การใชงาน GoGo Board เบื้องตน         ครูสุรนทร ดีแกวเกษ            ิ   กวเกษ
ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย                 รีโมทควบคุม 1 ตัว
ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย                  สาย USB 1 เสน
ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย                    มอเตอร 2 ตัว
ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย                    ลอ 2 ตัว
ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย                 เซ็นเซอรแสง 1 ตัว
ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย                เซ็นเซอรอุณหภูมิ 1 ตัว
ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย                    สวิทซ 1 ตัว
ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย                เซ็นเซอรอินฟาเรด 1 ตัว
ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย                 หลอดไฟ LED 1 ตัว
ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย                 GoGo Board 1 ตัว        ...
อุปกรณภายใน GoGo Board        Remote Control            ใชสําหรับการควบคุมแผง        Control เ...
อุปกรณภายใน GoGo Board                   สําหรับตอเขากับ                   เครื่องคอม...
อุปกรณภายใน GoGo Board        Motor            ใชในการขับเคลื่อนของส#วน        แมคคานิกเพื่อใหหุ#...
อุปกรณภายใน GoGo Board        ลอ และอุปกรณต#อพ#วง            ใชเปFนส#วนประกอบใน        ภาคแมคคา...
อุปกรณภายใน GoGo Board         เซ็นเซอร แสง              ใชสําหรับรับค#าแสงแลว         นําค#...
อุปกรณภายใน GoGo Board         เซ็นเซอร สวิทซ             ใชสําหรับรับค#าจากการ         กดสวิท...
อุปกรณภายใน GoGo Board         เซ็นเซอร อินฟาเรด             ใชสําหรับรับค#าแสงอิน         ฟาเ...
อุปกรณภายใน GoGo Board         เซ็นเซอร อุณหภูมิ             ใชสําหรับรับค#าอุณหภูมิ         ...
อุปกรณภายใน GoGo Board        หลอดไฟ LED               ใชสําหรับรับค#าจากแผง        Control ...
อุปกรณภายใน GoGo Board        แผง Control             ใชสําหรับการควบคุมอุปกรณ        ต# า ง ...
ส#วนต#าง ๆ ของแผง Control                      พอรทต#อมอเตอรเสียบปลั๊กไฟฟLา             ...
ส#วนต#าง ๆ ของแผง Control   ไฟ                 ไฟแสดงสถานะ  เปMด-ปMด                 ...
ส#วนต#าง ๆ ของแผง Control      ลังถ#าน (AA x 6 กอน)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การใช้งาน Go go board เบื้องต้น

2,835 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
280
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การใช้งาน Go go board เบื้องต้น

 1. 1. การใชงาน GoGo Board เบื้องตน ครูสุรนทร ดีแกวเกษ ิ กวเกษ
 2. 2. ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย รีโมทควบคุม 1 ตัว
 3. 3. ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย สาย USB 1 เสน
 4. 4. ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย มอเตอร 2 ตัว
 5. 5. ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย ลอ 2 ตัว
 6. 6. ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย เซ็นเซอรแสง 1 ตัว
 7. 7. ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย เซ็นเซอรอุณหภูมิ 1 ตัว
 8. 8. ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย สวิทซ 1 ตัว
 9. 9. ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย เซ็นเซอรอินฟาเรด 1 ตัว
 10. 10. ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย หลอดไฟ LED 1 ตัว
 11. 11. ชุดหุ#นยนต GoGo Boardภายในชุดหุ#นยนต GoGo Board ประกอบดวย GoGo Board 1 ตัว (บอรดควบคุม)
 12. 12. อุปกรณภายใน GoGo Board Remote Control ใชสําหรับการควบคุมแผง Control เพื่อใหทํางานตามคําสั่งที่ ทําการโปรแกรมไว
 13. 13. อุปกรณภายใน GoGo Board สําหรับตอเขากับ เครื่องคอมพิวเตอร สายต#อ USB ใชสําหรับเชื่อมต#อระหว#างสําหรับตอเขากับ คอมพิวเตอรกับแผงControl เพื่อ แผง Control เขียนโปรแกรมควบคุมการทํางาน และเปFนแหล#งจ#ายไฟ
 14. 14. อุปกรณภายใน GoGo Board Motor ใชในการขับเคลื่อนของส#วน แมคคานิกเพื่อใหหุ#นยนตเคลื่อนที่หรือ ทํางานตามที่โปรแกรมไว
 15. 15. อุปกรณภายใน GoGo Board ลอ และอุปกรณต#อพ#วง ใชเปFนส#วนประกอบใน ภาคแมคคานิกและยึดติดเซ็นเซอร ต#าง ๆ
 16. 16. อุปกรณภายใน GoGo Board เซ็นเซอร แสง ใชสําหรับรับค#าแสงแลว นําค#าที่ไดส#งไปยังแผง Control
 17. 17. อุปกรณภายใน GoGo Board เซ็นเซอร สวิทซ ใชสําหรับรับค#าจากการ กดสวิทซแลวนําค#าที่ไดส#งไปยังแผง Control
 18. 18. อุปกรณภายใน GoGo Board เซ็นเซอร อินฟาเรด ใชสําหรับรับค#าแสงอิน ฟาเรดแลวนําค#าที่ไดส#งไปยังแผง Control
 19. 19. อุปกรณภายใน GoGo Board เซ็นเซอร อุณหภูมิ ใชสําหรับรับค#าอุณหภูมิ แลวนําค#าที่ไดส#งไปยังแผง Control
 20. 20. อุปกรณภายใน GoGo Board หลอดไฟ LED ใชสําหรับรับค#าจากแผง Control แลวเปล#งแสงออกมาตาม คําสั่งที่ทําการโปรแกรมไว
 21. 21. อุปกรณภายใน GoGo Board แผง Control ใชสําหรับการควบคุมอุปกรณ ต# า ง ๆ ที่ ต# อ เชื่ อ มกั บ แผง Control เพื่ อ ใหทํ า งานตามคํ า สั่ ง ที่ ทํ า การ โปรแกรมไว
 22. 22. ส#วนต#าง ๆ ของแผง Control พอรทต#อมอเตอรเสียบปลั๊กไฟฟLา (4 ตัว) สวิทซ ปMด-เปMด เสียบอุปกรณ ต#อพ#วง ปุPม เริ่ม-หยุด การทํางาน สําโพง
 23. 23. ส#วนต#าง ๆ ของแผง Control ไฟ ไฟแสดงสถานะ เปMด-ปMด การทํางาน พอรท USBต#อคอมพิวเตอร พอรทเซ็นเซอร รับสัญญาณ (8 ตัว) รีโมท
 24. 24. ส#วนต#าง ๆ ของแผง Control ลังถ#าน (AA x 6 กอน)

×