Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เทคนิคการทำ Portfolio

62,216 views

Published on

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

เทคนิคการทำ Portfolio

 1. 1. เทคนิคการทํา Portfolio เพื่อพิชิต Admission โดยธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์
 2. 2. Portfolio นั้ นสําคัญไฉนPortfolio หรื อแฟมสะสมผลงาน เป็ นแฟมที่ ้ ้แสดงข้ อมูลเกี่ยวกับตัวเราเอง เช่น ประวัติสวนตัว ่ประวัติการศึกษา ความถนัด ความสนใจความสามารถพิเศษ และกิจกรรมต่างๆที่เราเคยทําซึง Portfolio มีผลในการคัดเลือกนักเรี ยนของ ่มหาวิทยาลัยต่างๆมาก โดยเฉพาะการสอบตรงดังนันจึงควรจัด portfolio ให้ มีความน่าสนใจ ้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ าศึกษาต่อในคณะที่ใฝ่ ฝั น
 3. 3. ส่ วนประกอบของportfolio1. ปกหน้า (ภาพสี )2. ปกรอง หรื อที่เราเรี ยกว่าปกในหน้า (ขาว-ดํา)3. คํานํา4. สารบัญ5. ประวัติส่วนตัว6. ประวัติการศึกษา7. ผลงานที่ได้รับ8. ใบรองปกหลัง หรื อปกในหลัง9.  ปกหลัง
 4. 4. มาดูรายละเอียด การทําportfolio และการทําเอกสารประกอบกันนะคะ
 5. 5. ประวัตส่วนตัว ิชื่อ(มีคํานําหน้ าชื่อด้ วย)..............นามสกุล..............เพศ.........ชื่อเล่น..............เกิด(วันที่ เดือน ปี พ.ศ.).........................................................อายุ.................สถานที่เกิด.................................................................................................สัญชาติ..................เชื ้อชาติ....................ศาสนา..........................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน.................................. กลุมเลือด............... ่
 6. 6. ข้ อมูลและประวัติครอบครัว ชื่อ-สกุล อายุ อาชีพ รายได้ โทรศัพท์
 7. 7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว.............................พี่นองร่ วมบิดามารดา......................(รวมตนเอง) ้ ชื่อ-สกุล อายุ การศึกษา/อาชีพ โรงเรียน/ มหาวิทยาลัย/ บริษทั
 8. 8. • ที่อยูในสําเนาทะเบียนบ้ าน........................... ่• ที่อยูปัจจุบน............................................. ่ ั• โทรศัพท์....................................โทรสาร ............................โทรศัพท์มือถือ..............................
 9. 9. ประวัติการศึกษา เรี ยงจากอดีตจนปัจจุบนเป็ นข้อๆ ั(ชื่อสถานศึกษา เรี ยนจากชั้นไหนถึงชั้นไหน คณะ/สาขา/แผนก) ปี ทีศึกษา/สํ าเร็จการศึกษา ่ ชื่อสถานศึกษา
 10. 10. เอกสารที่ยนยันการสําเร็ จการศึกษา ื• ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาชันประถมศึกษาปี ที่ 6  ้ พร้ อมรูปภาพที่มีนกเรี ยนร่วมห้ องทุกคน ั• ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที่ 3  ้ พร้ อมรูปภาพที่มีนกเรี ยนร่วมห้ องทุกคน ั• ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาชันมัธยมศึกษาปี ที่ 6  ้ พร้ อมรูปภาพที่มีนกเรี ยนร่วมห้ องทุกคน ั• ใบแสดงผลการเรี ยน (ใบ รบ.1) แนะนําให้ เอา ม.4‐ม.6 
 11. 11. ผลงาน/หน้าที่/ความสนใจพิเศษหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมาย ตัวอย่างดังนี ้นะคะ1.เคยได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นหัวหน้ าห้ อง ม.4/9  ปี การศึกษา.....2.เคยเป็ นประธานชุมนุมเพื่อนที่ปรึกษา ปี การศึกษา 25543.เคยเป็ นประธานโครงการเรารักโรงเรี ยนความสนใจ/กิจกรรมพิเศษ/ชมรม1..............2.............3...........
 12. 12. ผลงานที่ภูมิใจ• ผลงานเด่นๆ สัก2‐3 ผลงาน ไม่เอาแบบได้ เรี ยงความที่ 1 ของห้ องนะคะ เช่น เขียนเรี ยงความชนะ ได้ ที่ 1 ของ ห้ อง ม.6/9• ระดับโรงเรี ยน• ระดับเขตการศึกษา• ระดับภาค• ระดับชาติ
 13. 13. ความสามารถพิเศษ/ประสบการณ์• ในส่วนนี ้ใส่รายละเอียดความสามารถพิเศษ ถ้ ามีเอกสาร /ภาพประกอบก็ยิ่งดี• ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้ องกับคณะ/สาขาวิชาที่สนใจ ศึกษาต่อ ส่วนนี ้เน้ นเด่นๆมาเต็มที่เลย ว่าเคยไปค่าย ที่ไหนมา ไม่เอาค่ายลูกเสือ / เนตรนารี /ยุวกาชาดนะ คะ ศึกษาดูงาน ฝึ กงานที่ไหนมา บอกระยะเวลา สถานที่ หน่วยงานที่จดด้ วยและที่สําคัญอย่าลืม ั ภาพประกอบนะคะ
 14. 14. ความสําเร็ จ /ผลงานที่ได้รับด้ านวิชาการ (แยกเป็ นแต่ละด้าน)‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านวิชาการ‐ ใบประกาศนียบัตร‐ รูปภาพด้ านพัฒนาชุมชนและสังคม‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านพัฒนาชุมชนและสังคม‐ ใบประกาศนียบัตร‐ รูปภาพด้ านศิลปะและวัฒนธรรม‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านศิลปะและวัฒนธรรม‐ ใบประกาศนียบัตร‐ รูปภาพ
 15. 15. ด้ านความเป็ นผู้นํา‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านความเป็ นผู้นํา‐ ใบประกาศนียบัตร‐ รูปภาพด้ านกีฬา‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านกีฬา‐ ใบประกาศนียบัตร‐ รูปภาพด้ านศีลธรรมและจริยธรรม‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านศีลธรรมและจริยธรรม‐ ใบประกาศนียบัตร‐ รูปภาพด้ านศิลปะและวัฒนธรรม‐ ตารางรายละเอียดใบประกาศนียบัตรด้ านศิลปะและวัฒนธรรม‐ ใบประกาศนียบัตร‐ รูปภาพ
 16. 16. คําแนะนําเพิ่มเติม• ให้ จดใบประกาศนียบัตรปี ปั จจุบนขึ ้นก่อน แล้ วตาม ั ั ด้ วยรูปภาพที่อ้างอิงในแต่ละด้ าน• หากมีหนังสือคําสังที่ได้ รับจากโรงเรี ยนในแต่ละใบ ่ ประกาศนียบัตร ให้ นํามาอ้ างอิงด้ วย• หากไม่มีรูปมากพอที่จะแยกเป็ นด้ านต่าง ๆ ได้ ให้ แบ่งภาคผนวก “ประมวลภาพกิจกรรม”• ถ้ าเข้ าคณะที่มีการแข่งขันเยอะๆ กรรมการจะไม่มี เวลาเปิ ดดู Portfolio มาก เพราะฉะนันเราต้ องใส่ ้ ผลงานที่เกี่ยวข้ องกับคณะที่เราจะเข้ าจริ งๆ และ ผลงานเด่นๆ ระดับใหญ่ๆ ด้ วยนะ
 17. 17. หน้ าปกต้ องพิมพ์ อย่ างไร• ความจริ งหน้ าปกไม่มีแบบฟอร์ มตายตัว เช่นเดียวกับประวัติ ส่วนตัว ปรับเปลี่ยนได้• สําหรับหน้ าปกPortfolio แบบสําเนาที่ต้องส่งกรรมการ (สอบ สัมภาษณ์แบบคิดคะแนน) ต้ องมีหวข้ อว่า แฟมสะสมผลงาน ั ้ ตามด้ วยข้ อมูล ชื่อ-สกุล โรงเรี ยน รหัสที่เราสมัคร รหัสคณะ• ชื่อคณะ/สาขาวิชาอะไร มหาวิทยาลัยไหน โครงการอะไร(เช่น โควต้ านักเรี ยนเรี ยนดี โควต้ านักกีฬาฯ)
 18. 18. ถ้าเข้า INTER เหมือนกันหรื อไม่• ถ้ าเข้ าอินเตอร์ ใต้ หวข้ อ แฟมสะสมผลงานใส่คําว่า Portfolio ด้ วย และ ั ้ ใต้ ข้อมูลภาษาไทยแต่ละอย่างใส่เป็ นภาษาอังกฤษด้ วย หรื อข้ อมูลอื่นแบบที่ มหาวิทยาลัยกําหนด แล้ วต้ องมีรูปนักเรี ยนติดด้ วยนะ• ถ้ าเข้ าอินเตอร์ ประวัตและข้ อมูลต่างๆ ทําเป็ นภาษาอังกฤษด้ วยนะจ๊ ะ ใส่ ิ หลักฐานผลการสอบ TOEIC  TOEFL IELTS  CU‐TEP ฯลฯ เพื่อแสดง ว่าเรามีความสามารถทางด้ านภาษาอังกฤษ โดยต้ องมีระดับคะแนนที่น่า พึงพอใจด้ วยนะ• สําหรับหน้ าปก Portfolio ฉบับจริ งที่เราเก็บไว้ กบตนเอง และสําหรับสอบ ั สัมภาษณ์แบบไม่คดคะแนน (หลังจากAdmission หรื อหลังสอบตรง) ิ ใส่แค่หวข้ อ แฟมสะสมผลงาน ชื่อ-สกุลก็พอ ถ้ าเข้ าอินเตอร์ ใส่หวข้ อ ั ้ ั Portfolio และชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษด้ วยนะคะ

×