ตารางกำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์4ขวบ

10,925 views

Published on

ตารางกำหนดหน่วยการจัดประสบการณ์4ขวบ

 1. 1. ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุมาตราฐานที่1 เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก ดานรางกาย เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก  กิจกรรมเคลื่อนไหว-น้ําหนักและสวนสูงได - การออกกําลังกาย การทรงตัวและการ 21-31 พ.ค.55 1. ปฐมนิเทศ 1) เตรียมรางกายสัดสวนตามเกณฑ - ความรับผิดชอบ ประสานสัมพันธของ 21-25 พ.ค.55 2. โรงเรียนของเรา - รูจักสวนตางๆของรางกาย-เสนรอบศีรษะตาม - มีความคิดสรางสรรค กลามเนื้อใหญ 4 – 8 มิ.ย.55 3. ตัวเรา(ฉันคือใคร) - ฝกใหสวนตางๆของเกณฑอายุ และทําสิ่งตางๆดวย การเคลื่อนไหวอยู 11-15 มิ.ย.55 4. ประสาทสัมผัส รางกายมีความคลองตัว-รับประทานอาหารที่มี ตนเองและผูอื่น กับที่และการเคลื่อนไหว 18-22 มิ.ย.55 5. หนูนอยนารัก 2) การเคลื่อนไหวพื้นฐานประโยชนไดบางชนิด - กลาแสดงออกและ เคลื่อนที่ 16-20 ก.ค.55 6.กินดี อยูดี - การเคลื่อนไหวรางกายอยู-ลางมือหลังจากใช แสดงความคิดเห็น 5 – 6 พ.ย.55 การเคลื่อนไหว 7.ปลอดภัยไวกอน กับที่หองน้ําหองสวม - มีมารยาทที่ดี 12-16 พ.ย.55 พรอมวัสดุอุปกรณ 8.หนูเปนเด็กไทย - การเคลื่อนไหวโดยรางกาย-ขับถายเปนเวลา - รูจักอวัยวะตางๆของ 26-30 พ.ย.55 การเลนเครื่องเลน 9.ของเลน ของใช เคลื่อนที่อยาง มีระดับ-พักผอนเปนเวลา ตนเองและหนาที่ของ 17-21 มี.ค.56 สนาม 10. ทิศทางชาเร็ว-ระมัดระวังความ อวัยวะนั้นๆ 3) การเคลื่อนไหวใหเปนปลอดภัยของตนเองและ - บอกชื่อนามสกุลอายุ จังหวะผูอื่น ของตนเองได
 2. 2. ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุมาตรฐานที่ 2 - เลนและทํากิจ-กรรม การประสานสัมพันธ 4) การเปลงเสียงเปน-วิ่งและหยุดไดโดยเสีย รวมกับผูอื่น ของกลามเนื้อเล็ก จังหวะการทรงตัวเล็กนอย -รูจักระมัดระวังและ การเลนเครื่องเลน 5) การเคลื่อนไหว-กระโดดขาเดียวอยูกับ รักษาความปลอดภัยของ สัมผัส รางกายตามเครื่องใหที่ได ตนเองและผูอื่นในขณะ การเขียนภาพและ จังหวะ-เดินขึ้นลงบันไดสลับ ทํากิจกรรม การเลนกับสี 6) การเคลื่อนไหวเชิงเทาได - รูจักปฏิบัติตนตา การปนและประดิษฐ สรางสรรค-เดินตอเทาไปขางหนา กฎระเบียบวินัยของ สิ่งตางๆตามแนวได โรงเรียน การตอของ บรรจุ เท- โยนลูกบอลไป - รูจักทําความสะอาด และแยกชิ้นสวนขางหนาได ของรางกายการแตงกาย การรักษาสุขภาพ- รับลูกบอลไดโดยไม - การรับประทาน การปฏิบัติตนตามใชลําตัวชวย อาหารที่ถูกวิธี สุขอนามัย- เขียนรูปสี่เหลี่ยมมีมุมชัดเจน
 3. 3. ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุ- ตัดกระดาษตามแนว เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล การรักษาความปลอดภัย  กิจกรรมเสรีเสนได สถานที่แวดลอมเด็ก - การรักษาความ - มุมประสบการณ- รอยวัสดุที่มีรูขนาดเล็ก - การเลือกซื้ออาหารที่มี ปลอดภัยของตนเองและ - มุมการเลนได ประโยชน ผูอื่นในกิจวัตร - ศูนยการเรียน(แหลงมาตรฐานที่ 3 - ทุกคนในครอบครัว ประจําวัน ความรูจุดความรู) - ราเริงแจมใสอารมณดี ตองการที่อยู อาหาร ดานอารมณและ  กิจกรรม- แสดงออกทางอารมณ เสื้อผาที่สะอาดและ จิตใจดนตรี สรางสรรคไดเหมาะสมกับบาง ปลอดภัย ตลอดจนยา การแสดงปฏิกริยา 1) งานปนสถานการณ รักษาโรค โตตอบเสียงดนตรี - ปนดินน้ํามัน- มีความมั่นใจใน - ความรัก ความเอื้อ การเลนเครื่องดนตรี - ปนแปงตนเอง อาทรชวยเหลือดูแลซึ่ง งายๆ - ปนดินเหนียว- พึงพอใจในตนเองชื่น กันและกัน การรองเพลง - ปนกระดาษชมความสามารถและ ปฏิบัติตามขอตกลงและผลงานของตนเองและ ถูกตองตามกาลเทศะผูอื่นไดบาง
 4. 4. ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุมาตรฐานที่ 4 ธรรมชาติรอบตัว สุนทรียภาพ เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคล 2) งานวาดภาพ- เก็บของเลนของใชเขา การชื่นชมและ สถานที่แวดลอมเด็ก - ระบายสี/เลนสี/หยดสี - อาหารที่มีประโยชนที่ได และน้ําดื่มที่สะอาด สรางสรรคสิ่งสวยงาม 1. วันวิสาขบูชา 28-30 พ.ค.55 สีเทียน- รับผิดชอบงานที่ไดรับ - อากาศที่บริสุทธิ์ การแสดงออกอยาง 2 .อาสาฬหบูชา/.วัน 23-27 ก.ค.55 - วาดภาพดวยสีเทียนมอบหมายจนสําเร็จ -สิ่งแวดลอมที่สะอาด สนุกสนานกับเรื่องตลก เขาพรรษา - พิมพภาพดวนสีเทียน- ไมแยงหรือหยิบของ และถูกสุขลักษณะ ขําขัน และเรื่องราว 3. วันแม 6 -10 ส.ค.55 - หยดสีเทียนผูอื่นมาเปนของตนเอง - การเลนเมื่ออยู เหตุการณที่สนุกสนาน 4.วันลอยกระทง 19-23 พ.ย.55 - ระบายสีเทียนโดยไม- รูจักขอโทษและให โรงเรียน ตางๆ 5. วันพอ 3-7 ธ.ค.55 มีโครงสรางอภัย - เรียนรูสิ่งมีชีวิตและ การเลน 6. สวัสดีปใหม 24-28 ธ.ค.55 - ขูดสีเทียน- แสดงความรักเพื่อน สิ่งไมมีชีวิต การเลนอิสระ 7.วันเด็ก/วันครู 7-11 ม.ค. 56 - วาดภาพสีเทียนผสมสีและสัตวเลี้ยง - เปรียบเทียบความ การเลนรายบุคคล 8.ชุมชนที่รัก 4 - 8 ก.พ.56 น้ํา- แบงปนและเริ่ม เหมือนความตาง การเลนเปนกลุม 9.บุคคลที่ควรรูจัก 17-21 ก.ย.55 - ขีดสีเทียนชวยเหลือผูอื่น - สิ่งตางๆที่อยูรอบตัว การเลนในหองเรียน 10. บานแสนสุข 24-28 ก.ย.55- รักษาสิ่งของใช เด็กรวมกัน
 5. 5. ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุมาตรฐานที่ 5 - ชวยกันอนุรักษ และนอกหองเรียน ธรรมชาติรอบตัว สีน้ํา- สนใจและมีความสุข สิ่งแวดลอมรักษาสา คุณธรรมจริยธรรม 1) ไมดอก ไมประดับ 31-3 ส.ค.55 - วาดภาพสีน้ําดวยสําลีขณะทํางานศิลปะ ธารณสมบัติโดยไม การปฏิบัติตามหลัก 2) ตนไมที่รัก 27-31 ส.ค.55 - วาดภาพสีน้ําดวยพูกัน- สนใจแลมีความสุขกับ ทําลายและบํารุงรักษา ศาสนาที่นับถือ 3) ฝนจา 9-13 ก.ค.55 - ระบายสีน้ํามีเสียงเพลงดนตรีและการ ใหดีขึ้น 4) สัตวนารัก 3- 7 ก.ย.55 โครงสราง ดานสังคมเคลื่อนไหว - มีความเมตตากรุณา 5) กลางวันกลางคืน 11-14 ธ.ค.55 - วาดสีน้ําดวยนิ้วมือ การเรียนรูทางสังคม- สรางสรรคผลงานทาง ตอสัตว 6) น้ํา 11-15 ก.พ.56 - พิมพสีน้ําจากวัสดุ การปฏิบัติกิจวัตรศิลปะ - การปรับตัวให 7) ฤดูรอนแสนสนุก 25-29 ก.พ.56 ตางๆ ประจําวันของตนเอง- แสดงทาทาง / เหมาะสมกับวัย 8) อากาศ 18-22 ก.พ.56 - เปาสี การเลนและการ 17-21 ธ.ค.55เคลื่อนไหวประกอบ - รูจักพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน ทํางานรวมกับผูอื่น 9) ฉันรักฤดูหนาว - หยดสีเพลง จังหวะ และ และกัน 10) ดิน หิน ทราย 3 - 7 มี.ค.55 สีไม การวางแผนดนตรี - มีบทบาทของความ - วาดภาพและระบายสี ตัดสินใจเลือก และลง- สนใจและมีความสุข เปนผูนําผูตาม ไม มือปฏิบติ ัในการชม / เลน / - เด็กรูจักสิ่งมีชีวิต ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ
 6. 6. สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุออกกําลังกาย - บอกเวลากลางวัน การมีโอกาสไดรับรู 3) งานพับ ฉีก ปะ ตัดมาตรฐานที่ 6 กลางคืน ความรูสึก ความสนใจ สาน รอย- แตงตัวไดดวยตนเอง สิ่งตางๆรอบตัวเด็ก และความตองการ ของ - พับอิสระ- รับประทานอาหารได - การเปรียบเทียบ ตนเองและผูอื่น - พับผาเช็ดหนาดวยตนเองโดยไมหก น้ําหนักและสวนสูง การแลกเปลี่ยน - พับกระดาษรูปเลอะเทอะ - รูจักทําความสะอาด ความคิดเห็นและเคารพ สามเหลี่ยมสรางสรรคมาตรฐานที่ 7 ของตนเอง ความคิดเห็นของผูอื่น - พับกระดาษรูป- สนใจธรรมชาติและ - มีความระมัดระวัง การแกปญหาในการ สี่เหลี่ยมสรางสรรคสิ่งแวดลอม อันตรายเพื่อใหตนเอง เลน - พับกระดาษรูปวงกลม- ทิ้งขยะถูกที่ ปลอดภัย การปฏิบัติตาม สรางสรรค- ไมทําลายสาธารณ -การเดินทาง วัฒนธรรมทอง - พับกระดาษตามรูปที่สมบัติ - การทําความสะอาด ถิ่นที่อาศัยอยูและความ กําหนด- แสดงความเคารพได เครื่องมือเครื่องใชและ เปนไทย 4) งานฉีก- รูจักกลาวคําขอบคุณ เก็บเขาที่ - ฉีกกระดาษอิสระและขอโทษ - การรูจักสีขนาด - ฉีกปะกระดาษ ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ
 7. 7. สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุมาตรฐานที่ 8 รูปทรง  ดานสติปญญา - ฉีกกระดาษตามที่- รูจักรอคอย - อาหารตางๆ การคิด กําหนด- เลนรวมกับเด็กอื่นได - รูจักเลือกเลนของเลน การรูจักสิ่งตางๆ - ฉีกปะเศษวัสดุ- ปฏิบัติตามขอตกลง และเก็บเขาที่ให ดวยการมอง ฟง สัมผัส - ฉีกภาพตางๆรวมกัน เรียบรอย ชิมรสและดมกลิ่น 5) งานตัด- รูจักการเปนผูนําผูตาม - ปฏิบัติตนตาม การเลียนแบบการ - ตัดอิสระมาตรฐานที่ 9 วัฒนธรรมไทยและ กระทําและเสียงตางๆ - ตัดผาอิสระ- สนทนาโตตอบเลา ขนบธรรมเนียม การเชื่อมโยง - ตัดหลอดกาแฟเรื่องเปนประโยคอยาง ประเพณี ภาพถาย และรูปแบบ - ตัดผาที่กําหนดตอเนื่อง - ใชภาษาเพื่อการ ตางๆ กับสิ่งของหรือ 6) งานสาน- ฟงแลวปฏิบัติตาม สื่อสารในชีวิตประจําวัน สถานที่จริง - สานใบตองคําสั่งที่ตอเนื่อง - รวบรวมขอมูลงายๆ การเรียนรูและ - สานใบมะพราว- เปดและทําทาอาน นํามาถายทอดใหผูอื่น - สานกระดาษหนังสือ เขาใจ - สานริบบิ้น- ขีดเขียนเปนเสนคลาย -ใชภาษาทั้งฟงพูดอาน ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ
 8. 8. สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุตัวหนังสือ เขียนเพื่อสื่อความหมาย แสดงความรูสึกผาน 7) งานรอยมาตรฐานที่ 10 ในชีวิตประจําวัน สื่อ วัสดุ ของเลนและ - รอยใบไม- จําแนกสิ่งของไดตาม - เด็กรูจักสิ่งของ ผลงาน - รอยลูกบัดสีรูปทรงขนาด เครื่องใชรอบตัวเด็ก การแสดงความคิด - รอยหลอดกาแฟ- พยายามแกปญหาดวย - สามารถแยกตาม สรางสรรคผานสื่อ วัสดุ - รอยเมล็ดพืชตนเองหลังจากไดรับคํา ประเภทชนิดขนาดสี ตางๆ - รอยหลอดดายชี้แนะ รูปรางได การใชภาษา - รอยกระดุม-รูจัดตัดสินใจในเรื่อง - จัดเรียงลําดับสิ่งของ การแสดงความรูสึก 8) งานประดิษฐเศษวัสดุงายๆและเริ่มเรียนรูผลที่ ตางๆได ดวยคําพูด - ประดิษฐเศษวัสดุเกิดขึ้น - การอานเปนการสื่อ การพูดกับผูอื่น ธรรมชาติมาตรฐานที่ 11 ความหมายใน เกี่ยวกับประสบการณ - ประดิษฐจากสิ่งของที่- สรางผลงานตาม ชีวิตประจําวัน ของตนเองหรือเลา เหลือใชความคิดและตนเองโดย - การนับจํานวนเพิ่ม / เรื่องราวเกี่ยวกับ 9) การสรางภาพมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น ลด - สรางภาพจากรูป เรขาคณิต ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ
 9. 9. สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุ- แสดงทาทางตาม การอธิบายเกี่ยวกับ สิ่งตาง ๆ รอบตัวเด็ก - สรางภาพจากรูปทรงความคิดจินตนาการ สิ่งของ เหตุการณ และ 1) ผลไม กลม 25-29 มิ.ย.55อยางอิสระ ความสัมพันธของสิ่ง 2) สี - สรางภาพจากรูป 13-17 ส.ค.55- เลานิทานหรือเรื่องราว ตางๆ 3) คณิตศาสตรแสน สี่เหลี่ยม 20-24 ส.ค.55ตามจินตนาการได การฟงเรื่องราว สนุก - สรางภาพจากรูปมาตรฐานที่ 12 นิทาน คําคลองจอง คํา 4) เนื้อ นม ไข 2-4 ม.ค.56 สามเหลี่ยม- รวมกิจกรรมดวย กลอน 5) การคมนาคม 21-25 ม.ค.56  กิจกรรมเสริมความสนใจไดนานขึ้น การเขียนในหลาย 6) การสื่อสาร 28-1 ก.พ.56 ประสบการณอยางมีความสุข รูปแบบผาน 7) ผัก 10-14 ก.ย.55 - สนทนา ซักถาม- มีความสนใจในการ ประสบการณที่สื่อ 8) บานที่รัก 2-6 ก.ค. 55 อภิปรายอานเขียน ความหมายตอเด็ก เขียน 9) ขาว 10-14 มี.ค.56 - การเลานิทาน-ถามคําถามเกี่ยวกับ ภาพ เขียนขีดเขี่ย เขียน 10 ) วิทยาศาสตรนารู 14-18 ม.ค.56 - การรองเพลงเรื่องที่สนใจ คลายตัวอักษร เขียน - การทองคําคลองจอง- แสวงหาคําตอบขอ เหมือนสัญลักษณ - ปริศนาคําทายสงสัยดวยวิธีการตางๆ - การสาธิต ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ
 10. 10. สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุ- เชื่อมโยงความรูและ เขียนชื่อตนเอง - การปฏิบัติการทดลองทักษะตางๆใชใน การอานในหลาย - การศึกษานอกสถานที่ชีวิตประจําวันได รูปแบบ ผาน - การประกอบอาหาร ประสบการณที่สื่อ - การเรียนรูแบบ ความหมายตอเด็ก อาน โครงสราง ภาพหรือสัญลักษณจาก - การเรียนรูแบบ หนังสือนิทาน / แบงเปนฐาน เรื่องราวที่สนใจ - การเลนเกม การสังเกต การจําแนก - การเลนตามมุม และการเปรียบเทียบ - การเลนบทบาทสมมติ - การเรียนรูจากภูมิ การสํารวจและอธิบาย ปญญาทองถิ่น ความ เหมือน ความตาง ของสิ่งตางๆ ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ
 11. 11. สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุ การจับคู การจํานก  กิจกรรมกลางแจง และการจัดกลุม - เครื่องเลนสนาม การเปรียบเทียบ เชน - การเลนทราย ยาว / สั้น ขรุขระ / - การเลนน้ํา เรียบ ฯลฯ - การเลนสมมุติในบาน การเรียงลําดับ ตุกตาหรือบานจําลอง การคาดคะเนสิ่ง - การเลนในมุมชางไม ตางๆ - การเลนกับอุปกรณ การตั้งสมมติฐาน กีฬา การทดลองสิ่งตางๆ - การเลนเกม การสืบคนขอมูล (การละเลนพื้นบาน) การใชหรืออธิบายสิ่ง ตางๆ ดวยวิธีการที่ หลากหลาย ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ
 12. 12. สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุ  เกมการศึกษา 1) เกมจับคู -จับคูภาพกับใบไม - จับคูของเลน - จับคูของใช - จับคูภาพเหมือน - จับคูไมบล็อก - จับคูขนาด - จับคูสี - จับคูรูปรางที่ เหมือนกัน - จับคูรูปทรงเรขาคณิต - จับคูภาพที่มีความ  สัมพันธกัน ตารางกําหนดหนวยการจัดประสบการณ
 13. 13. สภาพที่พึงประสงค สาระการเรียนรูรายป หนวยการจัดประสบการณ 4 ขวบ สาระที่ควรรู ประสบการณสําคัญ ชื่อหนวย เวลา ขอบขายการจัดกิจกรรม หมายเหตุ - จับคูสวนเต็มกบ  ั สวนยอย - จับคูภาพกับสวนที่  หายไป - จับคูภาพแบบอนุกรม
 14. 14.  @

×