Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ศ ๒๑๑๐๑ของพี่ทัศ2

19,056 views

Published on

 • Be the first to comment

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ศ ๒๑๑๐๑ของพี่ทัศ2

 1. 1. แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ ๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ศ ๒๑๑๐๑ ( ทัศนศิลป์ ๑ ) ชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ หน่ วยการเรียนรู้ ที่ ๑ ความร้ ู เบองต้นเกยวกบทศนศิลป์ ื้ ี่ ั ั เวลาเรียน ๑ ชั่ วโมง เรื่อง ศิลปะและทัศนศิลป์ ชื่ อผู้สอน นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ วนที่ ............. เดือน.............. พ.ศ. ........... ั  ๑. สาระสํ าคัญ สิ่ งแวดล้อมมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ โดยทําให้เกิด แรงบันดาลใจ หรื อ เกิดความประทับใจที่มีส่วนสําคัญในการช่วยกระตุนให้คนพยายามถ่ายทอดสิ่ งที่พบเห็น และมีทศนะว่ามีความ ้ ั งาม ตามสายตาและมุมมองของตน แล้วแสดงออกมาเป็ นผลงานทัศนศิลป์ แขนงต่างๆ ๒. มาตรฐานการเรียนรู้ ศ ๑.๑ สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์วจารณ์คุณค่า ิ งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวตประจําวัน ิ ๓. ตัวชี้วด/ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ั ี่ ๓.๑ ตัวชี้วด ั ศ๑.๑ ม ๑/๑ บรรยายความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ และสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ความรู ้เรื่ องทัศนธาตุ ๓.๒ ผลการเรียนรู้ ทคาดหวัง ี่ ๑. อธิ บายความหมายของศิลปะได้ ๒. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ได้ ๔. สาระการเรียนร้ ู ๔.๑ สาระการเรี ยนรู้แกนกลาง - ความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์ และสิ่ งแวดล้อม ๔.๒ สาระการเรี ยนรู ้ทองถิ่น ้- ๕. สมรรถนะสําคัญของผ้ ูเรียน ๕.๑ ความสามารถในการสื่ อสาร - ทักษะในการสื่ อสาร ๕.๑ ความสามารถในการคิด - ทักษะการคิดอย่างมีวจารณญาณ ิ - ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ๕.๒ ความสามารถในการใช้ทกษะชีวต ั ิ
 2. 2. ๖. คุณลกษณะอนพงประสงค์ ั ั ึ ๑. มีวนย ิ ั ๒. ใฝ่ เรี ยนรู้ ่ ่ ๓. มุงมันในการทํางาน๗. กระบวนการจัดการเรียนร้ ู ( การจัดการเรี ยนรู้โดยเนนกระบวนการ : กระบวนการสร้างความตระหนัก ) ้ ๑. ข้ นสังเกต ั ๒. ข้ นวเิ คราะห์วจารณ์ ั ิ ๓. ข้ นสรุป ั ( การจัดการเรี ยนรู้โดยเนนกระบวนการ:กระบวนการกลุ่ม ) ้ ๑. ขั้นตั้งจุดมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนรู ้ ๒. ขั้นการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ ๓. ขั้นประเมินผล๘. กจกรรมการจัดการเรียนร้ ู ิ(ชั่ วโมงที่ ๑) ข้นที่ ๑ ข้ ันสังเกต ั ๑. ครู นาภาพต่อไปนี้ให้นกเรี ยนวิเคราะห์ เช่น ภาพวัด ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพทิวทัศน์ต่างๆ ํ ัพระพุทธรู ป อนุสาวรี ย ์ ภาพงานประดิษฐ์ต่างๆ เป็ นต้น แล้วให้นกเรี ยนช่วยกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความ ังามและคุณค่าของภาพเหล่านี้ จากนั้นครู สนทนากับนักเรี ยนถึงความรู ้ทวไปเกี่ยวกับศิลปะ ครู ยกตัวอย่างภาพ ั่ผลงานศิลปะแขนงต่างๆ แล้วตั้งคําถาม เช่น -นักเรี ยนชอบศิลปะประเภทใด -งานศิลปะที่นกเรี ยนชื่ นชอบมีลกษณะอย่างไร เพราะเหตุใด ั ั -นกเรียนรู้จกชื่อเจาของผลงานชิ้นที่ชื่นชอบหรือไม่ ั ั ้ ข้นที่ ๒ ข้ ันวเิ คราะห์ วจารณ์ ั ิ ๒.ครู ยกตัวอย่างงานศิลปะที่ชื่นชอบ 1 ผลงาน พร้อมบอกเหตุผลที่ชื่นชอบ แล้วตั้งคําถามเพื่อให้นกเรี ยน ัคิดวิเคราะห์ความหมายของศิลปะ เช่น -ศิลปะ คือ ผลงานการสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ถ่ายทอดความรู ้สึกนึกคิด จินตนาการ ความประทบใจเพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านจิตใจและประโยชน์ต่อการดําเนิ นชีวตของตนเองและสังคมอย่าง ั ิมีความสุ ข - ศิลปะ คือ สิ่ งสวยงาม ความบันเทิงใจ ให้ความสุ ขในการดําเนินชี วติ - ศิลปะ คือ สิ่ งที่แสดงออกถึงคุณค่าทางความงามซึ่ งเป็ นภาษาสากล เป็ นสื่ อแสดงความรู้สึกที่เกิดจากแรงบันดาลใจของศิลปิ น
 3. 3. - ศิลปะ คือ สิ่ งที่สะท้อนชีวต สังคม และสภาพแวดล้อม หมายถึง ผลงานศิลปะเป็ นสิ่ งที่แสดง ิ ใหเ้ ห็นวถีชีวิตของคนที่อยในสภาพแวดลอมที่แตกต่างกนไป แสดงให้เห็นความคิด ความเชื่อที่มีตอสิ่ งต่างๆ ใน ิ ู่ ้ ั ่ สังคม ๓. ครูและนกเรียนช่วยกนสรุ ปความหมายของศิลปะ จากนั้นครู ช้ ี แจงให้นกเรี ยนเข้าใจว่ามนุษย์เป็นผู้ ั ั ั สร้างสรรค์งานศิลปะ โดยได้รับแรงบันดาลใจ มาจากการเลียนแบบธรรมชาติ การแสดงออกของบุคลิกภาพทาง อารมณ์ของมนุษย์ การสื่ อสาร ความต้องการของศิลปิ น เป็ นต้น และงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ข้ ึนนี้ เรา สามารถรับรู ้ความงามด้วยการมองเห็นและสัมผัสได้ดวยการจับต้อง เช่นภาพจิตรกรรม ภาพพิมพ์ งาน ้ ประติมากรรม งานสถาปั ตยกรรม ๔.ให้นกเรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และศิลปะ เช่น ภาพที่ปรากฏ ั อยูตามผนังถํ้าในที่ต่างๆ เช่น ่ - ภาพภาชนะเครื่ องปั้ นดินเผาลายเขียนสี จังหวัดอุดรธานี - ภาพเขียนสี ที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี ่ ๕. ให้นกเรี ยนช่วยกันวิเคราะห์วานักเรี ยนเห็นอะไรในภาพที่ยกตัวอย่าง และภาพสื่ อความหมายอะไร ั ข้นที่ ๓ ข้ ันสรุป ั ๖. ครู อธิ บายให้นกเรี ยนเข้าใจว่า ภาพเขียนสี จากที่ยกตัวอย่างมา แสดงให้เห็นถึงวิถีการดําเนินชีวิต ั ่ ้ ่ ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ใช้ชีวิตอยูดวยการหาของป่ า ล่าสัตว์ อาศัยอยูในถํ้า ภาพเขียนสีน้ ีแสดงให้ เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ซึ่ งการสร้างสรรค์งานศิลปะในยุคปั จจุบนก็ยงคงแสดงให้เห็นถึงแรง ั ั บันดาลใจของมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม อารมณ์ ความรู ้สึก แล้วถ่ายทอดออกมาเป็ นงานศิลปะ ๗.ใหนกเรียนจบคู่และช่วยกนทาใบงานที่ ๑.๑ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ เมื่อทํา ้ ั ั ั ํ ใบงานเสร็ จแล้ว ครู และนักเรี ยนร่ วมกันเฉลยคําตอบในใบงาน ๘. ครู และนักเรี ยนร่ วมกันสรุ ปความรู ้เบื้องต้นของงานทัศนศิลป์ ข้นที่ ๑ ข้ ันต้ ังจุดม่ ุงหมายของการเรียนรู้ ั ๑. ครู ยกตัวอย่าง และจัดกลุ่มภาพทัศนศิลป์ ให้เป็ นตามลักษณะของงานแต่ละประเภทให้ครบทั้ง ๔ ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปั ตยกรรม และภาพพิมพ์ แล้วให้นกเรี ยนช่วยกันอภิปรายว่า ัผลงานทัศนศิลป์ แต่ละประเภทมีลกษณะเฉพาะอย่างไร และให้นกเรี ยนช่วยกันยกตัวอย่างงานศิลปะประเภทนั้นๆ ั ั ๒. ครู อธิ บายให้นกเรี ยนเข้าใจว่า การที่เราศึกษาสาระทัศนศิลป์ ทําให้เราสามารถรู ้วธีการสื่ อความคิด ั ิจินตนาการ ความประทับใจ ของผูสร้างสรรค์ผลงานออกมา ทําให้เรารับรู ้ความงามของผลงานทัศนศิลป์ และ ้สามารถสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ขึ้นมาได้ ข้นที่ ๒ ข้ันการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ั ๓. ครู ใหนกเรียนดูภาพผลงานศิลปะ เช่น ภาพดอกไม ้ ภาพทิวทศน์ เป็นตน และอธิบายใหนกเรียนเขาใจ ้ ั ั ้ ้ ั ้ว่าสิ่ งสวยงามในธรรมชาติที่มนุษย์ประทับใจและบันทึกไว้เป็ นผลงานทัศนศิลป์ สาขาต่างๆ ซึ่ งแต่ละคนมีความพึงพอใจที่แตกต่างกัน แสดงให้นกเรี ยนเห็นว่าความสวยงามนั้นเป็ นความคิดเฉพาะตัวของบุคคล และถ้ามีความลึกซึ้ ง ั
 4. 4. ยิงขึ้นในระดับที่เรี ยกว่า “ สุ นทรี ยภาพ” นักเรี ยนจะต้องสั่งสมประสบการณ์ในการพิจารณาผลงานทัศนศิลป์ ไปทีละ ่เล็กทีละน้อย พร้อมทั้งต้องมีความรู ้ความเข้าใจศิลปะอีกด้วย ๔.นักเรี ยนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน ให้ช่วยกันวิเคราะห์ภาพ ซึ่ งครู แจกให้กลุ่มละ ๑ ภาพ แล้วตอบคําถามในประเด็นต่อไปนี้ - ชื่อภาพ - เหตุผลและแนวคิดในการต้งชื่อภาพ ั - วิเคราะห์วิจารณ์ความสวยงามของภาพ ข้ ันที่ ๓ ประเมินผล ๕. ครู ให้แต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานที่หนาช้ นเรียน แลวใหเ้ พื่อนกลุ่มอื่นร่วมกนวจารณ์เพิมเติม โดยมี ้ ั ้ ั ิ ่ครูเป็นผช่วยช้ ีแนะ ู้ ๖.นักเรี ยนทําใบงานที่ ๒.๑ เรื่อง ประเภทของงานทศนศิลป์ เมื่อทาเสร็จแลวครูสุ่มเรียกนกเรียน ั ํ ้ ัออกมานําเสนอผลงาน ครู และนักเรี ยนช่วยกันเฉลยคําตอบในใบงาน จากนั้นครู สรุ ปความรู ้ที่ได้จากการทําใบงาน ๗. ครู และนักเรี ยนช่วยกันสรุ ปความรู ้เบื้องต้นทางทัศนศิลป์ เพื่อเป็ นการทบทวน ๙. ครู มอบหมายให้นกเรี ยนแต่ละกลุ่มทําชิ้นงานโดยการเขียนบรรยายเรื่ อง งานทัศนศิลป์ กับ ัสิ่ งแวดล้อม ให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ ๑) ประเภทของงานทัศนศิลป์ ๒) การสรุ ปความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ ๓) การบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ กับสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ภาษาที่เหมาะสม และตรงต่อเวลา ๙. สื่ อ/แหล่ งการเรียนร้ ู ๙.๑ สื่ อการเรียนรู้ ๑) หนงสือเรียนดนตรี-นาฏศิลป์ ม.๑ ั ๒) ตัวอย่างภาพต่างๆ ๓) ใบงานที่ ๑.๑ เรื่ อง ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ๔) ใบงานที่ ๑.๒ เรื่อง ประเภทของงานทัศนศิลป์ ๙.๒ แหล่งการเรียนร้ ู ๑) หองสมุด ้ ๒) ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. 5. ๑๐. การวัดผลประเมินผล ตัวบ่ งชี้ความสํ าเร็จ วธีวด/ประเมินผล ิ ั เครื่องมือ ๑) คุณธรรมจริยธรรมค่านิยม สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุ่ม แบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม ๑.๑)มีความมุ่งมันในการทํางาน ่ รับผิดชอบ ความสามัคคี ด้านปริ มาณร้อยละ ๑๐๐ ด้านคุณภาพร้อยละ ๗๕ ๒) ความรู ้ ตรวจใบงาน แบบประเมินใบงาน ั ั ๒.๑) งานทศนศิลป์กบสิ่งแวดลอม ้ ด้านปริ มาณ ร้อยละ ๑๐๐ ด้านคุณภาพ ร้อยละ ๗๕ ๓) ด้านทักษะ สังเกตการนําเสนอ แบบประเมินผลการนําเสนอ ๓.๑)การนําเสนองานหน้าชั้นเรี ยน ผลงานหนาช้ นเรียน ้ ั ด้านปริ มาณ ร้อยละ ๑๐๐ ด้านคุณภาพ ร้อยละ ๗๕ ลงชื่อ........................................... (นายศราวุธ ไชยเจริ ญ) ครู โรงเรียนวดพวงนิมิต ั๑๑. ข้อเสนอแนะของผ้ บริหาร ู ลงชื่ อ........................................... (นายสมยศ เพ็ชรวงษา) ผอานวยการโรงเรียนวดพวงนิมิต ู้ ํ ั
 6. 6. ๑๒. บันทึกผลการเรียนรู้ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จํานวนนักเรียน ตัวบ่ งชี้ความสํ าเร็จ คิดเป็ นร้ อยละ (คน) ๑) คุณธรรมจริยธรรมค่านิยม ตัวบ่ งชี้ ผ่าน ไม่ผ่าน ๑.๑)มีความมุ่งมันในการทํางาน ่ ด้านปริ มาณ..........................% รับผิดชอบ รับผิดชอบ ความสามัคคี มุ่งมัน ่ ด้านคุณภาพ..........................% สามัคคี ด้านปริ มาณร้อยละ ๑๐๐ ตรงต่อเวลา ด้านคุณภาพร้อยละ ๘๐ ๒) ความรู ้ ั ๒.๑) งานทศนศิลป์กบสิ่งแวดลอม ั ้ ด้านปริ มาณ..........................% ผ่าน ไม่ผ่าน ด้านปริ มาณ ร้อยละ ๑๐๐ ด้านคุณภาพ..........................% ด้านคุณภาพ ร้อยละ ๗๕ ๓) ด้านทักษะ ๓.๑)การนําเสนองานหน้าชั้นเรี ยน ด้านปริ มาณ..........................% ผ่าน ไม่ผ่าน ด้านปริ มาณ ร้อยละ ๑๐๐ ด้านคุณภาพ..........................% ด้านคุณภาพ ร้อยละ ๗๕บันทึกผลการจัดการเรี ยนรู้ เพิมเติม ่นักเรี ยนทีมีความสามารถพิเศษ ่ผลทเี่ กดกบผ้ ูเรียน ิ ั
 7. 7. ปัญหาหรื อสิ่ งทีต้องการพัฒนา ่ข้อเสนอแนะ/แนวทางการปรับปรุงในการสอนคร้ ังต่อไป ลงชื่อ...........................................ครู ผสอน ู้ (นางหยาดพิรุณ นวนเจริญ) ครู ผช่วย ู้
 8. 8. แบบสังเกตพฤติกรรม ระหว่างเรียน เรื่อง ศิลปะและทัศนศิลป์ วนที่ .................. เดือน...................... พ.ศ. ...................... ั คําชี้แจง ให้ลงคะแนนในช่องรายการสังเกตพฤติกรรมที่นกเรี ยนปฏิบติ ั ั รายการ สรุ ปผล คุณธรรม ความรู้ ทักษะ รวมระดบคะแนน รับผดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย งานทศนศิลป์กบสิ่งแวดล้อม มีความสามัคคในหม่ ูคณะ การนําเสนอหน้ าชั้นเรียนเลขที่ ชื่ อ – สกุล ผ่ าน/ไม่ ผ่าน ม่ ุงมั่นในการทํางาน ตรงต่อเวลา ั ี ั ั ิ ๑. เด็กหญิงอรฤดี ดีโพนพก ั ๒. เด็กหญิงสุภาพร ชยครบุรี ั ๓. เด็กชายเด่นชย ขาสุขเลิศ ั ํ ๔. เด็กชายณฐวตร หสดง ั ั ั ๕. เด็กชายภาคภูมิ โสภาค ๖. เด็กหญิงสุพตรา มูลประโมค ั ๗. เด็กชายปัญญา วนมา ๘. เด็กชายสหรัฐ ดลรุ่ง ๙. เด็กชายศกรินทร์ สอนวงค์ ั ๑๐. เด็กชายประสิทธ์ ิ สุดดี ๑๑. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย ไทยน้อย ๑๒. เด็กชายวชระ รอดสนเที๊ยะ ั ั ๑๓. เด็กชายยงยทธ์ ิ สุขประสงค์ ุ ๑๔. เด็กชายปรีชา มาไสย ์ ๑๕. เด็กชายธีระชย สุวรรณ ั ๑๖. เด็กชายธีระยทธ กลาสาตร์ ุ ุ ๑๗. เด็กชายมิรินทร เรืองศรี ๑๘. เด็กหญิงนิภาพรรณ จนทร์สา ั ๑๙. เด็กชายนครินทร์ สุขลาภ ๒๐. เด็กชายดนุสรณ์ ประเสริฐเสียง ๒๑. เด็กชายสุพล เรืองเดช๒๒. เด็กชายสุเมธ มิถุนา๒๓. เด็กชายอมรเทพ กลบุตร ุ ๒๔. เด็กชายชลธี ทองมี ๒๕. เด็กหญิงโบว ์ แยมผิว ้
 9. 9. ๒๖. เด็กชายประวทย ์ บุญชย ิ ั๒๗. เด็กชายพงษศกด์ ิ อนุนิวฒน์ ์ ั ั๒๘. เด็กชายเพชรมณี ศรีธรรม๓๐. เด็กหญิงเรณุกา เสนสุข ้๓๑. เด็กชายสุรศกด์ ิ พรมแสน ั๓๒. เด็กชายสุริยน กองทอง ั๓๓. เด็กหญิงสโรชา วชาชย ิ ั รวมปริมาณ รวมคุณภาพ ลงชื่อ.......................................................ผู้สอน/ผ้สังเกต ูเกณฑ์ การประเมินผล ร้อยละ ๘๐ ข้ ึนไป ระดับ ดี ร้อยละ ๕๐ - ๗๙ ระดับ พอใช้ ร้อยละ ๕๐ ระดับ ควรปรับปรุ ง
 10. 10. ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง ความสัมพนธ์ระหว่างศิลปะกบมนุษย์ ั ัคําชี้แจง ให้นกเรี ยนดูภาพผลงาน แล้วเขียนบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ั -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- ----------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------- -------------------------------------------------
 11. 11. ใบงานที่ ๑.๑ เรื่อง ความสัมพนธ์ระหว่างศิลปะกบมนุษย์ ั ัคําชี้แจง ให้นกเรี ยนดูภาพผลงาน แล้วเขียนบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ั ภาพววไบซัน เป็นศิลปะสมย ั ั -------------------------------------------- ก่ อนประวัติศาสตร์ ยุคหิ นเก่ า -------------------------------------------- ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคน -------------------------------------------- ในการทําเกษตรกรรม และ -------------------------------------------- ความใกล้ ชิดของคนกับสั ตว์ -------------------------------------------- -------------------------------------------- ภาพ วัวไบซั น ที่ ถาอัลตามีรา ้ํ ------------------------------------------------- ภาพเขียนสี รูปปลา เป็ นภาพ -------------------------------------------- ที่ ต้องการบอกเล่ าถึงสิ่ งที่ พบเห็น -------------------------------------------- และสภาพความเป็นอย่ ที่อุดม ู -------------------------------------------- สมบูรณ์ด้วยอาหารการกินที่มี -------------------------------------------- ในธรรมชาติ -------------------------------------------- -------------------------------------------- ภาพเขียนสี ที่ถาผีหัวโต ้ํ -------------------------------------------------
 12. 12. ชิ้นงาน / ภาระงานคําชี้แจง ให้นกเรี ยนเขียนบรรยายเรื่ อง งานทัศนศิลป์ กับสิ่ งแวดล้อม ัขั้นตอนการปฏิบัติ 1. อธิ บายความหมายของงานทัศนศิลป์ แต่ละประเภท - จิตรกรรม - ประติมากรรม - สถาปัตยกรรม - ภาพพิมพ์ 2. สรุ ปความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ แต่ละประเภท 3. บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ กับสิ่ งแวดล้อม โดยใช้ภาษาที่เหมาะสม และตรงต่อเวลาการประเมินผลงาน พิจารณาตามเกณฑ์ ดังนี้ - ประเภทของงานทัศนศิลป์ - การสรุ ปความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ - การบรรยายความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ กับสิ่ งแวดล้อม - การใช้ภาษาที่เหมาะสม - การตรงต่อเวลา
 13. 13. คําชี้แจง ให้นกเรี ยนปฏิบติกิจกรรมตามที่กาหนด ั ั ํ1. อธิ บายความหมายของงานทัศนศิลป์ แต่ละประเภท ดังนี้ 1) จิตรกรรม ----------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) ประติมากรรม------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) สถาปัตยกรรม ----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) ภาพพิมพ์ ----------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------2. สรุ ปความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ แต่ละประเภท 1) ความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ ---------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) ความคล้ายคลึงกันของงานทัศนศิลป์ --------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------3. บรรยายความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์ กับสิ่ งแวดล้อม ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 14. 14. แบบประเมินการนําเสนอผลงาน ลาดับ ํ คุณภาพการปฏิบัติ รายการประเมิน ที่ 4 3 2 1 1 นาเสนอเน้ือหาในผลงานไดถูกตอง ํ ้ ้ 2 การนําเสนอมีความน่าสนใจ 3 ความเหมาะสมกับเวลา 4 ความกล้าแสดงออก 5 บุคลิกภาพ นํ้าเสี ยงเหมาะสม รวมเกณฑ์ การให้ คะแนน ปฏิบติสมบูรณ์ชดเจน ั ั ให้ 4 คะแนน ปฏิบติยงมีขอบกพร่ องในจุดที่ไม่สาคัญ ั ั ้ ํ ให้ 3 คะแนน ปฏิบติยงมีขอบกพร่องเป็นส่วนใหญ่ ั ั ้ ให้ 2 คะแนน ปฏิบติไม่ได้เลย ั ให้ 1 คะแนนเกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 17-20 4 หมายถึง ดีมาก 13-16 3 หมายถึง ดี 9-12 2 หมายถึง พอใช้ 5-8 1 หมายถึง ปรับปรุ ง
 15. 15. แบบสั งเกตพฤติกรรมการเข้ าร่ วมกิจกรรมกลุ่ม คุณภาพผลงาน / ระดับคะแนน รายการประเมน ิ ดีมาก (4) ดี (3) พอใช้ (2) ปรับปรุง (1)1. ความร่ วมมือกัน มีการแบ่งหนาที่กน ้ ั มีการแบ่งหนาที่กน ้ ั มีการแบ่งหนาที่กน ้ ั มีการแบ่งหนาที่กน ้ ั ทํากิจกรรม ํ ่ ั ทางานอยางชดเจน ่ ั ทางานอยางชดเจน ํ ่ ั ทางานอยางชดเจน ํ ทางานไม่ชดเจนและ ํ ั และสมาชิกทุกคน และสมาชิกส่วนใหญ่ และสมาชิกบางคน สมาชิกส่ วนใหญ่ไม่ ปฏิบติหน้าที่ตามที่ ั ปฏิบติหน้าที่ตามที่ ั ปฏิบติหนาที่ตาม ั ้ ปฏิบติหน้าที่ตาม ั ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบหมาย ที่ไดรับมอบหมาย ้ ที่ไดรับมอบหมาย ้2. ความมระเบียบ ี ต้ งใจฟัง สนใจ มีการ ั ต้ งใจฟัง สนใจ มีการ ั ตั้งใจฟังบางขณะ ตั้งใจฟังบางขณะ วินัย วางแผน จดบนทึก ั วางแผน จดบนทึก ั ไม่สนใจเท่าที่ควร ไม่สนใจเท่าที่ควร สรุปรายงานการ สรุปรายงานการ มีการจดบนทึก ั ไม่มีการจดบนทึก ั ปฏิบติงานถูกตอง ั ้ ปฏิบติงานเกือบ ั สรุปรายงาน ไม่สรุปรายงานการ ได้ใจความ ครบถวน ้ การปฏิบติงาน ั ปฏิบติงาน ั ยงมีขอบกพร่องบาง ั ้ ้3. ความตั้งใจ มีความกระตือรื อร้น มีความกระตือรื อร้น มีความกระตือรื อร้น ไม่กระตือรื อร้น ปฏิบัตงาน ิ สนใจซกถามขอสงสัย สนใจซกถามขอสงสัย ั ้ ั ้ นอย ไม่ซกถาม ้ ั มีความสนใจเป็ น ต้ งใจปฏิบติงาน ั ั ต้ งใจปฏิบติงาน ั ั ต้ งใจปฏิบติงาน ั ั บางคร้ ัง เป็นส่วนใหญ่ เป็ นบางครั้ง ไม่ต้ งใจปฏิบติงาน ั ั4. ความตรงต่ อเวลา ปฏิบติงานตรงตาม ั ดาเนินกิจกรรมเสร็จ ดาเนินก◌ิจกรรม ํ ํ ดาเนินกิจกรรมไม่ ํ ํ เวลาที่กาหนด ้ ่ ํ ้ ่ ํ ชากวากาหนดเลกนอย เสร็จชากวากาหนด ็ ้ เสร็ จตามเวลาที่ ค่อนข้างมาก ํ กาหนด5. ความสามัคคี สนใจเขาร่วมกิจกรรม สนใจเขาร่วมกิจกรรม สนใจเขาร่วมกิจกรรม ไม่สนใจเข้าร่ วม ้ ้ ้ กลุ่ม ให้ความร่ วมมือ กลุ่ม ให้ความร่ วมมือ กลุ่ม ให้ความร่ วมมือ กิจกรรมกลุ่ม ในกลม ุ่ ในกลมเป็นส่วนใหญ่ ในกลมเป็นบางคร้ ง ให้ความร่ วมมือ ุ่ ุ่ ั ในกลุ่มน้อย เกณฑ์ การตัดสิ นคุณภาพ ช่ วงคะแนน ระดับคุณภาพ 17-20 4 หมายถึง ดีมาก 13-16 3 หมายถึง ดี 9-12 2 หมายถึง พอใช้ 5-8 1 หมายถึง ปรับปรุง
 16. 16. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประเภทของงานทัศนศิลป์คําชี้แจง ให้นกเรี ยนปฏิบติกิจกรรมตามหัวข้อที่กาหนด ั ั ํ ํ 1. ให้นกเรี ยนดูภาพที่กาหนด แล้วบอกชื่ อประเภทของงานทัศนศิลป์ ให้ถูกต้อง ั ประเภทของงานทศนศิลป์ ั ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- -------------------------------
 17. 17. "อวมงคล" ผลงานของเฉลิมชย โฆษิตพิพฒน์ ั ั ้ ั ํ ้ ํ ั ้ ํ2. ใหนกเรียนดูภาพที่กาหนดให้ แลวตอบคาถามตามหวขอที่กาหนดใหถูกตอง ้ ้ 1) เป็นงานทศนศิลป์ประเภท ------------------------------------------------------------------------ ั 2) ความงามของผลงาน ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ั ิ 3) สัมพันธ์กบชีวตประจําวันอย่างไร --------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 18. 18. ใบงานที่ 2.1 เรื่อง ประเภทของงานทัศนศิลป์คําชี้แจง ให้นกเรี ยนปฏิบติกิจกรรมตามหัวข้อที่กาหนด ั ั ํ ํ 1. ให้นกเรี ยนดูภาพที่กาหนด แล้วบอกชื่ อประเภทของงานทัศนศิลป์ ให้ถูกต้อง ั ประเภทของงานทศนศิลป์ ั จิตรกรรม ------------------------------- ประติมากรรม ------------------------------- สถาปัตยกรรม ------------------------------- ภาพพิมพ์ -------------------------------
 19. 19. "อวมงคล" ผลงานของเฉลิมชย โฆษิตพิพฒน์ ั ั ้ ั ํ2. ใหนกเรียนดูภาพที่กาหนดให้ แลวตอบคาถามตามหวขอที่กาหนดใหถูกตอง ้ ํ ั ้ ํ ้ ้ จิตรกรรม 1) เป็นงานทศนศิลป์ประเภท ------------------------------------------------------------------------ ั ความสวยงามอยู่ที่การจัดองค์ ประกอบภาพที่ มีความโดดเด่ น 2) ความงามของผลงาน ------------------------------------------------------------------------------- ตรงที่ การจัดวางที่ ว่างแสงเงาและความอ่ อนช้ อยสวยงามของลายเส้ น --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ั ิ จากภาพให้ เห็นถึงความเชื่ อในประเพณี เกี่ยวกับ 3) สัมพันธ์กบชีวตประจําวันอย่างไร --------------------------------------------------------------- การทําบุญให้ กับผู้ที่เสี ยชี วิต ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

×