หลักสูตรลูกเสือสามัญ

22,374 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
22,374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,336
Actions
Shares
0
Downloads
1,149
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักสูตรลูกเสือสามัญ

  1. 1. หลักสูตรลูกเสือสามัญ ประถมศึกษาปท4 ี่ ประถมศึกษาปท5 ี่ ประถมศึกษาปท6 ี่ความรูเ กี่ยวกับขบวนการลูกเสือ การรูจักดูแลตนเอง การพึ่งตนเอง - ประวัติของลอรดเบเดน โพเอลล - การบรรจุสิ่งของในเครื่องหลังสําหรับ - การเลือกที่ตั้งคายพักแรม - ประวัติของพระบาทสมเด็จ การอยูคายพักแรม - การสรางคายพักแรม พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว - การเตรียมเครื่องมือปจจุบันพยาบาล - การปรุงอาหารในการอยูคายพักแรม - พระราชกรณียกิจ ในการเดินทางไกล ตะเกียง เตา และเครื่องใชไฟฟาตางๆ - พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการลูกเสือ - การกอไฟ - การใชแลละรักษาอุปกรณในการอยู - วิวัฒนาการเกี่ยวกับลูกเสือโลก - การปรุงอาหารเครื่องดื่ม คายพักแรม และลูกเสือไทย - การกางเต็นท การบริการ - การทําความเคารพ การชวยเหลือผูอน ื่ - การปฐมพยาบาลผูประสบอุบัติเหตุ - การแสดงรหัส - การปฐมพยาบาลบาดแผลเล็กๆนอยๆ - การขอความชวยเหลือเมื่อเกิดอุบัติเหตุ - การจับมือซาย - การบอกชื่อ การชี้แนะ การนําทาง การผจญภัย - คติพจนของลูกเสือ การเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ - การเตรียมอุปกรณเครื่องใชสําหรับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ - การรูจักทิศ 8 ทิศ ผจญภัยและเดินทางไกล เขาใจและยอมรับคําปฏิญาณ - การใชแผนที่เข็มทิศ - การเตรียมตัวในการอยูคายพักแรมและกฎของลูกเสือสามัญ - การเดินทางไกลไปกลับระยะทาง10 กม และเดินทางไกล ดวยเทา 20 กม. กิจกรรมกลางแจง - รูจักและเขาใจกฎและเครื่องหมายจราจร - การใชเข็มทิศและการหาทิศ - มีสวนรวมในกิจกรรมของหมู ทักษะในทางลูกเสือ - การปฏิบัติกิจกรรมกลางแจงหรือกองลูกเสือนอกสถานที่ - การใชการรักษามีดและขวาน - การเยือนสถานที่นาสนใจ ระเบียบแถว - การผูกเงื่อน วิชาการของลูกเสือ - ทามือเปลา เงื่อนประมง เงื่อนผูกรน เงื่อนผูกคนลาก - การทําโครงการบุกเบิก - ทาถือไมพลอง เงื่อนขัดสมาธิ ขัดสมาธิ 2 ชั้น เงื่อนผูก ซุง - การผูกเงื่อน - การใชสัญญาณมือและนกหวีด เงื่อนตะกรุดเบ็ด เงือนผูกรั้ง ผูกประกบ ผูก - การสรางคายพักแรม - การตั้งแถวและการเรียกแถว ทแยง และผูกกากบาท - การประกอบอาหารชาวปา - การเรียนรูฤดูกาล ลม ลักษณะอากาศ - การใชและการรักษาขวานและเลื่อย งานอดิเรกและเรืองทีนาสนใจ ่ ่ - การเลือกทํางานอดิเรกที่สนใจ - การเลือกงานอดิเรกที่สนใจ - การอภิปรายในสวนที่เกี่ยวกับกฎ - คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือสามัญ และคําปฏิญาณของลูกเสือสามัญ - บอกและปฏิบัติตามกฎของลูกเสือสามัญได ระเบียบแถว - ระเบียบแถว - ทบทวนทาฝกตางๆ ที่กําหนดไวใน - ปฏิบัติตามระเบียบแถว ทามือเปลา หลักสูตรลูกเสือตรี โท ทาไมพลอง - การเดินสวนสนาม - การใชสัญญาณมือสัญญาณนกหวีด - การตั้งแถว การเรียกแถว

×