แผนการสอนหน่วยปฐมนิเทศนิกร

31,249 views

Published on

แผนการสอนหน่วยปฐมนิเทศนิกร

 1. 1. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1/ 2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสาระที่ 1 เรื่องรายเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555สาระสําคัญ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกายโดยการเคลื่อนไหว -พื้นฐาน สัมผัสสวนตาง ๆ ของรางกาย ตามจินตนาการหรือตามคําสั่ง เชน คอศีรษะ แขน ขา ไหล เพื่อพัฒนาอวัยวะทุกสวนใหมีความสัมพันธกัน ในขณะเคลื่อนไหวสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - การรูจักสัญญาณตาง ๆ และการเคลื่อนที่รอบ ๆ หอง ประสบการณสําคัญ - การรูจักใชบริเวณพื้นที่และทิศทางในการเคลื่อนไหว - ความแข็งแรงของกลามเนื้อใหญ - การฟงและการจําแนกความแตกตางของจังหวะ - การเลนและการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นจุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถฟงและรูจักสัญญาณที่กําหนดได 2. ปฏิบัติตามขอตกลงและสัญญาณที่กําหนดได 3. รวมกิจกรรมกับเพื่อนไดเปนอยางดี การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 1. กําหนดสัญญาณในการใหจังหวะโดยการเคาะแทมมารีนเปนจังหวะชาและคอย ๆ เร็วขึ้นและการใหสัญญาณหยุด 2. เด็ก ๆ สํารวจพื้นที่รอบ ๆ หองโดยเคลื่อนที่อิสระไมชนกันและใชพื้นที่วางใหมากที่สุด 3. เด็ก ๆ เคลื่อนที่ตามจังหวะและใหสังเกตพื้นที่หอง บริเวณไหนที่มีบริเวณวางใหเคลื่อนที่ไปใหทั่วหอง 4. เด็ก ๆ เคลื่อนที่ตามจังหวะตาง ๆ ใหคลองแคลว และรูจักสัญญาณหยุด สัญญาณการเตรียมตัว
 2. 2. 5. เด็ก ๆ เตรียมตัวเปลี่ยนกิจกรรมสื่อหรือแหลงเรียนรู 1. เครื่องเคาะจังหวะการวัดผลและประเมินผล 1. ดานรางกาย - ความสามารถในการเคลื่อนไหว 2. ดานอารมณ จิตใจ - ความสนุกสนานราเริง - ความเชื่อมั่นในตนเอง - การควบคุมตนเอง 3. ดานสังคม - การเปนผูนําและผูตาม – การมีระเบียบวินัย 4. ดานสติปญญา - การปฏิบัติตามขอตกลง - การแกปญหาเครื่องมือการประเมิน แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
 3. 3. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1/ 2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมุมประสบการณสาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555สาระสําคัญกิจกรรมสรางสรรค เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดริเริ่มสรางผลงานตามความคิด และจิตนาการ โดยใชงานศิลปะการวาด การปน การฉีก – ตัด - ปะ การเปา การเทสี การหยดสี การพิมพภาพ การรอย และการประดิษฐในการสรางสรรคผลงานและกิจกรรมเสรีหรือเลนตามมุม เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเลนอยางอิสระ ตามมุมประสบการณที่จัดให ไดแก มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมวิทยาศาสตร มุมดนตรี และมุมอื่น ๆสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - วาดภาพอิสระ ปนดินน้ํามัน เลนตามมุมประสบการณ ประสบการณสําคัญ - การประสานสัมพันธระหวางมือกับตา - การมีความคิดสรางสรรค - การแสดงความรูสึกดวยคําพูด - การทํางานรวมกับผูอื่นจุดประสงคการเรียนรู 1. พัฒนากลามเนื้อเล็กและประสาทสัมพันธระหวางมือและตา 2. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรคในการทํากิจกรรม 3. มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออก 4. สามารถแสดงความคิดเห็นตอผลงานของตนเองและผูอื่นได 5. รวมกิจกรรมกับเพื่อนไดอยางมีความสุขการจัดกิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมุมประสบการณ 1. ครูจัดเตรียมอุปกรณในการทํากิจกรรมและสนทนากับเด็ก ๆ ถึงการทํากิจกรรมในวันนี้มีอะไรบาง และแตละกิจกรรมเด็กจะเกิดการเรียนรูอะไร 2. แบงกลุมเด็ก ๆ ใหหมุนเวียนการทํากิจกรรม ดังนี้
 4. 4. กลุมที่ 1 วาดภาพระบายสีเทียนอิสระ - เด็ก ๆ วาดภาพระบายสีเทียนตามจินตนาการและความคิดสรางสรรค กลุมที่ 2 ปนดินน้ํามัน - เด็ก ๆ ปนดินน้ํามันอยูบนแผนรองปนตามคิดสรางสรรค - เมื่อปนเสร็จนําเสนอผลงานตอคุณครู - ใหปนเปนกอนกลม ๆ เมื่อเลิกเลนพรอมทั้งเก็บเขาที่พรอมทั้งแผน รองปนใหเรียบรอย 3. เด็ก ๆ เขามุมประสบการณเมื่อมีเวลาเหลือหรือรอคอยเพื่อนโดยปฏิบัติตนในการเขามุมประสบการณ ดังนี้ 3.1 เด็ก ๆ เลนในมุมประสบการณแตละมุม 3.2 เมื่อเลนเสร็จตองเก็บของทุกอยางเขาที่ใหเรียบรอย 4. เมื่อเสร็จทุกกิจกรรมเด็ก ๆ รวมกันทําความสะอาดบริเวณที่ทํากิจกรรมใหเรียบรอย 5. เด็ก ๆ นําเสนอผลงานใหเพื่อนและครูฟงและเก็บผลงานของตนเองเขาแฟมใหเรียบรอย 6. เด็ก ๆ เตรียมตัวเปลี่ยนกิจกรรมสื่อหรือแหลงเรียนรู 1. กระดาษสีขาว 2. สีเทียน 4. ดินน้ํามัน 5. แผนรองปน 6.มุมประสบการณ การวัดผลและประเมินผล 1. ดานรางกาย - การใชกลามเนื้อมือ- ความสัมพันธระหวางมือกับตา 2. ดานสติปญญา - การมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค- การเลาเรื่องผลงาน 3. ดานอารมณ จิตใจและสังคม - ความพึงพอใจในผลงาน - การทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน - การมีน้ําใจและการชวยเหลือผูอื่น -การแบงปนเครื่องมือการประเมิน - แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมสรางสรรค
 5. 5. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1 / 2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมเสริมประสบการณสาระที่ 1 สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( การรูจักเพื่อน ครู ) วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555สาระสําคัญ กิจกรรมเสริมประสบการณ เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดพัฒนาทักษะการเรียนรู เด็กไดมีโอกาสฟงพูด สังเกต คิดแกปญหา จากการสนทนา โตตอบ อภิปราย รองเพลงรวมกัน เกี่ยวกับการทํากิจกรรมนั้น ๆ การรูจักเพื่อนๆคุณครูเปนสิ่งสําคัญในการเริ่มตนการเรียนรูในโรงเรียนจุดประสงคการเรียนรู 1. บอกชื่อครูประจําชั้น ชื่อตนเองได(พุทธิพิสัย)(มฐ 9 ) 2. มีความรูสึกที่ดีตอการมาโรงเรียนสามารถปรับตัวเขากับเพื่อนได (ทักษะพิสัย) 3. สามารถรวมกิจกรรมกับเพื่อนไดอยางปราศจากปญหาสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - การรูจักครู เพื่อน ประสบการณสําคัญ - การมีประสบการณแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การรวมกับกิจกรรมกับผูอื่น - การจําแนกแยกแยะกระบวนการเรียนรู กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู กระบวนการเรียนรูโดยการบรรยาย ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2 ขั้นบรรยาย ขั้นที่ 3 ขั้นสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1.รับเด็ก ทักทายผูปกครอง และเด็กเปนรายบุคคลในชั้นเรียน พาเด็กไปเขาแถวเคารพธงชาติ ปฏิบัติกิจกรรมหนาเสาธง พาเด็กเดินเขาหองเรียน แนะนําชื่อครู และถามชื่อเด็กเปนรายบุคคล
 6. 6. ชื่อเลน ชื่อจริง รวมกันสนทนา เกี่ยวกับการเขามาโรงเรียนในวันแรก แนะนําเพื่อนใหม หองใหมและรวมกัน รองเพลง สวัสดีเธอจา ชื่อของเธอ (ขั้นเตรียม) 2.เด็กและครูรวมกันรองเพลง”ชื่อของเธอ”แลวชี้ไปที่เด็กแตละคนแนะนําตนเองและรวมกันสรุปเกี่ยวกับความสําคัญของการมาโรงเรียน โดยการเลานิทานเรื่อง หนูนิดมาโรงเรียน และสนทนาขอคิดจากนิทาน - มาโรงเรียนไดเลนกับเพื่อนและครู - มาโรงเรียนมีเพื่อนมากมาย - มาโรงเรียนไดเรียนหนังสือ วาดรูป เลนกิจกรรมสนุก เลนของเลนมากมาย ฯลฯ (ขั้นบรรยาย) 3.เด็กและครูรวมกันรองเพลง” “ชื่อของเธอ” “เพลงสวัสดีเธอจา” ครูชี้ไปคนไหนใหคนนั้นรายงานตัว ( (ขั้นสรุป)สื่อหรือแหลงเรียนรู 1. เพลงชื่อของเธอ 2. เพลงสวัสดีเธอจาการวัดผลและประเมินผล 1. ดานสติปญญา- การสนทนาซักถาม- การแสดงความคิดเห็น - การแกปญหา 2. ดานอารมณและสังคม - การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น - การกลาแสดงออก - การรวมกิจกรรมกับเพื่อนเครื่องมือการประเมิน - แบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเสริมประสบการณ
 7. 7. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1 / 2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมกลางแจงสาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555สาระสําคัญ กิจกรรมกลางแจงเปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดมีโอกาสออกไปนอกหอง เพื่อออกกําลังกาย เคลื่อนไหวรางกายอยางอิสระ โดยเด็กไดเลือกทํากิจกรรม / เลน เครื่องเลนสนาม เลนทราย เลนน้ํา และการละเลนพื้นบาน และเกมตาง ๆจุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถเลนเครื่องเลนสนามไดอยางสนุกสนาน 2. มีความคลองแคลวในการปฏิบัติกิจกรรม 3. ปฏิบัติตามกฎกติกาของการเลนสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - เครื่องเลนสนาม ประสบการณสําคัญ - การเลนเปนทีม - การวางแผนและการลงมือปฏิบัติ - การแกปญหาในการเลนการจัดกิจกรรมกลางแจง 1. เด็ก ๆ ลงสนามอยางเปนระเบียบ 2. แนะนําเด็ก ๆ ใหรูจักเครื่องเลนสนามแตละประเภทและวิธีการเลนที่ถูกตอง 3. เด็ก ๆ เลนเครื่องเลนสนาม โดยครูดูแลอยางใกลชิด 4. เด็ก ๆ เขาแถวเดินไปทําความสะอาดรางกายใหเรียบรอยและเดินขึ้นชั้นเรียนใหเปนระเบียบ
 8. 8. สื่อหรือแหลงเรียนรู 1. เครื่องเลนสนามการวัดผลและประเมินผล 1. ดานรางกาย - ความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกาย- ความคลองแคลววองไว 2. ดานสติปญญา - การปฏิบัติตามกติกา - การแกปญหา 3. ดานอารมณ จิตใจและสังคม- ความสนุกสนานราเริง - การกลาแสดงออก - การควบคุมตนเอง - การเลนรวมกับผูอื่น เครื่องมือการประเมิน - แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมกลางแจง
 9. 9. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1/ 2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมเกมการศึกษาสาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555สาระสําคัญ กิจกรรมเกมการศึกษา เปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดเลนเกมตาง ๆ เชน เกมจับคู เกมตัดตอภาพ เกมจัดหมวดหมูภาพ เปนตน เพื่อใหเด็กรูจักสังเกต คิดหาเหตุผล และความคิดรวบยอดตามความสนใจและความสามารถของเด็กจุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถเลนเกมจับคูภาพสัญลักษณที่เหมือนกันได 2. มีการตัดสินใจและมีเหตุผล 3. สามารถรวมกิจกรรมกับเพื่อนไดเปนอยางดีสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - เกม จับคูภาพสัญลักษณที่เหมือนกัน ประสบการณสําคัญ - การมีประสบการณและการเปรียบเทียบ - การวางแผนการตัดสินใจ - การอธิบายสิ่งตาง ๆ ไดอยางสัมพันธกัน - การเลนและการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น - การรวมกิจกรรมดวยความสนุกสนานการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 1. ครูและเด็ก ๆ รวมกันสนทนาถึงเกม จับคูภาพสัญลักษณที่เหมือนกัน พรอมทั้งอธิบายใหเขาใจ 1.1 เด็ก ๆ ดูภาพทีละภาพและสนทนาเกี่ยวกับสัญลักษณในบัตรภาพ 1.2 ครูสาธิตการเลน เกม จับคูภาพสัญลักษณ พรอมทั้งอธิบายวิธีการเลน
 10. 10. 2. เด็ก ๆ เขากลุมตามที่กําหนด 3. เด็ก ๆ เลนเกม จับคูภาพสัญลักษณที่เหมือนกัน กลุมใดยังไมไดเลนใหเขามุมประสบการณ โดยหมุนเวียนการเลนใหครบทุกกลุม 4. เมื่อเลนเสร็จตองเก็บเกมเขาที่ใหเรียบรอยและรวมกันสรุปกิจกรรมในวันนี้และเตรียมตัวกลับบานสื่อหรือแหลงเรียนรู 1. เกม จับคูภาพสัญลักษณที่เหมือนกัน 2. มุมประสบการณการวัดผลและประเมินผล 1. ดานสติปญญา - การเลนเกมพื้นฐานการบวก 2. ดานอารมณ จิตใจและสังคม - ความรับผิดชอบ - ความรวมมือเครื่องมือการประเมิน - แบบบันทึกผลกิจกรรมเกมการศึกษา
 11. 11. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1 / 2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสาระที่ 1 เรื่องรายเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555สาระสําคัญ เปนกิจกรรมพัฒนากลามเนื้อใหญ โดยการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆของรางกาย โดยใชบทเพลง เครื่องเคาะจังหวะ และอุปกรณอื่นชวยในการเคลื่อนไหวอยูกับที่และเคลื่อนไหวเคลื่อนที่จุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถทําทาทางตามจังหวะไดอยางคลองแคลว 2. ปฏิบัติตามขอตกลงและสัญญาณที่กําหนดได 3. มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออกสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - การทําทาทางตามจังหวะ ประสบการณสําคัญ - การรูจักใชบริเวณพื้นที่และทิศทางในการเคลื่อนไหว - ความแข็งแรงของกลามเนื้อใหญ - การฟงและการจําแนกความแตกตางของจังหวะการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 1. กําหนดสัญญาณในการใหจังหวะจังหวะชา จังหวะเร็ว และการใหสัญญาณหยุด2. เด็ก ๆ สํารวจพื้นที่รอบ ๆ หองโดยเคลื่อนที่อิสระไมชนกันและใชพื้นที่วางใหมากที่สุด3. ใหสัญญาณหยุดเด็ก ๆ หยุดอยูกับที่และใหปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ - ปรบมือและย่ําเทา 10 ครั้ง - กระโดด 10 ครั้ง - คลานไปรอบหองตามจังหวะ - เด็ก ๆ หยุดนิ่งในทานั้นเมื่อไดยินสัญญาณหยุด4. เด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมการทําทาตามจังหวะ
 12. 12. 5. ครูและเด็ก ๆ รวมกันสรุปกิจกรรม 5.1 เด็ก ๆ สนุกกับกิจกรรมนี้หรือไม6. เด็ก ๆ เตรียมตัวเปลี่ยนกิจกรรมสื่อหรือแหลงเรียนรู 1. เครื่องเคาะจังหวะการวัดผลและประเมินผล 1. ดานรางกาย - ความสามารถในการเคลื่อนไหว 2. ดานสติปญญา - การปฏิบัติตามขอตกลง - การแกปญหา - การมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 3. ดานอารมณ จิตใจ - ความสนุกสนานราเริง - ความเชื่อมั่นในตนเอง - การควบคุมตนเอง 4. ดานสังคม - การเปนผูนําและผูตาม - การมีระเบียบวินัยเครื่องมือการประเมิน แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
 13. 13. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1/ 2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมุมประสบการณสาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555สาระสําคัญ เด็กไดริเริ่มสรางสรรคและจิตนาการ โดยใชงานศิลปะ การวาด การปน การฉีก -ตัด-ปะ การพิมพภาพ การรอย และการประดิษฐ สรางสรรคผลงาน กิจกรรมเสรีหรือเลนตามมุม เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหเด็กไดเลนอยางอิสระ ตามมุมประสบการณ ที่จัดให ไดแก มุมบล็อก มุมหนังสือ มุมบทบาทสมมุติ มุมวิทยาศาสตร และมุมดนตรีจุดประสงคการเรียนรู 1. พัฒนากลามเนื้อเล็กและประสาทสัมพันธระหวางมือและตา 2. สรางผลงานตามความคิดของตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นและแปลกใหม 3. สามารถแสดงความคิดเห็นตอผลงานของตนเองและผูอื่นได 4. ปฏิบัติตามขอตกลงรวมกัน (มาตรฐานที่ 8 / 2 ) 5. รูจักกลาวคําขอบคุณและขอโทษ (มาตรฐานที่ 7 / 2 )สาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - ขีดวน...วนใหทั่ว สลัดสี ปนดินน้ํามัน เลนตามมุมประสบการณ ประสบการณสําคัญ - การประสานสัมพันธระหวางมือกับตา - การมีความคิดสรางสรรค - การแสดงความรูสึกดวยคําพูด - การทํางานรวมกับผูอื่นการจัดกิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมุมประสบการณ 1. ครูจัดเตรียมอุปกรณในการทํากิจกรรมและสนทนากับเด็ก ๆ ถึงการทํากิจกรรมในวันนี้มีอะไรบาง และแตละกิจกรรมเด็กจะเกิดการเรียนรูอะไร 2. แบงกลุมเด็ก ๆ ใหหมุนเวียนการทํากิจกรรม ดังนี้ กลุมที่ 1 ขีดวน...วนใหทั่ว
 14. 14. - ใชสีเทียนขีดวนไปทั่วกระดาษหลาย ๆ สี กลุมที่ 2 สลัดสี - ครูผสมสีน้ําหรือสีโปสเตอรลงในภาชนะผสมสี - ครูสาธิตใหเด็ก ๆ ดู โดยนําพูกันจุมน้ําสีและสลัดสีลงในกระดาษ หลาย ๆ สี จนเปนที่พอใจ - เด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมการสลัดสี กลุมที่ 3 ปนดินน้ํามัน - เด็ก ๆ ปนดินน้ํามันเปนเสนตรงและขดเปนรูปตาง ๆ อยางสรางสรรค - เมื่อปนเสร็จนําเสนอผลงานตอคุณครู - นําผลงานการปนจัดแสดงรวมกับเพื่อนในสถานที่ที่กําหนดไว 3. เมื่อเสร็จทุกกิจกรรม รวมกันทําความสะอาดบริเวณที่ทํากิจกรรมใหเรียบรอย 4. นําเสนอผลงานใหเพื่อนและครูฟงและเก็บผลงานของตนเองเขาแฟมใหเรียบรอย 5. เด็ก ๆ เขามุมประสบการณเมื่อมีเวลาเหลือหรือรอคอยเพื่อนโดยปฏิบัติตนในการเขามุมประสบการณ ดังนี้ 5.1 เด็ก ๆ เลนในมุมประสบการณแตละมุม 5.2 เมื่อเลนเสร็จตองเก็บของทุกอยางเขาที่ใหเรียบรอยสื่อหรือแหลงเรียนรู 1. กระดาษสีขาว 2. สีเทียน 3. สีน้ํา / สีโปสเตอร 4. ภาชนะผสมสี
 15. 15. 5. ดินน้ํามัน 6. แผนรองปน 7.มุมประสบการณในหองเรียน การวัดผลและประเมินผล 1. ดานรางกาย - การใชกลามเนื้อมือ - ความสัมพันธระหวางมือกับตา 2. ดานสติปญญา - การมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค - การเลาเรื่องผลงาน 3. ดานอารมณ จิตใจและสังคม - ความพึงพอใจในผลงาน - การทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน - การมีน้ําใจและการชวยเหลือผูอื่นเครื่องมือการประเมิน - แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมสรางสรรค
 16. 16. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1/2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมเสริมประสบการณสาระที่ 1 สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( ของใชสัญลักษณ ) วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555สาระสําคัญ เครื่องหมายประจําตัวเด็ก เปนสิ่งที่แสดงใหทราบ เด็กอยูในกลุมใด และมีเพื่อนที่มีเครื่องหมายเดียวกันกี่คน ทําใหทราบความหมายของคําวากลุมเดียวกันไดจุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถรูจักเครื่องใชของตนเอง 2.สามารถบอกความแตกตางของสิ่งตาง ๆ ได 3. สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางมีเหตุผลสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - เครื่องใชของตนเอง ประสบการณสําคัญ - การมีประสบการณแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การรวมกับกิจกรรมกับผูอื่น - การถายทอดเรื่องราว - การจําแนกแยกแยะกระบวนการเรียนรูขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2 วางแผนใชคําถาม ขั้นที่ 3 ขั้นใชคําถาม ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1. ครูนําภาพสัญลักษณประจําตัวใหเด็กดูแลวสนทนาวาเปนภาพอะไร เชน ภาพนก มา ฯลฯและแจกใหเด็กทุกคน (ขั้นเตรียม) 2. ใหเด็กบอกชื่อภาพสัญลักษณที่ตนไดรับใหครูและเพื่อนๆฟง (วางแผนใชคําถาม)
 17. 17. 3. เด็กและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกับเครื่องหมายประจําตัว โดยครูแจกภาพเครื่องหมาย ประจําตัวของเด็กแตละคน พรอมกับบอกชื่อภาพเครื่องหมายใหเด็กทราบ และตอบคําถาม เกี่ยวกับเครื่องหมาย ดังนี้ - เพราะเหตุใดเด็ก ๆ จึงตองมีเครื่องหมายประจําตัวและเคยเห็น เครื่องหมายแบบนี้ที่ใดบางหรือเปลา ฯลฯ - “ทําไมตองมีสัญลักษณประจําตัวของตนเอง?” (ขั้นใชคําถาม) 4.ครูแนะนําของใชสวนตัวของนักเรียนวาแตละคนมีอะไรบางจะหยิบใชหรือเก็บ ไวที่ไหนและ ชวยกันจัดเก็บของใชใหเปนระเบียบ 5. ใหเด็ก ๆ แตละคนนําภาพสัญลักษณประจําตัวของตนเองไปเก็บไวในที่ที่ครูจัดใหไว โดย การเขาแถวใหเปนระเบียบ( ขั้นสรุป ) สื่อหรือแหลงเรียนรู 1. เครื่องใชประจําตัว 2. สื่อภาพตางๆการวัดผลและประเมินผล 1. ดานสติปญญา - การสนทนาซักถาม - การแสดงความคิดเห็น - การแกปญหา 2. ดานอารมณและสังคม - การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น - การกลาแสดงออก - การรวมกิจกรรมกับเพื่อนเครื่องมือการประเมิน - แบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเสริมประสบการณ
 18. 18. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1/2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมกลางแจงสาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555สาระสําคัญกิจกรรมกลางแจงเปนกิจกรรมที่ใหเด็กไดมีโอกาสออกไปนอกหอง เพื่อออกกําลังกาย เคลื่อนไหวรางกายอยางอิสระ โดยเด็กไดเลือกทํากิจกรรม / เลน เครื่องเลนสนาม เลนทราย เลนน้ําจุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถเลนอิสระไดอยางสนุกสนาน 2. มีความคลองแคลวในการปฏิบัติกิจกรรม 3. เลนเปนกลุมไดสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - เลนอิสระ ประสบการณสําคัญ - การเลนเปนทีม - การวางแผนและการลงมือปฏิบัติ - การแกปญหาในการเลนการจัดกิจกรรมกลางแจง 1. เด็ก ๆ ลงสนามอยางเปนระเบียบ 2. ครูกําหนดขอบเขตการเลนใหกับเด็ก ๆ โดยใหเด็ก ๆ วิ่งเลนอยูในขอบเขตตามที่กําหนด 3. เมื่อไดยินสัญญาณเลิกเลนใหรีบมาเขาแถว 4. เด็ก ๆ เขาแถวเดินไปทําความสะอาดรางกายใหเรียบรอยและเดินขึ้นชั้นเรียนใหเปนระเบียบ
 19. 19. สื่อหรือแหลงเรียนรู 1. สนามกีฬาหรือบริเวณกลางแจงการวัดผลและประเมินผล 1. ดานรางกาย - ความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกาย - ความคลองแคลววองไว 2. ดานสติปญญา - การปฏิบัติตามกติกา - การแกปญหา 3. ดานอารมณ จิตใจและสังคม - ความสนุกสนานราเริง - การกลาแสดงออก - การควบคุมตนเอง - การเลนรวมกับผูอื่น เครื่องมือการประเมิน - แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมกลางแจง
 20. 20. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1/2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมเกมการศึกษาสาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555สาระสําคัญกิจกรรมเกมการศึกษาเปนกิจกรรมที่ให เด็กไดเลนเกมตาง ๆ เชนเกมจับคู เกมตัดตอภาพ เกมจัดหมวดหมูภาพ เปนตน เพื่อใหเด็กรูจักสังเกต คิดหาเหตุผล และความคิดรวบยอด ตามความสนใจและความสามารถของเด็กจุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถเลนเกมจับคูภาพของใช ได 2. มีการตัดสินใจและมีเหตุผล 3. สามารถรวมกิจกรรมกับเพื่อนไดเปนอยางดีสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - เกม จับคูภาพของใช ประสบการณสําคัญ - การมีประสบการณและการเปรียบเทียบ - การวางแผนการตัดสินใจ - การอธิบายสิ่งตาง ๆ ไดอยางสัมพันธกัน - การเลนและการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น - การรวมกิจกรรมดวยความสนุกสนานการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 1. ครูและเด็ก ๆ รวมกันสนทนาถึงเกม จับคูภาพของใช พรอมทั้งอธิบายใหเขาใจ 1.1 เด็ก ๆ ดูชิ้นสวนภาพและสนทนาเกี่ยวกับภาพ 1.2 ครูสาธิตการเลน เกม จับคูภาพของใช พรอมทั้งอธิบายวิธีการเลน
 21. 21. 2. เด็ก ๆ เขากลุมตามที่กําหนดและเลนเกม จับคูภาพของใช และเกมที่เคยเลนมาแลว โดยหมุนเวียนการเลนใหครบทุกเกม 3. เมื่อเลนเสร็จตองเก็บเกมเขาที่ใหเรียบรอยและรวมกันสรุปกิจกรรมในวันนี้และเตรียมตัวกลับบานสื่อหรือแหลงเรียนรู 1. เกม จับคูภาพของใช 2. เกมที่เคยเลนมาแลวการวัดผลและประเมินผล 1. ดานสติปญญา - การเลนเกมจับคูภาพของใช 2. ดานอารมณ จิตใจและสังคม - ความรับผิดชอบ - ความรวมมือเครื่องมือการประเมิน - แบบบันทึกผลกิจกรรมเกมการศึกษา
 22. 22. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1/2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสาระที่ 1 เรื่องรายเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555จุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถทําทาทางประกอบเพลงไดอยางคลองแคลว 2. สามารถฟงและรูจักสัญญาณที่กําหนดได 3. ปฏิบัติตามขอตกลงและสัญญาณที่กําหนดไดสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - การทําทาทางประกอบเพลง ประสบการณสําคัญ - การรูจักใชบริเวณพื้นที่และทิศทางในการเคลื่อนไหว - ความแข็งแรงของกลามเนื้อใหญ - การฟงและการจําแนกความแตกตางของจังหวะ - การเลนและการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่นการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 1. กําหนดสัญญาณในการใหจังหวะโดยการเคาะแทมมารีนเปนจังหวะชาและคอย ๆ เร็วขึ้นและการใหสัญญาณหยุด 2. เด็ก ๆ สํารวจพื้นที่รอบ ๆ หองโดยเคลื่อนที่อิสระไมชนกันและใชพื้นที่วางใหมากที่สุด 3. ใหสัญญาณหยุดเด็ก ๆ หยุดอยูกับที่และใหปฏิบัติกิจกรรม ดังนี้ 3.1 เด็ก ๆ รองเพลง นี่...ของฉัน พรอมทําทาทางชี้ไปที่ที่เพลงเอยถึง นี่มือของฉัน นี่ผมของฉัน นี่หูของฉัน นี่จมูกของฉัน นี่ตาของฉัน นี่คิ้วของฉัน นี่หัวของฉัน และนี่ปากของฉัน
 23. 23. 4. เด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมการทําทาทางประกอบเพลง 5. ครูและเด็ก ๆ รวมกันสรุปกิจกรรม 5.1 เด็ก ๆ ชอบกิจกรรมประกอบเพลงหรือไม ทําไม 6. เด็ก ๆ เตรียมตัวเปลี่ยนกิจกรรมสื่อหรือแหลงเรียนรู 1. เครื่องเคาะจังหวะ 2. เพลง นี่...ของฉันการวัดผลและประเมินผล 1. ดานรางกาย - ความสามารถในการเคลื่อนไหว 2. ดานสติปญญา - การปฏิบัติตามขอตกลง - การแกปญหา - การมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 3. ดานอารมณ จิตใจ - ความสนุกสนานราเริง - ความเชื่อมั่นในตนเอง - การควบคุมตนเอง 4. ดานสังคม - การเปนผูนําและผูตาม - การมีระเบียบวินัยเครื่องมือการประเมิน แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
 24. 24. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1/2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมุมประสบการณสาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555จุดประสงคการเรียนรู 1. พัฒนากลามเนื้อเล็กและประสาทสัมพันธระหวางมือและตา 2. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรคในการทํากิจกรรม 3. มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออก 4. สามารถแสดงความคิดเห็นตอผลงานของตนเองและผูอื่นได 5. รวมกิจกรรมชวยกันเก็บอุปกรณไดสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - พิมพภาพดวยยางวง หยดสี ปนดินน้ํามัน เลนตามมุมประสบการณ ประสบการณสําคัญ - การประสานสัมพันธระหวางมือกับตา - การมีความคิดสรางสรรค - การแสดงความรูสึกดวยคําพูด - การทํางานรวมกับผูอื่นการจัดกิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมุมประสบการณ 1. ครูจัดเตรียมอุปกรณในการทํากิจกรรมและสนทนากับเด็ก ๆ ถึงการทํากิจกรรมในวันนี้มีอะไรบาง และแตละกิจกรรมเด็กจะเกิดการเรียนรูอะไร 2. แบงกลุมเด็ก ๆ ใหหมุนเวียนการทํากิจกรรม ดังนี้ กลุมที่ 1 พิมพภาพดวยยางวง - นํายางวงจุมน้ําสีและพิมพลงในกระดาษสีขาวหลาย ๆ สี
 25. 25. กลุมที่ 2 หยดสี - ครูผสมสีน้ําหรือสีโปสเตอรลงในภาชนะผสมสี - ครูสาธิตใหเด็ก ๆ ดู โดยนําพูกันจุมน้ําสีและหยดสีลงในกระดาษ หลาย ๆ สี จนเปนที่พอใจ - เด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมการหยดสี กลุมที่ 3 ปนดินน้ํามัน - เด็ก ๆ ปนดินน้ํามันเปนรูปตาง ๆ อยางสรางสรรค - เมื่อปนเสร็จนําเสนอผลงานตอคุณครู - นําผลงานการปนจัดแสดงรวมกับเพื่อนในสถานที่ที่กําหนดไว 3. เด็ก ๆ เขามุมประสบการณเมื่อมีเวลาเหลือหรือรอคอยเพื่อนโดยปฏิบัติตนในการเขามุมประสบการณ ดังนี้ 3.1 เด็ก ๆ เลนในมุมประสบการณแตละมุม 3.2 เมื่อเลนเสร็จตองเก็บของทุกอยางเขาที่ใหเรียบรอย 4. เมื่อเสร็จทุกกิจกรรม รวมกันทําความสะอาดบริเวณที่ทํากิจกรรมใหเรียบรอย 5. นําเสนอผลงานใหเพื่อนและครูฟงและเก็บผลงานของตนเองเขาแฟมใหเรียบรอยสื่อหรือแหลงเรียนรู 1. กระดาษสีขาว 2. ยางวง 3. พูกัน 4. สีน้ํา / สีโปสเตอร 5. ภาชนะผสมสี 6. ดินน้ํามัน 7. แผนรองปน
 26. 26. การวัดผลและประเมินผล 1. ดานรางกาย - การใชกลามเนื้อมือ - ความสัมพันธระหวางมือกับตา 2. ดานสติปญญา - การมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค - การเลาเรื่องผลงาน 3. ดานอารมณ จิตใจและสังคม - ความพึงพอใจในผลงาน - การทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน - การมีน้ําใจและการชวยเหลือผูอื่นเครื่องมือการประเมิน - แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมสรางสรรค
 27. 27. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1 /2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมเสริมประสบการณ สาระที่ 1 สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( มารยาทในการ รับประทานอาหาร ) วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555สาระสําคัญ มารยาทในการรับประทานอาหารดวยตนเอง เก็บอุปกรณในการรับประทานอาหารอยางถูกตอง - ลางมือกอนรับประทานอาหารทุกครั้งจุดประสงคการเรียนรู 1. รูจักมารยาทในการรับประทานอาหาร 2. เก็บอุปกรณในการรับประทานอาหารอยางถูกตองได 3. เชื่อมโยงความรูทักษะตาง ๆ ไปใชในชีวิตประจําวันไดสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - รูจักมารยาทในการรับประทานอาหาร ประสบการณสําคัญ - การมีประสบการณแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การรวมกับกิจกรรมกับผูอื่น - การถายทอดเรื่องราว - การจําแนกแยกแยะกระบวนการเรียนรู กระบวนการปฏิบัติขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติตามแบบ ขั้นที่ 3 ปฏิบัติโดยไมมีแบบ ขั้นที่ 4 ขั้นฝกใหชํานาญการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1.ครูนําภาพเด็กอวน – ผอม ใหเด็กดูและสนทนาถึงเนื้อหาของภาพ ใหเด็กเลือกวาตนเองอยากเปนเหมือนเด็กคนไหนในภาพ เพราะอะไร (ขั้นเตรียม) 2.นําภาพการรับประทานอาหารอยางมี มารยาทและการทําความสะอาดรางกายโดยการลาง มือ ทุกครั้งกอนรับประทานอาหาร ใหเด็กดู ครูนําอุปกรณในการรับประทานอาหารใหเด็ก ๆ ดู และใหเด็กออกมาสาธิตการจับชอนสอมที่ถูกวิธีโดยครูเปนผูแนะนํา ( ขั้นปฏิบัติตามแบบ)
 28. 28. 3. ครูแนะนํามารยาทในการรับประทานอาหารที่ถูกตองและเด็ก ๆ ตองปฏิบัติอยางสม่ําเสมอเด็กคนไหนปฏิบัติไมถูกตองครูแนะนํา (ปฏิบัติโดยไมมีแบบ) 4.เด็กๆฝกรับประทานใหถูกวิธีทุกวัน และรวมกันรองเพลง เก็บของ และสนทนาเนื้อหาของเพลงใหปฏิบัติตนอยางไร หนูจาหนูเปนคนเกง เมื่อหนูเลนใชของสิ่งใด ใหเก็บเขาที่เร็วไว หนูหนูรูไหมหนูเปนเด็กดี (ขั้นฝกใหชํานาญ)สื่อหรือแหลงเรียนรู 1. เพลง เก็บของ 2. อุปกรณรับประทานอาหาร 3.การรับประทานอาหารการวัดผลและประเมินผล 1. ดานสติปญญา - การสนทนาซักถาม - การแสดงความคิดเห็น - การแกปญหา 2. ดานอารมณและสังคม - การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น - การกลาแสดงออก - การรวมกิจกรรมกับเพื่อนเครื่องมือการประเมิน - แบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเสริมประสบการณ
 29. 29. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมกลางแจงสาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555จุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถเลนเกมจับคูกระโดดไดอยางสนุกสนาน 2. มีความคลองแคลวในการปฏิบัติกิจกรรม 3. ปฏิบัติตามกฎกติกาของเกมสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - เกม จับคูกระโดด ประสบการณสําคัญ - การเลนเปนทีม - การวางแผนและการลงมือปฏิบัติ - การแกปญหาในการเลนการจัดกิจกรรมกลางแจง 1. ครูนําเด็ก ๆ ลงสนามอยางเปนระเบียบ 2. เด็ก ๆ วิ่งเหยาะรอบ ๆ บริเวณที่กําหนดและนั่งเขากลุมเพื่อฟงครูอธิบายการเลนเกม2. ครูอธิบายวิธีการเลนเกม จับคูกระโดด ดังนี้ 2.1 เด็ก ๆ จับคูกันตามใจชอบโดยทั้งคูจับมือกันไวและหันหนาไปทางเดียวกัน 2.2 ครูออกคําสั่งใหเด็ก ๆ กระโดด เชน ไปขางหนา ไปขางซาย ไปขางขวา กระโดดอยูกับที่3. ครูสาธิตและเด็ก ๆ ทดลองเลนใหเขาใจทุกคน 4. เด็ก ๆ เลนเกม จับคูกระโดด 6. เด็ก ๆ รวมกันสรุปกิจกรรมและเขาแถวเดินไปทําความสะอาดรางกายใหเรียบรอยและเดินขึ้นชั้นเรียนใหเปนระเบียบ
 30. 30. สื่อหรือแหลงเรียนรู 1. เกม จับคูกระโดด 2. สนามกีฬาหรือบริเวณกลางแจงการวัดผลและประเมินผล 1. ดานรางกาย - ความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกาย - ความคลองแคลววองไว 2. ดานสติปญญา - การปฏิบัติตามกติกา - การแกปญหา 3. ดานอารมณ จิตใจและสังคม - ความสนุกสนานราเริง - การกลาแสดงออก - การควบคุมตนเอง - การเลนรวมกับผูอื่น เครื่องมือการประเมิน - แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมกลางแจง
 31. 31. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1 / 2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมเกมการศึกษาสาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555จุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถเลนเกมจับคูภาพที่เหมือนกันทุกประการ ได 2. มีการตัดสินใจและมีเหตุผล 3. สามารถรวมกิจกรรมกับเพื่อนไดเปนอยางดีสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - เกม จับคูภาพที่เหมือนกันทุกประการ ประสบการณสําคัญ - การมีประสบการณและการเปรียบเทียบ - การวางแผนการตัดสินใจ - การอธิบายสิ่งตาง ๆ ไดอยางสัมพันธกัน - การเลนและการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น - การรวมกิจกรรมดวยความสนุกสนานการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา 1. ครูและเด็ก ๆ รวมกันสนทนาถึงเกม จับคูภาพที่เหมือนกันทุกประการ พรอมทั้งอธิบายใหเขาใจ 1.1 เด็ก ๆ ดูภาพทีละภาพและสนทนาเกี่ยวกับภาพในบัตรภาพ 1.2 ครูสาธิตการเลน เกม จับคูภาพที่เหมือนกันทุกประการ พรอมทั้งอธิบายวิธีการเลน
 32. 32. 1.3 อาสาสมัครออกมาสาธิตการเลนเกมเพื่อใหเกิดความเขาใจ 2. เด็ก ๆ เขากลุมตามที่กําหนดหรือจัดกลุมกันเองตามจํานวนที่กําหนด 3. เด็ก ๆ เลนเกม จับคูภาพที่เหมือนกันทุกประการ และเกมที่เคยเลนมาแลว โดยหมุนเวียนการเลนใหครบทุกเกม4. เมื่อเลนเสร็จตองเก็บเกมเขาที่ใหเรียบรอยและรวมกันสรุปกิจกรรมในวันนี้และเตรียมตัวกลับบานสื่อหรือแหลงเรียนรู 1. เกม จับคูภาพที่เหมือนกันทุกประการ 2. เกมที่เคยเลนมาแลวการวัดผลและประเมินผล 1. ดานสติปญญา - การเลนเกมจับคูภาพที่เหมือนกันทุกประการ 2. ดานอารมณ จิตใจและสังคม - ความรับผิดชอบ - ความรวมมือเครื่องมือการประเมิน - แบบบันทึกผลกิจกรรมเกมการศึกษา
 33. 33. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1/2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะสาระที่ 1 เรื่องรายเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555จุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถเคลื่อนไหวรางกายตามขอตกลงไดอยางคลองแคลว 2. สามารถฟงและรูจักสัญญาณที่กําหนดได 3. รวมกิจกรรมกับเพื่อนไดเปนอยางดีสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - การทําทาทางตามขอตกลง ประสบการณสําคัญ - การรูจักใชบริเวณพื้นที่และทิศทางในการเคลื่อนไหว - ความแข็งแรงของกลามเนื้อใหญ - การฟงและการจําแนกความแตกตางของจังหวะ - การเลนและการทํากิจกรรมรวมกับผูอื่น การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ 1. กําหนดสัญญาณในการใหจังหวะโดยการเคาะแทมมารีนเปนจังหวะชาและคอย ๆ เร็วขึ้นและการใหสัญญาณหยุด 2. เด็ก ๆ สํารวจพื้นที่รอบ ๆ หองโดยเคลื่อนที่อิสระไมชนกันและใชพื้นที่วางใหมากที่สุด 3. ใหสัญญาณหยุดเด็ก ๆ หยุดอยูกับที่และใหปฏิบัติกิจกรรมการทําทาตามจังหวะชา เร็วดังนี้ - กํามือ สะบัดมือ ย่ําเทา - ย่ําเทา สะบัดมือ กํามือ
 34. 34. - สะบัดมือ กํามือ ย่ําเทา4. เด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมการทําทาทางตามจังหวะ ชา เร็ว5. ครูและเด็ก ๆ รวมกันสรุปกิจกรรม 5.1 เด็ก ๆ ออกกําลังกายสวนไหนของรางกายบาง 5.2 วันนี้เด็ก ๆ ไดออกกําลังกายจังหวะอะไรบาง6. เด็ก ๆ เตรียมตัวเปลี่ยนกิจกรรมสื่อหรือแหลงเรียนรู 1. เครื่องเคาะจังหวะการวัดผลและประเมินผล 1. ดานรางกาย - ความสามารถในการเคลื่อนไหว 2. ดานสติปญญา - การปฏิบัติตามขอตกลง - การแกปญหา - การมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค 3. ดานอารมณ จิตใจ - ความสนุกสนานราเริง - ความเชื่อมั่นในตนเอง - การควบคุมตนเอง 4. ดานสังคม - การเปนผูนําและผูตาม - การมีระเบียบวินัยเครื่องมือการประเมิน แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
 35. 35. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1 / 2 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ กิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมุมประสบการณสาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555จุดประสงคการเรียนรู 1. พัฒนากลามเนื้อเล็กและประสาทสัมพันธระหวางมือและตา 2. มีจินตนาการและความคิดสรางสรรคในการทํากิจกรรม 3. มีความเชื่อมั่นในตนเองและกลาแสดงออก 4. ชื่นชมผลงานของตนเองและผูอื่นได 5. รวมกิจกรรมกับเพื่อนไดสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - ภาพสวยดวยเสนตรง เทสี ปนดินน้ํามัน เลนตามมุมประสบการณ ประสบการณสําคัญ - การประสานสัมพันธระหวางมือกับตา - การมีความคิดสรางสรรค - การแสดงความรูสึกดวยคําพูด - การทํางานรวมกับผูอื่นการจัดกิจกรรมสรางสรรคและเลนตามมุมประสบการณ 1. ครูจัดเตรียมอุปกรณในการทํากิจกรรมและสนทนากับเด็ก ๆ ถึงการทํากิจกรรมในวันนี้มีอะไรบาง และแตละกิจกรรมเด็กจะเกิดการเรียนรูอะไร 2. แบงกลุมเด็ก ๆ ใหหมุนเวียนการทํากิจกรรม ดังนี้ กลุมที่ 1 ภาพสวยดวยเสนตรง
 36. 36. - นําสีเทียนขีดเปนเสนตรงในทุกทิศทางหลาย ๆ สี กลุมที่ 2 เทสี - ครูผสมสีน้ําหรือสีโปสเตอรลงในภาชนะผสมสี - ครูสาธิตใหเด็ก ๆ ดู โดยนําพูกันจุมน้ําสีและเอียงกระดาษใหน้ําสีไหลไป ในทิศทางที่ตองการ - เด็ก ๆ ปฏิบัติกิจกรรมการเทสี กลุมที่ 3 ปนดินน้ํามัน - เด็ก ๆ ปนดินน้ํามันเปนรูปตาง ๆ อยางสรางสรรค - เมื่อปนเสร็จนําเสนอผลงานตอคุณครู - นําผลงานการปนจัดแสดงรวมกับเพื่อนในสถานที่ที่กําหนดไว 3. เด็ก ๆ เขามุมประสบการณเมื่อมีเวลาเหลือหรือรอคอยเพื่อนโดยปฏิบัติตนในการเขามุมประสบการณ ดังนี้ 3.1 เด็ก ๆ เลนในมุมประสบการณแตละมุม 3.2 เมื่อเลนเสร็จตองเก็บของทุกอยางเขาที่ใหเรียบรอย 4. เมื่อเสร็จทุกกิจกรรม รวมกันทําความสะอาดบริเวณที่ทํากิจกรรมใหเรียบรอย 5. นําเสนอผลงานใหเพื่อนและครูฟงและเก็บผลงานของตนเองเขาแฟมใหเรียบรอยสื่อหรือแหลงเรียนรู 1. กระดาษสีขาว 2. สีเทียน 3. พูกัน
 37. 37. 4. สีน้ํา / สีโปสเตอร 5. ภาชนะผสมสี 6. ดินน้ํามัน 7. แผนรองปน การวัดผลและประเมินผล 1. ดานรางกาย - การใชกลามเนื้อมือ - ความสัมพันธระหวางมือกับตา 2. ดานสติปญญา - การมีจินตนาการและความคิดสรางสรรค - การเลาเรื่องผลงาน 3. ดานอารมณ จิตใจและสังคม - ความพึงพอใจในผลงาน - การทํากิจกรรมรวมกับเพื่อน - การมีน้ําใจและการชวยเหลือผูอื่นเครื่องมือการประเมิน - แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมสรางสรรค
 38. 38. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1 / 2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมเสริมประสบการณสาระที่ 1 สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( มารยาทเด็ก ) วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555สาระสําคัญ การกลาวคําทักทาย ไดแก การสวัสดี การขอบคุณ การขอโทษ การพูดจาไพเราะคะ / ครับจุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถรูจักการใชคําพูดที่สุภาพกับผูอื่นได 2. สามารถแสดงความคิดเห็นได 3. สามารถรวมกิจกรรมกับเพื่อนไดสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - การใชคําพูดที่สุภาพ ประสบการณสําคัญ - การมีประสบการณแลกเปลี่ยนความคิดเห็น - การรวมกับกิจกรรมกับผูอื่น - การถายทอดเรื่องราวกระบวนการเรียนรู กระบวนการปฏิบัติขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติตามแบบ ขั้นที่ 3 ปฏิบัติโดยไมมีแบบ ขั้นที่ 4 ขั้นฝกใหชํานาญการจัดกิจกรรมการเรียนรู 1. ครูทักทายเด็ก ๆ ดวยคําพูด ดังนี้ - สวัสดีคะ หนูสบายดีหรือเปลา - มาโรงเรียนสนุกไหมคะ - ตอนเย็นใครมารับเด็ก ๆ คะ (ขั้นเตรียม) 2.เด็กและครูสนทนารวมกันเกี่ยวกบการใชคําสุภาพในการพูดคุยกับบุคคลอื่น ทั้งที่เปนผูใหญกวา และเปนเพื่อนรุนเดียวกัน โดยครูแนะนําคําสุภาพที่เด็ก ๆ ควรนํามาใชใหทราบ เชน คําวาครับ / คะ สวัสดีครับ / คะ ขอบคุณครับ / คะ ฯลฯ เสร็จแลวครูลองใหเด็ก ๆ ไดจับคูพูดสนทนากันเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียน โดยใหคนหนึ่งถามและคนหนึ่งตอบ (เด็กที่ไมมีคูใหจับคูกับครู )
 39. 39. (ขั้นปฏิบัติตามแบบ) 3.ฝกใหเด็กปฏิบัติในการแสดงความเคารพ ครู ผูใหญ ผูปกครอง ทุกวัน (ปฏิบัติโดยไมมีแบบ) 4.เด็กและครูสนทนาสรุปและกําหนดแนวทางรวมกันเกี่ยวกับการแสดงความเคารพ และการใชคําสุภาพกับบุคคลอื่น เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน (ขั้นฝกใหชํานาญ)สื่อหรือแหลงเรียนรู - ภาพมารยาทไทย -การปฏิบัติในการพูด การทําความเคารพการวัดผลและประเมินผล 1. ดานสติปญญา - การสนทนาซักถาม - การแสดงความคิดเห็น - การแกปญหา 2. ดานอารมณและสังคม - การรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น - การกลาแสดงออก - การรวมกิจกรรมกับเพื่อนเครื่องมือการประเมิน - แบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมเสริมประสบการณ
 40. 40. แผนการจัดประสบการณ ชั้นอนุบาลปที่ 1/2 โรงเรียนวัดพวงนิมิต กิจกรรมกลางแจงสาระที่ 1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก หนวย ปฐมนิเทศ ( หนูเปนคนเกง ) วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2555จุดประสงคการเรียนรู 1. สามารถเลนบอทรายไดอยางสนุกสนาน 2. มีความคลองแคลวในการปฏิบัติกิจกรรม 3. ปฏิบัติตามกฎกติกาของการเลนสาระการเรียนรู สาระที่ควรเรียนรู - การเลนบอทราย ประสบการณสําคัญ - การเลนเปนทีม - การวางแผนและการลงมือปฏิบัติ - การแกปญหาในการเลนการจัดกิจกรรมกลางแจง 1. ครูนําเด็ก ๆ ลงสนามอยางเปนระเบียบ 2. เด็ก ๆ วิ่งเหยาะรอบ ๆ บริเวณที่กําหนดและนั่งเขากลุมเพื่อฟงครูอธิบายการเลนบอทราย 3. ครูแนะนําการเลนบอทรายในการปฏิบัติตน และเด็ก ๆ ตองแบงปนอุปกรณการเลนทรายรวมกับเพื่อน 4. เมื่อเลนเสร็จเก็บอุปกรณการเลนและเตรียมตัวขึ้นหอง 6. เด็ก ๆ เขาแถวเดินไปทําความสะอาดรางกายใหเรียบรอยและเดินขึ้นชั้นเรียนใหเปนระเบียบสื่อหรือแหลงเรียนรู 1. บอทราย
 41. 41. 2. อุปกรณการเลนทรายการวัดผลและประเมินผล 1. ดานรางกาย - ความสามารถในการเคลื่อนไหวรางกาย - ความคลองแคลววองไว 2. ดานสติปญญา - การปฏิบัติตามกติกา - การแกปญหา 3. ดานอารมณ จิตใจและสังคม - ความสนุกสนานราเริง - การกลาแสดงออก - การควบคุมตนเอง - การเลนรวมกับผูอื่น เครื่องมือการประเมิน - แบบบันทึกผลการประเมินกิจกรรมกลางแจง

×