Adobe Flash CS3

3,785 views

Published on

เริ่มต้นเรียนรู้กับส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม Adobe flash CS3

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,785
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
70
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Adobe Flash CS3

  1. 1. ใบความรู้ ที่ 1.2 เรื่อง ส่วนประกอบของ โปรแกรม flash cs3หน้าต่างแรกที่เปิดโปรแกรมแฟลชขึ้นมา ทีวงกลมไว้จะเป็นการสร้างเอกสารเปล่าๆ ่โดยจะแบ่งออกเป็น1. เอกสารที่เขียนด้วย Actionscript 3.02. เอกสารที่เขียนด้วย Actionscript 2.03. เอกสารสคริปแฟลชอื่นๆหรือจะเลือกที่ file แล้ว new ก็ได้
  2. 2. การ save fileเริมจากกำาหนดสร้างไฟล์ททำางานกับ ActionScript 2.0 ่ ี่การ save ไฟล์ไปใช้งานนั้น ไฟล์หลักๆ ได้แก่ในการใช้งาน Flash นั้น จะมีไฟล์งาน สองแบบหลักๆคือที่มีนามสกุล Fla และ Swf1. FLA เป็นไฟล์งานต้นฉบับ เก็บงาน Flash ต้นฉบับไว้แก้ไขต่อภายหลัง2. SWF เป็นไฟล์งานสำาเร็จ ทีทำาการ publish ออกมาแล้ว พร้อมสำาหรับนำาไปใช้ ่งานบนเว็ปไซท์ หรืองานอื่นๆ ไฟล์นี้จะไม่สามารถทำากลับมาแก้ไขได้อีก
  3. 3. เมนู File ได้แก่1. NEW ไว้สำาหรับสร้างเอกสารแฟลช เช่น ทำาการ์ตูน ทำาเกม ทำาพรีเซนท์ สามรถเลือกสร้างเอกสารเปล่าได้2. SAVE ต่างๆ มีไว้ save ไฟล์งานต้นฉบับของออกมาเป็นไฟล์ FLA3. import , export -เมนู import มีไว้โหลดไฟล์อื่นๆเข้ามาในเอกสารแฟลช เช่น รูปภาพ jpgหรือเสียงเพลง mp3 หรือไฟล์ vdo ต่างๆ สรุปคือไฟล์ทุกไฟล์ที่แฟลชใช้งานได้จะ import เข้ามาได้ที่เมนูนี้ -เมนู export ไว้สำาหรับเอาไฟล์งานแฟลชของเราที่ทำาเสร็จแล้ว ออกมาใช้งานในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ SWF เช่น ออกมาเป็น jpg , png , gif animation,VDO4. publish มีไว้สร้างไฟล์ swf ทีจะเอามาใช้งานในเว็ปไซท์ เกม หรือพรีเซนท์ ่โดยไฟล์จะออกมาเป็น swf หรือไฟล์อื่นๆเช่น HTML หรือ EXE ตามทีกำาหนดใน ่publish setting โดยถ้าไม่กำาหนด ไฟล์จะออกมาเป็น swf และ HTML ซึ่งเป็นค่าปรกติที่โปรแกรมตั้งไว้
  4. 4. เมื่อสร้างเอกสารใหม่ขึ้นมา จะพบเครื่องมือ ดังนี้ 1. เครื่อง มือวาด ภาพ เส้น ดินสอ พู่กัน สี่เหลี่ยม เทสี ตัด ต่อ ย้าย ไว้สำาหรับวาดการ์ตูน และกราฟิก 2. Stage (สเตจ) มีไว้สำาหรับงาน วาดการ์ตูน รูปภาพ อะไรก็ไว้ที่ Stage เป็นพื้นที่การทำางาน จะได้ผลงานวิงอยู่บน Stage นี่แหละ Stage มีขนาด ่ กว้างและสูงที่สามารถปรับได้ ให้เล็กหรือใหญ่ตามต้องการ 3. Layer เลเยอร์สำาหรับงานแฟลช สามารถแยกวัตถุต่างๆออกเป็นเลเยอร์ ได้ เลเยอร์คือชั้นๆต่างๆที่จะทำาให้ทำางานเป็นระบบมากขึ้น เช่น จะแยกตัว ละครไว้เลเยอร์บนสุด แต่ฉากหลังไว้ล่างสุด เพื่อที่ตัวละครจะได้เดินไปเดิน มา โดยที่ฉากหลังจะอยู่นง ิ่ 4. Time line มีไว้สำาหรับกำาหนดการเคลื่อนไหวต่างๆ เวลาทีทำาการเคลื่อน ่ ไหวอนิเมชั่น คล้ายๆกับฟิล์มภาพยนต์ ที่ 1 ช่องมี 1 ภาพ เป็นเรื่องของอนิเม ชั่นเบื้องต้น ที่จะทำาการเล่นภาพหลายๆภาพต่อเนื่องกัน จนหลอกตาคน ให้ มองเป็นภาพเคลื่อนไหว เช่น วาดรูปแต่ละเฟรม เป็นแต่ละ step ต่างกันไป พอ play ไป ถาพก็เล่นต่อเนื่องจนเกิดเป็นการเคลื่อนไหว สำาหรับการวาด ภาพเฟรมละภาพ จนเกิดเป็นภาพเคลื่อนไหวนั้น จะเรียกว่าเป็นอนิเมชั่นแบบ เฟรมบายเฟรม (Frame by Frame) แต่สำาหรับแฟลชแล้ว สามารถทำาภาพ เคลื่อนไหวง่ายๆ เช่นการย้ายวัตถุ ย่อขนาดวัตถุ เปลี่ยนสีวัตถุ โดยไม่ต้องวาด ทีละภาพก็ได้ 5. เมนู Window จะสามารถแสดง และ ซ่อน เครื่องมือทุกชนิด 6. เครื่องมี color ไว้สำาหรับกำาหนดสีที่จะวาดแบบละเอียด โดยจะสังเกตว่า color ก็มีอยูในเมนู window ่ 7. Properties ไว้สำาหรับกำาหนดคุณสมบัติให้กับสิ่งต่างๆที่จะใช้งาน โดย
  5. 5. Properties จะเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุที่ใช้งานในขณะนั้น เช่น ถ้าใช้งานพู่กัน ก็จะเป็นการกำาหนด สี ขนาดเส้น ของพู่กัน ถ้าใช้งานวัตถุ จะเป็นการกำาหนด ขนาดกว้าง สูง และสีสันของวัตถุ เช่นเดียวกัน ถ้าเครื่องมือนี้หายไป ก็หามันได้ในเมนูWindow

×