientacji seksualnej) Uzupełnianie praw związanych z obywatelstwem UE - </li></ul><ul><li>Wspólna polityka rolna (CAP) </li></ul><ul><li>Liberalizacja niektórych usług </li></ul><ul><li>Polityka wizowa, azylowa i imigracyjna (w okresie przejściowym) </li></ul><ul><li>Polityka konkurencji </li></ul><ul><li>Polityka w dziedzinie podatków </li></ul><ul><li>Zakres zagranicznej polityki handlowej </li></ul><ul><li>Ochrona socjalna i warunki zatrudnienia </li></ul><ul><li>Wspólne przedsięwzięcia badawcze i rozwoju technologicznego </li></ul><ul><li>Niektóre kwestie dot. środowiska naturalnego </li></ul>
 15. 15. Procedura konsultacji Komisja Komitet Ekonomiczno-Społeczny Projekt Decyzja Rady po konsultacji z Komitetem Stałych Przedstawicieli Opinia Komitet Regionów Parlament Europejski
 16. 16. 1. Procedura konsultacji Opracowanie projektu Komisja opracowuje projekt normy prawa WE ( na tym etapie często dochodzi do konsultacji z ekspertami państwowymi ). Projekt zatwierdzany jest zwykłą większością głosów Komisarzy i przekazywany Radzie .
 17. 17. Konsultacje Rada zobowiązana jest do konsultacji z innymi instytucjami (przede wszystkim Parlamentem ) w politycznie ważnych sprawach. Praktycznie konsultacje następują często też w innych obszarach. Rada nie ma obowiązku zastosowania się do opinii. 1. Procedura konsultacji
 18. 18. 1. Procedura konsultacji Decyzja Komisja przedstawia drugą propozycję, która może być zmodyfikowana zgodnie z opiniami z fazy konsultacji. Badana jest ona przez Komitet Stałych Przedstawicieli (Coreper) w Radzie . Rada podejmuje ostateczną decyzję niezależnie od konsensusu w Coreper.
 19. 19. 1. Procedura konsultacji Publikacja Publikacja następuje w jedenastu językach oficjalnych. Tekst publikowany jest w Oficjalnym Dzienniku WE lub obwieszczany adresatowi.
 20. 20. 2. Procedura współpracy <ul><li>Podobna jest do procedury konsultacji, ale wzmacnia wpływ Parlamentu Europejskiego. </li></ul><ul><li>Przyspiesza procedurę legislacyjną. </li></ul><ul><li>Stosuje się wyłącznie do spraw unii gospodarczo-walutowej </li></ul>
 21. 21. Procedura współpracy Komisja Komitet Ekonomiczno-Społeczny Propozycje Opinie Komitet Regionów Parlament Europejski (pierwsze czytanie) Rada Wspólne stanowisko Część 1.
 22. 22. Parlament Europejski (drugie czytanie) Rada Poprawka Przyjęcie absolutną większością głosów lub brak opinii Odrzucenie absolutną większością głosów Rada Przyjęcie wspólnego stanowiska kwalifikowaną większością głosów Uchwalenie jedynie jednogłośnie Komisja Rada Poprawka Parlamentu nie przyjęta Rada Poprawka Parlamentu przyjęta Uchwalenie jedynie jednogłośnie Uchwalenie kwalifikowaną większością głosów Procedura współpracy Część 2.
 23. 23. 2. Procedura współpracy Pierwsze czytanie Komisja przekazuje projekt Radzie i Parlamentowi . Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów też mogą być proszone o opinię. Rada uchwala kwalifikowaną większością głosów niezależne (a nie kompromisowe) stanowisko („wspólne stanowisko”) po zapoznaniu się z opiniami.
 24. 24. 2. Procedura współpracy Drugie czytanie W ciągu 3 miesięcy Parlament może: a) przyjąć stanowisko Rady („wspólne stanowisko”) absolutną większością głosów lub nie wydać opinii, b) odrzucić stanowisko Rady absolutną większością głosów, c) wprowadzić poprawki do stanowiska Rady
 25. 25. 2. Procedura współpracy Drugie czytanie a) Przyjęcie stanowiska Rady przez Parlament lub brak opinii Parlamentu - Rada uchwala ostatecznie niezmienione „wspólne stanowisko”
 26. 26. 2. Procedura współpracy Drugie czytanie b) Odrzucenie stanowiska Rady przez Parlament absolutną większością głosów - Rada może ponownie uchwalić „wspólne stanowisko” tylko jednogłośnie. Ponieważ w praktyce trudno uchwalić stanowisko jednogłośnie, negatywna opinia Parlamentu zwykle blokuje proces legislacyjny. Dlatego Parlament rzadko stosuje tę ścieżkę.
 27. 27. 2. Procedura współpracy Drugie czytanie c) Wprowadzenie przez Parlament poprawek do stanowiska Rady - stanowisko wraz z poprawkami wraca do Komisji, która A ) przyjmuje poprawki Parlamentu - Rada zatwierdza ostateczną wersję normy kwalifikowaną większością głosów, lub jednogłośnie odrzuca propozycję z poprawkami albo...
 28. 28. 2. Procedura współpracy Drugie czytanie c) Wprowadzenie przez Parlament poprawek do stanowiska Rady - stanowisko wraz z poprawkami wraca do Komisji, która ...albo B ) odrzuca poprawki Parlamentu - Rada może ostatecznie uchwalić propozycję z poprawkami jedynie jednogłośnie.
 29. 29. 3. Procedura współdecydowania <ul><li>Rozwinięcie procedury współpracy - wzmocnione kompetencje Parlamentu, którego negatywna opinia nie może zostać odrzucona, nawet jednomyślnie. </li></ul><ul><li>Stała się w praktyce najważniejszą procedurą legislacyjną </li></ul>
 30. 30. Procedura współdecydowania Komisja Komitet Ekonomiczno-Społeczny Propozycje Opinie Komitet Regionów Parlament Europejski (pierwsze czytanie) Część 1.
 31. 31. Procedura współdecydowania Część 2. Rada Wspólne stanowisko lub Jeżeli brak poprawki Parlamentu lub wszystkie poprawki Parlamentu zaaprobowane przez Radę Uchwalenie aktu Parlament Europejski (drugie czytanie) Rada Poprawka absolutną większością głosów Odrzucenie absolutną większością głosów Przyjęcie wspólnego stanowiska kwalifikowaną większością głosów Przyjęcie absolutną większością głosów lub brak opinii Zamknięcie procedury legislacyjnej
 32. 32. Procedura współdecydowania Komisja Rada Poprawka Parlamentu nie przyjęta Rada Poprawka Parlamentu przyjęta Uchwalenie jedynie jednogłośnie Uchwalenie kwalifikowaną większością głosów Rada Jeżeli Rada nie akceptuje niektórych poprawek Komitet Pojednawczy (Rady i Parlamentu) Brak wspólnego projektu Wspólny projekt Potwierdzenie rezultatu przez Radę i Parlament (trzecie czytanie) Akt uznany za odrzucony, zamknięcie procedury legislacyjnej Część 3.
 33. 33. Pierwsze czytanie Komisja przekazuje projekt Radzie i Parlamentowi . Komitet Ekonomiczno-Społeczny i Komitet Regionów mogą być proszone o opinię. Rada uchwala kwalifikowaną większością głosów „wspólne stanowisko” po uzyskaniu opinii Parlamentu i ewentualnie innych instytucji. 3. Procedura współdecydowania
 34. 34. Pierwsze czytanie Jeżeli Parlament nie wnosi poprawek lub jeśli Rada przyjmuje wszystkie poprawki, może ona uchwalić akt już w pierwszym czytaniu. 3. Procedura współdecydowania
 35. 35. 3. Procedura współdecydowania Drugie czytanie W ciągu 3 miesięcy Parlament może: a) przyjąć stanowisko Rady („wspólne stanowisko”) absolutną większością głosów lub nie wydać opinii, b) odrzucić stanowisko Rady absolutną większością głosów, c) wprowadzić poprawki do stanowiska Rady
 36. 36. 3. Procedura współdecydowania Drugie czytanie a) Przyjęcie stanowiska Rady przez Parlament lub brak opinii Parlamentu - Rada uchwala ostatecznie niezmienione „wspólne stanowisko”
 37. 37. 3. Procedura współdecydowania Drugie czytanie b) Odrzucenie stanowiska Rady przez Parlament absolutną większością głosów - Projekt przepada, procedura legislacyjna jest zamknięta.
 38. 38. 3. Procedura współdecydowania Drugie czytanie c) Wprowadzenie przez Parlament poprawek do stanowiska Rady - stanowisko wraz z poprawkami wraca do Komisji, która I . przyjmuje poprawki Parlamentu - Rada zatwierdza ostateczną wersję normy kwalifikowaną większością głosów, lub jednogłośnie odrzuca propozycję z poprawkami albo...
 39. 39. 3. Procedura współdecydowania Drugie czytanie c) Wprowadzenie przez Parlament poprawek do stanowiska Rady - stanowisko wraz z poprawkami wraca do Komisji, która II. odrzuca poprawki Parlamentu - Rada może ostatecznie uchwalić propozycję z poprawkami jedynie jednogłośnie. albo...
 40. 40. 3. Procedura współdecydowania Drugie czytanie c) Wprowadzenie przez Parlament poprawek do stanowiska Rady - stanowisko wraz z poprawkami wraca do Komisji, która III. odrzuca lub akceptuje poprawki Parlamentu - jeżeli Rada odrzuca niektóre poprawki lub jeśli nie osiągnie wymaganej większości dla ich uchwalenia, przewodniczący Rady zwołuje w okresie 6 tygodni
 41. 41. 3. Procedura współdecydowania <ul><li>Drugie czytanie </li></ul><ul><li>Komitet Pojednawczy (Rady i Parlamentu) </li></ul><ul><li>Składa się z 15 przedstawicieli Rady i 15 przedstawicieli Parlamentu. </li></ul><ul><li>Celem jego działania jest stworzenie kolejnej wersji projektu, która będzie zaakceptowana przez wymaganą większość zarówno w Parlamencie, jak i w Radzie </li></ul>
 42. 42. 3. Procedura współdecydowania Trzecie czytanie Jeżeli Komitet Pojednawczy zatwierdza projekt, Parlament i Rada mają 6 tygodni na uchwalenie. Parlament - większością absolutną, Rada - kwalifikowaną, niezależnie od opinii Komisji.
 43. 43. 3. Procedura współdecydowania Trzecie czytanie Jeżeli Komitet Pojednawczy nie zdoła stworzyć kompromisowego projektu, następuje zamknięcie procedury. Rada nie ma możliwości samodzielnego uchwalenia wspólnego stanowiska.
 44. 44. Jak funkcjonuje Unia Europejska << proces decyzyjny >> http://spring.e-szkola.net

×